Når boligen ikke ferdigstilles til avtalt tidspunkt

Når det foreligger en forsinkelse fra entreprenørens side, kan forbrukeren kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve erstatning eller holde tilbake vederlag.

reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil, forsinkelse

Når foreligger det en forsinkelse fra entreprenørens side?

En forsinkelse foreligger dersom ferdigstillelsen av arbeidene, overtakelsen eller overføringen av hjemmelen til eiendommen ikke finner sted til avtalt tid. Hvorvidt det er avtalt en frist, og eventuelt hvordan denne skal beregnes, beror på en tolkning av avtalen. Dersom det ikke er avtalt tidsfrister, skal entreprenøren sette i gang så snart som mulig etter han har fått klarsignal fra forbrukeren. Arbeidet skal utføres med rimelig fremdrift og uten unødvendige opphold.

Kan entreprenøren kreve fristforlengelse?

I visse situasjoner kan entreprenøren kreve fristforlengelse. Entreprenøren kan kreve fristforlengelse dersom forbrukeren krever tilleggs- eller endringsarbeid som forsinker arbeidet. Videre kan entreprenøren kreve fristforlengelse dersom arbeidet blir forsinket på grunn av forbrukeren eller noen han svarer for. Ytterligere vil entreprenøren ha krav på fristforlengelse dersom det oppstår en hindring utenfor entreprenørens kontroll, som han ikke mer rimelighet kunne unngått eller overvunnet følgende av. Entreprenøren har bare krav på fristforlengelse dersom entreprenøren har gitt forbrukeren melding om dette uten ugrunnet opphold etter at han ble oppmerksom på årsaken til forsinkelse.

Forbrukerens krav når entreprenøren er forsinket

Når det foreligger en forsinkelse fra entreprenørens side, kan forbrukeren kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve erstatning eller holde tilbake vederlag. Dagmulkt er en avtalefestet “bot” som entreprenøren må betale hver dag ytelsen er forsinket. Forbrukeren kan kreve dagmulkt uavhengig av om forbrukeren har hatt et økonomisk tap, og kan maksimalt kreves i 100 dager. Når 100 dager er gått har ikke forbrukeren lenger krav på dagmulkt, men han eller hun kan ha krav på erstatning.

For økonomisk tap som overskrider dagmulkten, kan forbrukeren kreve erstatning dersom entreprenøren, eller noen entreprenøren svarer for, har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Forbrukeren kan bare kreve erstatning for det økonomiske tapet som er påregnelig for entreprenøren ved forsinkelse. Forbrukeren har imidlertid en tapsbegrensningsplikt, som innebærer at forbrukeren har plikt til å begrense sitt tap.

Dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig avtalebrudd kan forbrukeren heve kjøpsavtalen. Hvorvidt forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd må vurderes konkret. Relevante momenter er forsinkelsens lengde, forsinkelsens betydning og hvilke konsekvenser heving vil få for partene. Forbrukeren kan bare heve avtalen dersom forbrukeren gir beskjed til entreprenøren om hevingskravet før overtakelse.

Fakta

Dersom forbrukeren har krav på dagmulkt eller erstatning som følge av forsinkelsen, kan forbrukeren holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring