Erstatning ved bilulykke

Dersom du blir utsatt for en bilulykke og får fysiske og/eller psykiske personskader, kan du ha krav på erstatning. Erstatningskravet må rettes mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen vil også dekke dine advokatutgifter.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving, bilulykke

Ansvarsforsikring

I Norge er alle motoriserte kjøretøy pålagt å ha en ansvarsforsikring. Dette betyr at hvis du blir utsatt for en trafikkulykke, skal du rette erstatningskravet ditt mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring.

Hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret kan du rette erstatningskravet ditt mot trafikkforsikringsforeningen. Trafikkforsikringsforeningen er en norsk organisasjon som sikrer oppgjør hvis erstatning av ulike grunner ikke kan kreves av den ansvarlige bilens forsikringsselskap.

Erstatning ved bilulykke

Etter bilansvarsloven er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skader som motorvogn forårsaker. Dette innebærer at forsikringsselskapet til det kjøretøyet som forårsaker skaden blir ansvarlig, uavhengig av om føreren av bilen har utvist skyld. For at du skal ha krav på erstatning må det i tillegg foreligge et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom tapet og ulykken.

Kravet om årsakssammenheng innebærer at du ikke vil få erstatning for fjerne og indirekte skader av ulykken. Det må altså foreligge en viss nærhet mellom ulykken og det økonomiske tapet som har oppstått. Vurderingen av om skadelidte har krav på erstatning kan være kompleks og omfattende, og det anbefales derfor å bli bistått av en advokat. Våre advokater har lang erfaring i saker om bilulykker og skader, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Utmåling av erstatning

Hovedregelen er at skadelidte har krav på full erstatning. Det betyr at skadelidte som et utgangspunkt skal stilles som om skaden aldri har skjedd.

Etter en bilulykke er det flere ulike tapsposter du kan kreve erstatning for. Du kan blant annet kreve menerstatning dersom du på grunn av bilulykken har fått en personskade som medfører minst 15 % varig medisinsk invaliditet. Videre kan du kreve erstatning for påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige utgifter, tapt hjemmearbeidsevne og oppreisning. Det er du selv som har ansvar for å dokumentere og bevise at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Fikk over 1 million etter bilulykke

Ble forespeilet null i erstatning, men endte opp med over 1 million kroner i erstatning etter bilulykke.

Ble varslet avkortning i erstatningsbeløpet

Grunnen til at klient ble gitt lite håp om å få erstatning av noe størrelse, var at klienten selv ble ansett å ha kjørt uaktsomt ved en forbikjøring, og at forsikringsselskapet derfor varslet 50% avkortning i erstatningsbeløpet. Videre var det slik at klienten var diagnostisert med adhd fra tidligere, og hadde slitt med rusproblemer.

Dette hadde igjen innvirket på prestasjoner og stabilitet i yrkeslivet, og naturligvis også på inntekten. Advokaten som tidligere bisto klient i saken, uttalte at klient ikke måtte forvente å få erstatning med den bakgrunnen hun hadde.

Osloadvokatene overtok saken

Etter at advokaten fra Osloadvokatene overtok saken, fikk hun forsikringsselskapet med på at det kun var grunnlag for 30% avkortning i erstatningen – og ikke 50% som varslet. Utover dette fikk klient full erstatning for varige mèn, utgifter og inntektstap.

Det ble lagt til grunn at hun – dersom bilulykken tenkes borte – ville fungert i en alminnelig 100% stilling. Man fikk følgelig forsikringsselskapet med på at det utelukkende var ulykken som var årsak til at hun falt ut av arbeid – at adhd-diagnosen og rusproblemene var irrelevante i denne sammenheng.

Fikk erstatning

Selv om klient ønsket seg tilbake til arbeidslivet og håpet å fungere i en 100% stilling – noe hun pt. også gjør – fikk man forsikringsselskapet med på å betale erstatning basert på at hun kun ville klare å jobbe 50% frem til pensjonsalder. Dette fordi klient var relativt ung og det var stor usikkerhet knyttet til hennes videre fungering.

Foreløpig innebærer dette at klient har fått en erstatningsutbetaling som er langt høyere enn det hun i utgangspunktet er berettiget til.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring