Kjøpt bil med feil og mangler?

Dersom du har kjøpt en bil med feil og mangler kan du kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving eller erstatning.

bil, feil, mangler

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Ved kjøp og salg av bil er det første spørsmålet om tvisten reguleres av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, mens kjøpsloven regulerer kjøp mellom to næringsdrivende eller to forbrukere.

Når har bilen en mangel?

Utgangspunktet for vurderingen av om bilen har en mangel, er avtalen. Hvis ikke bilen er i avtalt tilstand eller i samsvar med opplysninger gitt i forbindelse med kjøpet, foreligger det en mangel. Dersom det ikke følger noe spesielt av avtalen, stiller loven generelle minstekrav til bilens tilstand. Da må bilen være i samsvar med det man kan forvente ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og lignende.

Bruktbiler selges ofte “som den er”. Dette innebærer at selger som et utgangspunkt fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler. Bilen kan imidlertid ha en mangel selv om den er solgt “som den er”. Dette er blant annet tilfelle når selger har tilbakeholdt eller gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger som må antas å ha innvirket på kjøpet. En mangel kan også foreligge dersom bilen er i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente.

Bruktbil – Hvordan gå frem ved feil og mangler?

Det er ikke uvanlig at man etter kjøp av bruktbil møter utfordringer som kan føre til tvister. For å sikre dine rettigheter som kjøper, er det viktig å forstå reklamasjonsreglene og hvordan du kan håndtere eventuelle feil ved bilen du har kjøpt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvordan du går frem ved feil og mangler ved en bruktbil.

erstatning for nakkeskade, bruktbil, feil, mangler, mangler, heving, bilulykke

Kjøpt bruktbil fra bilforhandler eller privatperson?

Når du skal kjøpe en bruktbil, kan du enten gjøre dette fra en privatperson eller en bilforhandler. Det er viktig å merke seg at det er forskjellig regler som kommer til anvendelse avhengig av hvem du kjøper bil av. Kjøp av bil av en privatperson reguleres av kjøpsloven, mens kjøp av bil av en bilforhandler reguleres av forbrukerkjøpsloven. Hvilken lov som kommer til anvendelse har blant annet betydning for hvilke reklamasjonsfrister som gjelder.

Skriftlig kjøpekontrakt

Uansett hvem du kjøper bilen av, er det viktig å inngå en skriftlig kjøpekontrakt. Dette gir deg dokumentasjon på hva som er avtalt, og kan være avgjørende ved en eventuell tvist. Sørg for at alle sentrale detaljer, som for eksempel bilens tilstand, utstyr og eventuelle mangler er inkludert i kontrakten.

Reklamasjon

Hvis bilen ikke er i den tilstanden som ble avtalt, eller ikke oppfyller det du kunne forvente ut fra bilens alder og bruk, må du foreta en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende.

Det finnes to typer reklamasjonsfrister, absolutte og relative reklamasjonsfrister. Den absolutte reklamasjonsfristen fastsetter et endelig tidspunkt for når det ikke lenger er mulig å fremme en reklamasjon. Den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, og innebærer at reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Hvor lang reklamasjonsfrister er avhenger av om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer handelen. Hvis du har kjøpt bil av en privatperson er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år, mens hvis du har kjøpt bil av en forhandler er den absolutte reklamasjonsfristen 5 år.

Kjøpte mangelfull bil- fikk medhold i krav om heving

Kort tid etter å ha kjøpt en helt ny Tesla Model X oppdaget kjøperen flere feil og mangler. Som følge av dette reiste kjøperen sak for Forbrukerklageutvalget med krav om å heve kjøpet. Etter en konkret vurdering fikk kjøperen medhold i kravet om heving.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving

Sakens bakgrunn

Kjøperen kjøpte en helt ny Tesla Model X til 917 000 kr. Da bilen ble levert, oppdaget imidlertid kjøperen lakkskader utvendig og innvendig på dører og karosseri. I tillegg ble det oppdaget en bulk på panseret. Kjøperen reklamerte umiddelbart, og bilen ble returnert og sendt til omlakkering. Da bilen ble levert igjen var ikke kjøperen fornøyd med lakkeringsresultatet. Kjøperen fikk vurdert bilen hos NAF, hvor det ble påpekt mangelfull lakkreparasjon flere steder. Det ble også funnet flere feil, som for eksempel vannskader i bagasjerommet, bulk bak på bilen og feil ved sommerdekkene. Kjøperen og selgeren ble ikke enige om veien videre, og kjøperen reiste dermed sak med krav om å heve kjøpet.

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel hvis tingen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel hvis det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer for de formål biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Advokatens råd til heving av bilkjøpet

Bil er for mange en omfattende investering. Dersom bilen ikke er i den standen du forventer kan du ønske å heve kjøpet. Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre og hvordan du skal håndtere en selger dersom du ønsker å heve kjøpet. I denne artikkelen gir vår advokater deg de beste rådene dersom du ønsker å heve bilkjøpet.

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Mangler ved bruktbil – fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Søndre Østfold tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving. Dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Kort tid etter at kjøper tok over bilen viste det seg at den hadde en feil med viftereimen som forårsaket en motorskade. Kjøpesummen var 100 000 kr, og det kostet 76 000 kr å reparere feilen.

Var feilen med viftereimen en mangel?

Ettersom kjøpet var inngått mellom en bilforhandler og en privat person var det forbrukerkjøpsloven som regulerte forholdet. Etter loven foreligger det en mangel dersom bilen ikke svarer til det kjøperen har grunn til å forvente. Vurderingen av om det foreligger en mangel skal baseres på det tidspunkt risikoen for tingen går over på forbrukeren.

Bilen var 7 år gammel og så tilsynelatende ut til å være i god stand. Feilen med motoren skjedde bare tre måneder etter at kjøper tok over bilen, og etter at bilen var gått om lag 1777 kilometer. Sett hen til bilens alder, kjørelengde og tilstand mente retten at det ikke var påregnelig med en slik motorfeil.

Etter forbrukerkjøpsloven skal en mangel som viser seg innen seks måneder antas å ha foreligget på kjøpstidspunktet, om ikke annet kan godtgjøres av selgeren. Det er dermed selger som må bevise at mangelen har oppstått på et senere tidspunkt. I denne saken førte ikke selger noen bevis for noe annet, og retten la dermed legges til grunn at mangelen forelå da kjøper tok over bilen. Feilen med bilen var dermed å anse som en kjøpsrettslig mangel.

Heving

Etter forbrukerkjøpsloven kan heving kreves så lenge mangelen ikke er uvesentlig. Retten la vekt på at det kostet 76 000 kr å reparere bilen, og at dette var en betydelig del av kjøpesummen på 100 000 kr. Det var dermed klart at mangelen ikke var uvesentlig. Som følge av dette kunne kjøper heve kjøpet.

Kjøper fikk hele kjøpesummen på 100 000 kr tilbake, forutsatt at han leverte bilen tilbake. Kjøperen ble også tilkjent erstatning for økonomisk tap på 8 547 kr. Dette var erstatning for utgifter i forbindelse med omregistrering, undersøkelser for å avdekke mangelen og frakt av bilen. Videre måtte selger dekke kjøpers sakskostnader.

Bilen hadde feil og mangler- kjøper fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Asker og Bærum tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving, og dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Mannen hadde kjøpt bilen for 460 000 kr og regnet med at alt skulle være i orden. Da kjøper var på vei hjem etter å ha hentet bilen, oppdaget han imidlertid det han mente var flere feil ved bilen. Bilen ble undersøkt av et verksted som fant flere feil. De fant feil med girkassen, motoren, volumknappen, oljetrykksensoren og eksosrøret. Videre måtte hjullagrene skiftes, samt at dekselet under girkassen var ødelagt. Om ikke det var nok fant verkstedet også lakk- og rustskader, i tillegg til at selger hadde holdt tilbake opplysninger om kollisjonsskade kort tid før salget.

Kjøpsrettslig mangel?

Det følger av forbrukerkjøpsloven at krav om heving er betinget av at det foreligger en “mangel” og at denne ikke er “uvesentlig”. Det foreligger en kjøpsrettslig mangel dersom bilen ikke er i samsvar med de opplysningene som følger av avtalen. Hvis ikke det følger noe spesielt av avtalen, skal bilen svare til det kjøperen har grunn til å forvente.

I denne sak mente retten at kjøperne som følge av opplysninger selger ga om bilen, hadde grunn til høye forventninger til bilens tilstand. Retten kom til at det forelå en kjøpsrettslig mangel med girkassen, dekselet under girkassen, volumknappen, motoren og eksosrøret. Kostnadene for å fikse disse manglene ble satt til 87 000 kr. Videre kom retten til at selger har gitt uriktige opplysninger om bilen. Bilen ble solgt med fullkasko, men ble levert med delkasko. Selger hadde heller ikke gitt opplysninger om en kollisjon som bilen nylig hadde vært utsatt for. Dette måtte anses som kjøpsrettslig mangler.

Måtte forvente noen feil med bilen

Retten kom imidlertid frem til at kjøper måtte forvente noen feil med bilen. Vurderingen av hvilke feil man må forvente, tar utgangspunkt i bilens alder og kilometerstand. Videre må det tas høyde for hva som må anses som naturlig slitasje. Bilen var fra 2012 og hadde gått 91 500 km. Feil som måtte anses påregnelig var støy fra hjullager, feil med oljetrykksensoren og noen lakk- og rustskader.

Heving

For at bilkjøpet skal kunne heves må mangelen ikke være “uvesentlig”. Hvorvidt en mangel ikke er “uvesentlig”, beror på en helhetsvurdering.

Ved vurderingen tok retten utgangspunkt i kostnadene for å utbedre de biltekniske feilene på 87 000 kr. Retten så disse kostnadene i sammenheng med at bilen ble kjøpt for 460 000 kr. Dette ble ansett for å være et betydelig avvik mellom den bilen kjøperne kunne forvente å få, og den bilen kjøperne fikk. Videre la retten vekt på at differansen mellom delkasko og fullkasko forsikringen som kjøperne egentlig skulle ha, var rundt 40 000 kr i året. Dette utgjorde en betydelig forskjell. Til slutt ble det lagt vekt på at de uriktige opplysningene kunne gjøre det vanskeligere å selge bilen videre. Konklusjonen ble etter dette at det forelå mangler som samlet ikke var uvesentlige. Kjøperne av bilen fikk dermed medhold i at de kunne heve bilkjøpet.

Kilometerstand på ny bil økte fra 160 til 897 før levering

Mannen hadde kjøpt en bil som ny med kilometerstand på 160 kilometer. Ved levering hadde bilen imidlertid en kilometerstand på 897 kilometer. Saken gikk helt til Høyesterett, hvor det ble avgjort at kjøperen kunne heve kjøpet.

Var kilometerstand en mangel?

Høyesterett tok først stilling til hvorvidt det forelå en mangel ved bilen på grunnlag av avviket mellom oppgitt kilometerstand på 160 kilometer og faktisk kilometerstand på 897 kilometer. Etter forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15, har tingen en mangel dersom tingen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Høyesterett uttaler at utgangspunktet for mangelsvurderingen er avtalen mellom partene, tolket på bakgrunn av de øvrige opplysninger selger ga eller unnlot å gi om bilen og dens tidligere bruk.

Når slutter en bil å være “ny”?

Ved levering av bilen ble kjøper med en gang oppmerksom på avviket i kilometerstand. Han reklamerte umiddelbart overfor selger, men fikk som respons at avviket skyldtes inn og utkjøring fra utsalgssted, samt forflytning fra tog til biltrailer. Selger mente videre at dette avviket måtte sies å være innenfor det akseptable.

Høyesterett fant det lite sannsynlig at kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting fra tog til biltrailer alene kunne omfatte hele 897 kilometer. Disse opplysningene var heller ikke underbygget med henvisninger til aktuelle distanser. Høyesterett fant dermed det mest sannsynlig at bilen hadde vært brukt som demonstrasjonsbil, og således ikke var “ny”.

“Kontraktens begrep «Ny bil» er riktignok ikke entydig, også hensett til opplysningen om at bilen hadde gått 160 kilometer. Etter min mening kan imidlertid en bil som er benyttet som demonstrasjonsbil – slik denne bilen mest sannsynlig er – ikke markedsføres og selges som «ny». Dertil kommer at bilen hadde gått hele 897 kilometer, noe som innebar en differanse på 737 kilometer i forhold til kilometerstanden oppgitt i kontrakten. Et slikt avvik utgjør etter omstendighetene i seg selv en mangel.”

Demonstrasjonsbil

Høyesterett konkluderte med at bilens sannsynlige bruk som demonstrasjonsbil, dens kilometerstand og dens tidligere registrering i Tyskland representerte et avvik fra avtalen. Jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 første ledd. Kjøperen forklarte at han ikke ville ha kjøpt bilen dersom han hadde fått opplysninger om avvikene. Hensett til at bilen var solgt som “ny”, la Høyesterett til grunn at opplysningssvikten “kan antas å ha virket inn på kjøpet”, jf. § 16 første ledd bokstav b, som er et vilkår for at avviket skal utgjøre en rettslig mangel.

Kjøpet kan heves unntatt når mangelen er uvesentlig

Forbrukerkjøpsloven § 32 om heving har følgende ordlyd:

“I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig”.

Markedsført som ny

Høyesterett la til grunn at manglene samlet sett ikke kunne anses som uvesentlige, og la avgjørende vekt på at bilen var markedsført og solgt som “ny”. Om nye biler ble det uttalt:

“De fleste nye biler er riktignok kjørt noen kilometer i forbindelse med kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting eksempelvis fra tog eller skip til biltrailer. Det er likevel uomtvistet at markedet priser nye biler høyere enn brukte biler selv om bilene for øvrig har tilnærmet samme egenskaper og forventet levetid.

Det har med andre ord en egenverdi at bilen tidligere ikke er benyttet privat eller som demonstrasjonsbil, formodentlig fordi en ny bil eliminerer usikkerhet knyttet til tidligere bruk og dessuten gir en følelse av «eksklusivitet og komfort». Bøkestads forventninger til disse sidene ved kjøp av en ny bil ble ikke innfridd. De lar seg heller ikke kompensere gjennom et prisavslag.”

Enstemmig dom

Høyesterett konkluderte deretter med at kjøper fikk rett til å heve kjøpet. Høyesterett kom også til at selger måtte dekke kjøpers saksomkostninger for alle instanser. Dommen var enstemmig.

Problemer i etterkant av bilkjøp

Forsikringsselskapet hevdet eierskap til bil, men valgte å gi seg før hovedforhandling i tingretten.

Kollisjonsskadet bil

Osloadvokatene bisto nylig en klient som hadde kjøpt en relativt ny VW Amarok. Bilen var tilsynelatende hel og fin og ble kjøpt til markedspris hos en lokal bilforretning. Etter en tid fikk bilkjøper en høyest overraskende telefon fra et forsikringsselskap, som hevdet de var eier av bilen. Bilkjøper ble bedt om å sette fra seg bilen hos et inntauingsselskap og han fikk ikke disponere verken bil eller nøkler. Dette medførte en uholdbar situasjon for kjøperen, som tok kontakt med advokat. Som oftest dekker bilforsikringen din advokatutgifter i denne type saker.

Utsatt for kollisjonsskade

Det viste seg etter en del undersøkelser at bilen tidligere hadde vært utsatt for en kollisjonsskade. Forsikringsselskapet overtok vraket, og solgte det videre til et verksted som fikser opp biler. I denne forbindelse ble bilen ikke betalt. Noen måneder senere var bilen fikset opp, men fortsatt ikke betalt. Den ble lagt ut for salg på det åpne bilmarkedet gjennom en tilsynelatende seriøs forhandler. Bilkjøper, som i lengre tid hadde vært på utkikk etter lignende type bil, valgte etter flere vurderinger å kjøpe bilen. Den var visuelt sett hel og pen. Kjøper sjekket at bilen var fri for heftelser, noe den var. Det hele endte altså med at forsikringsselskapet krevde en form for beslag av bilen inntil eierforholdet var nærmere avklart. Bilselger hadde ordnet med salgsmelding, som etter all sannsynlighet viste seg å være forfalsket. Slik ble bilkjøper forledet til å kjøpe bilen. Han hadde ingen holdepunkter for at bilselger ikke var i posisjon til å kunne selge objektet.

Forsikringsselskapet snudde

Det ble en lang kamp med forsikringsselskapet, som hevdet at bilkjøper ikke kunne vinne rette til bilen i medhold av godtroervervloven. Til tross for varsel om stevning syntes saken å være fastlåst. Stevning ble sendt tingretten, og før man rakk å komme i retten snudde imidlertid forsikringsselskapet. Vår klient fikk etter dette eierskapet til bilen og forsikringsselskapet dekket alle hans utgifter i saken.

Dersom du blir utsatt for problemer etter bilkjøp kan det være en god investering å la seg bistå av en advokat, som i denne saken.

 

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring