Kjøpte bruktbil med feil og mangler – fikk medhold i krav om heving

Nylig var en sak om reklamasjon ved kjøp av bruktbil oppe i Trøndelag tingrett. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater fikk kjøperen medhold i sitt krav om heving, og vant dermed saken fullt ut.

Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, bruktbil, heving

Kjøpte bruktbil med feil og mangler

Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøperen vanninntrenging ved høyre bakdør. Feilen ble utbedret, og fakturaen ble dekket av selger. En måned senere oppdaget kjøperen lekkasje ved venstre bakdør. Noe senere oppdaget kjøperen også lekkasje flere steder i taket.

Et verksted forsøkte å utbedre lekkasjene i taket, samt ved venstre bakdør. Lekkasjen i taket forsvant ikke, og denne ble derfor på nytt forsøkt utbedret. Kjøperen var imidlertid nå lei av alle manglene og feilene ved bruktbilen, og tok derfor ut stevning med krav om heving.

Det må foreligge en ikke uvesentlig mangel

For at man skal kunne heve et kjøp, må det foreligge en ikke uvesentlig mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel hvis bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer til de formålene som tilsvarende biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Ny høyesterettsdom om erstatning ved heving av boligkjøp

Nylig avsa Høyesterett en dom om forholdet mellom erstatning for tapt verdistigning ved heving av et boligkjøp, og utbetaling forsinkelsesrenter.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser, eiendomsgrenser, ferien, ferie, erstatning, naboforhold, boligkjøp, heving, erstatning

Sakens bakgrunn

Saken gjaldt kjøp av en bolig hvor det ble avdekket betydelige mangler. Kjøperne fremsatte derfor krav om heving av kjøpet, noe lagmannsretten konkluderte med at det var grunnlag for. Retten tilkjente også kjøperne forsinkelsesrenter for en periode på ca. 3 år, ettersom det var omtrent 3 år siden hevingskravet ble fremsatt.

I den samme perioden hadde det vært en verdistigning på boligen. Kjøperne mente de også hadde krav på å få dette erstattet, og anket derfor saken til Høyesterett. Partene var uenige om hvordan forsinkelsesrentene og erstatningskravet skulle beregnes. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om kjøperne hadde krav på erstatning for tapt verdistigning på eiendommen og utbetaling av forsinkelsesrenter, eller om det måtte foretas en samordning mellom disse kravene.

Erstatning ved heving av boligkjøp

Høyesterett tok utgangspunkt i avhendingsloven § 7-1. Etter denne bestemmelsen skal erstatning ved heving tilsvare “det økonomiske tapet partene har hatt som følgje av avtalebrotet”. Høyesterett la derfor til grunn at kjøperne skulle stilles i den samme økonomiske situasjonen som om selgeren hadde oppfylt kontrakten riktig. Det var således klart at kjøperne hadde krav på erstatning for tapt verdistigning. Høyesterett la imidlertid til grunn at kjøperne ikke skulle tjene på kontraktsbruddet. Ved erstatningsutmålingen måtte det dermed tas hensyn til utbetaling av forsinkelsesrenter.

Høyesteretts vurdering

For at kjøperne ikke skulle tjene på kontraktsbruddet, konkluderte Høyesterett med at beregningen av forsinkelsesrenter og erstatning for tapt verdistigning måtte samordnes. Samordningen ble gjennomført ved at det måtte gjøres fradrag for netto utbetalte forsinkelsesrenter i erstatningen for tapt verdistigning.

Dommens rekkevidde

Ut fra Høyesteretts generelle begrunnelse må det antas at samordning av forsinkelsesrenter og erstatning også kan gjøres i andre saker enn ved boligsalg. Det blir derfor spennende å se hvordan domstolene og forsikringsselskapene løser dette i fremtiden.

Fikk heve kjøp av elbil

Nylig ble en sak om mangler ved en elbil behandlet av forbrukertvistutvalget. Tvisten handlet om at bilen hadde kortere rekkevidde enn opplyst, og at det forelå feil ved ladesystemet. Etter en samlet vurdering konkluderte forbrukertvistutvalget med at kjøperen kunne heve kjøpet.

elbil, rekkevidde, mangel, heve

Sakens bakgrunn

Kort til etter kjøpet oppdaget kjøperen at det var noe feil med ladesystemet til bilen. Det viste seg at bilen hadde en feil på en elektronisk komponent som styrte ladingen av batteriet, og som følge av dette kunne ikke bilen lades på hurtiglader. Ladesystemet ble flere ganger forsøkt utbedret, uten at dette var vellykket. For å reparere bilen var det derfor nødvendig å skifte motoren.

Videre ble det avdekket at bilen hadde mindre rekkevidde enn det som ble forespeilet. Kjøperens forutsetning for kjøpet var at han kunne kjøre strekningen Moss-Ski tur/retur uten å måtte lade underveis. Når dette ikke var mulig, fremsatte kjøperen krav om å heve kjøpet.

Forbrukertvistutvalgets vurdering

Spørsmålet var om feilen ved ladesystemet og bilens rekkevidde utgjorde mangler ved bilen. Siden kjøpet var inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende kom forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Etter forbrukerkjøpsloven skal elbilen passe for de “formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til” og svare til det som forbrukeren har “grunn til å forvente”.

Utvalget kom til at elbilen ikke var i tråd med det kjøper hadde grunn til å forvente. Det var således klart at det forelå en mangel. Videre var denne mangelen ikke “uvesentlig”, noe som medførte at kjøperen fikk heve kjøpet.

Trenger du hjelp i sak om elbil?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i bilsaker. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Slik hever du et kjøp

Hvis varen har en “vesentlig mangel” kan du heve kjøpet. Men hvordan hever du et kjøp, og hva skjer når et kjøp heves?

hever

Hovedregelen er at avtaler skal holdes

Hovedregelen er at avtaler skal holdes, og at partene skal oppfylle sine forpliktelser. Likevel har du rettigheter hvis tingen du har kjøpt ikke er i samsvar med det som er avtalt, det er gitt uriktige opplysninger eller hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. I mange tilfeller rettes slike feil gjennom prisavslag, reparasjon eller omlevering. Om det ikke er mulig, kan det være aktuelt å heve kjøpet.

Slik hever du et kjøpt

Når du oppdager en mangel må du fremsette reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre hevingskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Vilkåret for heving

For å kunne heve et kjøp, må vilkåret for heving være oppfylt. Dette vilkåret varierer avhengig av hvilken lov som kommer til anvendelse. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er “vesentlig”. I forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke er “uvesentlig”. Dette innebærer at terskelen for å heve et kjøp etter forbrukerkjøpsloven er lavere enn etter kjøpsloven.

Kjøpte mangelfull bil- fikk medhold i krav om heving

Kort tid etter å ha kjøpt en helt ny Tesla Model X oppdaget kjøperen flere feil og mangler. Som følge av dette reiste kjøperen sak for Forbrukerklageutvalget med krav om å heve kjøpet. Etter en konkret vurdering fikk kjøperen medhold i kravet om heving.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving

Sakens bakgrunn

Kjøperen kjøpte en helt ny Tesla Model X til 917 000 kr. Da bilen ble levert, oppdaget imidlertid kjøperen lakkskader utvendig og innvendig på dører og karosseri. I tillegg ble det oppdaget en bulk på panseret. Kjøperen reklamerte umiddelbart, og bilen ble returnert og sendt til omlakkering. Da bilen ble levert igjen var ikke kjøperen fornøyd med lakkeringsresultatet. Kjøperen fikk vurdert bilen hos NAF, hvor det ble påpekt mangelfull lakkreparasjon flere steder. Det ble også funnet flere feil, som for eksempel vannskader i bagasjerommet, bulk bak på bilen og feil ved sommerdekkene. Kjøperen og selgeren ble ikke enige om veien videre, og kjøperen reiste dermed sak med krav om å heve kjøpet.

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel hvis tingen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel hvis det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer for de formål biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Kjøpte båt med flere feil – Fikk medhold i heving og erstatning

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen flere feil. Som følge av dette fremmet kjøperen krav om heving og erstatning. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i både hevingskravet og erstatningskravet.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, heving

Sakens bakgrunn

Båten ble solgt for 100 000 kroner med en “som den er”-klausul. Salgsannonsen tydeliggjorde at båten ble solgt som et oppussingsobjekt, med behov for vedlikehold på treoverflatene. Av kjøpskontrakten fremgikk det at motoren fungerte som den skulle, og at den startet på første forsøk under visning på land. Videre var det i kjøpekontrakten krysset av på “nei” på spørsmål om båten hadde problemer med motoren, skroget, det elektriske anlegget, giret, propellanlegget, roret og om båten har hatt problemer med tidligere skader. Kjøperen var dermed i den tro om at båten var i i forholdsvis god stand.

Kjøpte båt med flere feil

Samme dag som kjøper overtok båten, oppdaget han flere feil og mangler. Girolje ble påfylt før avgang, og allerede 50 meter fra kai var det tomt for olje. Videre gikk ikke båten i gir, det elektriske anlegget fungerte ikke, toalettkvernen var defekt, baugpropellen var defekt og temperaturmåleren var defekt.

Å reparere noen av feilene, samt kraning og transport til et lokalt verksted ble estimert til mellom 70 000 og 90 000 kroner. Å bringe båten i kontraktsmessig stand, ville koste mer enn kjøpesummen. Kjøperen krevde derfor heving av kjøpet, samt erstatning for påløpte utgifter.

Når foreligger det en mangel?

Selv om båten er solgt “som den er”, foreligger det mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha virket inn på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Fikk heve båtkjøp på grunn av lekkasje

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen en lekkasje. Lensepumpen viste at båten hadde tatt inn 80 liter vann på en time. Kjøperen tok umiddelbart kontakt med selgeren og krevde heving av kjøpet. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i hevingskravet.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, lekkasje

Båten hadde lekkasje

Da kjøperen oppdaget lekkasjen, kontaktet han selgeren og krevde heving av kjøpet. Selgeren motsatte seg mangelskravet, og påpekte at båten hadde ligget i sjøen under hans eierskap i 10 år, samt blitt malt med bunnstoff årlig. Videre viste selgeren til at kjøperen hadde undersøkt skrog, styring og motor. Når båten ble solgt “som den er” hevdet selgeren at dette var en feil som kjøperen måtte bære risikoen for.

Undersøkelser av verksted

Basert på verkstedets funn ble det avdekket at lekkasjen skyldtes en skade som hadde oppstått over tid med hard bruk og tæring på nagler. Det ble funnet 26 nagler uten hode og en kjøllist som var deformert på flere plasser. Naglene var overmalt med bunnstoff, og verkstedet mente derfor det var stor sannsynlighet for at skaden var skjedd under selgerens eiertid. Lekkasjen var omfattende, og for å rette opp i dette måtte de fleste naglene byttes ut. Kostnadene for reparasjonen ble anslått til å ligge mellom 20 000 og 30 000 kr.

Basert på verkstedets uttalelser krevde kjøperen å få heve kjøpet. Hvis ikke kjøperen fikk medhold i hevingskravet, krevde han prisavslag på 30 000 kr.

Når foreligger det en mangel?

Selv om en gjenstand er solgt “som den er” foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om båten, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Guide til heving av kjøp mellom privatpersoner

Når både kjøper og selger er privatpersoner har man andre rettigheter enn dersom selger er et selskap og kjøper en privatperson. Det er viktig å huske på denne forskjellen dersom varen du har kjøpt er forsinket eller du oppdager feil eller mangler ved kjøpet og ønsker å heve. Her er Osloadvokatenes guide til heving av kjøp mellom privatpersoner.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner

Advokatens råd til heving av bilkjøpet

Bil er for mange en omfattende investering. Dersom bilen ikke er i den standen du forventer kan du ønske å heve kjøpet. Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre og hvordan du skal håndtere en selger dersom du ønsker å heve kjøpet. I denne artikkelen gir vår advokater deg de beste rådene dersom du ønsker å heve bilkjøpet.

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring