Vilkårene for å kreve jordskifte

For å kunne fremme en jordskiftesak må de materielle grunnvilkårene i jordskifteloven § 3-1 til § 3-3 være oppfylt.

bruksordning, jordskifte

Jordskifterettens kompetanse

Jordskifteretten har en omfattende kompetanse til å justere fast eiendoms rettsforhold. Bruksretter og eiendomsgrenser kan for eksempel flyttes på, det kan opprettes sameier eller sameier kan oppløses, det kan pålegges felles bruk og tiltak, og det kan opprettes veilag. Jordskifteretten kan også fjerne bruksretter og negative servitutter.

Vilkårene for å kreve jordskifte

For å kunne fremme en jordskiftesak må de materielle grunnvilkårene i jordskifteloven § 3-1 til § 3-3 være oppfylt. Etter § 3-3 kan det bare holdes jordskifte for å skape mer tjenlige eiendomsforhold i jordskifteområdet. Vilkåret er oppfylt dersom det påvises et reelt og påviselig behov for å utnytte eiendommen på en måte som vanskeliggjøres av den nåværende eiendomsutformingen. Dette vilkåret kommer i tillegg til vilkåret i § 3-18 om vern mot tap. Dette vilkåret innebærer at kostnadene og ulempene ikke kan være større enn nytten.

Utjenlige eiendomsforhold

Det er vilkåret om utjenlige eiendomsforhold i jordskifteloven § 3-2 som ofte skaper uenighet. Det fremgår av bestemmelsen at det kan gjennomføres jordskiftesak dersom minst en eiendom eller bruksrett i jordskifteområdet er “vanskeleg å bruke på tenleg måte etter tida og tilhøva”.

Høyesterett kom i 2020 med prinsipielle uttalelser om hvordan bestemmelsen skal forstås. Saken gjaldt makebytte av arealer mellom to landbruksarealer. Makebytte innebærer at man bytter arealer seg imellom.

Høyesteretts vurdering

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om det er tilstrekkelig at jordskifte vil gi en mer tjenlig løsning enn den nåværende eiendomsutformingen muliggjør, eller om det gjelder en terskel for hvor utjenlig eiendommen må være, før det kan åpnes jordskifte. I sin vurdering la Høyesterett vekt på at ordlyden i jordskifteloven § 3-2 tilsier at det må stilles krav om en viss terskel. Videre uttalte Høyesterett at det ikke er et krav om at andre utbyggingsmuligheter skal være umulig å gjennomføre, for å fremme jordskifte. Det er tilstrekkelig at eiendomsforholdene hindrer det som for en alminnelig objektiv eier ville vært den mest rasjonelle utnyttingsmuligheten.

Fakta

Dommen fastslår at dersom den mest rasjonelle utnyttelsesmåten hindres, så er vilkåret for å kunne fremme sak oppfylt.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om jordskifte. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker om eiendom vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring