Kjøpt båt med skader under vannlinjen?

Ved kjøp av bruktbåt er det relativt vanlig med tvist om båtens tilstand under vannlinjen. Det kan for eksempel være tvist om fysiske skader, tidligere dårlige reparasjoner, defekter i montering av utstyr eller feil ved utenbordsdrev. Risikoen for skader og feil er der, likevel er det mange som kjøper båt uten å ta den opp på land for å undersøke den.

båt

Kjøper har risikoen

Å kjøpe båt uten å ha sett den under, er i praksis å «kjøpe skroget usett». Utgangspunktet er da at kjøper får risikoen for vanlig slitasje og alder. Hvis selger har gitt spesifikke uttalelser, som for eksempel at skroget er skadefritt, vil selgeren hefte for det. Slike uttalelser bør sikres skriftlig i kontrakt.

Feil oppdaget i ettertid

Tar man ikke opp båten på land før avtaleinngåelsen eller ved levering, og det senere oppdages feil eller skader på båten under vannlinjen, oppstår det to spørsmål. Det første spørsmålet er om skaden var der før levering. Det andre spørsmålet er om kjøper har brukt for lang tid på å oppdage feilen eller skaden, og dermed reklamert for sent.

For at selger skal bli ansvarlig for feilen eller skaden må den ha vært til stede før levering. Blir båten tatt opp lenge etter levering, og det blir oppdaget feil eller skader, vil det være vanskelig å konstatere at forholdet forelå på leveringstidspunktet. Ofte vil det være tvil, og som regel går den tvilen utover kjøper. Dette som følge av at det er kjøper som må sannsynliggjøre at skaden/feilen forelå før levering. Jo lengre tid det går, desto vanskeligere blir det å sannsynliggjøre dette.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Etter kjøpsloven § 31 har kjøper en plikt til å undersøke tingen etter levering. Dette for å kontrollere at den er mangelfri. Kjøper skal undersøke tingen «så snart han etter forholdene har rimelig høve til det». Dette betyr at man ikke bør unnlate å ta opp båten for å undersøke skroget, og at man heller ikke burde vente lenge med det. Undersøker man ikke båten innen rimelig tid, vil eventuelle skader være kjøpers egen risiko.

Hvis ikke det er mulig å ta opp båten i nærmeste fremtid, er det viktig at kjøper og selger avtaler hva som skal gjelde. Det beste er en skriftlig garanti fra selger om at båten er skadefri under vannlinjen. Et eksempel på en avtale kan være at risikoen for feil går over på kjøper etter et gitt tidspunkt. Frem til dette tidspunktet er det selger som har risikoen for feil og skader. Tidsrommet bør være langt nok til at det er sikkert at kjøper rekker å ta opp båten for å undersøke den.

Har du kjøpt båt med skader eller feil?

Da kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Mus i bolig ga 100 000 kr i prisavslag

Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper museaktivitet og museskader i boligen. Ved hjelp fra oss fikk kjøper 100 000 kr i prisavslag.

Selger sa «nei» på spørsmål om han kjente til mus i boligen

På visning spurte kjøper om selger hadde opplevd museaktivitet i boligen. Dette svarte selger nei på. Kort tid etter overtakelse oppdaget imidlertid kjøper lyd og lukt som minnet om mus. Det viste seg at det hadde vært og var omfattende museaktivitet i boligen. Det var dermed usannsynlig at selger ikke var kjent med dette.

Metallbeslag rundt et rør fra vasken ble et viktig bevis

Ved å sammenligne salgsdokumenter fra da selger kjøpte boligen, og fra da klient kjøpte boligen, ble det avdekket at selger hadde pusset opp deler av boligen. At selger hadde utført omfattende arbeider i boligen tydet på at han var kjent med museaktiviteten. I tillegg var det blitt montert et metallbeslag rundt et rør ved vasken på kjøkkenet. Dette var sannsynligvis gjort som et forsøk på å hindre mus adkomst i boligen.

Hva er en mangel?

Har selger holdt tilbake opplysninger som det var uredelig av ham å holde tilbake, eller gitt uriktige opplysninger som må antas å ha virket inn på kjøpet vil det foreligge en mangel som kan gi kjøper et krav mot selger. Det samme vil være tilfellet dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers.

100 000 kr i prisavslag

Det var klart at selger måtte kjenne til museaktiviteten, samt burde informert kjøper om dette. Det forelå dermed en åpenbar mangel. Kjøper ble likevel ikke tilbudt et passende prisavslag før han varslet om rettslige skritt. Varsel om rettslige skritt gjorde at kjøper ble tilbudt et fire ganger så høyt beløp. Utfallet av saken ble at kjøper aksepterte et tilbud på 100 000 kr som fullt og endelig oppgjør.

Har du opplevd feil og mangler ved din bolig kan du også ha krav på prisavslag

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om mangler og prisavslag. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

Mangel som viser seg innen seks måneder

Har du kjøpt en vare med mangler kan du ha krav på retting, omlevering, prisavslag eller heving. Ved forbrukerkjøp foreligger det en særregel for mangler som viser seg innen seks måneder.

Kjøpsrettslig mangel

Dersom en feil skal anses som en kjøpsrettslig mangel er utgangspunktet at feilen må ha vært til stede når tingen går over fra selger til kjøper. Dette kalles for risikoens overgang. Ved forbrukerkjøp er det imidlertid et unntak fra dette utgangspunktet.  Dette gjelder mangler som viser seg innen seks måneder.

Mangel som viser seg innen seks måneder

Det kan være vanskelig å bevise at mangelen forelå når tingen går over fra kjøper til selger. Dette er særlig tilfelle dersom tingen funket i butikken eller i begynnelsen. Ved forbrukerkjøp har vi en særregel i  forbrukerkjøpsloven som gjør prosessen enklere. Et forbrukerkjøp er når en forbruker kjøper en ting av en næringsdrivende.

Særregelen bestemmer at en mangel som viser seg innen seks måneder skal antas å ha foreligget på leveringstidspunktet, om ikke annet kan godtgjøres av selgeren. Det er selger som i disse tilfellene har bevisbyrden for at mangelen er oppstått på et senere tidspunkt. Selger kan også unngå mangelsansvar dersom han eller hun beviser at kjøper har feilbehandlet produktet, ikke fulgt bruksanvisning eller gjort inngrep i tingen uten å følge serviceanvisninger.

Unntak

Selger har ikke mangelsansvar dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art. Dette unntaket legger opp til en generell vurdering av tingen eller mangelens art. Skal unntaket komme til anvendelse må selger påvise at det er usannsynlig at feilen har inntruffet før risikoens overgang. Det er ikke tilstrekkelig at det er bare en mulighet for at mangelen skyldes kjøper.

Hva med mangler som viser seg etter seks måneder?

Selgeren svarer også for mangler som oppstår senere enn seks måneder dersom den skyldes kontraktsbrudd fra selgerens side. Et eksempel kan være feil påført ved retting eller ved utføring av service som inngår i kjøpet.

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

Bilen hadde feil og mangler- kjøper fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Asker og Bærum tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving, og dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Mannen hadde kjøpt bilen for 460 000 kr og regnet med at alt skulle være i orden. Da kjøper var på vei hjem etter å ha hentet bilen, oppdaget han imidlertid det han mente var flere feil ved bilen. Bilen ble undersøkt av et verksted som fant flere feil. De fant feil med girkassen, motoren, volumknappen, oljetrykksensoren og eksosrøret. Videre måtte hjullagrene skiftes, samt at dekselet under girkassen var ødelagt. Om ikke det var nok fant verkstedet også lakk- og rustskader, i tillegg til at selger hadde holdt tilbake opplysninger om kollisjonsskade kort tid før salget.

Kjøpsrettslig mangel?

Det følger av forbrukerkjøpsloven at krav om heving er betinget av at det foreligger en “mangel” og at denne ikke er “uvesentlig”. Det foreligger en kjøpsrettslig mangel dersom bilen ikke er i samsvar med de opplysningene som følger av avtalen. Hvis ikke det følger noe spesielt av avtalen, skal bilen svare til det kjøperen har grunn til å forvente.

I denne sak mente retten at kjøperne som følge av opplysninger selger ga om bilen, hadde grunn til høye forventninger til bilens tilstand. Retten kom til at det forelå en kjøpsrettslig mangel med girkassen, dekselet under girkassen, volumknappen, motoren og eksosrøret. Kostnadene for å fikse disse manglene ble satt til 87 000 kr. Videre kom retten til at selger har gitt uriktige opplysninger om bilen. Bilen ble solgt med fullkasko, men ble levert med delkasko. Selger hadde heller ikke gitt opplysninger om en kollisjon som bilen nylig hadde vært utsatt for. Dette måtte anses som kjøpsrettslig mangler.

Måtte forvente noen feil med bilen

Retten kom imidlertid frem til at kjøper måtte forvente noen feil med bilen. Vurderingen av hvilke feil man må forvente, tar utgangspunkt i bilens alder og kilometerstand. Videre må det tas høyde for hva som må anses som naturlig slitasje. Bilen var fra 2012 og hadde gått 91 500 km. Feil som måtte anses påregnelig var støy fra hjullager, feil med oljetrykksensoren og noen lakk- og rustskader.

Heving

For at bilkjøpet skal kunne heves må mangelen ikke være “uvesentlig”. Hvorvidt en mangel ikke er “uvesentlig”, beror på en helhetsvurdering.

Ved vurderingen tok retten utgangspunkt i kostnadene for å utbedre de biltekniske feilene på 87 000 kr. Retten så disse kostnadene i sammenheng med at bilen ble kjøpt for 460 000 kr. Dette ble ansett for å være et betydelig avvik mellom den bilen kjøperne kunne forvente å få, og den bilen kjøperne fikk. Videre la retten vekt på at differansen mellom delkasko og fullkasko forsikringen som kjøperne egentlig skulle ha, var rundt 40 000 kr i året. Dette utgjorde en betydelig forskjell. Til slutt ble det lagt vekt på at de uriktige opplysningene kunne gjøre det vanskeligere å selge bilen videre. Konklusjonen ble etter dette at det forelå mangler som samlet ikke var uvesentlige. Kjøperne av bilen fikk dermed medhold i at de kunne heve bilkjøpet.

Kilometerstand på ny bil økte fra 160 til 897 før levering

Mannen hadde kjøpt en bil som ny med kilometerstand på 160 kilometer. Ved levering hadde bilen imidlertid en kilometerstand på 897 kilometer. Saken gikk helt til Høyesterett, hvor det ble avgjort at kjøperen kunne heve kjøpet.

Var kilometerstand en mangel?

Høyesterett tok først stilling til hvorvidt det forelå en mangel ved bilen på grunnlag av avviket mellom oppgitt kilometerstand på 160 kilometer og faktisk kilometerstand på 897 kilometer. Etter forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15, har tingen en mangel dersom tingen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Høyesterett uttaler at utgangspunktet for mangelsvurderingen er avtalen mellom partene, tolket på bakgrunn av de øvrige opplysninger selger ga eller unnlot å gi om bilen og dens tidligere bruk.

Når slutter en bil å være “ny”?

Ved levering av bilen ble kjøper med en gang oppmerksom på avviket i kilometerstand. Han reklamerte umiddelbart overfor selger, men fikk som respons at avviket skyldtes inn og utkjøring fra utsalgssted, samt forflytning fra tog til biltrailer. Selger mente videre at dette avviket måtte sies å være innenfor det akseptable.

Høyesterett fant det lite sannsynlig at kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting fra tog til biltrailer alene kunne omfatte hele 897 kilometer. Disse opplysningene var heller ikke underbygget med henvisninger til aktuelle distanser. Høyesterett fant dermed det mest sannsynlig at bilen hadde vært brukt som demonstrasjonsbil, og således ikke var “ny”.

“Kontraktens begrep «Ny bil» er riktignok ikke entydig, også hensett til opplysningen om at bilen hadde gått 160 kilometer. Etter min mening kan imidlertid en bil som er benyttet som demonstrasjonsbil – slik denne bilen mest sannsynlig er – ikke markedsføres og selges som «ny». Dertil kommer at bilen hadde gått hele 897 kilometer, noe som innebar en differanse på 737 kilometer i forhold til kilometerstanden oppgitt i kontrakten. Et slikt avvik utgjør etter omstendighetene i seg selv en mangel.”

Demonstrasjonsbil

Høyesterett konkluderte med at bilens sannsynlige bruk som demonstrasjonsbil, dens kilometerstand og dens tidligere registrering i Tyskland representerte et avvik fra avtalen. Jf. forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 første ledd. Kjøperen forklarte at han ikke ville ha kjøpt bilen dersom han hadde fått opplysninger om avvikene. Hensett til at bilen var solgt som “ny”, la Høyesterett til grunn at opplysningssvikten “kan antas å ha virket inn på kjøpet”, jf. § 16 første ledd bokstav b, som er et vilkår for at avviket skal utgjøre en rettslig mangel.

Kjøpet kan heves unntatt når mangelen er uvesentlig

Forbrukerkjøpsloven § 32 om heving har følgende ordlyd:

“I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig”.

Markedsført som ny

Høyesterett la til grunn at manglene samlet sett ikke kunne anses som uvesentlige, og la avgjørende vekt på at bilen var markedsført og solgt som “ny”. Om nye biler ble det uttalt:

“De fleste nye biler er riktignok kjørt noen kilometer i forbindelse med kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting eksempelvis fra tog eller skip til biltrailer. Det er likevel uomtvistet at markedet priser nye biler høyere enn brukte biler selv om bilene for øvrig har tilnærmet samme egenskaper og forventet levetid.

Det har med andre ord en egenverdi at bilen tidligere ikke er benyttet privat eller som demonstrasjonsbil, formodentlig fordi en ny bil eliminerer usikkerhet knyttet til tidligere bruk og dessuten gir en følelse av «eksklusivitet og komfort». Bøkestads forventninger til disse sidene ved kjøp av en ny bil ble ikke innfridd. De lar seg heller ikke kompensere gjennom et prisavslag.”

Enstemmig dom

Høyesterett konkluderte deretter med at kjøper fikk rett til å heve kjøpet. Høyesterett kom også til at selger måtte dekke kjøpers saksomkostninger for alle instanser. Dommen var enstemmig.

Høyspentledning medførte for høyt strålenivå

Boligtvistnemnda avsa en avgjørelse hvor en familie fikk 100 000,- i prisavslag ved kjøp av tomt og enebolig nær en høyspentledninger. Spørsmålet var hvorvidt tilstedeværelsen av høyspentlinja medførte en helserisiko som følge av strålenivå.

Opplyst om kraftlinja

Tvisten ble regulert av bustadsoppføringslova, som kommer til anvendelse ved avtaler om oppføring av ny bolig mellom entreprenør og forbruker. Kjøpesummen var ca 4, 5 millioner kroner, og inntatt i kontrakten var en klausul om at kjøperne hadde blitt gjort oppmerksom på kraftlinja som lå i nærheten av tomta.

På kjøpstidspunktet hadde ikke forbrukerne blitt informert om strålenivået på tomta, da disse ble målt i etterkant av kjøpet. Det sentrale spørsmålet for boligtvistnemnda, var hvorvidt mangelen på opplysninger om strålenivået utgjorde en rettslig mangel som ga krav på prisavslag.

Strålenivå og opplysningsplikt

Statens strålevern opererer med et “utredningsnivå” på 0,4 mikrotesla. Dersom det viser seg at strålingen er på et høyere nivå enn utredningsnivået, er praksisen at potensielle kjøpere skal bli oppmerksom på dette. Statens strålevern har imidlertid ikke innvendinger mot at områdene med verdier over 0,4 mikrotesla tas i bruk til boliger.

Opplysningsplikten ved salg av boliger eller tomter som har et strålenivå som overstiger utredningsnivået, er begrunnet i helserisikoen. Befolkningsstudier antyder en mulig økt risiko for leukemi blant barn som i sin bolig utsettes for magnetfelt over 0,4 mikrotesla. En sikker sammenheng er imidlertid ikke dokumentert.

På denne bakgrunn hevdet kjøperne at det forelå en verdiforringelse for deres eiendom ved et eventuelt salg.

Burde blitt opplyst om at det lå innenfor utredningssonen

Boligtvistnemnda legger først og fremst til grunn at det ikke er dokumentert at opphold ved nivåer høyere enn 0,4 mikrotesla medfører helsefare, men at det samtidig ikke kan utelukkes en mulig høyere risiko for blant annet leukemi for barn som utsettes for slik stråling. Som følge av dette har statens strålevern som nevnt oppstilt en plikt for selgeren til å opplyse om at nivået overstiger utredningsnivået.

Boligtvistnemnda vurderer etter dette om entreprenøren skulle ha opplyst om at tomten lå innenfor utredningssonen, jf. buofl. § 26. Det grunnleggende spørmålet er etter denne bestemmelsen om forbrukerne “hadde grunn til å regne med å få” informasjonen om at tomten lå innenfor utredningssonen. Etter en samlet vurdering fant nemnda at med den usikkerhet som i dag knytter seg til varig opphold nær høyspentledninger, hadde forbrukerne et nærliggende og berettiget krav om å få vite både at tomten lå innenfor utredningssonen og hvilke verdier av stråling som den ville bli utsatt for.

Brøt informasjonsplikten

For at det skal foreligge en rettslig mangel, må de manglende opplysningene ha virket inn på avtalen. Boligvistnemnda var ikke i tvil om at slike opplysninger generelt er egnet til å påvirke et salg av tomten. Entreprenøren hadde således brutt informasjonsplikten, og dette utgjør en mangel etter bustadsoppføringslova § 26. Kjøperne fikk dermed et prisavslag på 100 000,-.

Ta kontakt med advokat

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Opplever du problemer med boligen du har kjøpt kan våre advokater rådgi deg som hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Ta kontakt med en av våre advokater med én gang du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp. Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

 

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring