Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er et “plaster på såret” for den skade eller krenkelse du er påført. Du kan ha krav på oppreisning i en rekke tilfeller.

oppreisningserstatning, dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er en kompensasjon for at man er blitt utsatt for en skade eller krenkelse. Rett til oppreisningserstatning blir også kalt erstatning for “tort og svie”. Oppreisning skal kompensere for ikke-økonomiske belastninger. Det betyr at oppreisningserstatning kan gis selv om det ikke foreligger et økonomisk tap eller en varig skade. Som et utgangspunkt er det gjerningspersonen selv som skal betale oppreisningen.

Når har du krav på oppreisning?

Retten til oppreisning reguleres i skadeerstatningsloven § 3-5. Du kan ha rett til oppreisningserstatning dersom du er påført en skade eller personlig krenkelse, eller dersom noen har utøvd “mislig atferd” mot deg. Eksempler på at noen har utøvd “mislig atferd” mot deg kan være tvangsekteskap, frihetsberøvelse, slaveri, trusler og seksuelle overgrep.

For å kunne tilkjennes erstatning må den som har forårsaket skaden, ha handlet med forsett eller grov uaktsomhet. Dette innebærer at det bare er de mer alvorlige forholdene som gir rett til oppreisning.

Erstatning for urettmessig straffeforfølgelse

Dersom du har vært utsatt for politietterforskning eller annen straffeforfølging fra staten, kan du ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Du kan også ha krav på oppreisningserstatning for ikke-økonomiske belastninger du er påført.

urettmessig straffeforfølgelse, ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er urettmessig straffeforfølgelse?

En straffeforfølgelse starter når en person blir siktet for en straffbar handling. En person er siktet når påtalemyndighetene erklærer han eller hun for siktet, når forfølgningen mot han er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller andre liknende forhold mot han. Er en person blitt utsatt for urettmessig straffeforfølgelse, har straffesaken blitt henlagt eller vedkommende frifunnet.

Du kan ha krav på erstatning for straffeforfølgelse

Frifinnelse eller henleggelse av en straffesak gir i utgangspunktet krav på erstatning fra det offentlige jf. straffeprosessloven § 444. En person som har vært utsatt for urettmessig straffeforfølgelse kan ha både krav på erstatning for sitt økonomiske tap og oppreisningserstatning for ikke-økonomiske belastninger. Fra dette utgangspunkt finnes det imidlertid unntak.

Unntak fra hovedregelen om krav på erstatning følger av straffeprosessloven § 446. Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom siktede uten rimelig grunn har benyttet sin rett til å nekte å forklare seg eller har motvirket opplysning av saken. Videre kan erstatningen settes ned eller falle bort dersom siktede har gitt foranledning til etterforskningstiltakene. Det betyr at siktede har utvist atferd som fører til mistanke. Bakgrunnen for dette er at den siktede i en slik situasjon anses for å være nærmest til å bære ansvar og risiko for straffeforfølgningen. Erstatningen kan også settes ned eller falle bort dersom siktede har latt være å begrense skadene av forfølgningen.

Advokaten forklarer: Erstatning for tapt barndom

Dersom du har vokst opp under skadelige forhold, hvor inngripen fra kommunen har uteblitt eller blitt utført mangelfullt, kan du kreve erstatning for tapt barndom. Dette gjelder uavhengig av om omsorgssvikten fant sted i fosterhjem, på institusjon eller hjemme.

tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig

Hva betyr tapt barndom?

Du vil ha krav på erstatning for tapt barndom når kommunen ikke har overholdt sine forpliktelser etter barnevernloven. For at du skal ha krav på erstatning må kommunen ved barneverntjenesten ha visst, eller burde visst om forholdene, samt at tiltak skulle ha vært iverksatt.

Hvilke krav stilles til kommunen?

Kommunen ved barneverntjenesten har et særlig ansvar overfor barn under 18 år. Det kommer frem av barnevernloven § 3-1 at kommunen skal “følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer”. Dette kalles kommunen aktivitetsplikt. Videre har kommunen et “spesielt ansvar for å forsøke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette”. Eksempler på tiltak som kan iverksettes er veiledning, dagtilbud, fosterhjem, plassering i institusjon eller omsorgssenter for mindreårige.

Advokaten forklarer: Hva er full erstatning ved yrkesskade?

En yrkesskade kan få store økonomiske konsekvenser for deg. Du kan i verste fall bli skadet så hardt at du aldri kommer ut i jobb igjen. I denne artikkelen vil Osloadvokatene sine advokater forklare hva som menes med “full erstatning ved yrkesskade”.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade, renter etterbetaling, psykisk lidelse NAV, psykisk lidelse, ung ufør, tjene uføretrygd, erstatning yrkesskade

Styrets personlige ansvar i sameier og borettslag

Styret i sameier og borettslag er ofte beboere som melder seg frivillig mot en liten godtgjørelse. Dersom du som styremedlem påfører noen et tap kan du være ansvarlig for tapet med hele din personlige formue. Dette omfatter alt du eier og har, som hus, hytte og bil.

separasjon, boligen solgt

Personlig ansvar for styremedlemmer i boligsameier

Det personlige ansvaret for styremedlemmer betyr at styremedlemmene kan være ansvarlige med hele sin personlige formue for handlinger som er gjort i styret. Det personlige ansvaret betyr at hvert enkelt styremedlem kan være ansvarlige med sin egen formue, hytte, hus og bil.

utestengelse fusk, samarbeid fusk, Revidert erstatningsoppgjør

Vilkår for voldsoffererstatning

Den klare hovedregelen er at skadevolder skal stå økonomisk til ansvar overfor skadelidte. Voldsoffererstatning er et unntak fra denne hovedregelen og er en rettighet for de skadelidte som kvalifiserer for erstatningen. Men hva er egentlig voldsoffererstatning og når kan du kreve en slik erstatning? Vår dyktige advokater gir deg svarene.

skilsmisse, søke om skilsmisse, fallskade yrkesskade, Menerstatning yrkesskade, voldsoffererstatning vilkår

Dine rettigheter som fornærmet i en straffesak

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, kan du ha krav på gratis advokatbistand.

fornærmet

Rettigheter som fornærmet

Som fornærmet har man flere rettigheter. Disse rettighetene er polititet forpliktet til å opplyse om. Under etterforskningen har du rett til å ikke forklare deg, samt gjøre deg kjent med dokumentene i saken. Videre kan politiet, dersom du er redd for at gjerningspersonen skal gjøre noe mot deg, forby personen å oppsøke deg. Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner har du rett til å vite om gjerningspersonen sitter i varetekt, samt få beskjed dersom vedkommende slipper ut.

Videre har du rett til å bli informert om hvordan saken utvikler seg. Du skal blant annet få beskjed dersom det blir tatt ut tiltale, saken blir henlagt eller saken blir avgjort ved at gjerningspersonen godtar et forelegg der kravet er at du får erstatning. Som fornærmede har du også rett til å være til stede under alle rettsmøter. Dette gjelder også når rettsmøtet holdes for lukkede dører.

Bistandsadvokat

Den fornærmede i en straffesak har i mange tilfeller rett til gratis bistandsadvokat. I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Du har for eksempel rett til gratis bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for fysisk og/eller psykisk mishandling fra en nærstående, brudd på besøks- eller kontaktforbud, voldtekt, seksuelt overgrep/misbruk, menneskehandel eller tvangsekteskap.

Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Erstatning for tapt inntekt etter yrkesskade

Har du har fått en skade på jobb, kan dette føre til at du må være borte fra arbeidet i en kortere eller lengre periode. Da kan du ha krav på erstatning for inntektstapet ditt. I denne artikkelen gir våre advokater råd om hva du bør gjøre for sikre deg riktig erstatning dersom du er utsatt for en yrkesskade.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring