Erstatning ved bilulykke

Dersom du blir utsatt for en bilulykke og får fysiske og/eller psykiske personskader, kan du ha krav på erstatning. Erstatningskravet må rettes mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen vil også dekke dine advokatutgifter.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving, bilulykke

Ansvarsforsikring

I Norge er alle motoriserte kjøretøy pålagt å ha en ansvarsforsikring. Dette betyr at hvis du blir utsatt for en trafikkulykke, skal du rette erstatningskravet ditt mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring.

Hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret kan du rette erstatningskravet ditt mot trafikkforsikringsforeningen. Trafikkforsikringsforeningen er en norsk organisasjon som sikrer oppgjør hvis erstatning av ulike grunner ikke kan kreves av den ansvarlige bilens forsikringsselskap.

Erstatning ved bilulykke

Etter bilansvarsloven er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skader som motorvogn forårsaker. Dette innebærer at forsikringsselskapet til det kjøretøyet som forårsaker skaden blir ansvarlig, uavhengig av om føreren av bilen har utvist skyld. For at du skal ha krav på erstatning må det i tillegg foreligge et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom tapet og ulykken.

Kravet om årsakssammenheng innebærer at du ikke vil få erstatning for fjerne og indirekte skader av ulykken. Det må altså foreligge en viss nærhet mellom ulykken og det økonomiske tapet som har oppstått. Vurderingen av om skadelidte har krav på erstatning kan være kompleks og omfattende, og det anbefales derfor å bli bistått av en advokat. Våre advokater har lang erfaring i saker om bilulykker og skader, og vil sørge for at du får det du har krav på.

Utmåling av erstatning

Hovedregelen er at skadelidte har krav på full erstatning. Det betyr at skadelidte som et utgangspunkt skal stilles som om skaden aldri har skjedd.

Etter en bilulykke er det flere ulike tapsposter du kan kreve erstatning for. Du kan blant annet kreve menerstatning dersom du på grunn av bilulykken har fått en personskade som medfører minst 15 % varig medisinsk invaliditet. Videre kan du kreve erstatning for påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige utgifter, tapt hjemmearbeidsevne og oppreisning. Det er du selv som har ansvar for å dokumentere og bevise at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Fakta

Dersom skadelidte selv har skyld i bilulykken kan erstatningen settes ned.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om bilulykker. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Gratis advokathjelp

Hvis du har vært utsatt for en bilulykke vil den ansvarlige bilens ansvarsforsikring som hovedregel dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Dette er fordi du har krav på full erstatning og utgiftene til advokat er en utgift du ikke ville ha hatt dersom ulykken ikke inntraff. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring