Innskrenkning i antall retteforsøk

Tidligere har selger hatt rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme mangel. Etter lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2024 har selger kun et retteforsøk.

retteforsøk

Avhjelp

Når det foreligger en mangel har selgeren for egen kostnad rett til å kreve avhjelp. Dette innebærer at selgeren kan gjennomføre retting eller omlevering uten at kjøperen krever det. Selgeren kan imidlertid ikke kreve avhjelp dersom det vil påføre kjøperen vesentlig ulempe eller risiko for å ikke få dekket sine utlegg av selgeren. 

Antall retteforsøk

Tidligere hadde selgeren rett til å gjennomføre to avhjelpsforsøk etter forbrukerkjøpsloven. Etter lovendringen har imidlertid selgeren kun et avhjelpsforsøk. Forbrukeren kan dermed som hovedregel avslå et ytterligere avhjelpsforsøk dersom det første forsøket mislykkes. Dette gjør at det i praksis blir enklere for forbrukere å kreve prisavslag eller heving.

Loven åpner for flere retteforsøk dersom det anses rimelig. I forarbeidene er det lagt til grunn at det ikke skal gjelde en høy terskel for at selgeren har rett til å gjøre ytterligere forsøk på å avhjelpe mangelen. Ved vurderingen vil gjenstandens type og verdi, mangelens art og betydning, samt om forbrukeren kan forventes å ha tillit til at selgeren er i stand til å utbedre varen ha betydning. Det kan også tas hensyn til miljø- og bærekraftshensyn, og om den første reparasjonen ble gjennomført på en god måte.

Hva utgjør “samme mangel” ved avhjelp?

Avhjelp innebærer at selgeren reparerer tingen eller gir kjøperen en ny vare, slik at kjøperen får en mangelfri gjenstand i samsvar med avtalen. I denne artikkelen vil du få en oversikt over selgers rett til avhjelp.

heve kjøp motorsykkel forhandler, avhjelp

Avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på retting og omlevering. Når det foreligger en mangel har selgeren for egen kostnad rett til å gjennomføre retting eller omlevering uten at kjøperen krever det. Selgeren kan imidlertid bare kreve avhjelp dersom det ikke vil påføre kjøperen vesentlig ulempe eller risiko for å ikke få dekket sine utlegg av selgeren. 

At en ulempe må være “vesentlig” innebærer at ikke enhver ulempe er relevant. En vesentlig ulempe kan for eksempel foreligge dersom rettingen vil ta lang tid. Et annet eksempel på “vesentlig ulempe” kan være at kjøperen er avhengig av tingen, og at det i påvente av at tingen utbedres ikke er mulig å skaffe en erstatningsting.

Har selgeren flere avhjelpsforsøk?

Etter kjøpsloven har selger som hovedregel rett til å gjennomføre flere avhjelpsforsøk. Kjøpsloven kommer til anvendelse ved kjøp mellom to næringsdrivende eller to forbrukere. Ved flere avhjelpsforsøk kan imidlertid den samlede ulempen bli vesentlig. Blir den samlede ulempen for stor, kan kjøperen avvise ytterligere forsøk.

Forbrukerkjøpsloven: Kan ikke lenger selge “som den er”

Tidligere har man kunnet selge produkter som reguleres av forbrukerkjøpsloven “som den er”. Dette har vært en mulighet for selger til å frasi seg ansvar for skjulte feil og mangler. Ved lovendringen som trer i kraft 1. januar 2024 kan man imidlertid ikke lenger selge en vare “som den er”.

Reglene om at varer selges “som den er”

Lovendringen medfører at det ikke lenger er lov å selge en vare “som den er”, eller å ta generelle forbehold om varens egenskaper. Etter lovendringen må det ved avtaleinngåelsen spesifikt opplyses om at en bestemt egenskap ved produktet avviker fra lovens krav. Videre må forbruker uttrykkelig og særskilt akseptere dette avviket. Selger kan følgelig ikke lenger frasi seg ansvaret for skjulte feil og mangler.

Hva har endringen å si for deg?

Som en forbruker kan en føle seg maktesløs dersom en oppdager feil. Lovendringen styrker imidlertid forbrukerens (kjøperens) rettigheter. Kravene vil gjøre at det stilles høyere krav til selger om å gi riktig informasjon i forkant av kjøpet.

Skjerping av selger-ansvaret

I tillegg til at varen ikke lenger kan selges “som den er”, vil selgeren få et mer omfattende ansvar. Etter lovendringen skal feil som oppdages inntil to år etter kjøpet, anses for å være til stedet da produktet ble kjøpt. Endringen gjør at selgeren må dokumentere at feilen ikke var til stedet på kjøpstidspunktet eller skyldes forhold før salget. Endringene i forbrukerkjøpsloven innebærer derfor en betydelig styrkning av rettighetene til kjøper.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om kjøpsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Båt: De tre største feilene kjøpere gjør

Ved kjøp av bruktbåt er det flere ting du bør passe på. Det er svært fort gjort og meget lett å bli lurt eller å lure seg selv. I denne artikkelen vil du få oversikt over de tre største eller mest fundamentale feilene kjøpere av bruktbåt gjør.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven, kjøpere, feilene

Undersøkelse av båten

Kjøpsloven stiller ikke krav til deg som kjøper om at du må foreta undersøkelser av båten før du kjøper den. Annerledes kan det imidlertid stille seg dersom selger har oppfordret deg til å foreta undersøkelser. Om dette er tilfelle, og du ikke undersøker båten, kan du ikke gjøre feil gjeldende som du burde oppdaget under forundersøkelsen. Det samme gjelder dersom du på eget initiativ har undersøkt båten.

Når man er i kjøpsmodus er siktepunktet å anskaffe en båt som skal gi mye glede. Derfor tilnærmer de fleste seg en interessant båt med positiv innstilling. I slike tilfeller er det lett å legge stor vekt på de positive momentene ved båten, mens man ser vekk fra potensialet for fremtidig svikt. I en slik situasjon er det viktig å ta et steg tilbake og vekke den kritiske sansen til live igjen. Ellers vil man overse feil eller annet negativt, og like gjerne vil man forstå selgers opplysninger feil eller ikke se hva fravær av opplysninger kan bety.

Spesifisere, verifisere og dokumentere

Som kjøper kan du i utgangspunktet stole på de opplysningene selger gir. Dette som følge av at uriktige opplysninger vil utgjøre en mangel som kan gi grunnlag for mangelskrav. Det er imidlertid likevel smart å søke opplysningene bekreftet. Vær spesielt oppmerksom på at mye av det selger sier er salgsfremmende skryt eller annet som ikke er bindende faktaopplysninger.

Plastpest på eldre båter – ikke mangel

I en dom fra Oslo tingrett er det nå slått fast at plastpest på eldre båter ikke er anse som en mangel.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest

Hva er plastpest?

Plastpest oppstår når forurenset vann trenger gjennom gel-coaten og inn i selve plasten/laminatet. Dette fører til en kjemisk reaksjon som gjør at gass dannes. Denne gassen forårsaker blærer i overflaten med et eddik-luktende innhold, som er det klassiske symptomet på plastpest. Størrelsen på blærene kan variere fra et knappenålshode til tykkelsen på en tommelfinger.

Hvis det ikke blir gjennomført reparasjoner, vil plasten over tid råtne og miste sin styrke. Det er derfor viktig å være oppmerksom på om båten har plastpest, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes.

Sakens bakgrunn

Dommen fra Oslo tingretten handlet om en båt fra 1974, som på kjøpstidspunktet ikke hadde vært på land på to år. Da kjøperen tok båten på land kort tid etter kjøpet, oppdaget han at den hadde plastpest. Han reklamerte da umiddelbart på kjøpet og krevde heving av kjøpet samt erstatning.

En sakkyndig undersøkte båten og bekreftet at den hadde plastpest. Det ble målt stort fuktinnhold i undervannsskroget og påvist blærer med innhold som samsvarer med plastpest. Selgeren bestred ikke at det var plastpest på båten, men hevdet at han ikke visste om tilstanden ettersom båten ikke hadde vært på land de siste to årene før salget. Selgeren mente derfor at det ikke forelå noen brudd på opplysningsplikten. Videre hevdet selgeren at plastpesten ikke gjorde at båten var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente av en gammel båt, og motsatte seg dermed kjøperens hevingskrav.

Plastpesten var en “skjult feil”

Tingretten startet med å vurdere om det forelå brudd på opplysningsplikten ettersom selgeren i opplysningsskjemaet hadde krysset av for “nei” på om båten hadde plastpest. Det var imidlertid ingenting som tydet at selgeren var klar over plastpesten, og det forelå derfor ikke mangel på dette grunnlaget. Videre fant ikke domstolene det sannsynliggjort at plastpesten faktisk påvirket båtens styrke eller bruk, og det var uklart om det krevdes reparasjoner. I tillegg må man forvente plastpest på eldre båter generelt. Tingretten konkluderte derfor med at plastpesten ikke utgjorde en mangel ved båtkjøpet.

Dommens betydning

Dommen bygger på selgers eventuelle ansvar etter kjøpslovens alminnelige regler om mangler. Det var nemlig ikke avtalt salg “som den er”. Rettens bedømmelse er derfor i prinsippet strengere overfor selger enn hva som hadde vært tilfelle ved et “som den er”-salg. Dommen gir en “ren” vurdering av om plastpest utgjør en kjøpsrettslig mangel, noe som gir domsgrunnene ekstra tyngde. Det kan dermed nå anses som fastslått at plastpest på eldre båter ikke kan anses som mangel så lenge det er en skjult feil. Dersom det er gitt konkrete opplysninger eller selger må anses for å ha kjent til plastpesten, vil imidlertid situasjonen være annerledes.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøp og salg av båt. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Når verkstedet utfører “ubestilt” arbeid

I enkelte tilfeller utfører verkstedet “ubestilt” tilleggsarbeid som faller utenfor oppdragsbeskrivelsen. Kan verkstedet i slike tilfeller kreve pristillegg?

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid

Hva er avtalt?

Det er avtalen mellom forbrukeren og håndverkeren som er grunnlaget for hvilket arbeid som skal utføres. Hva som er avtalt, beror på en vurdering av kommunikasjonen som har funnet sted mellom partene. Ofte er kommunikasjonen dels muntlig og dels skriftlig, noe som gjør det vanskelig å dokumentere og tolke hva som er sagt. Som regel vil håndverkeren være oppmerksom på å ikke gjøre arbeid utover det som er avtalt, ettersom vedkommende da risikerer å ikke få vederlag for arbeidet. Under arbeidet kan det imidlertid oppdages uforutsette ting, og det kan bli behov for å gjøre arbeid utover det avtalte. I slike situasjoner blir spørsmålet om håndverkeren har rett til å utføre arbeid utover det avtalt og om vedkommende har rett til pristillegg for det.

Arbeid utover det avtalte

Hvis avtalen mellom partene regulerer når det kan utføres tilleggsarbeid, er det denne avtalen som gjelder. Er det ingen slik avtale, vil det være håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet.

Etter håndverkertjenesteloven § 9 er utgangspunktet at håndverkeren skal kontakte forbrukeren ved behov for tilleggsarbeid. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med forbrukeren eller forbrukeren bruker urimelig lang tid på å svare, kan tilleggsarbeid likevel utføres dersom forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført, og prisen for arbeidet er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. En håndverker har imidlertid plikt til å utføre tilleggsarbeid dersom arbeidet ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.

Pristillegg

Hvis avtalen mellom partene regulerer når det kan kreves pristillegg, er det denne avtalen som gjelder. Er det ingen slik avtale, er det håndverkertjenesteloven § 33 som regulerer forholdet. Det fremgår av bestemmelsen at pristillegg kan kreves for tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med håndverkertjenesteloven § 9. Med andre ord kan det kreves pristillegg når håndverkeren har rett til å utføre tilleggsarbeid.

Avhjelp: Selgerens rett til retting eller omlevering

Avhjelp innebærer at selgeren reparer tingen eller gir kjøperen en ny vare, slik at kjøperen får en mangelfri vare i samsvar med avtalen. I denne artikkelen vil du få en oversikt over selgerens rett til retting og omlevering, og hvordan dette fungerer.

vaksine, arverett, feriepenger, artist, sameiekontrakt, fusk, ekspropriasjon, foreldelse, avsavnsrenter, avhjelp, retting, omlevering

Avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på omlevering og retting. Når det foreligger en mangel har selgeren for egen kostnad rett til å gjennomføre retting eller omlevering uten at kjøperen krever det. Selgeren har imidlertid bare rett til retting eller omlevering dersom det ikke vil påføre kjøperen vesentlig ulempe eller risiko for å ikke få dekket sine utlegg av selgeren. 

Avhjelp skal skje for selgerens kostnad. I dette ligger det at selgeren er den som skal bære alle utgiftene knyttet til avhjelpen, inkludert transportkostnader og lignende. Kjøperen har imidlertid plikt til å yte rimelig medvirkning, typisk ved å sende tingen til selgeren og legge ut for transportkostnadene. Kjøperen kan også ha plikt til å legge ut for leie av en midlertidig erstatningsting. Kjøperens plikt til medvirkning begrenses imidlertid av at selgeren bare kan foreta avhjelp dersom det ikke vil medføre vesentlig ulempe for selgeren. Ved vurderingen av om en slik risiko foreligger, skal det legges vekt på hvor store utlegg det er tale om.

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett er en rett til å tre inn i en avtale om kjøp av bolig på de samme vilkårene som noen andre har fremforhandlet. Med forkjøpsrett kan man altså kjøpe en leilighet i et borettslag til samme pris som det høyeste budet.

oppdeling, boenheter, hybler, forkjøpsrett

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett gir kun rett til å tre inn i en avtale som allerede er fremforhandlet mellom vinneren av budrunden og selgeren. Den som benytter seg av forkjøpsretten har dermed ikke mulighet til å endre vilkårene i avtalen. Videre innebærer dette at budgivere som ikke har forkjøpsrett kan risikere å miste boligen selv om de har vunnet budrunden. Hvis du er på boligjakt er det derfor viktig at du setter deg inn i forkjøpsretten og hvilke konsekvenser dette kan ha for deg.

Slik fungerer forkjøpsretten

Det er bare medlemmer av boligbyggelag eller andelseiere i borettslag som har forkjøpsrett. Retten gjelder ikke for eiere av eierseksjonsleiligheter. Er det flere andelseierne som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten samtidig, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får kjøpe. Det handler altså om ansiennitet fremfor penger.

Medlemmer av samme boligbyggelag kan også ha forkjøpsrett. Et eksempel på et slikt boligbyggelag er OBOS. Som regel har andelseierne i det lokale borettslaget forkjøpsrett foran medlemmene av boligbyggelaget.

Angrerett: Når kan man angre på et kjøp?

Det er ikke alltid at et kjøp blir som forventet. Kanskje handlet du på impuls, eller ikke har behov for tingen likevel. Men når har man egentlig mulighet til å angre på et kjøp?

dødsleie, fristavbrudd, angrerett

Hva er angrerett?

Angrerett er en lovfestet rett for forbrukere til ensidig å gå fra avtale om kjøp av vare eller finansiell tjeneste innen en angitt periode på vanligvis 14 dager. Angreretten gjelder kun i tilfeller hvor kjøpet er inngått på andre måter enn i butikk eller fast utsalgssted. Dette kan for eksempel være ved handel på nett, via telefonsalg, på stand eller av en dørselger.

Det er ikke nødvendig å påvise feil eller mangler, eller ha noen spesiell grunn til å ønske å benytte seg av angreretten. Uavhengig av hva som er årsaken til at du ønsker å gå fra avtalen, kan du angre på kjøpet.

Hva har man krav på ved kansellert fly?

Hvis flyreisen din bli kansellert, kan du ha rett til kompensasjon på opp til 600 euro. Hvorvidt du kan kreve erstatning eller ikke, avhenger av årsaken til avlysningen, når du fikk beskjed om at flyet er avlyst og den alternative flyruten du ble tilbudt.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly

Kansellert fly? Tre alternativer

Om et fly du egentlig skulle ta blir kansellert, skal flyselskapet tilby deg tre alternativer:

  1. Å tilbakebetale billettkostnaden for den delen av reisen du ikke får benyttet
  2. Å ombooke deg slik at du kommer deg ditt du skal så raskt som mulig
  3. Ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring