Behovsprøving i saker

Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at du har inntekt og formue under visse grenser.

Behovsprøving i inntekt og formue

Saker:

Arbeid

 • Avskjed (krav om at arbeidsforholdet består og/eller erstatning)
 • Oppsigelse (ikke egen)

(Fri rettshjelp gis ikke i saker som kun gjelder krav om oppgjør av lønn og feriepenger.)

Barn

 • Foreldreansvar
 • Daglig omsorg (spørsmål om hvem av foreldrene barn skal bo fast sammen med)
 • Samværsrett, og rett til opplysninger om barnet
 • Forelder som har fått sitt barn ulovlig bortført fra Norge kan innvilges fri rettshjelp

Bolig

 • Oppsigelse eller utkastelse fra bolig som leietaker bebor, herunder slike saker for husleietvistutvalget

(Fri rettshjelp gis ikke til utleier, men kun til leietaker)

Ekteskap

 • Saker om inngåelse og oppløsning av ekteskap, med unntak for rettsråd om separasjon og skilsmisse
 • Saker om formuesforholdet mellom ektefeller, herunder (privat og offentlig) felleseieskifte og skiftetvister
 • Saker om bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse
 • Tilsvarende saker for registrert partnerskap og registrerte partnere

Erstatning

 • Erstatning for personskade
 • Erstatning for tap av forsørger
 • Søknad til kontoret for voldsoffererstatning og klage til Erstatningsnemnda for voldsofre
 • (Skadevolder er ikke prioritert)
 • Det gis normalt ikke fri rettshjelp i saker for Norsk Pasientskadeerstatning, og det føres også en restriktiv praksis for så vidt gjelder billighetserstatning fra staten.

Samboerforhold

 • Saker om rett til felles bolig og innbo ved brudd mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen
 • Økonomisk oppgjør ved oppløsning av samboerforhold mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen

Trygd

 • Fritt rettsråd i klagesak etter Folketrygdloven
 • Fri sakførsel i ankesak for Trygderetten

Annet

 • Sak som er tatt opp til behandling av den europeiske menneskerettighetsdomstol.
  (Det kan eventuelt innvilges fritt rettsråd selv om de økonomiske vilkår ikke er oppfylt, dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon.)

Unntaksvis også andre saker, som etter fylkesmannens konkrete vurdering måtte anses å være av så stor personlig og velferdsmessig betydning at fri rettshjelp bør gis utenfor de prioriterte saker.