Styreleder dømt til fengsel og erstatningskrav på mange millioner

Nylig var en sak om straff- og erstatningsansvar for en styreleder oppe i Søndre Østfold tingrett. Styrelederen ble dømt til 10 måneders fengsel og til å betale 26 millioner kroner i erstatning til konkursboet.

ekspropriere, arbeidsulykker, styreleder

Straffansvar og erstatningskrav

Dersom man ikke handler i samsvar med loven som styreleder eller styremedlem, risikerer man personlig erstatningsansvar og straffansvar. Det fremgår av straffeloven § 407 bokstav b at unnlatelse av å begjære konkurs er straffbart dersom næringsvirksomheten “klart går med tap, og skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid”.

Fakta

For domfellelse må situasjonen være at vilkårene i bestemmelsen rent faktisk er overtrådt. I tillegg må tiltalte ha utvist den nødvendige skyld. Det vil si at han må ha handlet med kunnskap om at vilkårene var oppfylt, eller at de mest sannsynlig var det.

Forskjellen på straffansvar og erstatningsansvar

Det som skiller straffesakene fra erstatningssakene, er at skyldneren for straffansvar “må innse” at selskapet klart går med tap, og at han ikke vil kunne gi fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid. For erstatningsansvar er det tilstrekkelig at skyldneren “bør” innse det. Dette betyr at det er en lavere terskel for å bli idømt erstatningsansvar enn straffansvar. Det er imidlertid mange av de samme momentene som er relevante for når man kan ilegges ansvar. Dommen gir derfor et illustrerende eksempel på hvilke plikter du som styreleder og styremedlem har.

Styreleder dømt til fengsel og erstatningskrav

I dommen var den sentrale problemstillingen om tiltalte hadde et begrunnet håp om at virksomheten senere kunne komme på beina igjen. Momenter det ble lagt vekt på var om selskapet hadde en buffer de kunne ta av, sannsynligheten for og størrelsen på et eventuelt overskudd, om det måtte stiftes ny gjeld og hvilket tidsperspektiv en stod overfor.

I dommen ble det vist til at et styre er gitt et visst strategisk arbeidsrom. Når det er et realistisk håp om å redde selskapet fra konkurs, unngås ansvar så lenge selskapets ledelse arbeider lojalt og begjærer oppbud innen rimelig tid. Ledelsen må imidlertid være klar over selskapets økonomiske situasjon og ha iverksatt en redningsaksjon, for å tilkjennes et slikt arbeidsrom.

I den konkrete saken hadde styrelederen vært klar over den økonomiske situasjonen. Den tiltalte hadde imidlertid ikke et begrunnet håp om at virksomheten senere kunne komme på beina igjen. Han burde derfor begjært oppbud, noe han ikke gjorde. Styrelederen ble derfor idømt fengselsstraff og erstatningsansvar.

Fakta

Alle som sitter i et styre kan og bør ha styreansvarsforsikring. En slik forsikring dekker det personlige erstatningsansvaret man kan komme i.

Hva kan man lære av dommen?

For styremedlemmer er lærdommen at så lenge styret opptrer aktsomt, unngår man ansvar. For å unngå ansvar er det viktig at styret gjennomfører jevnlige styremøter, hvor det skrives utfyllende protokoller. Av protokollene skal blant annet styrets vurderinger og beslutninger fremgå, samt om noen har stemt mot et forslag. Videre er det viktig å sette seg inn i pliktene et styremedlem og styreleder har i medhold av aksjeloven.

Særlig i enestyrer må det også vurderes om det er behov for ytterligere kompetanse inn i styret. Videre må et styre lytte til sin revisor og løpende regnskapsrapportering. Hvis selskapet går dårlig over tid må det iverksettes en dokumentert redningsaksjon. Dersom det ikke er berettiget håp om å få selskapet på beina igjen, må det begjæres oppbud.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Som styremedlem har du et personlig ansvar som kan føre til at du mister alt du eier. Det er derfor essensielt å bli bistått av en erfaren advokat. Vi har spesialiserte advokater som kan reglene og unntakene. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring