Mangler ved nyoppført bolig? Vi hjelper deg

For at man skal kunne rette krav mot entreprenøren på grunn av feil med boligen må det foreligge en mangel. Hvorvidt det foreligger en mangel kan by på vanskelige vurderinger. Våre advokater ivaretar dine interesser og sørger for at du får det du har krav på.

salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, mangler

Mangler ved entreprenørens ytelser

Det foreligger en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med avtalen, eller de krav som følger av loven. Mangel foreligger også dersom resultatet ikke er i samsvar med offentligrettslig krav til byggverk.

Hva som er avtalt mellom partene kan variere. Uavhengig av hva som er avtalt skal arbeidet utføres på faglig godt vis. Er det uenighet om hva som må anses som faglig godt, kan det bli nødvendig å hente inn en vurdering fra en sakkyndig tredjeperson, som for eksempel en takstmann.

Mangelfulle opplysninger

Har ikke forbrukeren fått opplysninger som entreprenøren “måtte kjenne til”, og som det må antas at ville virket inn på avtalen foreligger det en mangel. Dette kan for eksempel være opplysninger om arbeidet, materialene eller eiendommen. At entreprenøren “måtte kjenne til” opplysningene innebærer at entreprenøren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende.

Uriktige opplysninger er også å anse som en mangel fra entreprenørens side. Det vil si at resultatet ikke svarer til opplysninger som er gitt i forbindelse med markedsføring eller avtaleinngåelse. For at den uriktige opplysningen skal anses som en mangel må den ha virket inn på avtalen. Innvirkningsvilkåret er oppfylt dersom avtalen ville blitt inngått på andre vilkår dersom riktige opplysningen var blitt gitt.

Husk reklamasjon

Oppdager du en feil som er utenom det avtalte må du foreta en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre mangelskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Forbrukerens krav ved mangler

Når det foreligger mangler ved entreprenørens ytelser kan forbrukeren gjør en rekke krav gjeldende overfor entreprenøren. Forbrukeren kan kreve mangelen rettet, prisavslag, erstatning eller heve avtalen. Dersom forbrukeren har et krav som følge av en mangel, kan han eller hun holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket.

Retting

Forbrukeren kan kreve mangelen rettet dersom rettingen ikke medfører kostnader eller ulemper som står i misforhold til det forbrukeren oppnår. Entreprenører plikter også å rette følgeskader.

Fakta

Retting av mangelen skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har gjort mangelen gjeldende. Skal det være ettårsbefaring kan entreprenøren vente med retting til etter dette, dersom det ikke vil medføre ulempe for forbrukeren. Retting skjer for entreprenørens regning.

Prisavslag og heving

For det tilfelle at mangelen ikke blir rettet kan forbrukeren kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnadene for mangelen. Blir utbedringskostnadene uforholdsmessig store, skal prisavslaget tilsvare den verdireduksjonen som mangelen medfører. Prisavslaget skal aldri være mindre enn det entreprenøren har spart på å levere en mangelfull ytelse.

Dersom mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd kan forbrukeren heve avtalen. Hvorvidt mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd må vurderes konkret. Relevante momenter er mangelens art og omfang, hvilke konsekvenser heving vil få for partene og om forbrukerens interesser kan ivaretas ved andre sanksjoner.

Erstatning

For økonomisk tap som overskrider prisavslaget, kan forbrukeren kreve erstatning. Dette gjelder imidlertid ikke dersom mangelen skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at entreprenøren kunne ha regnet med hindringen på avtaletidspunktet, eller kunne ha overvunnet eller unngått følgende av hindringen.

Erstatningsbeløpet skal tilsvare det økonomiske tapet forbrukeren har hatt. Forbrukeren har imidlertid en tapsbegrensningsplikt, som innebærer at forbrukeren har plikt til å begrense sitt tap.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring