Kjøpte bruktbil med feil og mangler – fikk medhold i krav om heving

Nylig var en sak om reklamasjon ved kjøp av bruktbil oppe i Trøndelag tingrett. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater fikk kjøperen medhold i sitt krav om heving, og vant dermed saken fullt ut.

Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, bruktbil, heving

Kjøpte bruktbil med feil og mangler

Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøperen vanninntrenging ved høyre bakdør. Feilen ble utbedret, og fakturaen ble dekket av selger. En måned senere oppdaget kjøperen lekkasje ved venstre bakdør. Noe senere oppdaget kjøperen også lekkasje flere steder i taket.

Et verksted forsøkte å utbedre lekkasjene i taket, samt ved venstre bakdør. Lekkasjen i taket forsvant ikke, og denne ble derfor på nytt forsøkt utbedret. Kjøperen var imidlertid nå lei av alle manglene og feilene ved bruktbilen, og tok derfor ut stevning med krav om heving.

Det må foreligge en ikke uvesentlig mangel

For at man skal kunne heve et kjøp, må det foreligge en ikke uvesentlig mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel hvis bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer til de formålene som tilsvarende biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Kjøpt bil med feil og mangler?

Dersom du har kjøpt en bil med feil og mangler kan du kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving eller erstatning.

bil, feil, mangler

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Ved kjøp og salg av bil er det første spørsmålet om tvisten reguleres av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, mens kjøpsloven regulerer kjøp mellom to næringsdrivende eller to forbrukere.

Når har bilen en mangel?

Utgangspunktet for vurderingen av om bilen har en mangel, er avtalen. Hvis ikke bilen er i avtalt tilstand eller i samsvar med opplysninger gitt i forbindelse med kjøpet, foreligger det en mangel. Dersom det ikke følger noe spesielt av avtalen, stiller loven generelle minstekrav til bilens tilstand. Da må bilen være i samsvar med det man kan forvente ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og lignende.

Bruktbiler selges ofte “som den er”. Dette innebærer at selger som et utgangspunkt fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler. Bilen kan imidlertid ha en mangel selv om den er solgt “som den er”. Dette er blant annet tilfelle når selger har tilbakeholdt eller gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger som må antas å ha innvirket på kjøpet. En mangel kan også foreligge dersom bilen er i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente.

Fikk heve kjøp av elbil

Nylig ble en sak om mangler ved en elbil behandlet av forbrukertvistutvalget. Tvisten handlet om at bilen hadde kortere rekkevidde enn opplyst, og at det forelå feil ved ladesystemet. Etter en samlet vurdering konkluderte forbrukertvistutvalget med at kjøperen kunne heve kjøpet.

elbil, rekkevidde, mangel, heve

Sakens bakgrunn

Kort til etter kjøpet oppdaget kjøperen at det var noe feil med ladesystemet til bilen. Det viste seg at bilen hadde en feil på en elektronisk komponent som styrte ladingen av batteriet, og som følge av dette kunne ikke bilen lades på hurtiglader. Ladesystemet ble flere ganger forsøkt utbedret, uten at dette var vellykket. For å reparere bilen var det derfor nødvendig å skifte motoren.

Videre ble det avdekket at bilen hadde mindre rekkevidde enn det som ble forespeilet. Kjøperens forutsetning for kjøpet var at han kunne kjøre strekningen Moss-Ski tur/retur uten å måtte lade underveis. Når dette ikke var mulig, fremsatte kjøperen krav om å heve kjøpet.

Forbrukertvistutvalgets vurdering

Spørsmålet var om feilen ved ladesystemet og bilens rekkevidde utgjorde mangler ved bilen. Siden kjøpet var inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende kom forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Etter forbrukerkjøpsloven skal elbilen passe for de “formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til” og svare til det som forbrukeren har “grunn til å forvente”.

Utvalget kom til at elbilen ikke var i tråd med det kjøper hadde grunn til å forvente. Det var således klart at det forelå en mangel. Videre var denne mangelen ikke “uvesentlig”, noe som medførte at kjøperen fikk heve kjøpet.

Trenger du hjelp i sak om elbil?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i bilsaker. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Elbil: For kort rekkevidde

Dersom elbilen ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger gitt av selger vil det foreligge en mangel. Ved mangel kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.

elbil, rekkevidde

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Det er viktig å være oppmerksom på at det gjelder ulike lover avhengig av om kjøper og selger opptrer som forbruker eller næringsdrivende. Dersom et bilkjøp foretas mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende, kommer kjøpsloven til anvendelse. Når en privatperson kjøper en elbil fra en bilforhandler, kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Når foreligger det en mangel?

Det følger av både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven at det foreligger en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper eller innpakning som følger av avtalen. Dette vil si at dersom det i avtalen er angitt hvor lang rekkevidde elbilen har, og dette ikke samsvarer med virkeligheten, vil det foreligge en mangel.

Er elbilen solgt “som den er”?

Dersom bilen er solgt med et “som den er”-forbehold har selger i utgangspunktet fraskrevet seg ansvar for generelle feil og mangler ved bilen. Etter loven kan imidlertid ikke selger si i fra seg alt ansvar. Selv om elbilen er solgt “som den er” vil det foreligge en mangel dersom selgeren har tilbakeholdt opplysninger som må antas å ha innvirket på kjøpet. Videre vil det foreligge en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved bilen som selgeren kjente eller burde kjent til, og som kjøperen kunne forvente å få. Det vil også foreligge en mangel hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Reklamasjon

En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med bilen, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Hvis du reklamerer for sent, risikerer du å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende. Det bør ikke gå mer enn 2-3 måneder fra feilen oppdages til reklamasjon fremsettes. Det må alltid foretas en konkret vurdering, men den klare anbefalingen er å ikke nøle og fremsette reklamasjon umiddelbart.

Bruktbil – Hvordan gå frem ved feil og mangler?

Det er ikke uvanlig at man etter kjøp av bruktbil møter utfordringer som kan føre til tvister. For å sikre dine rettigheter som kjøper, er det viktig å forstå reklamasjonsreglene og hvordan du kan håndtere eventuelle feil ved bilen du har kjøpt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan du går frem ved feil og mangler ved en bruktbil.

erstatning for nakkeskade, bruktbil, feil, mangler, mangler, heving, bilulykke

Kjøpt bruktbil fra bilforhandler eller privatperson?

Når du skal kjøpe en bruktbil, kan du enten gjøre dette fra en privatperson eller en bilforhandler. Det er viktig å merke seg at det er forskjellig regler som kommer til anvendelse avhengig av hvem du kjøper bil av. Kjøp av bil av en privatperson reguleres av kjøpsloven, mens kjøp av bil av en bilforhandler reguleres av forbrukerkjøpsloven. Hvilken lov som kommer til anvendelse har blant annet betydning for hvilke reklamasjonsfrister som gjelder.

Skriftlig kjøpekontrakt

Uansett hvem du kjøper bilen av, er det viktig å inngå en skriftlig kjøpekontrakt. Dette gir deg dokumentasjon på hva som er avtalt, og kan være avgjørende ved en eventuell tvist. Sørg for at alle sentrale detaljer, som for eksempel bilens tilstand, utstyr og eventuelle mangler er inkludert i kontrakten.

Reklamasjon

Hvis bilen ikke er i den tilstanden som ble avtalt, eller ikke oppfyller det du kunne forvente ut fra bilens alder og bruk, må du foreta en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende.

Det finnes to typer reklamasjonsfrister, absolutte og relative reklamasjonsfrister. Den absolutte reklamasjonsfristen fastsetter et endelig tidspunkt for når det ikke lenger er mulig å fremme en reklamasjon. Den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, og innebærer at reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Hvor lang reklamasjonsfrister er avhenger av om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer handelen. Hvis du har kjøpt bil av en privatperson er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år, mens hvis du har kjøpt bil av en forhandler er den absolutte reklamasjonsfristen 5 år.

Styrkede rettigheter for bilkjøpere- bilforhandler kan ikke lenger selge bilen «som den er»

Mange forbrukere kjøper bil fra en forhandler som «selges som den er». Nye lovendringer i forbrukerkjøpsloven endrer nå denne regelen, og stiller strengere krav til riktig og spesifikk informasjon ved bilkjøp.

Innføring av strengere krav til bilselger fra nyttår

Fra og med 1. januar 2024 innføres viktige endringer i forbrukerkjøpsloven ved bilkjøp. Endringene i loven styrker kjøpers rettigheter ved bilkjøp. Loven gjelder salg fra en profesjonell part (forhandler) til en forbruker. Les mer om bilkjøp her .

Hva har endringene å si for ditt bilkjøp?

Som forbruker kan en føle seg maktesløs dersom en oppdager feil ved bilkjøp, og hvert fall ved kjøp fra en bilforhandler. Snart stilles det imidlertid nye krav til den som skal selge bil, som styrker rettighetene til forbrukerne (kjøper). Det er spesielt en endring som kan ha stor betydning for deg som kjøper bil fra en profesjonell motpart.

Bilselger kan ikke lenger skrive «selges som den er»

En av de største endringene ved bilkjøp er at bilselger-ansvaret blir strengere. Tidligere har forhandlere kunnet gardere seg fra ansvar for mulige mangler, ved at bilen «selges som den er». Dette er derfor en stor og positiv endring for bilkjøper, fordi de fleste bruktbiler i dag nemlig selges «som de er».

Med endringen som innføres i forbrukerkjøpsloven fra nyttår kan ikke bilselger lengre fraskrive seg ansvar på denne måten. Bilforhandlere kan ikke lengre skrive i kjøpskontrakten at bilen «selges som den er». Med lovendringen som innføres 1. januar 2024 er bilselger derfor pålagt å opplyse om alle feil og avvik fra vanlige krav til kvalitet og funksjonalitet.

Skjerping av bilselger-ansvaret er gode nyheter for bilkjøper

I tillegg til at regelen om at biler kan «Selges som den er» skrotes, stiller også lovendringene andre nye krav til den som selger bil. Nå skal også feil ved bilen som oppdages inntil to år etter bilkjøpet, regnes som om de var til stede da bilen ble kjøpt. Endringen gjør at det er forhandleren som i større grad må dokumentere at feilen ikke var til stede eller skyldes forhold før salget. Feilen skal da som hovedregel repareres kostnadsfritt for kjøper. Endringene i forbrukerkjøpsloven er derfor en betydelig styrkning av rettighetene til den som skal kjøpe bil av en profesjonell.

Kravene til bilselger vil gjøre at det stilles høyere krav til å gi riktig informasjon om bilen i forkant av bilkjøpet.

Forbrukerkjøpsloven: Kjøp og salg av båter

Ved kjøp av båt med feil og mangler kan man ha krav på retting, prisavslag eller heving. Her vil du få en oversikt over når forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, og hvilke rettigheter du har.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpslovens regler og bestemmelser gjelder når private kjøper ting av næringsdrivende. Loven er ufravikelig, og det er derfor ikke mulig å avtale seg vekk fra den. Mange tror at forbrukerkjøpsloven bare gjelder ved kjøp av nye ting, men den kan også gjelde ved bruk av gamle ting. Det eneste vilkåret for at loven skal komme til anvendelse er at selgeren er næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven kan i enkelte tilfeller også komme til anvendelse ved kjøp fra private. Dette vil være tilfelle ved bruk av en mellommann som opptrer i næringsvirksomhet. I praksis betyr dette at alle salg som går via båtmegler er å anse som et forbrukerkjøp.

Forskjellen på forbrukerkjøpsloven og private kjøp

Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen bedre rettigheter enn kjøpsloven. For eksempel vil det ved kjøp av båt gjelde en fem års reklamasjonsfrist, mens i private kjøp vil fristen være to år. Videre har selger en skjerpet opplysningsplikt i forbrukerkjøp, og det skal mindre til for at skjulte feil utgjør en mangel. Som kjøper er du således bedre beskyttet hvis forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, sammenlignet med hvis kjøpsloven regulerer forholdet.

Foreligger det en mangel?

Hvis det foreligger en mangel kan du gjøre mangelskrav gjeldende. Dette innebærer at du kan kreve at selger reparer feilen, omleverer gjenstanden, prisavslag eller at avtalen heves. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

Bilansvaret: “gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 har den ansvarlige bileiers forsikringsselskap et objektivt ansvar for skade som motorvognen “gjer”. Men hva innebærer egentlig “gjer”-kriteriet?

bilkjøp, bilansvaret

Bilansvaret

Statistikk viser at trafikkulykker utgjør en av de mest dominerende risikofaktorene i moderne tid. Trafikkskadene skyldes hovedsakelig bilens farlige egenskaper i lys av å være et motorisert kjøretøy med fart, tyngde og motor. Det farekomplekset en motorvogn utgjør, gjorde at man i 1961 vedtok en egen bilansvarslov og etablerte bilansvaret. Bilansvaret innebærer at bileiers forsikringsselskap er objektivt ansvarlig for skader som motorvognen “gjer”.

“Gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skade som motorvognen “gjer”. At ansvaret er objektivt, innebærer at skadevolder ikke trenger å ha utvist skyld. I tvister om trafikkulykker har “gjer”-kriteriet en sentral plass, og rettsutviklingen viser at stadig flere skadehendelser omfattes av dette kriteriet.

“Gjer”-vilkåret innebærer at skaden må være forårsaket av motorvognen. Motorvognen må med andre ord være en nødvendig betingelse for skaden. Ved samvirkende årsaker, hvor flere årsaksfaktorer har bidratt til skaden, kreves det at motorvognen utgjør en ikke uvesentlig del av hendelsesforløpet. Bilansvaret omfatter dermed enhver skade som har noenlunde naturlig sammenheng med motorvognens tilstand, egenskaper eller andre forhold, såfremt skaden ikke er voldt ved at motorvognen brukes til annet formål enn som kjøretøy.

Erstatning ved bilulykke

Dersom du blir utsatt for en bilulykke og får fysiske og/eller psykiske personskader, kan du ha krav på erstatning. Erstatningskravet må rettes mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen vil også dekke dine advokatutgifter.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving, bilulykke

Ansvarsforsikring

I Norge er alle motoriserte kjøretøy pålagt å ha en ansvarsforsikring. Dette betyr at hvis du blir utsatt for en trafikkulykke, skal du rette erstatningskravet ditt mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring.

Hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret kan du rette erstatningskravet ditt mot trafikkforsikringsforeningen. Trafikkforsikringsforeningen er en norsk organisasjon som sikrer oppgjør hvis erstatning av ulike grunner ikke kan kreves av den ansvarlige bilens forsikringsselskap.

Erstatning ved bilulykke

Etter bilansvarsloven er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skader som motorvogn forårsaker. Dette innebærer at forsikringsselskapet til det kjøretøyet som forårsaker skaden blir ansvarlig, uavhengig av om føreren av bilen har utvist skyld. For at du skal ha krav på erstatning må det i tillegg foreligge et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom tapet og ulykken.

Kravet om årsakssammenheng innebærer at du ikke vil få erstatning for fjerne og indirekte skader av ulykken. Det må altså foreligge en viss nærhet mellom ulykken og det økonomiske tapet som har oppstått. Vurderingen av om skadelidte har krav på erstatning kan være kompleks og omfattende, og det anbefales derfor å bli bistått av en advokat. Våre advokater har lang erfaring i saker om bilulykker og skader, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Utmåling av erstatning

Hovedregelen er at skadelidte har krav på full erstatning. Det betyr at skadelidte som et utgangspunkt skal stilles som om skaden aldri har skjedd.

Etter en bilulykke er det flere ulike tapsposter du kan kreve erstatning for. Du kan blant annet kreve menerstatning dersom du på grunn av bilulykken har fått en personskade som medfører minst 15 % varig medisinsk invaliditet. Videre kan du kreve erstatning for påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige utgifter, tapt hjemmearbeidsevne og oppreisning. Det er du selv som har ansvar for å dokumentere og bevise at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Kjøpte mangelfull bil- fikk medhold i krav om heving

Kort tid etter å ha kjøpt en helt ny Tesla Model X oppdaget kjøperen flere feil og mangler. Som følge av dette reiste kjøperen sak for Forbrukerklageutvalget med krav om å heve kjøpet. Etter en konkret vurdering fikk kjøperen medhold i kravet om heving.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving

Sakens bakgrunn

Kjøperen kjøpte en helt ny Tesla Model X til 917 000 kr. Da bilen ble levert, oppdaget imidlertid kjøperen lakkskader utvendig og innvendig på dører og karosseri. I tillegg ble det oppdaget en bulk på panseret. Kjøperen reklamerte umiddelbart, og bilen ble returnert og sendt til omlakkering. Da bilen ble levert igjen var ikke kjøperen fornøyd med lakkeringsresultatet. Kjøperen fikk vurdert bilen hos NAF, hvor det ble påpekt mangelfull lakkreparasjon flere steder. Det ble også funnet flere feil, som for eksempel vannskader i bagasjerommet, bulk bak på bilen og feil ved sommerdekkene. Kjøperen og selgeren ble ikke enige om veien videre, og kjøperen reiste dermed sak med krav om å heve kjøpet.

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel hvis tingen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel hvis det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer for de formål biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring