Styreleder dømt til fengsel og erstatningskrav på mange millioner

Nylig var en sak om straff- og erstatningsansvar for en styreleder oppe i Søndre Østfold tingrett. Styrelederen ble dømt til 10 måneders fengsel og til å betale 26 millioner kroner i erstatning til konkursboet.

ekspropriere, arbeidsulykker, styreleder

Straffansvar og erstatningskrav

Dersom man ikke handler i samsvar med loven som styreleder eller styremedlem, risikerer man personlig erstatningsansvar og straffansvar. Det fremgår av straffeloven § 407 bokstav b at unnlatelse av å begjære konkurs er straffbart dersom næringsvirksomheten “klart går med tap, og skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid”.

Svikt i barnevernet førte til at kvinne fikk millionerstatning

Bekymringsmeldinger om husbråk, rus, vold og stjeling var ikke nok for at barnevernet grep inn. Nå må kommunen betale 1,2 millioner kroner i erstatning til den unge kvinnen.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering, arveoppgjøret, overtidsarbeid, forloddskrav, hjemmekontor, skilsmissefellen, varsel, barnevernet, millionerstatning

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en ung kvinne som hadde hatt en svært utfordrende oppvekst. Barnevernet hadde mottatt flere bekymringsmeldinger om henne, som blant annet omhandlet husbråk hvor foreldrene var beruset og sloss. I tillegg ble jenta passet på av familiemedlemmer som var tydelig beruset. I en av bekymringsmeldingene var det for eksempel påpekt at jenta ble passet på av en tante som hadde “store problemer med å gå”. Da kvinnen var seks år, ble barnevernet varslet om at moren bevisst utnyttet barnet til å stjele i dagligvarebutikker, uten at tiltak ble iverksatt.

Senere ble det fattet vedtak om omsorgsovertakelse for jenta, og hun tilbrakte en periode på institusjon før hun ble plassert i et fosterhjem. Kvinnen hevdet imidlertid at Oslo kommune handlet uaktsomt ved å unnlate å gripe inn tidligere, til tross for deres kjennskap til omfattende omsorgssvikt i hjemmet. Hun gikk derfor til sak mot kommunen med krav om erstatning.

Erstatning

En sentral del i erstatningssaken var de psykiske lidelsene kvinnen mente den vanskelige oppveksten resulterte i. Kommunen erkjente at de hadde opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Videre fant retten det sannsynliggjort at dersom kommunen hadde grepet inn tidligere, hadde kvinnen hatt langt mindre alvorlige skader enn hun har i dag. Det forelå derfor grunnlag for erstatning. Kvinnen ble tilkjent erstatning på 1,2 millioner, og kommunen måte betale kvinnens saksomkostninger på 750 000 kr.

Er skader på hjemmekontor å anse som yrkesskade?

Nylig behandlet lagmannsretten en sak om en kvinne som tråkket over på hjemmekontor. Spørsmålet i saken var om skaden kunne anses for å ha oppstått mens kvinnen var “i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”.

hjemmekontor

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en kvinne som tråkket over på hjemmekontor mens hun var på vei for å spise lunsj i hagen. Som følge av overtråkket ble hun 50 % arbeidsufør.

Yrkesskade

Det fremgår av folketrygdloven § 13-6 (2) at yrkesskadebegrepet omfatter skader og sykdommer som oppstår mens arbeidstakeren “er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden”. Dersom du har fått en yrkesskade kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Erstatningen skal dekke påførte og fremtidige utgifter, tapt arbeidsevne i hjemmet, inntektstap og menerstatning.

Lagmannsrettens vurdering

Regjeringsadvokaten anførte på vegne av NAV at skaden hadde en nærmere tilknytning til kvinnens private sfære enn til selve arbeidet. Advokaten mente således at en lunsjpause på hjemmekontor ikke kan likestilles med en lunsjpause på arbeidsstedet. Lagmannsretten var ikke enig med regjeringsadvokaten. Lagmannsretten mente at en matpause er en naturlig del av arbeidsdagen. Kvinnen fikk derfor medhold, og ble tilkjent yrkesskadeerstatning.

Viktig avgjørelse fra Høyesterett om erstatning i naboforhold

Nylig avgjorde Høyesterett en sak om erstatning i et naboforhold. Dommen omhandler prinsipiell erstatningsrett, og må således anses viktig for løsningen av fremtidige lignende saker.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser, eiendomsgrenser, ferien, ferie, erstatning, naboforhold

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en huseier som skulle bore etter grunnvarme for å skaffe billig energi. Dette foregår ved at man borer seg flere hundre meter ned i grunnfjellet, for så å pumpe opp energien fra det varme fjellet. Etter at huseieren hadde boret etter grunnvarme begynte naboens hus å få setningsskader. Dette skyldtes at boringen hadde fått grunnvannet til å renne bort, slik at løsmassene under naboens hus krympet. Som følge av dette ble naboens hus ubeboelig og ansett for å være kondemnabelt.

Erstatning

For å ha krav på erstatning må fire vilkår være oppfylt. Det må foreligge et økonomisk tap, ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og årsakssammenhengen må være adekvat. Vilkåret om adekvans innebærer at årsakssammenhengen må være påregnelig og tilstrekkelig nær. For Høyesterett kokte denne saken i stor grad ned til en adekvansvurdering.

Høyesteretts vurdering

I forbindelse med adekvansvurderingen uttalte Høyesterett at det også vil være relevant å legge vekt på alminnelige risikofordelings- og rimelighetsvurderinger. I denne sammenheng vil det kunne spille en rolle hvem som enklest kan pulverisere tapet. Som et utgangspunkt vil det være brønnboreforetaket som vil være ansvarsforsikret, mens det er tvilsomt om vanlige husforsikringer dekker setningsskader som følge av brønnboring i nabolaget. Dette kunne peke mot at det var brønnboerforetaket som skulle anses ansvarlig. I dette tilfellet var imidlertid huseieren et selskap. Huseieren ble derfor holdt solidarisk ansvarlig for skadene, sammen med boreselskapet og forsikringsselskapet.

Høyesterett uttalte at det kan være urimelig for en vanlig huseier, som skal bore etter grunnvarme, å bli ansvarlig for at naboens hus ramler sammen. I den grad valget står mellom de to naboene, er det imidlertid “uansett mindre urimelig at tapet rammer den som faktisk har fått boret brønnen i egen interesse, enn naboen som har fått huset skadet”. Som følge av dette konkluderte Høyesterett med at huseieren var erstatningsansvarlig.

Dommens betydning

Dommen omhandler prinsipiell erstatningsrett, og avklarer viktige forhold om objektivt erstatningsansvar etter naboloven og vilkåret om adekvans. Dommen vil derfor kunne få stor betydning for andre erstatningssaker i naboforhold.

Huseier sitt ansvar for snø og is på taket

Om noe faller fra taket ditt og skader en tilfeldig forbipasserende, vil du som huseier kunne bli ansvarlig for skaden som oppstår. Dette kan medføre erstatningsansvar, bot og straff.

arealavvik, skatteregler utleie, foreldreansvar, samboeravtale, naboen har bygget, hvite prikker, balkonger og terrasser, fremleie, husleien

Huseier sitt ansvar

Som gård- og huseier har man plikt til å vedlikeholde og sikre bygningens tak mot at det skal falle ned snø, is og andre gjenstander som kan skade forbipasserende. Dette gjelder også når gården eies av et borettslag eller et eierseksjonssameie. I slike tilfeller er det styret som har den overordnede vedlikeholdsplikten. Det samme gjelder i utgangspunktet når bygården eies av et aksjeselskap.

Plikten til å forebygge farer følger av flere forskjellige lover, som for eksempel plan- og bygningsloven, naboloven, straffeloven, samt lokale politivedtekter. Ansvar for at gjenstander faller ned fra taket og skader forbipasserende kan også forankres i ulovfesta erstatningsrettslige ansvarsregler.

Erstatningsansvar

Som gård- og huseier vil man kunne bli erstatningsansvarlig dersom man opptrer uaktsomt. Hvorvidt en handling er uaktsom, beror på en konkret vurdering av om man har handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden. I vurderingen vil det være relevant å se på hva som er vanlig tilsyn og vedlikehold i forbindelse med snø og is på lignende byggverk. Er gårdeieren en profesjonell aktør vil bransjepraksis være av betydning for hvorvidt organiseringen av vedlikeholdet er forsvarlig. Som gårdeier må man også ta høyde for særlige forhold ved byggverket når vedlikeholdsrutinene fastlegges.

En gårdeier som vet, eller burde vite, at hele eller deler av bygningen har et vedlikeholdsbehov som potensielt kan volde stor skade, men som likevel unnlater å gjennomføre nødvendige og forsvarlige tiltak, kan komme i erstatningsansvar dersom skaden inntreffer. Videre vil huseier kunne bli erstatningsansvarlig om vedkommende ser lange og tunge istapper henge ned fra vinduskarmene eller taket, men likevel ikke fjerner dem eller varsler forbipasserende publikum. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er tilstrekkelig å henge opp rasfarebannere på veggen langs fortauet. Det kreves også at man rydder taket for snø og is.

Ekstremvær: Erstatning for naturskader som ikke dekkes av vanlig forsikring

De siste årene har det vært mer ekstremvær, og ekspertene spår at det også vil bli mer uvær i årene som kommer. Da kan det være greit å vite at man i en del tilfeller kan få erstatning fra naturskadefondet slik at man kan reparere skadene. Dette gjelder for eksempel skader på innmark/jordbruksarealer, moloer, kaier og veier.

ekstremvær, naturskader, forsikring

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom alminnelig privat forsikring. Gjennom denne ordningen kan du få erstattet skader som følge av flom, jordskred, storm/stormflo og andre naturskader.

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning fra Statens naturskadeordning.

Erstatning for naturskader

For å kunne få erstatning må skaden direkte skyldes en naturulykke. Det stilles bestemte krav til skaden for at den skal anses som en naturulykke. For å få erstatning for skade oppstått som følge av storm må det for eksempel ha blåst liten storm eller mer enn 20, 8 m/s. Dette illustrerer viktigheten av å kunne dokumenter både skaden og hvordan type ekstremvær som forårsaket skaden.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for å få erstatning er at skadeobjektet ikke kan forsikres gjennom vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke om erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det var det.

Utmåling av erstatning

Etter naturskadeerstatningsloven § 5 skal erstatningen fastsettes på grunnlag av kostnadene ved gjenoppretting. Det er kostnadene ved å føre skadeobjektet tilbake til samme stand som rett før skadetidspunktet som skal legges til grunn for erstatningsutmålingen. Det skal derfor gjøres fradrag i kostnadsberegningen for slitasje på grunn av bruk og elde. Kostnader som følge av strengere offentlige krav til konstruksjonsmåter og dimensjonering, er å regne som ordinære gjenopprettingskostander som kan kreves dekket.

Dersom gjenopprettingskostnadene er vesentlig større enn bruksverdien eller gjenoppretting ikke kan skje av andre grunner, erstattes den verdiforringelse som skaden har medført. Ved fastsettelsen av bruksverdien må det ses hen til bruksverdien skadeobjektet har og hva det brukes til.

Sannsynliggjøre bruksverdien

Vår erfaring er at det må legges mye arbeid ned i å sannsynliggjøre og dokumentere den bruksverdi som det skadede objektet hadde. Det kreves kunnskap og kompetanse for å kunne dokumentere og sannsynliggjøre bruksverdien til det skadede objektet. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig med en takst som viser reparasjonskostnadene. Som følge av dette er det viktig å søke riktig bistand og kompetanse slik at du får den erstatningen du har krav på. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker om naturskader, som sørger for at du du og dine interesser blir ivaretatt.

Dekker yrkesskadeforsikringen ansatte på hjemmekontor?

Nylig avviste Høyesterett anken i en sak som gjaldt spørsmål om yrkesskadedekning på hjemmekontor. Dette innebærer at det nå skal en del til for å få godkjent skader som oppstår på hjemmekontor som yrkesskade. Fortvil imidlertid ikke, med bistand fra våre dyktige og erfarne advokater øker sjansen for å få slike skader godkjent. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering, arveoppgjøret, overtidsarbeid, forloddskrav, hjemmekontor

Sakens bakgrunn

Saken handlet om en arbeidstaker som hadde falt og skadet håndleddet og ryggen på vei ut i sin private bil utenfor sitt eget hjem. Den aktuelle dagen hadde arbeidstakeren startet arbeidsdagen på hjemmekontor, for deretter å skulle dra til et oppdrag på et av sine faste arbeidssteder. Spørsmålet i saken var om skadene kunne anses som yrkesskade etter folketrygdloven.

Ekstremværet “Hans” – hva gjør du om du er påført skader og tap?

Ekstremværet “Hans” har hatt ødeleggende konsekvenser for både enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Store nedbørsmengder og flom har ført til enorme skader på eiendommer, infrastruktur og miljø. Etter slike skader og tap spiller forsikringen en avgjørende rolle i hjelpe de rammende med å gjenoppbygge det tapte.

I denne artikkelen vil vi i Osloadvokatene gi en enkel oversikt over det viktigste du må tenkte på når krever erstatning for tapene dine.

Trenger du hjelp i møte med forsikringsselskapet etter ekstremværet “Hans”?

Ekstremværet “Hans” har herjet i store deler av landet og forsikringsselskapene mottar store mengde med krav på forsikringsutbetalinger. Det kan være vanskelig å vite hva du har krav på, hvordan du skal gå frem og om skade dine er riktig verdsatt. Det kan derfor være lurt å ha en dyktig advokat med fra starten av.

Hos Osloadvokatene får du hjelp gjennom hele prosessen. Ta kontakt med en av våre dyktige advokater allerede i dag for en grundig vurdering av saken din.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring