Fri rettshjelp er en ordning der staten som dekker dine advokatutgifter.

Etter forskrift om fri rettshjelp § 3-2 kan vi treffe forvaltningsvedtak hvor vi innvilger deg fri rettshjelp.

Arne Heiestad
Managing partner

Fri rettshjelp er en ordning med gratis advokat.

Det er staten som betaler for advokatens salær etter faste satser. I noen saker er det helt gratis, mens i andre saker er det en liten egenandel.

I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp.

Reglene er ganske kompliserte, men vi kan reglene rundt fri rettshjelp, og kan vurdere raskt om du har krav på fri rettshjelp.

 

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp

  • Skilsmisse/separasjon
  • Samlivsbrudd
  • Oppsigelse
  • Oppsigelse av leieforhold
  • Klage på vedtak fra NAV
  • Tiltalt for et straffbart forhold
  • Erstatning ved personskade
  • Samvær og barnefordeling

Hva er fri rettshjelp?

Enkelt forklart er fri rettshjelp er en ordning der staten betaler dine advokatkostnader for deg. Reglene rundt fri rettshjelp er kompliserte, men vi kan finne ut om du har krav på fri rettshjelp for deg.

Når har du krav på fri rettshjelp?

Fri rettshjelp kan som hovedregel kun gis dersom saken er av stor betydning for søkeren. Om saken er særlig alvorlig kan du få fri rettshjelp uavhengig av din økonomiske situasjon. Slike alvorlige saker kan være tvangsvedtakssaker, straffesaker eller utlendingssaker eller hvis du har vært utsatt for vold. I andre saker stilles det økonomiske vilkår for retten til fri rettshjelp. Dette vil være saker om oppsigelse fra arbeidsforhold, oppsigelse fra bolig, barn og samvær, trygd, erstatning og skilsmisse. Du kan i slike saker kun få fri rettshjelp dersom du ligger under formues- og inntektsgrensene.

 

Les mer her om når du kan få og når du ikke får fri rettshjelp.

Dokumentasjonskrav for fri rettshjelp

For å få rettshjelp må du dokumentere at du har lav inntekt ved å fremlegge siste ligningsattest. Det er i tillegg er det et krav om at du fremlegger siste lønnslipp eller utbetalingsslipp fra NAV.

Inntekt

Har du variabel inntekt må du fremlegge de siste tre lønnslippene.

Er det slik at du nettopp har mistet en inntekt, typisk i forbindelse med oppsigelse i arbeidsforholdet, kan oppsigelsen legges ved i søknaden, hvis du på den måten kan dokumentere at du samlet vil falle inn under inntektsgrensen per år uten arbeidsinntekten.

 

Les mer her om inntektsgrensene for fri rettshjelp.

Formue

Når det gjelder formue, så er det ligningsmessig formue som teller i forhold til reglene om fri rettshjelp. Bare likningsverdien av egen bolig skal telle med her og den er oftest svært lav. Samtidig får du fradrag for hele lånet. De fleste går dermed i minus når det gjelder skattepliktig formue og da settes formuen til 0.

 

Dette innebærer at de aller fleste har null i formue, selv om de eier bolig.
Skulle du ikke eie bolig, men har penger oppspart i banken, vil du kunne opplyse om at pengene skal gå til senere kjøp av bolig. Det følger av fast praksis at vi ikke skal forskjellsbehandle de som allerede har kjøpt bolig i forhold til de som skal kjøpe bolig.

 

Tilsvarende gjelder for de som har en liten bolig og vurderer å kjøpe større bolig. De pengene du har spart opp i bank eller på annet måte, skal da heller ikke telle med da pengene går med til å kjøpe en større bolig.

Dette følger også av klar praksis hos fylkesmannen. Det innebærer at formueskravet i praksis sjelden vil sperre for å kunne få fri rettshjelp.

Om du bor i utlandet og om du er utenlandsk statsborger

Du kan få fri rettshjelp over hele Norge. Du kan til og med få fri rettshjelp hvis du bor i utlandet hvis saken har tilknytning til Norge. Du trenger heller ikke å være norsk for å få fri rettshjelp i Norge, hvis saken har tilknytning til Norge. Du får da bistand av en av våre advokater pr telefon eller via skype. Blir det en rettsak kan våre advokater reise dit rettsaken holdes over hele Norge.

Enkeltvedtak om fri rettshjelp

Etter forskrift om fri rettshjelp § 3-2 kan Osloadvokatene treffe et enkeltvedtak hvor vi innvilger deg fri rettshjelp. Det er altså vi som bestemmer om du skal få rettshjelp etter disse reglene.

 

Ta kontakt med oss, så kan vi vurdere om du har krav på fri rettshjelp.

Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

 

 

Eksempel på saker som gir deg fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue

1

Utsatt for vold

2

Hjelp til å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser

3

Mistenkt for juks på eksamen

4

Barnevernssaker etter vedtak er fattet

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp:

Skilsmisse/separasjon

Skilsmisse eller seperasjon mellom ektefeller er en sak som kan gi fri rettshjelp.

Samlivsbrudd

Oppløsning av samboerskap eller samlivsbrudd mellom samboere som ikke er gift kan også gi fri rettshjelp

arbeidsgiveravgift, uføretrygd, arbeidsmiljøloven, tilstandsrapport, omorganisering, rettigheter som leietaker, varemerkeloven, arbeidsgivers styringsrett, endringsoppsigelse, styremedlem, arbeidstid

Oppsigelse

Ved oppsigelse eller sagt opp ved jobben kan man også ha krav på fri rettshjelp.

sameie, hybler, kaldtvann, kledningen på huset, plan- og bygningsloven, punktfeste, forkjøpsrett, leieboligen, utleie, heve, leiligheten, ulovlig

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av bolig, oppsigelse av leieforhold eller leiekontrakt kan gi rett på fri rettshjelp.

Klage på vedtak fra NAV

I saker der man klager på vedtak fra NAV kan man ha rett på fri rettshjelp. Dette gjelder imidlertid ikke for sosialstønad.

Tiltalt for et straffbart forhold

Dersom man er blitt tiltalt for et straffbart forhold kan man ha krav på fri rettshjelp.

Erstatning ved personskade

Fri rettshjelp kan også være aktuelt ved saker som omhandler erstatning ved personskade.

Samvær og barnefordeling

Samvær med barn og barnefordelingssaker er sakstyper som også kan gi fri rettshjelp.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Våre advokater

Arne Heiestad
Managing partner

Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrenser for enslig

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har inntekt over 350.000 kroner. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi. Skattbar brutto inntekt er  summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag.

Les mer her om behovsprøving i saker

Inntektsgrenser for samboer/gift

Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr 540.000,- på år. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige 150 000,-.

 

Fylkesmannen kan for øvrig i enkelttilfeller dispensere fra de økonomiske grensene. I praksis dispenseres det svært sjelden dersom inntektsoverskridelse er større enn kr 20 000.

Økonomiske situasjon bedres vesentlig

Bevilling til fri rettshjelp kan eventuelt trekkes tilbake dersom (fra og med) søkerens økonomiske stilling bedres vesentlig før rettshjelpen er avsluttet, men det at en arbeidsledig får jobb anses i så måte ikke som tilstrekkelig grunn.

Det foreligger for øvrig hjemmel i rettshjelploven for at det offentlige kan kreve refusjon av aktuelle utgifter til fri rettshjelp hos rettshjelpmottaker som har fått sin økonomiske stilling vesentlig bedret gjennom rettshjelpbistanden, for eksempel dersom det er oppnås vesentlig erstatning i oppsigelsessak etter arbeidsmiljøloven.

Ta kontakt med oss, så kan vi sjekke om du har krav på fri rettshjelp.

Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Vi kan undersøke om du har krav på fri rettshjelp, så ta kontakt også finner vi det ut for deg.

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring