Huseier sitt ansvar for snø og is på taket

Om noe faller fra taket ditt og skader en tilfeldig forbipasserende, vil du som huseier kunne bli ansvarlig for skaden som oppstår. Dette kan medføre erstatningsansvar, bot og straff.

arealavvik, skatteregler utleie, foreldreansvar, samboeravtale, naboen har bygget, hvite prikker, balkonger og terrasser, fremleie, husleien

Huseier sitt ansvar

Som gård- og huseier har man plikt til å vedlikeholde og sikre bygningens tak mot at det skal falle ned snø, is og andre gjenstander som kan skade forbipasserende. Dette gjelder også når gården eies av et borettslag eller et eierseksjonssameie. I slike tilfeller er det styret som har den overordnede vedlikeholdsplikten. Det samme gjelder i utgangspunktet når bygården eies av et aksjeselskap.

Plikten til å forebygge farer følger av flere forskjellige lover, som for eksempel plan- og bygningsloven, naboloven, straffeloven, samt lokale politivedtekter. Ansvar for at gjenstander faller ned fra taket og skader forbipasserende kan også forankres i ulovfesta erstatningsrettslige ansvarsregler.

Erstatningsansvar

Som gård- og huseier vil man kunne bli erstatningsansvarlig dersom man opptrer uaktsomt. Hvorvidt en handling er uaktsom, beror på en konkret vurdering av om man har handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden. I vurderingen vil det være relevant å se på hva som er vanlig tilsyn og vedlikehold i forbindelse med snø og is på lignende byggverk. Er gårdeieren en profesjonell aktør vil bransjepraksis være av betydning for hvorvidt organiseringen av vedlikeholdet er forsvarlig. Som gårdeier må man også ta høyde for særlige forhold ved byggverket når vedlikeholdsrutinene fastlegges.

En gårdeier som vet, eller burde vite, at hele eller deler av bygningen har et vedlikeholdsbehov som potensielt kan volde stor skade, men som likevel unnlater å gjennomføre nødvendige og forsvarlige tiltak, kan komme i erstatningsansvar dersom skaden inntreffer. Videre vil huseier kunne bli erstatningsansvarlig om vedkommende ser lange og tunge istapper henge ned fra vinduskarmene eller taket, men likevel ikke fjerner dem eller varsler forbipasserende publikum. Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er tilstrekkelig å henge opp rasfarebannere på veggen langs fortauet. Det kreves også at man rydder taket for snø og is.

Ble skadet i bilulykke i Troms – fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Frontkollisjon

Sent på kvelden var mannen på vei hjem fra jobb da han frontkolliderte med en kvinne som hadde havnet over i feil kjørebane. Mannen drev eget firma med flere ansatte. Trafikkskaden gjorde at han ble sykemeldt og firmaet måtte legges ned.

Ble tilbudt kr 100.000

Bilen han kolliderte med var dekket av lovpålagt ansvarsforsikring. Forsikringsselskapet fremsatte et tilbud om erstatning på kr 100.000. Mannen mente han hadde krav på mer penger og engasjerte advokaten fra Osloadvokatene. Advokatregningen sendte han til forsikringsselskapet.

Måtte pensjonere seg tidligere enn planlagt

Ulykken hadde gjort det umulig for mannen å drive firmaet sitt videre. Planen om å jobbe utover pensjonsalderen måtte derfor legges bort. Forsikringsselskapet erkjente ansvar men var av en annen oppfatning av mannens skade og økonomiske tap. Advokaten fra Osloadvokatene gikk inn i forhandlinger med selskapet.

Fikk fri rettshjelp

Advokaten fremla dokumentasjon som viste omfanget av skaden. Også inntektstapet ble grundig dokumentert. Resultatet ble at forsikringsselskapet oppjusterte sitt tilbud fra kr 100.000 til kr 600.000. I tillegg fikk mannen dekket sine advokatutgifter av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Har du fått trafikkskade?

Er du blitt utsatt for en bilulykke? Våre advokater tar saker i hele landet. Osloadvokatene er blant landets ledende advokater innen erstatningsrett. Vi erfarer ofte at forsikringsselskaper fremsetter lave erstatningstilbud. En dyktig advokat kan hjelpe deg å få det du har krav på. Gjennom forhandlinger eller rettssak jobber vi for at du skal få en erstatning som bedre gjenspeiler tapet som er lidt.

Du kan få dekket advokatutgiftene ved trafikkskade

Saken løses som regel gjennom forhandlinger med det ansvarlige forsikringsselskapet. Forhandlinger er ofte å fortrekke fremfor en rettssak. Men dersom saken ikke løses gjennom forhandlinger vil vi ta saken inn for domstolene, dersom dette er formålstjenlig. Det er det ansvarlige forsikringsselskapet som dekker advokatutgiftene dine. Du kan dermed få bistand av noen av landets beste advokater uten å betale for det.

Oppdaget vannledning på tomten – Eiendomsmegler ble erstatningsansvarlig

I en dom avsagt av Asker og Bærum Tingrett ble en eiendomsmegler dømt til å betale 1,7 millioner i erstatning til kjøper av en eiendom.

Kommunal vannledning – byggeforbud på hver side

Megleren hadde ved salget opplyst om at eiendommen var lett bebyggelig. Etter inngåelse av avtale om kjøp, oppdaget imidlertid kjøperen at det var en kommunal vannledning midt på tomten. Inntil denne var det et byggeforbud på fire meter på hver side. Byggeforbudet medførte at eiendommen ikke var lett å bebygge. Eiendomsmeglers opplysninger i forkant av kjøpet ble dermed ansett for å være misvisende. Saken er anket av eiendomsmeglerfirmaet.

Hvilke opplysninger har du krav på å få fra eiendomsmegler?

Eiendomsmeglers opplysningsplikt omfatter opplysninger som kjøperen ”har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen”, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Dette omfatter blant annet tinglyste forpliktelser på eiendommen, tilliggende rettigheter som for eksempel ferdselsretter og sameieparter. Eiendomsmegleren kan også ha plikt til å opplyse om offentlige planer som gjelder naboeiendommen eller strøket.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring