Advokatens råd – heve kjøp av bobil 

En bobil kan by på mye moro og fine opplevelser. Hva skal du gjøre dersom bobilen ikke fungerer som forventet? Har du rett til å få pengene tilbake? I denne artikkelen gir våre advokater deres beste råd dersom du ønsker å heve kjøpet av bobilen.

heving av kjøp bobil

Å heve et kjøp

Hvis en kjøper hever kjøpet av en bobil skal partene lever tilbake det de har mottatt. Selger skal levere tilbake pengene for bobilen, mens kjøper skal levere tilbake bobilen.

Hovedregelen for alle kjøp er at avtalen om kjøp skal holdes. Å heve kjøpet er dermed et unntak fra denne hovedregelen. At det er et unntak betyr at det må foreligge et rettslig grunnlag for heving, du kan ikke heve kjøpet bare fordi du har lyst til det.

Hvordan heve et bilkjøp?

Har du kjøpt bil med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

bilkjøp

Hva betyr det å heve et bilkjøp?

Å heve et bilkjøp betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake bilen. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av bil gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en bilforhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre bilkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Heve båtkjøp

Har du kjøpt båt med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

heve båtkjøp

Hva betyr det å heve kjøpet?

Å heve båtkjøpet betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake båten. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av båt gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en båtbutikk, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre båtkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven beskytter kjøperen i større grad enn kjøpsloven. Forskjellen mellom disse to lovene viser seg særlig i hevingssituasjoner. I forbrukerkjøpsloven stilles det et mindre strengt krav til mangelens art og betydning enn etter kjøpsloven. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er «vesentlig», mens etter forbrukerkjøpsloven er hevingsvilkåret at mangelen «ikke er uvesentlig». Det innebærer at det vil være “enklere” å heve et båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven.

Mangler ved bruktbil – fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Søndre Østfold tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving. Dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Kort tid etter at kjøper tok over bilen viste det seg at den hadde en feil med viftereimen som forårsaket en motorskade. Kjøpesummen var 100 000 kr, og det kostet 76 000 kr å reparere feilen.

Var feilen med viftereimen en mangel?

Ettersom kjøpet var inngått mellom en bilforhandler og en privat person var det forbrukerkjøpsloven som regulerte forholdet. Etter loven foreligger det en mangel dersom bilen ikke svarer til det kjøperen har grunn til å forvente. Vurderingen av om det foreligger en mangel skal baseres på det tidspunkt risikoen for tingen går over på forbrukeren.

Bilen var 7 år gammel og så tilsynelatende ut til å være i god stand. Feilen med motoren skjedde bare tre måneder etter at kjøper tok over bilen, og etter at bilen var gått om lag 1777 kilometer. Sett hen til bilens alder, kjørelengde og tilstand mente retten at det ikke var påregnelig med en slik motorfeil.

Etter forbrukerkjøpsloven skal en mangel som viser seg innen seks måneder antas å ha foreligget på kjøpstidspunktet, om ikke annet kan godtgjøres av selgeren. Det er dermed selger som må bevise at mangelen har oppstått på et senere tidspunkt. I denne saken førte ikke selger noen bevis for noe annet, og retten la dermed legges til grunn at mangelen forelå da kjøper tok over bilen. Feilen med bilen var dermed å anse som en kjøpsrettslig mangel.

Heving

Etter forbrukerkjøpsloven kan heving kreves så lenge mangelen ikke er uvesentlig. Retten la vekt på at det kostet 76 000 kr å reparere bilen, og at dette var en betydelig del av kjøpesummen på 100 000 kr. Det var dermed klart at mangelen ikke var uvesentlig. Som følge av dette kunne kjøper heve kjøpet.

Kjøper fikk hele kjøpesummen på 100 000 kr tilbake, forutsatt at han leverte bilen tilbake. Kjøperen ble også tilkjent erstatning for økonomisk tap på 8 547 kr. Dette var erstatning for utgifter i forbindelse med omregistrering, undersøkelser for å avdekke mangelen og frakt av bilen. Videre måtte selger dekke kjøpers sakskostnader.

Bilen hadde feil og mangler- kjøper fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Asker og Bærum tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving, og dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Mannen hadde kjøpt bilen for 460 000 kr og regnet med at alt skulle være i orden. Da kjøper var på vei hjem etter å ha hentet bilen, oppdaget han imidlertid det han mente var flere feil ved bilen. Bilen ble undersøkt av et verksted som fant flere feil. De fant feil med girkassen, motoren, volumknappen, oljetrykksensoren og eksosrøret. Videre måtte hjullagrene skiftes, samt at dekselet under girkassen var ødelagt. Om ikke det var nok fant verkstedet også lakk- og rustskader, i tillegg til at selger hadde holdt tilbake opplysninger om kollisjonsskade kort tid før salget.

Kjøpsrettslig mangel?

Det følger av forbrukerkjøpsloven at krav om heving er betinget av at det foreligger en “mangel” og at denne ikke er “uvesentlig”. Det foreligger en kjøpsrettslig mangel dersom bilen ikke er i samsvar med de opplysningene som følger av avtalen. Hvis ikke det følger noe spesielt av avtalen, skal bilen svare til det kjøperen har grunn til å forvente.

I denne sak mente retten at kjøperne som følge av opplysninger selger ga om bilen, hadde grunn til høye forventninger til bilens tilstand. Retten kom til at det forelå en kjøpsrettslig mangel med girkassen, dekselet under girkassen, volumknappen, motoren og eksosrøret. Kostnadene for å fikse disse manglene ble satt til 87 000 kr. Videre kom retten til at selger har gitt uriktige opplysninger om bilen. Bilen ble solgt med fullkasko, men ble levert med delkasko. Selger hadde heller ikke gitt opplysninger om en kollisjon som bilen nylig hadde vært utsatt for. Dette måtte anses som kjøpsrettslig mangler.

Måtte forvente noen feil med bilen

Retten kom imidlertid frem til at kjøper måtte forvente noen feil med bilen. Vurderingen av hvilke feil man må forvente, tar utgangspunkt i bilens alder og kilometerstand. Videre må det tas høyde for hva som må anses som naturlig slitasje. Bilen var fra 2012 og hadde gått 91 500 km. Feil som måtte anses påregnelig var støy fra hjullager, feil med oljetrykksensoren og noen lakk- og rustskader.

Heving

For at bilkjøpet skal kunne heves må mangelen ikke være “uvesentlig”. Hvorvidt en mangel ikke er “uvesentlig”, beror på en helhetsvurdering.

Ved vurderingen tok retten utgangspunkt i kostnadene for å utbedre de biltekniske feilene på 87 000 kr. Retten så disse kostnadene i sammenheng med at bilen ble kjøpt for 460 000 kr. Dette ble ansett for å være et betydelig avvik mellom den bilen kjøperne kunne forvente å få, og den bilen kjøperne fikk. Videre la retten vekt på at differansen mellom delkasko og fullkasko forsikringen som kjøperne egentlig skulle ha, var rundt 40 000 kr i året. Dette utgjorde en betydelig forskjell. Til slutt ble det lagt vekt på at de uriktige opplysningene kunne gjøre det vanskeligere å selge bilen videre. Konklusjonen ble etter dette at det forelå mangler som samlet ikke var uvesentlige. Kjøperne av bilen fikk dermed medhold i at de kunne heve bilkjøpet.

Heve kjøpet på grunn av vond lukt fra nabo?

Kjøper ville heve kjøpet av leilighet. Bakgrunnen for hevingskravet var vond lukt fra naboleiligheten.

Årsaken til den vonde lukten fra naboleiligheten var at personen som bodde i leiligheten oppbevarte gammelt søppel der. Dette hadde vært et vedvarende problem i sameiet, og hadde flere ganger blitt tatt opp av på sameiermøter. Da den aktuelle leiligheten ble solgt ble det ikke opplyst om den vonde lukten fra naboleiligheten. Spørsmålet for tingretten var dermed om selgerens unnlatelse av å opplyse om den vonde lukten fra naboleiligheten ga kjøperne krav på heving av kjøpet. Dette spørsmålet ble besvart bekreftende. Retten kom frem til at selgeren av leiligheten hadde plikt til å gi opplysning om den vonde lukten ved salget av leiligheten.

Når inntrer selgers opplysningsplikt?

De fleste eiendommer selges ”som den er”. Dette innebærer at eventuelle mangler ved eiendommen som senere viser i utgangspunktet er kjøpers risiko. I visse tilfeller vil det likevel foreligge en mangel ved eiendommen som kan gi grunnlag for mangelsbeføyelser som heving, prisavslag og erstatning. Dette er for eksempel situasjonen hvor selger har misligholdt sin opplysningsplikt. Opplysningsplikten er misligholdt når kjøperen ikke får opplysninger som selgeren ”kjente eller måtte kjenne til”, og kjøperen hadde ”grunn til å regne med å få” opplysning om det aktuelle forholdet. I tillegg kreves det at tilbakeholdelsen av opplysningen kan antas å ha hatt innvirkning på avtalen.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-.
Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring