Forbrukerkjøpsloven: Kjøp og salg av båter

Ved kjøp av båt med feil og mangler kan man ha krav på retting, prisavslag eller heving. Her vil du få en oversikt over når forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, og hvilke rettigheter du har.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpslovens regler og bestemmelser gjelder når private kjøper ting av næringsdrivende. Loven er ufravikelig, og det er derfor ikke mulig å avtale seg vekk fra den. Mange tror at forbrukerkjøpsloven bare gjelder ved kjøp av nye ting, men den kan også gjelde ved bruk av gamle ting. Det eneste vilkåret for at loven skal komme til anvendelse er at selgeren er næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven kan i enkelte tilfeller også komme til anvendelse ved kjøp fra private. Dette vil være tilfelle ved bruk av en mellommann som opptrer i næringsvirksomhet. I praksis betyr dette at alle salg som går via båtmegler er å anse som et forbrukerkjøp.

Forskjellen på forbrukerkjøpsloven og private kjøp

Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen bedre rettigheter enn kjøpsloven. For eksempel vil det ved kjøp av båt gjelde en fem års reklamasjonsfrist, mens i private kjøp vil fristen være to år. Videre har selger en skjerpet opplysningsplikt i forbrukerkjøp, og det skal mindre til for at skjulte feil utgjør en mangel. Som kjøper er du således bedre beskyttet hvis forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, sammenlignet med hvis kjøpsloven regulerer forholdet.

Foreligger det en mangel?

Hvis det foreligger en mangel kan du gjøre mangelskrav gjeldende. Dette innebærer at du kan kreve at selger reparer feilen, omleverer gjenstanden, prisavslag eller at avtalen heves. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

Bilansvaret: “gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 har den ansvarlige bileiers forsikringsselskap et objektivt ansvar for skade som motorvognen “gjer”. Men hva innebærer egentlig “gjer”-kriteriet?

bilkjøp, bilansvaret

Bilansvaret

Statistikk viser at trafikkulykker utgjør en av de mest dominerende risikofaktorene i moderne tid. Trafikkskadene skyldes hovedsakelig bilens farlige egenskaper i lys av å være et motorisert kjøretøy med fart, tyngde og motor. Det farekomplekset en motorvogn utgjør, gjorde at man i 1961 vedtok en egen bilansvarslov og etablerte bilansvaret. Bilansvaret innebærer at bileiers forsikringsselskap er objektivt ansvarlig for skader som motorvognen “gjer”.

“Gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skade som motorvognen “gjer”. At ansvaret er objektivt, innebærer at skadevolder ikke trenger å ha utvist skyld. I tvister om trafikkulykker har “gjer”-kriteriet en sentral plass, og rettsutviklingen viser at stadig flere skadehendelser omfattes av dette kriteriet.

“Gjer”-vilkåret innebærer at skaden må være forårsaket av motorvognen. Motorvognen må med andre ord være en nødvendig betingelse for skaden. Ved samvirkende årsaker, hvor flere årsaksfaktorer har bidratt til skaden, kreves det at motorvognen utgjør en ikke uvesentlig del av hendelsesforløpet. Bilansvaret omfatter dermed enhver skade som har noenlunde naturlig sammenheng med motorvognens tilstand, egenskaper eller andre forhold, såfremt skaden ikke er voldt ved at motorvognen brukes til annet formål enn som kjøretøy.

Erstatning ved bilulykke

Dersom du blir utsatt for en bilulykke og får fysiske og/eller psykiske personskader, kan du ha krav på erstatning. Erstatningskravet må rettes mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen vil også dekke dine advokatutgifter.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving, bilulykke

Ansvarsforsikring

I Norge er alle motoriserte kjøretøy pålagt å ha en ansvarsforsikring. Dette betyr at hvis du blir utsatt for en trafikkulykke, skal du rette erstatningskravet ditt mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring.

Hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret kan du rette erstatningskravet ditt mot trafikkforsikringsforeningen. Trafikkforsikringsforeningen er en norsk organisasjon som sikrer oppgjør hvis erstatning av ulike grunner ikke kan kreves av den ansvarlige bilens forsikringsselskap.

Erstatning ved bilulykke

Etter bilansvarsloven er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skader som motorvogn forårsaker. Dette innebærer at forsikringsselskapet til det kjøretøyet som forårsaker skaden blir ansvarlig, uavhengig av om føreren av bilen har utvist skyld. For at du skal ha krav på erstatning må det i tillegg foreligge et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom tapet og ulykken.

Kravet om årsakssammenheng innebærer at du ikke vil få erstatning for fjerne og indirekte skader av ulykken. Det må altså foreligge en viss nærhet mellom ulykken og det økonomiske tapet som har oppstått. Vurderingen av om skadelidte har krav på erstatning kan være kompleks og omfattende, og det anbefales derfor å bli bistått av en advokat. Våre advokater har lang erfaring i saker om bilulykker og skader, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Utmåling av erstatning

Hovedregelen er at skadelidte har krav på full erstatning. Det betyr at skadelidte som et utgangspunkt skal stilles som om skaden aldri har skjedd.

Etter en bilulykke er det flere ulike tapsposter du kan kreve erstatning for. Du kan blant annet kreve menerstatning dersom du på grunn av bilulykken har fått en personskade som medfører minst 15 % varig medisinsk invaliditet. Videre kan du kreve erstatning for påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige utgifter, tapt hjemmearbeidsevne og oppreisning. Det er du selv som har ansvar for å dokumentere og bevise at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Kjøpte mangelfull bil- fikk medhold i krav om heving

Kort tid etter å ha kjøpt en helt ny Tesla Model X oppdaget kjøperen flere feil og mangler. Som følge av dette reiste kjøperen sak for Forbrukerklageutvalget med krav om å heve kjøpet. Etter en konkret vurdering fikk kjøperen medhold i kravet om heving.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving

Sakens bakgrunn

Kjøperen kjøpte en helt ny Tesla Model X til 917 000 kr. Da bilen ble levert, oppdaget imidlertid kjøperen lakkskader utvendig og innvendig på dører og karosseri. I tillegg ble det oppdaget en bulk på panseret. Kjøperen reklamerte umiddelbart, og bilen ble returnert og sendt til omlakkering. Da bilen ble levert igjen var ikke kjøperen fornøyd med lakkeringsresultatet. Kjøperen fikk vurdert bilen hos NAF, hvor det ble påpekt mangelfull lakkreparasjon flere steder. Det ble også funnet flere feil, som for eksempel vannskader i bagasjerommet, bulk bak på bilen og feil ved sommerdekkene. Kjøperen og selgeren ble ikke enige om veien videre, og kjøperen reiste dermed sak med krav om å heve kjøpet.

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel hvis tingen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel hvis det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer for de formål biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Reklamasjonsfrister ved kjøp av båt

Ved alle båtkjøp løper det en frist for å klage/reklamere over feil og mangler. Det er viktig å overholde denne fristen, hvis ikke kan du ikke gjøre mangelen gjeldende.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister

Hvorfor har vi reklamasjonsfrister?

Reklamasjonsfrister eksisterer av flere grunner. En av grunnene er at selger har et legitimt og beskyttelsesverdig behov for på et eller annet tidspunkt å være “ferdig” med handelen. Det er lite hensiktsmessig å ha et åpent avtaleforhold løpende over lengre tid, ettersom for eksempel bevis og annen dokumentasjon kan bli svekket over tid. Videre innebærer reklamasjonsfristene at kjøper pålegges en aktivitetsplikt om å melde i fra om feil og mangler. Dette fører til lojalitet mellom kontraktspartene og at selger får kjennskap til det potensielle ansvaret så raskt som mulig.

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med båten, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Hvis du reklamerer for sent, risikerer du å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende. Det anbefales derfor å reklamere raskt for å unngå diskusjoner om reklamasjonsfristen er overholdt.

Det stilles ingen spesifikke formkrav til reklamasjoner. En reklamasjon trenger derfor i utgangspunktet ikke å være skriftlig. Reklamerer du muntlig kan det imidlertid bli vanskelig å bevise at reklamasjonen ble fremsatt rettidig. Det anbefales derfor alltid å reklamere skriftlig.

Kjøpte bil med feil og mangler – fikk medhold i heving og erstatning

Bare en time etter å ha kjøpt ny bil, oppdaget kjøper at det var noe galt. Det viste seg at bilen hadde flere feil og mangler, og kjøperen krevde derfor heving av kjøpet og erstatning. Ved hjelp fra en av våre dyktige vant kjøperen fullt ut i forliksrådet.

erstatning for nakkeskade, mangler

Sakens bakgrunn

På vei hjem etter å ha kjøpt bilen, opplevde kjøperen etter ca. en times kjøring at det var en ulyd i bilens mellomaksel, samt at bilen varslet om mangel på kjølevæske. Får å undersøke hva som var galt, kjørte kjøperen til et bilverksted i nærheten. Under undersøkelsen ble det oppdaget flere feil og mangler ved bilen. I ettertid ble det også oppdaget flere feil, og det var stadig behov for etterfylling av olje og kjølevæske, samt at det var en ulyd i bilen. Ved ytterligere undersøkelser ble det konkludert med at det var en feil med bilens kjølesystem og at bremsene var fullstendig nedslitte. Kjøperen hevde at disse feilene utgjorde mangler ved bilkjøpet, og krevde derfor heving og erstatning.

Hadde bilen mangler?

For at man skal ha krav på prisavslag eller erstatning må det foreligge en mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer til de formålene som tilsvarende kjøretøy vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Båtkjøp – Hvordan svare på en reklamasjon?

Ofte fokuseres det mye på hvordan man sender en reklamasjon og fremsetter et mangelskrav. Dette utgjør imidlertid bare halve historien. Denne artikkelen vil derfor gi deg svar på hvordan du som selger bør håndtere en reklamasjon og gi et adekvat svar.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon

Reklamasjon

Mulighetene for hva det kan klages og reklameres over er mange og forskjellige. Mulige typer reklamasjoner varierer stort, og det er derfor ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over hvordan du som selger bør gå frem. Likevel er det noen sentrale punkter som du alltid bør ta i betraktning og nøye vurdere før du svarer på reklamasjonen.

Bruk god tid

Kjøpers desperasjon er ofte betydelig, og som selger vil du instinktivt ønske å respondere raskt. Det er imidlertid sjelden det virkelig haster å svare på en reklamasjon. Vi anbefaler deg derfor å bruke god tid, tenke gjennom hva du burde gjøre og eventuelt rådføre deg med en advokat. Vi kan reglene og unntakene, og vil sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Selv om du kanskje mener at reklamasjonen er uten rettslig grunnlag, har kjøperen funnet grunn til å mene at du er ansvarlig. Du bør derfor prøve å se problemstillingen fra kjøperens ståsted, og ta kjøperen på alvor. Da har du bedre forutsetninger for å tenke gjennom hva du bør gjøre.

Kjøpte båt med flere feil – Fikk medhold i heving og erstatning

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen flere feil. Som følge av dette fremmet kjøperen krav om heving og erstatning. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i både hevingskravet og erstatningskravet.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, heving

Sakens bakgrunn

Båten ble solgt for 100 000 kroner med en “som den er”-klausul. Salgsannonsen tydeliggjorde at båten ble solgt som et oppussingsobjekt, med behov for vedlikehold på treoverflatene. Av kjøpskontrakten fremgikk det at motoren fungerte som den skulle, og at den startet på første forsøk under visning på land. Videre var det i kjøpekontrakten krysset av på “nei” på spørsmål om båten hadde problemer med motoren, skroget, det elektriske anlegget, giret, propellanlegget, roret og om båten har hatt problemer med tidligere skader. Kjøperen var dermed i den tro om at båten var i i forholdsvis god stand.

Kjøpte båt med flere feil

Samme dag som kjøper overtok båten, oppdaget han flere feil og mangler. Girolje ble påfylt før avgang, og allerede 50 meter fra kai var det tomt for olje. Videre gikk ikke båten i gir, det elektriske anlegget fungerte ikke, toalettkvernen var defekt, baugpropellen var defekt og temperaturmåleren var defekt.

Å reparere noen av feilene, samt kraning og transport til et lokalt verksted ble estimert til mellom 70 000 og 90 000 kroner. Å bringe båten i kontraktsmessig stand, ville koste mer enn kjøpesummen. Kjøperen krevde derfor heving av kjøpet, samt erstatning for påløpte utgifter.

Når foreligger det en mangel?

Selv om båten er solgt “som den er”, foreligger det mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha virket inn på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Oppdaget skade på seilbåt – selger vant fullt ut

Tre år etter å ha kjøpt en seilbåt til en verdi av 745 000 kroner, oppdaget kjøperen en skade på båten. Videre undersøkelser indikerte at skaden mest sannsynlig skyldtes en grunnstøting. Kjøperen påsto at skaden utgjorde en mangel ved båten, og krevde erstatning samt heving av kjøpet. Med bistand fra en av våre dyktige advokater vant selgeren saken.

næringslokale, seilbåt

Når foreligger det en mangel?

Båten var solgt “som den er”, noe som vanligvis betyr at selger fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler. Selv om en båt er solgt “som den er”, foreligger det imidlertid en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om båten, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fikk heve båtkjøp på grunn av lekkasje

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen en lekkasje. Lensepumpen viste at båten hadde tatt inn 80 liter vann på en time. Kjøperen tok umiddelbart kontakt med selgeren og krevde heving av kjøpet. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i hevingskravet.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, lekkasje

Båten hadde lekkasje

Da kjøperen oppdaget lekkasjen, kontaktet han selgeren og krevde heving av kjøpet. Selgeren motsatte seg mangelskravet, og påpekte at båten hadde ligget i sjøen under hans eierskap i 10 år, samt blitt malt med bunnstoff årlig. Videre viste selgeren til at kjøperen hadde undersøkt skrog, styring og motor. Når båten ble solgt “som den er” hevdet selgeren at dette var en feil som kjøperen måtte bære risikoen for.

Undersøkelser av verksted

Basert på verkstedets funn ble det avdekket at lekkasjen skyldtes en skade som hadde oppstått over tid med hard bruk og tæring på nagler. Det ble funnet 26 nagler uten hode og en kjøllist som var deformert på flere plasser. Naglene var overmalt med bunnstoff, og verkstedet mente derfor det var stor sannsynlighet for at skaden var skjedd under selgerens eiertid. Lekkasjen var omfattende, og for å rette opp i dette måtte de fleste naglene byttes ut. Kostnadene for reparasjonen ble anslått til å ligge mellom 20 000 og 30 000 kr.

Basert på verkstedets uttalelser krevde kjøperen å få heve kjøpet. Hvis ikke kjøperen fikk medhold i hevingskravet, krevde han prisavslag på 30 000 kr.

Når foreligger det en mangel?

Selv om en gjenstand er solgt “som den er” foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om båten, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring