Kjøpte båt med ødelagt motor – fikk prisavslag og erstatning

Nylig var en tvist etter kjøp av båt oppe i Oslo tingrett. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at det var vann i motoroljen, noe som førte til at motoren måtte byttes. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kjøper frem med prisavslag og erstatning.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Når foreligger det en mangel?

For at man skal ha krav på prisavslag eller erstatning må det foreligge en mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom båten ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at båten skal være hvit, vil det foreligge en mangel dersom båten er gul. Dette gjelder selv om den gule båten er like bra som den hvite.

Det vil også foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis båten ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Videre vil det foreligge en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Hvordan heve et bilkjøp?

Har du kjøpt bil med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

bilkjøp

Hva betyr det å heve et bilkjøp?

Å heve et bilkjøp betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake bilen. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av bil gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en bilforhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre bilkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Har du kjøpt båt med mangler?

Har du kjøpt båt med feil og mangler? Da kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving.

mangler

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av båt gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en båtbutikk, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre båtkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Når foreligger det en mangel?

Det er dessverre en del som kjøper båt og opplever at båten ikke er i den tilstanden man hadde forventet. For det første foreligger det en mangel dersom båten ikke samsvarer med det kjøper og selger har avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at båten skal være hvit, vil det foreligge en mangel dersom båten er blå. Dette gjelder selv om den blå båten er like bra som den hvite, eller til og med bedre.

Det vil også foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis tingen ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Det samme gjelder hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold ved båten som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Heve båtkjøp

Har du kjøpt båt med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

heve båtkjøp

Hva betyr det å heve kjøpet?

Å heve båtkjøpet betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake båten. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av båt gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en båtbutikk, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre båtkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven beskytter kjøperen i større grad enn kjøpsloven. Forskjellen mellom disse to lovene viser seg særlig i hevingssituasjoner. I forbrukerkjøpsloven stilles det et mindre strengt krav til mangelens art og betydning enn etter kjøpsloven. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er «vesentlig», mens etter forbrukerkjøpsloven er hevingsvilkåret at mangelen «ikke er uvesentlig». Det innebærer at det vil være “enklere” å heve et båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven.

Kjøpt båt med skader under vannlinjen?

Ved kjøp av bruktbåt er det relativt vanlig med tvist om båtens tilstand under vannlinjen. Det kan for eksempel være tvist om fysiske skader, tidligere dårlige reparasjoner, defekter i montering av utstyr eller feil ved utenbordsdrev. Risikoen for skader og feil er der, likevel er det mange som kjøper båt uten å ta den opp på land for å undersøke den.

båt

Kjøper har risikoen

Å kjøpe båt uten å ha sett den under, er i praksis å «kjøpe skroget usett». Utgangspunktet er da at kjøper får risikoen for vanlig slitasje og alder. Hvis selger har gitt spesifikke uttalelser, som for eksempel at skroget er skadefritt, vil selgeren hefte for det. Slike uttalelser bør sikres skriftlig i kontrakt.

Feil oppdaget i ettertid

Tar man ikke opp båten på land før avtaleinngåelsen eller ved levering, og det senere oppdages feil eller skader på båten under vannlinjen, oppstår det to spørsmål. Det første spørsmålet er om skaden var der før levering. Det andre spørsmålet er om kjøper har brukt for lang tid på å oppdage feilen eller skaden, og dermed reklamert for sent.

For at selger skal bli ansvarlig for feilen eller skaden må den ha vært til stede før levering. Blir båten tatt opp lenge etter levering, og det blir oppdaget feil eller skader, vil det være vanskelig å konstatere at forholdet forelå på leveringstidspunktet. Ofte vil det være tvil, og som regel går den tvilen utover kjøper. Dette som følge av at det er kjøper som må sannsynliggjøre at skaden/feilen forelå før levering. Jo lengre tid det går, desto vanskeligere blir det å sannsynliggjøre dette.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Etter kjøpsloven § 31 har kjøper en plikt til å undersøke tingen etter levering. Dette for å kontrollere at den er mangelfri. Kjøper skal undersøke tingen «så snart han etter forholdene har rimelig høve til det». Dette betyr at man ikke bør unnlate å ta opp båten for å undersøke skroget, og at man heller ikke burde vente lenge med det. Undersøker man ikke båten innen rimelig tid, vil eventuelle skader være kjøpers egen risiko.

Hvis ikke det er mulig å ta opp båten i nærmeste fremtid, er det viktig at kjøper og selger avtaler hva som skal gjelde. Det beste er en skriftlig garanti fra selger om at båten er skadefri under vannlinjen. Et eksempel på en avtale kan være at risikoen for feil går over på kjøper etter et gitt tidspunkt. Frem til dette tidspunktet er det selger som har risikoen for feil og skader. Tidsrommet bør være langt nok til at det er sikkert at kjøper rekker å ta opp båten for å undersøke den.

Har du kjøpt båt med skader eller feil?

Da kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Mangler ved bruktbil – fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Søndre Østfold tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving. Dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Kort tid etter at kjøper tok over bilen viste det seg at den hadde en feil med viftereimen som forårsaket en motorskade. Kjøpesummen var 100 000 kr, og det kostet 76 000 kr å reparere feilen.

Var feilen med viftereimen en mangel?

Ettersom kjøpet var inngått mellom en bilforhandler og en privat person var det forbrukerkjøpsloven som regulerte forholdet. Etter loven foreligger det en mangel dersom bilen ikke svarer til det kjøperen har grunn til å forvente. Vurderingen av om det foreligger en mangel skal baseres på det tidspunkt risikoen for tingen går over på forbrukeren.

Bilen var 7 år gammel og så tilsynelatende ut til å være i god stand. Feilen med motoren skjedde bare tre måneder etter at kjøper tok over bilen, og etter at bilen var gått om lag 1777 kilometer. Sett hen til bilens alder, kjørelengde og tilstand mente retten at det ikke var påregnelig med en slik motorfeil.

Etter forbrukerkjøpsloven skal en mangel som viser seg innen seks måneder antas å ha foreligget på kjøpstidspunktet, om ikke annet kan godtgjøres av selgeren. Det er dermed selger som må bevise at mangelen har oppstått på et senere tidspunkt. I denne saken førte ikke selger noen bevis for noe annet, og retten la dermed legges til grunn at mangelen forelå da kjøper tok over bilen. Feilen med bilen var dermed å anse som en kjøpsrettslig mangel.

Heving

Etter forbrukerkjøpsloven kan heving kreves så lenge mangelen ikke er uvesentlig. Retten la vekt på at det kostet 76 000 kr å reparere bilen, og at dette var en betydelig del av kjøpesummen på 100 000 kr. Det var dermed klart at mangelen ikke var uvesentlig. Som følge av dette kunne kjøper heve kjøpet.

Kjøper fikk hele kjøpesummen på 100 000 kr tilbake, forutsatt at han leverte bilen tilbake. Kjøperen ble også tilkjent erstatning for økonomisk tap på 8 547 kr. Dette var erstatning for utgifter i forbindelse med omregistrering, undersøkelser for å avdekke mangelen og frakt av bilen. Videre måtte selger dekke kjøpers sakskostnader.

Bilen hadde feil og mangler- kjøper fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Asker og Bærum tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving, og dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Mannen hadde kjøpt bilen for 460 000 kr og regnet med at alt skulle være i orden. Da kjøper var på vei hjem etter å ha hentet bilen, oppdaget han imidlertid det han mente var flere feil ved bilen. Bilen ble undersøkt av et verksted som fant flere feil. De fant feil med girkassen, motoren, volumknappen, oljetrykksensoren og eksosrøret. Videre måtte hjullagrene skiftes, samt at dekselet under girkassen var ødelagt. Om ikke det var nok fant verkstedet også lakk- og rustskader, i tillegg til at selger hadde holdt tilbake opplysninger om kollisjonsskade kort tid før salget.

Kjøpsrettslig mangel?

Det følger av forbrukerkjøpsloven at krav om heving er betinget av at det foreligger en “mangel” og at denne ikke er “uvesentlig”. Det foreligger en kjøpsrettslig mangel dersom bilen ikke er i samsvar med de opplysningene som følger av avtalen. Hvis ikke det følger noe spesielt av avtalen, skal bilen svare til det kjøperen har grunn til å forvente.

I denne sak mente retten at kjøperne som følge av opplysninger selger ga om bilen, hadde grunn til høye forventninger til bilens tilstand. Retten kom til at det forelå en kjøpsrettslig mangel med girkassen, dekselet under girkassen, volumknappen, motoren og eksosrøret. Kostnadene for å fikse disse manglene ble satt til 87 000 kr. Videre kom retten til at selger har gitt uriktige opplysninger om bilen. Bilen ble solgt med fullkasko, men ble levert med delkasko. Selger hadde heller ikke gitt opplysninger om en kollisjon som bilen nylig hadde vært utsatt for. Dette måtte anses som kjøpsrettslig mangler.

Måtte forvente noen feil med bilen

Retten kom imidlertid frem til at kjøper måtte forvente noen feil med bilen. Vurderingen av hvilke feil man må forvente, tar utgangspunkt i bilens alder og kilometerstand. Videre må det tas høyde for hva som må anses som naturlig slitasje. Bilen var fra 2012 og hadde gått 91 500 km. Feil som måtte anses påregnelig var støy fra hjullager, feil med oljetrykksensoren og noen lakk- og rustskader.

Heving

For at bilkjøpet skal kunne heves må mangelen ikke være “uvesentlig”. Hvorvidt en mangel ikke er “uvesentlig”, beror på en helhetsvurdering.

Ved vurderingen tok retten utgangspunkt i kostnadene for å utbedre de biltekniske feilene på 87 000 kr. Retten så disse kostnadene i sammenheng med at bilen ble kjøpt for 460 000 kr. Dette ble ansett for å være et betydelig avvik mellom den bilen kjøperne kunne forvente å få, og den bilen kjøperne fikk. Videre la retten vekt på at differansen mellom delkasko og fullkasko forsikringen som kjøperne egentlig skulle ha, var rundt 40 000 kr i året. Dette utgjorde en betydelig forskjell. Til slutt ble det lagt vekt på at de uriktige opplysningene kunne gjøre det vanskeligere å selge bilen videre. Konklusjonen ble etter dette at det forelå mangler som samlet ikke var uvesentlige. Kjøperne av bilen fikk dermed medhold i at de kunne heve bilkjøpet.

Tesla ble markedsført med 700 hestekrefter – hadde bare 469

Mange eiere av Tesla Model S P85D føler seg snytt etter at det har blitt kjent at bilens faktiske hestekrefter ikke samsvarer med opplyste hestekrefter.

Det har vist seg at bilen de solgte med 700 hestekrefter, kun leverer 469 av dem. Dette har ført til utallige rettslige tvister mellom kjøperne og Tesla Norge. En av tvistene ble nylig avgjort av Forbrukertvistutvalget. Kjøperen ble her tilkjent prisavslag på kr 23 000.

Hvilke rettigheter har du?

Har du kjøpt en Tesla Model S P85D med opplyste 700 hestekrefter? Da er det viktig å ha kjennskap til Forbrukertvistutvalgets praksis knyttet til spørsmålet. Det skal også avholdes gruppesøksmål for Oslo Tingrett i forbindelse med avdekkingen av de reduserte hestekreftene.

Denne saken gjaldt et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, hvilket medfører at forholdet reguleres av forbrukerkjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven vil det foreligge en mangel ved gjenstanden dersom den ikke svarer til selgerens opplysninger om den, og selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de feilaktige opplysningene ikke kan ha innvirket på kjøpet. Forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c.

Hadde Tesla gitt uriktige opplysninger?

I denne saken var det enighet om at bilen ble markedsført med 700 hk, men at den i realiteten ikke ytet mer enn 436 hk. Det var imidlertid enighet om at bilens to motorer til sammen hadde 700 hk, slik det måtte vurderes hvorvidt dette oppfylte kravene til oppgitt hestekrefter. Dette innebar at tvisten var knyttet til hvorvidt angivelsen av 700 hk kunne anses å gi uttrykk for “motorkraft” eller “kjøretøyets kraft”, slik det ble definert av Tesla.

Forbrukertvistutvalget

Det siteres fra Forbrukertvistutvalget:
“Utvalget mener innklagdes sondring mellom «motorkraft» og «kjøretøyets kraft» ikke kan tillegges vekt, da disse begrepene for forbrukere flest vil fremstå mer eller mindre som synonymer. Utvalget er av den oppfatning at opplysning om en bils hestekrefter normalt vil bli oppfattet som den effekt man kan forvente å få ut av bilen, selv om ingen biler vil kunne nyttiggjøre seg hele motorens effekt «på veien». Selv om man må forvente at den reelle effekten «på veien» er noe lavere enn oppgitt antall hestekrefter, er det i dette tilfellet et betydelig avvik mellom oppgitte hestekrefter og reell effekt.”

Det ovennevnte avviket var på hele 237 hk, og Forbrukertvistutvalget var således av den oppfatning at bilen ikke svarte til selgerens opplysninger. Opplysningene hadde heller ikke blitt rettet på en tydelig måte.

Bilens effekt en viktig faktor ved kjøpet

Tesla hevdet at de manglende hestekreftene ikke hadde noen praktisk betydning, når bilen fortsatt oppnår den angitte akselerasjon og toppfart. Forbrukertvistutvalget mente imidlertid at markedsføringen av bilen med 700 hk kan ha innvirket på kjøpet, da bilens effekt nettopp er en viktig faktor for kjøp av denne bilmodellen. Det forelå på denne bakgrunn at kjøpsrettslig mangel ved bilen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c.

Kjøperen krevde prisavslag, og dette hadde han krav på. Kjøperens beregning av prisavslaget knyttet seg til verdien av en såkalt “Ludicrious Update”. Prisavslag ble på denne bakgrunn tilkjent, og kjøperen ble tilkjent kr 23 000 i prisavslag.

Kilometerstand på ny bil økte fra 160 til 897 før levering

Mannen hadde kjøpt en bil som ny med kilometerstand på 160 kilometer. Ved levering hadde bilen imidlertid en kilometerstand på 897 kilometer. Saken gikk helt til Høyesterett, hvor det ble avgjort at kjøperen kunne heve kjøpet.

Var kilometerstand en mangel?

Høyesterett tok først stilling til hvorvidt det forelå en mangel ved bilen på grunnlag av avviket mellom oppgitt kilometerstand på 160 kilometer og faktisk kilometerstand på 897 kilometer. Etter forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15, har tingen en mangel dersom tingen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Høyesterett uttaler at utgangspunktet for mangelsvurderingen er avtalen mellom partene, tolket på bakgrunn av de øvrige opplysninger selger ga eller unnlot å gi om bilen og dens tidligere bruk.

Når slutter en bil å være “ny”?

Ved levering av bilen ble kjøper med en gang oppmerksom på avviket i kilometerstand. Han reklamerte umiddelbart overfor selger, men fikk som respons at avviket skyldtes inn og utkjøring fra utsalgssted, samt forflytning fra tog til biltrailer. Selger mente videre at dette avviket måtte sies å være innenfor det akseptable.

Høyesterett fant det lite sannsynlig at kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting fra tog til biltrailer alene kunne omfatte hele 897 kilometer. Disse opplysningene var heller ikke underbygget med henvisninger til aktuelle distanser. Høyesterett fant dermed det mest sannsynlig at bilen hadde vært brukt som demonstrasjonsbil, og således ikke var “ny”.

“Kontraktens begrep «Ny bil» er riktignok ikke entydig, også hensett til opplysningen om at bilen hadde gått 160 kilometer. Etter min mening kan imidlertid en bil som er benyttet som demonstrasjonsbil – slik denne bilen mest sannsynlig er – ikke markedsføres og selges som «ny». Dertil kommer at bilen hadde gått hele 897 kilometer, noe som innebar en differanse på 737 kilometer i forhold til kilometerstanden oppgitt i kontrakten. Et slikt avvik utgjør etter omstendighetene i seg selv en mangel.”

Demonstrasjonsbil

Høyesterett konkluderte med at bilens sannsynlige bruk som demonstrasjonsbil, dens kilometerstand og dens tidligere registrering i Tyskland representerte et avvik fra avtalen. Jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 første ledd. Kjøperen forklarte at han ikke ville ha kjøpt bilen dersom han hadde fått opplysninger om avvikene. Hensett til at bilen var solgt som “ny”, la Høyesterett til grunn at opplysningssvikten “kan antas å ha virket inn på kjøpet”, jf. § 16 første ledd bokstav b, som er et vilkår for at avviket skal utgjøre en rettslig mangel.

Kjøpet kan heves unntatt når mangelen er uvesentlig

Forbrukerkjøpsloven § 32 om heving har følgende ordlyd:

“I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig”.

Markedsført som ny

Høyesterett la til grunn at manglene samlet sett ikke kunne anses som uvesentlige, og la avgjørende vekt på at bilen var markedsført og solgt som “ny”. Om nye biler ble det uttalt:

“De fleste nye biler er riktignok kjørt noen kilometer i forbindelse med kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting eksempelvis fra tog eller skip til biltrailer. Det er likevel uomtvistet at markedet priser nye biler høyere enn brukte biler selv om bilene for øvrig har tilnærmet samme egenskaper og forventet levetid.

Det har med andre ord en egenverdi at bilen tidligere ikke er benyttet privat eller som demonstrasjonsbil, formodentlig fordi en ny bil eliminerer usikkerhet knyttet til tidligere bruk og dessuten gir en følelse av «eksklusivitet og komfort». Bøkestads forventninger til disse sidene ved kjøp av en ny bil ble ikke innfridd. De lar seg heller ikke kompensere gjennom et prisavslag.”

Enstemmig dom

Høyesterett konkluderte deretter med at kjøper fikk rett til å heve kjøpet. Høyesterett kom også til at selger måtte dekke kjøpers saksomkostninger for alle instanser. Dommen var enstemmig.

Reklamasjonsfrist på brukt Mercedes med rustskader

En mann hadde kjøpt en brukt Mercedes-Benz og fant plutselig mye rust på den. Han reklamerte på dette til selger og selger utbedret rustskaden.

Vi hadde en sak hvor kjøper ønsket å reklamere på et bruktbilkjøp

Det gikk noen år og da det var gått 6 år siden han hadde kjøpt denne bilen brukt oppdaget han på nytt rustskader på bilen. Han reklamerte igjen, men denne gangen svarte selger at nå var det for sent. Selger sa at reklamasjonsfrist på 5 år nå var utløpt og at han derfor ikke lenger hadde krav på noe.

Selgers utbedring var ikke tilstrekkelig

Kjøperen ga seg ikke. Det var ingen tvil om at rustskadene kom fra det første utbedringforsøket. Selgers utbedring hadde dermed vært utilstrekkelig. Selgeren hadde imidlertid gjort så godt han kunne og det var ikke snakk om noen grov uaktsomhet. Selgeren viste til forbrukerkjøpsloven som sa at den maksimale fristen var 5 år.

Ikke reklamert for sent

Høyesterett kom imidlertid til at det ikke var reklamert for sent. Høyesterett uttalte at denne 5 års regelen ikke gjelder for selgers utbedringforsøk når disse allerede er reklamert på innenfor fristen. Når rustskadene første gang oppstod, reklamerte kjøper innenfor 5 års fristen.

Så lenge kjøper reklamerte straks han blir kjent med at utbedringen ikke er bra nok, kan det altså gå lang tid uten at det blir snakk om at kravet er tapt.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring