Båt: De tre største feilene kjøpere gjør

Ved kjøp av bruktbåt er det flere ting du bør passe på. Det er svært fort gjort og meget lett å bli lurt eller å lure seg selv. I denne artikkelen vil du få oversikt over de tre største eller mest fundamentale feilene kjøpere av bruktbåt gjør.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven, kjøpere, feilene

Undersøkelse av båten

Kjøpsloven stiller ikke krav til deg som kjøper om at du må foreta undersøkelser av båten før du kjøper den. Annerledes kan det imidlertid stille seg dersom selger har oppfordret deg til å foreta undersøkelser. Om dette er tilfelle, og du ikke undersøker båten, kan du ikke gjøre feil gjeldende som du burde oppdaget under forundersøkelsen. Det samme gjelder dersom du på eget initiativ har undersøkt båten.

Når man er i kjøpsmodus er siktepunktet å anskaffe en båt som skal gi mye glede. Derfor tilnærmer de fleste seg en interessant båt med positiv innstilling. I slike tilfeller er det lett å legge stor vekt på de positive momentene ved båten, mens man ser vekk fra potensialet for fremtidig svikt. I en slik situasjon er det viktig å ta et steg tilbake og vekke den kritiske sansen til live igjen. Ellers vil man overse feil eller annet negativt, og like gjerne vil man forstå selgers opplysninger feil eller ikke se hva fravær av opplysninger kan bety.

Spesifisere, verifisere og dokumentere

Som kjøper kan du i utgangspunktet stole på de opplysningene selger gir. Dette som følge av at uriktige opplysninger vil utgjøre en mangel som kan gi grunnlag for mangelskrav. Det er imidlertid likevel smart å søke opplysningene bekreftet. Vær spesielt oppmerksom på at mye av det selger sier er salgsfremmende skryt eller annet som ikke er bindende faktaopplysninger.

Plastpest på eldre båter – ikke mangel

I en dom fra Oslo tingrett er det nå slått fast at plastpest på eldre båter ikke er anse som en mangel.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest

Hva er plastpest?

Plastpest oppstår når forurenset vann trenger gjennom gel-coaten og inn i selve plasten/laminatet. Dette fører til en kjemisk reaksjon som gjør at gass dannes. Denne gassen forårsaker blærer i overflaten med et eddik-luktende innhold, som er det klassiske symptomet på plastpest. Størrelsen på blærene kan variere fra et knappenålshode til tykkelsen på en tommelfinger.

Hvis det ikke blir gjennomført reparasjoner, vil plasten over tid råtne og miste sin styrke. Det er derfor viktig å være oppmerksom på om båten har plastpest, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes.

Sakens bakgrunn

Dommen fra Oslo tingretten handlet om en båt fra 1974, som på kjøpstidspunktet ikke hadde vært på land på to år. Da kjøperen tok båten på land kort tid etter kjøpet, oppdaget han at den hadde plastpest. Han reklamerte da umiddelbart på kjøpet og krevde heving av kjøpet samt erstatning.

En sakkyndig undersøkte båten og bekreftet at den hadde plastpest. Det ble målt stort fuktinnhold i undervannsskroget og påvist blærer med innhold som samsvarer med plastpest. Selgeren bestred ikke at det var plastpest på båten, men hevdet at han ikke visste om tilstanden ettersom båten ikke hadde vært på land de siste to årene før salget. Selgeren mente derfor at det ikke forelå noen brudd på opplysningsplikten. Videre hevdet selgeren at plastpesten ikke gjorde at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente av en gammel båt, og motsatte seg dermed kjøperens hevingskrav.

Plastpesten var en “skjult feil”

Tingretten startet med å vurdere om det forelå brudd på opplysningsplikten ettersom selgeren i opplysningsskjemaet hadde krysset av for “nei” på om båten hadde plastpest. Det var imidlertid ingenting som tydet at selgeren var klar over plastpesten, og det forelå derfor ikke mangel på dette grunnlaget. Videre fant ikke domstolene det sannsynliggjort at plastpesten faktisk påvirket båtens styrke eller bruk, og det var uklart om det krevdes reparasjoner. I tillegg må man forvente plastpest på eldre båter generelt. Tingretten konkluderte derfor med at plastpesten ikke utgjorde en mangel ved båtkjøpet.

Dommens betydning

Dommen bygger på selgers eventuelle ansvar etter kjøpslovens alminnelige regler om mangler. Det var nemlig ikke avtalt salg “som den er”. Rettens bedømmelse er derfor i prinsippet strengere overfor selger enn hva som hadde vært tilfelle ved et “som den er”-salg. Dommen gir en “ren” vurdering av om plastpest utgjør en kjøpsrettslig mangel, noe som gir domsgrunnene ekstra tyngde. Det kan dermed nå anses som fastslått at plastpest på eldre båter ikke kan anses som mangel så lenge det er en skjult feil. Dersom det er gitt konkrete opplysninger eller selger må anses for å ha kjent til plastpesten, vil imidlertid situasjonen være annerledes.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøp og salg av båt. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Når verkstedet utfører “ubestilt” arbeid

I enkelte tilfeller utfører verkstedet “ubestilt” tilleggsarbeid som faller utenfor oppdragsbeskrivelsen. Kan verkstedet i slike tilfeller kreve pristillegg?

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid

Hva er avtalt?

Det er avtalen mellom forbrukeren og håndverkeren som er grunnlaget for hvilket arbeid som skal utføres. Hva som er avtalt, beror på en vurdering av kommunikasjonen som har funnet sted mellom partene. Ofte er kommunikasjonen dels muntlig og dels skriftlig, noe som gjør det vanskelig å dokumentere og tolke hva som er sagt. Som regel vil håndverkeren være oppmerksom på å ikke gjøre arbeid utover det som er avtalt, ettersom vedkommende da risikerer å ikke få vederlag for arbeidet. Under arbeidet kan det imidlertid oppdages uforutsette ting, og det kan bli behov for å gjøre arbeid utover det avtalte. I slike situasjoner blir spørsmålet om håndverkeren har rett til å utføre arbeid utover det avtalt og om vedkommende har rett til pristillegg for det.

Arbeid utover det avtalte

Hvis avtalen mellom partene regulerer når det kan utføres tilleggsarbeid, er det denne avtalen som gjelder. Er det ingen slik avtale, vil det være håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet.

Etter håndverkertjenesteloven § 9 er utgangspunktet at håndverkeren skal kontakte forbrukeren ved behov for tilleggsarbeid. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med forbrukeren eller forbrukeren bruker urimelig lang tid på å svare, kan tilleggsarbeid likevel utføres dersom forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og prisen for arbeidet er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. En håndverker har imidlertid plikt til å utføre tilleggsarbeid dersom arbeidet ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

Pristillegg

Hvis avtalen mellom partene regulerer når det kan kreves pristillegg, er det denne avtalen som gjelder. Er det ingen slik avtale, er det håndverkertjenesteloven § 33 som regulerer forholdet. Det fremgår av bestemmelsen at pristillegg kan kreves for tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med håndverkertjenesteloven § 9. Med andre ord kan det kreves pristillegg når håndverkeren har rett til å utføre tilleggsarbeid.

Avhjelp: Selgerens rett til retting eller omlevering

Avhjelp innebærer at selgeren reparer tingen eller gir kjøperen en ny vare, slik at kjøperen får en mangelfri vare i samsvar med avtalen. I denne artikkelen vil du få en oversikt over selgerens rett til retting og omlevering, og hvordan dette fungerer.

vaksine, arverett, feriepenger, artist, sameiekontrakt, fusk, ekspropriasjon, foreldelse, avsavnsrenter, avhjelp, retting, omlevering

Avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på omlevering og retting. Når det foreligger en mangel har selgeren for egen kostnad rett til å gjennomføre retting eller omlevering uten at kjøperen krever det. Selgeren har imidlertid bare rett til retting eller omlevering dersom det ikke vil påføre kjøperen vesentlig ulempe eller risiko for å ikke få dekket sine utlegg av selgeren. 

Avhjelp skal skje for selgerens kostnad. I dette ligger det at selgeren er den som skal bære alle utgiftene knyttet til avhjelpen, inkludert transportkostnader og lignende. Kjøperen har imidlertid plikt til å yte rimelig medvirkning, typisk ved å sende tingen til selgeren og legge ut for transportkostnadene. Kjøperen kan også ha plikt til å legge ut for leie av en midlertidig erstatningsting. Kjøperens plikt til medvirkning begrenses imidlertid av at selgeren bare kan foreta avhjelp dersom det ikke vil medføre vesentlig ulempe for selgeren. Ved vurderingen av om en slik risiko foreligger, skal det legges vekt på hvor store utlegg det er tale om.

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett er en rett til å tre inn i en avtale om kjøp av bolig på de samme vilkårene som noen andre har fremforhandlet. Med forkjøpsrett kan man altså kjøpe en leilighet i et borettslag til samme pris som det høyeste budet.

oppdeling, boenheter, hybler, forkjøpsrett

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett gir kun rett til å tre inn i en avtale som allerede er fremforhandlet mellom vinneren av budrunden og selgeren. Den som benytter seg av forkjøpsretten har dermed ikke mulighet til å endre vilkårene i avtalen. Videre innebærer dette at budgivere som ikke har forkjøpsrett kan risikere å miste boligen selv om de har vunnet budrunden. Hvis du er på boligjakt er det derfor viktig at du setter deg inn i forkjøpsretten og hvilke konsekvenser dette kan ha for deg.

Slik fungerer forkjøpsretten

Det er bare medlemmer av boligbyggelag eller andelseiere i borettslag som har forkjøpsrett. Retten gjelder ikke for eiere av eierseksjonsleiligheter. Er det flere andelseierne som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten samtidig, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får kjøpe. Det handler altså om ansiennitet fremfor penger.

Medlemmer av samme boligbyggelag kan også ha forkjøpsrett. Et eksempel på et slikt boligbyggelag er OBOS. Som regel har andelseierne i det lokale borettslaget forkjøpsrett foran medlemmene av boligbyggelaget.

Angrerett: Når kan man angre på et kjøp?

Det er ikke alltid at et kjøp blir som forventet. Kanskje handlet du på impuls, eller ikke har behov for tingen likevel. Men når har man egentlig mulighet til å angre på et kjøp?

dødsleie, fristavbrudd, angrerett

Hva er angrerett?

Angrerett er en lovfestet rett for forbrukere til ensidig å gå fra avtale om kjøp av vare eller finansiell tjeneste innen en angitt periode på vanligvis 14 dager. Angreretten gjelder kun i tilfeller hvor kjøpet er inngått på andre måter enn i butikk eller fast utsalgssted. Dette kan for eksempel være ved handel på nett, via telefonsalg, på stand eller av en dørselger.

Det er ikke nødvendig å påvise feil eller mangler, eller ha noen spesiell grunn til å ønske å benytte seg av angreretten. Uavhengig av hva som er årsaken til at du ønsker å gå fra avtalen, kan du angre på kjøpet.

Hva har man krav på ved kansellert fly?

Hvis flyreisen din bli kansellert, kan du ha rett til kompensasjon på opp til 600 euro. Hvorvidt du kan kreve erstatning eller ikke, avhenger av årsaken til avlysningen, når du fikk beskjed om at flyet er avlyst og den alternative flyruten du ble tilbudt.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly

Kansellert fly? Tre alternativer

Om et fly du egentlig skulle ta blir kansellert, skal flyselskapet tilby deg tre alternativer:

  1. Å tilbakebetale billettkostnaden for den delen av reisen du ikke får benyttet
  2. Å ombooke deg slik at du kommer deg ditt du skal så raskt som mulig
  3. Ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske

Slik hever du et kjøp

Hvis varen har en “vesentlig mangel” kan du heve kjøpet. Men hvordan hever du et kjøp, og hva skjer når et kjøp heves?

hever

Hovedregelen er at avtaler skal holdes

Hovedregelen er at avtaler skal holdes, og at partene skal oppfylle sine forpliktelser. Likevel har du rettigheter hvis tingen du har kjøpt ikke er i samsvar med det som er avtalt, det er gitt uriktige opplysninger eller hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. I mange tilfeller rettes slike feil gjennom prisavslag, reparasjon eller omlevering. Om det ikke er mulig, kan det være aktuelt å heve kjøpet.

Slik hever du et kjøpt

Når du oppdager en mangel må du fremsette reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre hevingskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Vilkåret for heving

For å kunne heve et kjøp, må vilkåret for heving være oppfylt. Dette vilkåret varierer avhengig av hvilken lov som kommer til anvendelse. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er “vesentlig”. I forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke er “uvesentlig”. Dette innebærer at terskelen for å heve et kjøp etter forbrukerkjøpsloven er lavere enn etter kjøpsloven.

Forskjellen på reklamasjon og garanti

Samspillet mellom garanti og reklamasjon kan være vanskelig å få tak på. I denne artikkelen vil du derfor få en oversikt over hva forskjellen er.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti

Hva er en garanti?

En garanti er en frivillig ordning som selgeren velger å påta seg. Garanti er altså ikke en lovfestet rett du har som kjøper, men noe som avtales mellom deg og selger. Dette i motsetning til reklamasjonsreglene, som selger ikke kan velge bort. Gjennom en garanti påtar selger seg ansvar for visse feil og mangler innen en bestemt tidsfrist. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at selgere ofte gir garantier med uklare formuleringer, eller som inneholder kompliserte begrensninger. På denne måten kan garantien skape en falsk trygghet. For å forhindre dette bør du gjennomgå garantien nøye, og oppklare eventuelle uklarheter før kjøpet.

Betydningen av garanti

En garanti gir kjøperen rettigheter som går lenger enn det som følger av lovverket. En garanti gir deg med andre ord noe mer enn det du allerede har krav på. For eksempel kan en garanti gi deg rett til å reklamere på feil i en lengre periode enn det som følger av loven.

Reklamasjon

Reklamasjon gir kjøper rett til å klage på feil og mangler ved en vare innenfor en bestemt tidsfrist. Reklamasjoner må fremsette innen rimelig tid etter at feilen oppdages eller burde vært oppdaget, og senest innen to eller fem år. Hvor lang reklamasjonsfristen er avhenger av hvordan type vare eller tjeneste du har kjøpt, samt hvilken lov som kommer til anvendelse.

Foreldelse og reklamasjon: Hva er forskjellen?

De færreste er klar over at man må passe på foreldelsesreglene selv om man har fremsatt reklamasjon i rett tid. Manglende kjennskap til reglene, og forholdet mellom dem, kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for deg.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon

Reklamasjon

En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. For at du skal kunne gjøre gjeldende en mangel må du overholde reklamasjonsfristene. Det finnes to typer reklamasjonsfrister: absolutte og relative reklamasjonsfrister. Den absolutte reklamasjonsfristen fastsetter et endelig tidspunkt for når det ikke lenger er mulig å fremme en reklamasjon. Den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, og innebærer at reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Hvis du ikke reklamerer innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. Ofte vil selger hevde at du har reklamert for sent ettersom du burde oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt. Det anbefales derfor å ikke nøle og reklamere umiddelbart. Da unngår du diskusjoner om reklamasjonen var fremsatt i rett tid.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring