Reklamasjon

Ved kjøp av varer, tjenester og fast eiendom vil det innimellom være tilfeller hvor det er nødvendig å klage på den varen eller tjenesten du har kjøpt. Som oftest er reklamasjon et resultat av en vare eller tjeneste med dårlig kvalitet. Opplysningssvikt fra selger kan være en annen årsak.

Hva er en reklamasjon

Det sondres mellom nøytrale og spesielle reklamasjoner. En nøytral reklamasjon vil si at man gjør det klart for motparten at man ønsker å klage på utført tjeneste eller levert vare. Man angir hva som er feil. En spesiell reklamasjon vil si at man går mer spesifikt til verks. Den som reklamerer gjør gjeldende hva som kreves, for eksempel heving. En reklamasjon er samlet sett en form for en klage, eller melding om at man ønsker en endring i det bestående forholdet. Dette fordi det er forhold ved varen eller tjenesten man ikke er fornøyd med.

Hvordan bør du reklamere

Det er ingen krav til at en reklamasjon skal være skriftlig. Men, man vil fort kunne få problemer med å bevise at en reklamasjon er inngitt dersom man ikke har tatt seg bryet med å inngi skriftlig reklamasjon. Det klare rådet er således å inngi en skriftlig reklamasjon. Dersom du sender en epost til den som skal motta reklamasjonen, og vedkommende gir svar på denne eposten, vil du ha et godt bevis for at reklamasjon er inngitt.

Rettidig reklamasjon?

Som en hovedregel kan vi si at du bør reklamere umiddelbart, når du har den minste mistanke om at det foreligger en mangel. Da vil man slippe spekulasjoner omkring hvor vidt reklamasjonen var rettidig. I alle tilfeller bør det ikke gå mer en 2 måneder fra du oppdaget mangelen til du reklamerte. Det vil alltid være en konkret vurdering, men den klare anbefaling er å ikke nøle. Dersom retten kommer frem til at reklamasjonen er for sen får du heller ikke medhold i mangelskravet. Ditt krav faller ganske enkelt bort som følge av for sen reklamasjon. Det samme vil gjelde dersom den absolutte reklamasjonsfristen er gått ut. Denne fristen ligger på 2 eller 5 år.

Advokatbistand ved reklamasjon

Har du en sak hvor du ønsker å reklamere, kan det lønne seg å rådføre seg med en advokat. Advokaten vil ofte komme inn i en fase etter reklamasjon er inngitt, men det er ingenting i veien for å la advokaten ta seg av selve reklamasjonen. Som oftest vil det imidlertid ikke være muligheter for dekning av advokatutgiftene før det foreligger tvist i saken. Har du spørsmål omkring reklamasjon er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Ta direkte kontakt med ansvarlig advokat Kjetil Lyngmyr tlf 40621188