Bilansvaret: “gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 har den ansvarlige bileiers forsikringsselskap et objektivt ansvar for skade som motorvognen “gjer”. Men hva innebærer egentlig “gjer”-kriteriet?

bilkjøp, bilansvaret

Bilansvaret

Statistikk viser at trafikkulykker utgjør en av de mest dominerende risikofaktorene i moderne tid. Trafikkskadene skyldes hovedsakelig bilens farlige egenskaper i lys av å være et motorisert kjøretøy med fart, tyngde og motor. Det farekomplekset en motorvogn utgjør, gjorde at man i 1961 vedtok en egen bilansvarslov og etablerte bilansvaret. Bilansvaret innebærer at bileiers forsikringsselskap er objektivt ansvarlig for skader som motorvognen “gjer”.

“Gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skade som motorvognen “gjer”. At ansvaret er objektivt, innebærer at skadevolder ikke trenger å ha utvist skyld. I tvister om trafikkulykker har “gjer”-kriteriet en sentral plass, og rettsutviklingen viser at stadig flere skadehendelser omfattes av dette kriteriet.

“Gjer”-vilkåret innebærer at skaden må være forårsaket av motorvognen. Motorvognen må med andre ord være en nødvendig betingelse for skaden. Ved samvirkende årsaker, hvor flere årsaksfaktorer har bidratt til skaden, kreves det at motorvognen utgjør en ikke uvesentlig del av hendelsesforløpet. Bilansvaret omfatter dermed enhver skade som har noenlunde naturlig sammenheng med motorvognens tilstand, egenskaper eller andre forhold, såfremt skaden ikke er voldt ved at motorvognen brukes til annet formål enn som kjøretøy.

Fakta

Ved vurderingen av om skaden er voldt av en motorvogn, vil det være et veiledende synspunkt om skaden er voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for bilansvaret, nemlig den risiko som er knytt til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og tekniske utstyr for øvrig.

Typetilfeller

Bilansvaret omfatter hovedsakelig trafikkskader, som for eksempel skader på fotgjengere, kjøretøy og andre medtrafikanter. Bilansvaret omfatter imidlertid også andre skader som forårsakes av motorvogner. Et eksempel på dette er Hjullaster-dommen fra 1999. Saken gjaldt en frastjålet hjullaster som ble brukt som rambukk for å kjøre inn i en bankbygning og stjele minibanksafen. Høyesterett kom klart frem til at «gjer»-kriteriet var oppfylt, og viste til at skaden skyldes «hjullasterens bevegelighet og den kraft som skapes i kombinasjon av hastighet og tyngde».

Bilansvaret omfatter ikke skader som skyldes eksterne årsaksfaktorer som verken er knyttet til motorvognen eller føreren. Illustrerende er en steinblokk som faller ned fra et fjell og knuser bilen. I et slikt tilfelle vil ikke “gjer”-kriteriet være oppfylt.

Erstatning

Bilansvaret bygger på et system der det er trafikkforsikreren til bilen, og ikke bileier selv som er ansvarssubjektet. Dette betyr at et erstatningskrav må rettes mot den ansvarlige bilens forsikringsselskap.

Hvis skadevolder er ukjent, utenlandsk eller uforsikret kan du rette erstatningskravet ditt mot trafikkforsikringsforeningen. Trafikkforsikringsforeningen er en norsk organisasjon som sikrer oppgjør hvis erstatning av ulike grunner ikke kan kreves av den ansvarlige bilens forsikringsselskap. Foreningen er en samarbeidsorganisasjon mellom norske bilforsikringsselskaper, og alle forsikringsselskaper som tilbyr ansvarsforsikring er pålagt å være medlem.

Fakta

Bilansvaret er ikke til hinder for at skadevolder kan bli personlig ansvarlig for skadeforvoldelsen etter alminnelige erstatningsregler. Et slikt personlig ansvar må bygge på et annet ansvarsgrunnlag enn bilansvaret, som for eksempel det alminnelige culpaansvaret eller arbeidsgiveransvaret.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om bilulykker. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Gratis advokathjelp

Hvis du har vært utsatt for en bilulykke vil den ansvarlige bilens ansvarsforsikring som hovedregel dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Dette er fordi du har krav på full erstatning og utgiftene til advokat er en utgift du ikke ville ha hatt dersom ulykken ikke inntraff. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring