Båt: De tre største feilene kjøpere gjør

Ved kjøp av bruktbåt er det flere ting du bør passe på. Det er svært fort gjort og meget lett å bli lurt eller å lure seg selv. I denne artikkelen vil du få oversikt over de tre største eller mest fundamentale feilene kjøpere av bruktbåt gjør.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven, kjøpere, feilene

Undersøkelse av båten

Kjøpsloven stiller ikke krav til deg som kjøper om at du må foreta undersøkelser av båten før du kjøper den. Annerledes kan det imidlertid stille seg dersom selger har oppfordret deg til å foreta undersøkelser. Om dette er tilfelle, og du ikke undersøker båten, kan du ikke gjøre feil gjeldende som du burde oppdaget under forundersøkelsen. Det samme gjelder dersom du på eget initiativ har undersøkt båten.

Når man er i kjøpsmodus er siktepunktet å anskaffe en båt som skal gi mye glede. Derfor tilnærmer de fleste seg en interessant båt med positiv innstilling. I slike tilfeller er det lett å legge stor vekt på de positive momentene ved båten, mens man ser vekk fra potensialet for fremtidig svikt. I en slik situasjon er det viktig å ta et steg tilbake og vekke den kritiske sansen til live igjen. Ellers vil man overse feil eller annet negativt, og like gjerne vil man forstå selgers opplysninger feil eller ikke se hva fravær av opplysninger kan bety.

Spesifisere, verifisere og dokumentere

Som kjøper kan du i utgangspunktet stole på de opplysningene selger gir. Dette som følge av at uriktige opplysninger vil utgjøre en mangel som kan gi grunnlag for mangelskrav. Det er imidlertid likevel smart å søke opplysningene bekreftet. Vær spesielt oppmerksom på at mye av det selger sier er salgsfremmende skryt eller annet som ikke er bindende faktaopplysninger.

Forbrukerkjøpsloven: Kjøp og salg av båter

Ved kjøp av båt med feil og mangler kan man ha krav på retting, prisavslag eller heving. Her vil du få en oversikt over når forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, og hvilke rettigheter du har.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpslovens regler og bestemmelser gjelder når private kjøper ting av næringsdrivende. Loven er ufravikelig, og det er derfor ikke mulig å avtale seg vekk fra den. Mange tror at forbrukerkjøpsloven bare gjelder ved kjøp av nye ting, men den kan også gjelde ved bruk av gamle ting. Det eneste vilkåret for at loven skal komme til anvendelse er at selgeren er næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven kan i enkelte tilfeller også komme til anvendelse ved kjøp fra private. Dette vil være tilfelle ved bruk av en mellommann som opptrer i næringsvirksomhet. I praksis betyr dette at alle salg som går via båtmegler er å anse som et forbrukerkjøp.

Forskjellen på forbrukerkjøpsloven og private kjøp

Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen bedre rettigheter enn kjøpsloven. For eksempel vil det ved kjøp av båt gjelde en fem års reklamasjonsfrist, mens i private kjøp vil fristen være to år. Videre har selger en skjerpet opplysningsplikt i forbrukerkjøp, og det skal mindre til for at skjulte feil utgjør en mangel. Som kjøper er du således bedre beskyttet hvis forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse, sammenlignet med hvis kjøpsloven regulerer forholdet.

Foreligger det en mangel?

Hvis det foreligger en mangel kan du gjøre mangelskrav gjeldende. Dette innebærer at du kan kreve at selger reparer feilen, omleverer gjenstanden, prisavslag eller at avtalen heves. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

Selgers rettigheter ved salg av båt

Ved salg av brukt båt kan det lett oppstå konflikter om eventuelle feil og mangler. Her vil du få en oversikt over hvilke rettigheter du som selger har ved salg av brukt båt.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Reklamasjon

Når en del tid har gått er det naturlig for selger å anse handelen som “ferdig”. En selger trenger derfor ikke å finne seg i en reklamasjon som kommer for lenge etter at kjøperen oppdaget, eller burde oppdaget feilen. Selgeren har rett til å bli meddelt reklamasjonen “innen rimelig tid”. Reklamasjon innebærer at kjøperen må påberope seg feilen, og at vedkommende på grunn av mangelen vil gjøre krav gjeldende.

Faktaopplysninger

Som selger har du rett til å få vite alle fakta som relaterer seg til den påståtte feilen. Dette gjelder også opplysninger om selgers bruk av båten, og andre omstendigheter som kan ha virket inn på årsaksforløpet. Selger har for eksempel rett til opplysninger om hva som er gjort av service og andre arbeider, kjøpers bruk, samt andre omstendigheter som kan ha hatt betydning for feilen. Dette kan typisk være fylling av feil/dårlig drivstoff, grunnberøringer og varmkjøring av motoren.

Båt med mangel – Hvordan skal man gå frem?

Har du kjøpt båt med feil eller mangler kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving. Men hvordan bør man gå frem for å få en ordning på problemet?

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Husk reklamasjon!

Når du oppdager feil med båten er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. En reklamasjon er et krav overfor selger hvor du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med båten, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Du kan lese mer om reklamasjon her.

Båtkjøp – Undersøkelsesplikt

De rettslige konsekvensene av hvordan kjøperen undersøker båten før kjøp, og hvilke krav det kan stilles til en slik undersøkelse, blir svært ofte sentrale temaer ved båttvister. Et viktig spørsmål handler om grensedragningen mellom selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over kjøpers undersøkelsesplikt.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt

Undersøkelser før kjøpet

I utgangspunktet stilles det ikke krav til deg som kjøper om at du må foreta undersøkelser av båten før du kjøper den. Annerledes kan det imidlertid stille seg dersom selger oppfordrer deg til undersøkelse. Om selger har oppfordret deg til å undersøke båten, og du ikke gjør det, kan du ikke gjøre feil gjeldende som du burde oppdaget under forundersøkelsen. Det samme gjelder dersom du på eget initiativ har undersøkt båten.

Hva må undersøkes?

Utgangspunktet er at de opplysninger en selger gir skal stemme. En kjøper har ingen plikt til å undersøke om disse opplysningene er riktige. Hva som hører under kjøpers risiko ved forundersøkelse, er dermed de ikke-opplyste forholdene ved båten.

Det er ingen bestemte krav til omfanget av en undersøkelse. Utgangspunktet er imidlertid at undersøkelsen må være i samsvar med god skikk. Er båten gammel og mye brukt tilsier dette at det må foretas grundigere undersøkelser enn ved en ny båt. Hvilke undersøkelser som må foretas bygger på alminnelige aktsomhetsvurderinger, der kravet til aktsomhet skjerpes eller svekkes ut i fra omstendighetene ved avtalen.

Heve båtkjøp

Har du kjøpt båt med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

heve båtkjøp

Hva betyr det å heve kjøpet?

Å heve båtkjøpet betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake båten. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av båt gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en båtbutikk, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre båtkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven beskytter kjøperen i større grad enn kjøpsloven. Forskjellen mellom disse to lovene viser seg særlig i hevingssituasjoner. I forbrukerkjøpsloven stilles det et mindre strengt krav til mangelens art og betydning enn etter kjøpsloven. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er «vesentlig», mens etter forbrukerkjøpsloven er hevingsvilkåret at mangelen «ikke er uvesentlig». Det innebærer at det vil være “enklere” å heve et båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring