Reklamasjonsfrister ved kjøp av båt

Ved alle båtkjøp løper det en frist for å klage/reklamere over feil og mangler. Det er viktig å overholde denne fristen, hvis ikke kan du ikke gjøre mangelen gjeldende.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister

Hvorfor har vi reklamasjonsfrister?

Reklamasjonsfrister eksisterer av flere grunner. En av grunnene er at selger har et legitimt og beskyttelsesverdig behov for på et eller annet tidspunkt å være “ferdig” med handelen. Det er lite hensiktsmessig å ha et åpent avtaleforhold løpende over lengre tid, ettersom for eksempel bevis og annen dokumentasjon kan bli svekket over tid. Videre innebærer reklamasjonsfristene at kjøper pålegges en aktivitetsplikt om å melde i fra om feil og mangler. Dette fører til lojalitet mellom kontraktspartene og at selger får kjennskap til det potensielle ansvaret så raskt som mulig.

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med båten, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Hvis du reklamerer for sent, risikerer du å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende. Det anbefales derfor å reklamere raskt for å unngå diskusjoner om reklamasjonsfristen er overholdt.

Det stilles ingen spesifikke formkrav til reklamasjoner. En reklamasjon trenger derfor i utgangspunktet ikke å være skriftlig. Reklamerer du muntlig kan det imidlertid bli vanskelig å bevise at reklamasjonen ble fremsatt rettidig. Det anbefales derfor alltid å reklamere skriftlig.

Fakta

Det finnes to typer reklamasjonsfrister: absolutte og relative reklamasjonsfrister. Den absolutte reklamasjonsfristen fastsetter et endelig tidspunkt for når det ikke lenger er mulig å fremme en reklamasjon. Den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, og innebærer at reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. 

Den absolutte reklamasjonsfristen

Den absolutte reklamasjonsfristen innebærer at det må reklameres senest innen to eller fem år etter at tingen eller varen ble kjøpt. Hvorvidt den absolutte reklamasjonsfristen er to eller fem år avhenger av hvordan type vare eller tjeneste som er kjøpt, og hvilken lov som kommer til anvendelse. I kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven gjelder en hovedregel om at det må reklameres innen to år. Dersom tingen eller tjenesten er ment å vare vesentlig lengre enn to år, som for eksempel en bil, båt eller mobiltelefon, gjelder imidlertid en fem års reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. I avhendingsloven og bustadoppføringsloven gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på fem år fra overtakelsetidspunktet.

Dersom kjøper ikke overholder den absolutte reklamasjonsfristen kan ikke mangelskrav gjøre gjeldende. Fristen begynner å løpe ved overtakelse av tingen eller når tjenesten er uført.

Den relative reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at kjøper må reklamere innen “rimelig tid” etter at feilen ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget. Hva som anses som “rimelig tid” vil variere etter de konkrete omstendighetene i saken. Eksempler på relevante momenter er mangelens art, kjøpers kompetansenivå, tilgang til profesjonell hjelp og mulighetene for å oppdage feilen (f. eks. om det er opplagssesong?).

Vurderingen av om det er reklamert i rett tid, kan også stilles som et omvendt spørsmål: Er det noen rimelig grunn til den tidsbruk kjøper har brukt siden vedkommende oppdaget eller burde oppdaget feilen, til han eller hun fremsatte reklamasjon.

Fakta

Det bør ikke gå mer enn 2-3 måneder fra feilen oppdages til reklamasjon fremsettes. Det må alltid foretas en konkret vurdering, men den klare anbefalingen er å ikke nøle og fremsette reklamasjon umiddelbart.

Unntak

Hvis kjøperen ikke reklamerer i rett tid, mister man i utgangspunktet retten til å gjøre mangelskrav gjeldende. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet eller god tro. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom selger ikke har opplyst om en kjent svakhet ved varen. Det er altså bare lojale og ærlige selgere som beskyttes av reklamasjonsreglene.

Det gjøre også unntak fra reklamasjonsreglene dersom selger har garantert for tingens tilstand i lengre tid. Bilprodusenter gir for eksempel ofte garantier på 5 eller 8 år. I slike tilfeller er det garantifristen som gjelder, og ikke reklamasjonsreglene.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker om reklamasjon. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring