Nerveskade etter en operasjon? Ny dom fra Høyesterett

For at en nerveskade etter operasjon skal kunne kvalifiseres som en erstatningsrelevant skade må den har blitt voldt under en operasjon eller annen helsemessig aktivitet.  Tidlig i desember 2022 kom det en ny dom fra Høyesterett, der de tok stilling til vurderingen, altså hva skal til for å få erstatning etter en nerveskade etter operasjon. En nerveskade etter en operasjon kvalifiseres som en pasientskade.

fornærmet, samvær

Ny dom fra Høyesterett

Saken handlet om en kvinne som fikk en nerveskade etter en operasjonen som førte til kroniske smerter og hun søkte dermed om erstatning. Kvinnen jobbet, før operasjonen, som kantinemedarbeider og rengjører, og hadde i flere år vært plaget av urininkontinens. Det å være plaget av urinkontinens vil si å være plaget av må urinlekasjoer. Den 18. mars 2014 ble kvinnen slyngeoperert på et sykehus. Hun har fra januar 2019 vært 60 prosent uføretrygd, og jobber nå bare 40 prosent, med tilrettelegging.

Loven dommen tok utgangspunkt i var Pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Pasientskadeloven § 2 tredje ledd

Det står i Pasientskadeloven § 2 tredje ledd at en kan få erstatning når pasientskaden er særlig stor eller særlig uventet. Det er også vesentlig at skaden ligger utenfor det som en pasient må tåle, eller akseptere. Og om det er gitt tilstrekkelig med informasjon om komplikasjoner og annet. Pasientskaden må også komme fra operasjonen og kan ikke være et resultat av den tidligere skaden/sykdommen.

Den konkrete vurderingen av nerveskaden

Vurderingen i dommen gikk ut på om nerveskaden var utenfor det kvinnen kunne forvente å tåle. Høyesterett sa at dette måtte sees i sammenheng med skadens størrelse, og hvor uventet den var. Det må også sees til hvor nødvendig operasjonen var. For operasjonen hadde kvinnen muligheten til å jobb, men var sterkt plaget av urinkontinensen. Dette gjorde at Høyesterett sa at behovet for operasjonen var moderat. De påpeker at det ville vært noe annet om det var en alvorlig skade eller om operasjonen måtte gjennomføres for å redde et liv. Da ville det kunne være forventet at pasienten tålte mer plagsomme ettervirkninger.

Høyesterett til avgjørelse valgt å legge vekt på den veiledende grensen på 35% medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditeten tar utgangspunkt i en vurdering fra en lege eller annen spesialist. Kvinnen var vurdert til 30% medisinsk invalid, og høyesterett mente dette ikke lå helt uvesentlig unna 35%. Dette ble brukt som et argument mot at kvinnen skulle få erstatning. Det kan sies at det fremover vil bli lagt mer vekt på den veiledende grensen, nå som også høyesterett har brukt den aktivt i sin vurdering. Nervesmerter er heller ikke en ukjent ettervirkning som følge av en slyngeoperasjon mot urinkontinens, og det er forventet at ca. 15% kan oppleve slike ettervirkninger.

Dommen var enstemmig, høyesterett var enig i sin uttalelse om at nerveskaden ikke, samlet sett, var nok for å få erstatning.

Ta kontakt

Har du en lignende sak, ta kontakt! Vi vil hjelpe deg med din sak. Ved andre tilfeller enn i denne dommen kan det være aktuelt med erstatning. Ta kontakt og hør med en av våre dyktige advokater, så kan du være sikker på at du får den riktige vurderingen av akkurat din sak.

Personskade – når er andre ansvarlig for skaden?

Har du eller en person nær deg blitt utsatt for en skade påført av andre? Hovedregelen er at en selv må bære tapet ved en skade, men har noen andre handlet uaktsomt kan en kreve erstatning ved ulovfestet skyldregel. Ulovfestet skyldregelen (også omtalt som Culpanormen flere steder) er en vurdering om en annen person må stå ansvarlig for skade på en privatperson. Den ulovfestet skyldregelen er en generell regel og det vil kunne være andre lover som er relevante for den aktuelle skaden.

samboeravtale, uføretrygd

Hva er den ulovfestet skyldregelen?

Ulovfestet skyldregel har tre vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning ved personskade. De er:

  • Erstatningsrelevant skade
  • Ansvarsgrunnlag
  • Årsakssammenheng

Erstatningsrelevant skade

At en skade er erstatningsrelevant tilsier at den som er skadet har lidt et økonomisk tap som følge av skaden. Det kan være økonomiske utgifter som sykehusopphold, legebesøk, tap i fremtidige arbeidsinntekter og andre økonomiske utgifter knyttet til skaden. Hovedregelen er at det er økonomiske tap som kvalifiseres som  erstatningsrelevant skade. Men det kan det også være menerstatning, som er yrkesskader av en varig art.

 

Ansvarsgrunnlag i ulovfestet skyldregel

Det er normalt å si at vurderingen om det er ansvarsgrunnlag er om en burde ha reagert på risikoen som var tilstede. Og derfor har handlet “uaktsomt” ved å ikke reagere før skaden oppsto. Vurderingen vil være om hvor stor grunn det var til å reagere på risikoen for skade.

 

Tilknytningen til skaden ved ulovfestet skyldregel

Det må være en klar tilknytning til den som en krever erstatning fra og skaden som er skjedd. Tilknytningen er tett nok om personen er eier, eller utførte en aktiv handling som forårsaket skaden.

 

Risikoens størrelse, grad og art

Risikoens størrelse sier noe om hvor mye reaksjon en kan forvente fra skadevolder. Er risikoens størrelse høy, vil det tilsi at det er strengere krav til å reagere. Når det vurderes om hva risikoens størrelse er, vurderes det hva som er risikoens art og grad.

 

Rsikoens art er hvordan type skade det er snakk om. Det kan være skader på eiendeler og ting, eller skade på personer. Ved personskade er det lavere terskel for å gi erstatning, fordi det stilles høyere krav til reaksjon når en person kan bli skadet.

 

Risikoens grad er sannsynligheten for at skaden kan skje. Er det en stor sannsynlighet for at skaden skal se, tilsier det at en lett kunne sett for seg at skaden kunne oppstå og derfor burde ha reagert. Det taler for at en burde få erstatning om det er sannsynlig for at skaden skal oppstå. Har det tidligere vært en skade av lik art er det vesentlig at det burde ha blitt gjort noen tiltak for å minske muligheten for at det skal skje igjen.

 

Alternativ handling

I vurderingen om erstatning kan en ikke være etterpåklok. Informasjon en fikk etter at skaden skjedde kan ikke brukes for å få erstatning. Personen som står ansvarlig for skaden må ha hatt muligheten til å handle annerledes. Ved flere mulige handlingsalternativer er det viktig at de minsker risikoen for skade. Handlingen må være lett å gjennomfør og minke risikoen i vesentlig grad.

 

Forventningene til skadelidte

Forventingene til skadelidte skal være en helt objektiv vurdering. En kan forvente mer av voksne som potensielle skadelidte enn en kan ovenfor barn. Det vil være mulig å kunne legge til grunn at voksne er mer ansvarlige for egne handlinger og sikkerhet, enn det barn er, helt generelt. At vurderingen skal være objektiv tilsier at en kan ta utgangspunkt i en generell gruppe av potensielle skadelidte, men ikke den konkrete skadde.

 

Årsakssammenheng til skaden ved ulovfestet skyldregel

For at det skal være erstatning må det være en sammenheng mellom skaden og handlingene som skadevolder er ansvarlig for.

Hva sier loven om arbeidsgiveransvar?

Har du havnet i en situasjon hvor du har gjort skade på en person eller en annens gjenstand under arbeid? Som ansatt i en bedrift eller virksomhet er du beskyttet mot personlig erstatningsansvar gjennom arbeidsgiveransvar.

fusk på eksamen, mobbing, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning

Hva betyr arbeidsgiveransvar?

Arbeidsgiveransvaret betyr at en arbeidsgiver (den som tilbyr arbeid) kan bli erstatningsansvarlig for skade forårsaket av arbeidstaker (den som utfører arbeid). Hensynet bak arbeidsgiveransvaret er blant annet å beskytte arbeidstaker mot et erstatningskrav. Det er arbeidsgiver som utgir oppgavene en arbeidstaker utfører, og må derfor ta risikoen for at en skade kan skje. En arbeidsgiver får fordeler når arbeidet utføres bra, og det må forventes at arbeidsgiver tar støyten hvis noe skulle skje. En arbeidsgiver har også muligheten til å beskytte seg mot slike situasjoner ved å inkludere det i prisen, eller tegne forsikring. Den som er ansatt står i en svakere økonomisk stilling enn din arbeidsgiver, og arbeidsgiver vil derfor ha bedre forutsetninger for å betale et eventuelt erstatningskrav.

 

Hva skal til for at arbeidsgiver pålegges arbeidsgiveransvar?

Arbeidsgiveransvaret står under kapittel 2 i skadeserstatningsloven, som handler om “Det offentlige og andre arbeidsgivers ansvar”. Skadeserstatningsloven § 2-1 pålegger arbeidsgiver erstatningsansvar for skader gjort av arbeidstaker.

 

For at arbeidsgiver skal pålegges arbeidsgiveransvar er det en forutsetning at det har skjedd en skade. Det kan både være personskade eller skade på ting. Skaden må ha skjedd under utførelsen av arbeidsoppgaver som arbeidstaker har utført på vegne av arbeidsgiver. Har en ansatt utført en oppgave som ligger utenfor de tildelte arbeidsoppgavene, vil det kunne medføre at arbeidsgiver ikke lenger er ansvarlig.

 

Forsettlig og uaktsom handling

Den utførte handlingen må ha skjedd forsettlig eller uaktsomt. Handlingen er forsettlig hvis den er gjort med vilje. Ved forsettlige handlinger er det lagt inn en begrensing, ved at arbeidsgiver ikke vil bli ansvarlig om handlingen som er utført er utenom det som er forventet. Om handlingen var uaktsom, bedømmes utfri situasjonen. I vurderingen legges det vekt på om den utførte handlingen burde ha vært klar over risikoen for at en skade kunne oppstå. Det vil ha betydning hvor stor risiko det var for at skaden ville skje, og om det hadde vært lett å gjøre tiltak for at skaden ikke ville oppstått.

 

Loven sier at det også må legges vekt på hva den som ble skadet kunne ha forventet av virksomheten. For eksempel på skolen har en forventning om at lærerne passer på elevene, slik at de unngår alvorlige skader. Hvis en elev blir alvorlig skadet på skolen, kan derfor skolen bli holdt ansvarlig.

 

Har du handlet forsettlig eller uaktsomt i din utførelse av arbeidsoppgavene? Da vil din arbeidsgiver kunne bli erstatningsrettsligansvarlig for skadene du påførte.

 

Hva skjer når det ikke er mulig å identifisere hvilken arbeidstaker som er ansvarlig for skaden?

At det ikke er mulig å identifisere hvilke arbeidstakere som er ansvarlig for skaden gjør ikke at arbeidsgiver unngår arbeidsgiveransvar. Der det er begått flere feil, skal det ikke være nødvendig å påpeke en utløsende feil. Dersom det foreligger flere mindre feil som i sammenheng medfører arbeidsgiveransvar, er det nok.

Hva må skolen gjøre for å forhindre mobbing?

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Dersom en av de ansatte på skolen får mistanke om at en elev blir mobbet, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Hvis dette ikke blir gjort, kan den som blir mobbet ha rett på erstatning.

fast bosted, akuttplassering, bekymringsmelding, voldsoffererstatning, mobbing

Retten til et godt skolemiljø

Det fremgår av opplæringsloven at dersom skolen blir oppmerksom på at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller annen negativ atferd, skal de snarest mulig undersøke saken. Skoleledelsen er forpliktet til å sette i gang tiltak i samarbeid med eleven og elevens foreldre. Videre er skolen forpliktet til å følge opp situasjonen. Hvis det første tiltaket ikke har ønsket effekt, må skolen forsøke med et annet tiltak.

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er et “plaster på såret” for den skade eller krenkelse du er påført. Du kan ha krav på oppreisning i en rekke tilfeller.

oppreisningserstatning, dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er en kompensasjon for at man er blitt utsatt for en skade eller krenkelse. Rett til oppreisningserstatning blir også kalt erstatning for “tort og svie”. Oppreisning skal kompensere for ikke-økonomiske belastninger. Det betyr at oppreisningserstatning kan gis selv om det ikke foreligger et økonomisk tap eller en varig skade. Som et utgangspunkt er det gjerningspersonen selv som skal betale oppreisningen.

Når har du krav på oppreisning?

Retten til oppreisning reguleres i skadeerstatningsloven § 3-5. Du kan ha rett til oppreisningserstatning dersom du er påført en skade eller personlig krenkelse, eller dersom noen har utøvd “mislig atferd” mot deg. Eksempler på at noen har utøvd “mislig atferd” mot deg kan være tvangsekteskap, frihetsberøvelse, slaveri, trusler og seksuelle overgrep.

For å kunne tilkjennes erstatning må den som har forårsaket skaden, ha handlet med forsett eller grov uaktsomhet. Dette innebærer at det bare er de mer alvorlige forholdene som gir rett til oppreisning.

Erstatning for urettmessig straffeforfølgelse

Dersom du har vært utsatt for politietterforskning eller annen straffeforfølging fra staten, kan du ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Du kan også ha krav på oppreisningserstatning for ikke-økonomiske belastninger du er påført.

urettmessig straffeforfølgelse, ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er urettmessig straffeforfølgelse?

En straffeforfølgelse starter når en person blir siktet for en straffbar handling. En person er siktet når påtalemyndighetene erklærer han eller hun for siktet, når forfølgningen mot han er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller andre liknende forhold mot han. Er en person blitt utsatt for urettmessig straffeforfølgelse, har straffesaken blitt henlagt eller vedkommende frifunnet.

Du kan ha krav på erstatning for straffeforfølgelse

Frifinnelse eller henleggelse av en straffesak gir i utgangspunktet krav på erstatning fra det offentlige jf. straffeprosessloven § 444. En person som har vært utsatt for urettmessig straffeforfølgelse kan ha både krav på erstatning for sitt økonomiske tap og oppreisningserstatning for ikke-økonomiske belastninger. Fra dette utgangspunkt finnes det imidlertid unntak.

Unntak fra hovedregelen om krav på erstatning følger av straffeprosessloven § 446. Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom siktede uten rimelig grunn har benyttet sin rett til å nekte å forklare seg eller har motvirket opplysning av saken. Videre kan erstatningen settes ned eller falle bort dersom siktede har gitt foranledning til etterforskningstiltakene. Det betyr at siktede har utvist atferd som fører til mistanke. Bakgrunnen for dette er at den siktede i en slik situasjon anses for å være nærmest til å bære ansvar og risiko for straffeforfølgningen. Erstatningen kan også settes ned eller falle bort dersom siktede har latt være å begrense skadene av forfølgningen.

Advokaten forklarer: Erstatning for tapt barndom

Dersom du har vokst opp under skadelige forhold, hvor inngripen fra kommunen har uteblitt eller blitt utført mangelfullt, kan du kreve erstatning for tapt barndom. Dette gjelder uavhengig av om omsorgssvikten fant sted i fosterhjem, på institusjon eller hjemme.

tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig

Hva betyr tapt barndom?

Du vil ha krav på erstatning for tapt barndom når kommunen ikke har overholdt sine forpliktelser etter barnevernloven. For at du skal ha krav på erstatning må kommunen ved barneverntjenesten ha visst, eller burde visst om forholdene, samt at tiltak skulle ha vært iverksatt.

Hvilke krav stilles til kommunen?

Kommunen ved barneverntjenesten har et særlig ansvar overfor barn under 18 år. Det kommer frem av barnevernloven § 3-1 at kommunen skal “følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer”. Dette kalles kommunen aktivitetsplikt. Videre har kommunen et “spesielt ansvar for å forsøke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette”. Eksempler på tiltak som kan iverksettes er veiledning, dagtilbud, fosterhjem, plassering i institusjon eller omsorgssenter for mindreårige.

Styrets personlige ansvar i sameier og borettslag

Styret i sameier og borettslag er ofte beboere som melder seg frivillig mot en liten godtgjørelse. Dersom du som styremedlem påfører noen et tap kan du være ansvarlig for tapet med hele din personlige formue. Dette omfatter alt du eier og har, som hus, hytte og bil.

separasjon, boligen solgt

Personlig ansvar for styremedlemmer i boligsameier

Det personlige ansvaret for styremedlemmer betyr at styremedlemmene kan være ansvarlige med hele sin personlige formue for handlinger som er gjort i styret. Det personlige ansvaret betyr at hvert enkelt styremedlem kan være ansvarlige med sin egen formue, hytte, hus og bil.

utestengelse fusk, samarbeid fusk, Revidert erstatningsoppgjør

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring