Fikk over 1 million etter bilulykke

Ble forespeilet null i erstatning, men endte opp med over 1 million kroner i erstatning etter bilulykke.

Ble varslet avkortning i erstatningsbeløpet

Grunnen til at klient ble gitt lite håp om å få erstatning av noe størrelse, var at klienten selv ble ansett å ha kjørt uaktsomt ved en forbikjøring, og at forsikringsselskapet derfor varslet 50% avkortning i erstatningsbeløpet. Videre var det slik at klienten var diagnostisert med adhd fra tidligere, og hadde slitt med rusproblemer.

Dette hadde igjen innvirket på prestasjoner og stabilitet i yrkeslivet, og naturligvis også på inntekten. Advokaten som tidligere bisto klient i saken, uttalte at klient ikke måtte forvente å få erstatning med den bakgrunnen hun hadde.

Osloadvokatene overtok saken

Etter at advokaten fra Osloadvokatene overtok saken, fikk hun forsikringsselskapet med på at det kun var grunnlag for 30% avkortning i erstatningen – og ikke 50% som varslet. Utover dette fikk klient full erstatning for varige mèn, utgifter og inntektstap.

Det ble lagt til grunn at hun – dersom bilulykken tenkes borte – ville fungert i en alminnelig 100% stilling. Man fikk følgelig forsikringsselskapet med på at det utelukkende var ulykken som var årsak til at hun falt ut av arbeid – at adhd-diagnosen og rusproblemene var irrelevante i denne sammenheng.

Fikk erstatning

Selv om klient ønsket seg tilbake til arbeidslivet og håpet å fungere i en 100% stilling – noe hun pt. også gjør – fikk man forsikringsselskapet med på å betale erstatning basert på at hun kun ville klare å jobbe 50% frem til pensjonsalder. Dette fordi klient var relativt ung og det var stor usikkerhet knyttet til hennes videre fungering.

Foreløpig innebærer dette at klient har fått en erstatningsutbetaling som er langt høyere enn det hun i utgangspunktet er berettiget til.

Ble skadet i bilulykke i Troms – fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Frontkollisjon

Sent på kvelden var mannen på vei hjem fra jobb da han frontkolliderte med en kvinne som hadde havnet over i feil kjørebane. Mannen drev eget firma med flere ansatte. Trafikkskaden gjorde at han ble sykemeldt og firmaet måtte legges ned.

Ble tilbudt kr 100.000

Bilen han kolliderte med var dekket av lovpålagt ansvarsforsikring. Forsikringsselskapet fremsatte et tilbud om erstatning på kr 100.000. Mannen mente han hadde krav på mer penger og engasjerte advokaten fra Osloadvokatene. Advokatregningen sendte han til forsikringsselskapet.

Måtte pensjonere seg tidligere enn planlagt

Ulykken hadde gjort det umulig for mannen å drive firmaet sitt videre. Planen om å jobbe utover pensjonsalderen måtte derfor legges bort. Forsikringsselskapet erkjente ansvar men var av en annen oppfatning av mannens skade og økonomiske tap. Advokaten fra Osloadvokatene gikk inn i forhandlinger med selskapet.

Fikk fri rettshjelp

Advokaten fremla dokumentasjon som viste omfanget av skaden. Også inntektstapet ble grundig dokumentert. Resultatet ble at forsikringsselskapet oppjusterte sitt tilbud fra kr 100.000 til kr 600.000. I tillegg fikk mannen dekket sine advokatutgifter av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Har du fått trafikkskade?

Er du blitt utsatt for en bilulykke? Våre advokater tar saker i hele landet. Osloadvokatene er blant landets ledende advokater innen erstatningsrett. Vi erfarer ofte at forsikringsselskaper fremsetter lave erstatningstilbud. En dyktig advokat kan hjelpe deg å få det du har krav på. Gjennom forhandlinger eller rettssak jobber vi for at du skal få en erstatning som bedre gjenspeiler tapet som er lidt.

Du kan få dekket advokatutgiftene ved trafikkskade

Saken løses som regel gjennom forhandlinger med det ansvarlige forsikringsselskapet. Forhandlinger er ofte å fortrekke fremfor en rettssak. Men dersom saken ikke løses gjennom forhandlinger vil vi ta saken inn for domstolene, dersom dette er formålstjenlig. Det er det ansvarlige forsikringsselskapet som dekker advokatutgiftene dine. Du kan dermed få bistand av noen av landets beste advokater uten å betale for det.

Kolliderte i lav fart – fikk over 1 million i erstatning

I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble en kvinne tilkjent over 1 million kroner i erstatning for en nakkeskade hun ble påført i en mindre bilkollisjon.

Hovedspørsmålet var om det forelå adekvat årsakssammenheng mellom bilulykken og de kroniske nakkesmertene hun hadde utviklet etter ulykken. Kravet til adekvat årsakssammenheng er først og fremst et spørsmål om bilulykken var årsaken til nakkeskaden, og om skadene var en påregnelig eller sannsynlig følge av ulykken.

Bilens fart var spørsmålet

Den store tvisten i saken var knyttet til bilens fart på kollisjonstidspunktet. Spørsmålet var om de lave kreftene som var i spill (bilen kjørte i 15km/t) kunne føre til en så omfattende skade. Tingretten hadde lagt til grunn at kreftene i spill under kollisjonen ikke var kraftige nok til å utvikle nakkeskade.

Årsakssammenheng i nakkeslengskader

Rettspraksis har oppstilt fire vilkår som alle må være oppfylte for at vilkåret om årsakssammenheng skal være oppfylt ved nakkeslengskader.

  • 1. Det er for det første et krav om at ulykken må ha hatt en tilstrekkelig skadevoldende evne. Dette betyr i praksis at det kreves en betydelig kraftpåvirkning som erfaringsmessig vil medføre skader.
  • 2. Videre må ulykken ha medført akuttsymptomer. Det er oppstilt et krav om nakkesmerter innen to til tre døgn etter ulykken.
  • 3. Det må også foreligge sammenhengende plager fra ulykken og til den kroniske senfasen (brosymptomer). Dette kan være plager i form av hodepiner, konsentrasjons- og hukommelsestap, svimmelhet ol.
  • 4. Det siste kravet er at sykdomsbilde må være forenlig med det man vet om skader som er påført ved nakkesleng. Her vil det ofte være nødvendig å undersøke om skadelidte før ulykken  har hatt tilsvarende plager som kan forklare de etterfølgende plagene.

Lagmannsrettens vurdering av årsakssammenhengen

Kvinnen hadde oppsøkt lege bare noen dager etter ulykken, slik at det var klart at vilkåret om akuttsymptomer var oppfylt. Lagmannsretten mente videre at kravet om brosymptomer var oppfylt, da kvinnen hadde kroniske plager i form av hodepine, nakkesmerter konsentrasjonstap mv.

Etter en grundig vurdering av hastighet og skadeevne, konkluderte lagmannsretten med at skadelidtes bil hadde fått en hastighetsendring på 15km/t ved kollisjonen. Det ble i dette tilfellet funnet for å være tilstrekkelig til at å kunne utvikle en kronisk bløtvevsskade ved sideveis kollisjon. Kvinnens ervervsmessige uførhet på 60 prosent ble således ansett for å være en adekvat følge av ulykken. Kvinnen ble på denne bakgrunn tilkjent kr 1 million i erstatning fra bilens forsikringsselskap.

 Forsikringsselskapet dekker advokatutgiftene dine

Dersom nakkeslengskaden skyldes en arbeidsulykke eller bilulykke, vil som hovedregel forsikringsselskapet holdes ansvarlig for skaden, og dermed også dine advokatutgifter. For å ivareta den enkeltes erstatningsrettslige interesser er det viktig med juridisk bistand kort tid etter skaden

 

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring