Hvilke regler gjelder for mobilbruk i bil?

Mobilbruk i bil har vært mye omtalt i media den siste tiden. Størrelsen på forelegger for mobilbruk i trafikken økte fra 7450 kr til 9700 kr fra og med 1. februar 2023. Ved å bruke telefonen i trafikken er du en potensiell fare for å forårsake trafikkskader.

bilkjøp

Hva menes med “i trafikken”?

Det er ikke lov til å holde på med en håndholdt mobiltelefon “i trafikken”. Det kan være uklart hva loven mener med “i trafikken”. Er du i trafikken når du står stille i kø? Eller når du står stille på rødt lys? Eller når du har stoppet i busslommen for å raskt svare på en melding før du begynner å kjøre igjen? Høyesterett har i tidligere dommer sagt at man er en del av trafikken både når man bruker telefonen i stillestående kø og på rødt lys. Det kom derimot frem at å få forelegg grunnet stans ved rødt lys var i “nedre sjikt” av hva man kan få bot for. Men man er fortsatt å betegne som en aktiv del av trafikken.

Hva menes med å “bruke”?

Så lenge man er i trafikken, og er en aktiv del av den, kan man ikke bruke en håndholdt mobiltelefon. Høyesterett har i tidligere saker uttrykt en relativt lav grense for hva som inkluderes i begrepet å “bruke”. Det er eksempler der en person har tatt opp telefonen fra passasjersetet slik at den begynte å lyse, sjåføren hadde ikke trykket på skjermen. Dette ble ansett som en “betjening” av telefonen, og sjåføren ble tatt for å “bruke” telefonen “i trafikken”.

Unntak for mobilbruk i bil

Det er tillatt med mobilbruk i bil om den er plassert i en egen mobilholder eller om telefonen er koblet til et handsfree-system i bilen. Når telefonen er koblet til handsfree-systemet i bilen kan man ikke berøre telefonen på noen måte. Hverken for å sjekke klokken, bytte musikk eller for å starte en samtale.

Vi anbefaler å ta kontakt med en advokat

Når du blir tatt for mobilbruk i trafikken får du ikke bare en bot, men også tre prikker på førerkortet. For enkelte vil det bety tap av førerkortet. Å miste retten til å kjøre vil være en betydelig innskrenkning for enkelte. Er du uenig i boten og pålegget av prikker, ta kontakt så kan vi hjelpe deg og vurdere din sak!

Nye regler for el-sparkesykkel

Bruken av el-sparkesykkel har økt stadig siden 2018. Denne økningen har ført til et betydelig antall av trafikkulykker og personskader. Fra september 2022 har det kommet nye regler for bruken av el-sparkesykkel. Disse nye reglene har blant betydning for varsomheten som er knyttet til bruken av el-sparkesykkel, samt at el-sparkesyklene nå må ha ansvarsforsikring.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade, renter etterbetaling, psykisk lidelse NAV, psykisk lidelse, ung ufør, tjene uføretrygd

Hva er en bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for en straffbar handling har du normalt rett til bistandsadvokat.

bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat ivaretar rettighetene til fornærmede og etterlate i straffesaker. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. En bistandsadvokat har blant annet rett til å være med på politiavhør og kan på den måten være en god støttespiller i en ellers vanskelig prosess. Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. For eksempel har personer som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat. Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat når sakens karakter og art tilsier det. Retten vil i disse tilfellene foreta en konkret vurdering av din sak. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvorvidt du har krav på en bistandsadvokat eller ikke.

Trafikkskade: Advokatens beste råd

Når man utsettes for en ulykke er kanskje ikke papirarbeid det første du tenker på, noe som er forståelig. Det anbefales likevel at du setter deg inn i det mest nødvendige, slik at du ikke mister rettigheter du ellers ville hatt krav på. Her finner du noen sentrale punkter for hva du bør tenke på dersom du har fått en trafikkskade.

trafikkskade

Skriv skademelding

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke er det viktig at det skrives skademelding. Skyldes ulykken at noen andre har kjørt på din bil, er det viktig at du skrive ned forsikringsselskapet til denne bilen. Det som følge av at det er det ansvarlige kjøretøyets ansvarsforsikring som i utgangspunktet er ansvarlige etter ulykken, og dermed det forsikringsselskapet du skal forholde deg til. I mange tilfeller bør også politiet tilkalles ulykkesstedet. Politidokumentene vil være gode bevis på hva som har skjedd.

Vi anbefaler også at du dokumenterer og sikrer bevis selv. Forsikringsselskapet vil ha en interesse i å fremstille ulykken så bagatellmessig som mulig. Det er ikke uvanlig at selskapet prøver å si at ulykken ikke var så kraftig, og at skadene dine dermed ikke kan skyldes ulykken. Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at skadene skyldes trafikkulykken. For å ha de beste mulighetene for å bevise at ulykken var kraftig nok til å forårsake skade, bør du ta bilder og sikre eventuelle vitneutsagn. Slike bevis vil kunne ha stor betydning i ettertid.

Oppsøk lege umiddelbart

Etter en trafikkulykke er det viktig at du oppsøker lege raskt. Dersom du har god dokumentasjon på dine symptomer og plager er det enklere å få erstatning. Sørg derfor for at legen får full oversikt over dine plager etter ulykken, samt at plagene blir skrevet ned i journalen.

Dersom du har vedvarende plager er det viktig å følge opp legebehandling og annen behandling jevnlig. Det bil si uten opphold på flere uker og måneder. Sørg for at slike plager journalføres. Grunnen til at dette er viktig er at det ved nakkeskader stilles krav til kontinuitet i sykdomsbildet over tid.

Ta vare på kvitteringer

Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av ulykken. Det kan for eksempel være kvitteringer for utgifter til behandling eller reiser. Dersom du har kvitteringer er det enklere å beregne ditt økonomiske tap.

Meld fra til forsikringsselskapet

Etter en trafikkulykke bør du melde i fra til ansvarlig forsikringsselskap så snart som mulig. Du bør også melde i fra til ditt eget forsikringsselskap. Det er viktig at du melder i fra om både skade på bilen, og eventuelle personskader. Videre bør du sjekke om skaden kan være dekket av andre forsikringer, som for eksempel ulykkesforsikring eller reiseforsikring.

Fått nakkeskade etter trafikkulykke?

Har du fått en nakkeskade etter en trafikkulykke og lurer på om du har krav på erstatning? Det kan være vanskelig å få erstatning for nakkeskader. Vi ivaretar dine interesser i en sårbar situasjon og sikrer deg riktig erstatning.

erstatning for nakkeskade

Nakkeskade etter trafikkulykke

Nakkeskade er en svært vanlig skade etter en trafikkulykke. Typiske symptomer på nakkeskade er stivhet og smerter i nakken og hodet. Har du vært utsatt for en trafikkulykke og har symptomer på nakkeskader bør du oppsøke en lege raskt. Det er viktig at du får dokumentert symptomene og plagene.

Erstatning for nakkeskade

For at du skal ha krav på erstatning etter en trafikkulykke er det flere vilkår som må være oppfylt. I nakkeskadesakene er det ofte vilkåret om årsakssammenheng som er mest utfordrende. Har du fått en bruddskade i nakken er det ofte enkelt å konstatere årsakssammenheng mellom skaden og ulykken. Har du derimot fått en mer moderat nakkeskade som det er vanskeligere å dokumentere, kan det være utfordrende å konstatere årsakssammenheng. Rettspraksis har oppstilt fire vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge årsakssammenheng ved nakkeslengskader. Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng.

  1. For det første må ulykken ha tilstrekkelig skadeevne. Det innebærer at sammenstøtet må ha vært kraftig nok til å forårsake en varig nakkeskade.
  2. For det andre kreves det at skadelidte hadde akuttsympotmer. Det innebærer at skadelidte må ha fått plager innen de første 72 timene etter sammenstøtet. Det er derfor viktig at skadelidte raskt går til legen slik at symptomene og plagene blir dokumentert.
  3. For det tredje må skadelidte ha en viss kontinuitet i sykdomsbildet som stammer fra akuttfasen. Det innebærer at skadelidte må ha hatt sammenhengende plager fra skaden skjedde og frem til den kroniske fasen 1-2 år senere. For å sannsynliggjøre at vilkåret er oppfylt er det viktig at skadelidte jevnlig har vært hos legen grunnet nakkeplagene.
  4. For det fjerde må sykdomsbildet være forenlige med skader påført ved lignende trafikkulykker. Kriteriet innebærer at sykdomsutviklingen passer med det som etter medisinsk vitenskap er et forventet sykdomsforløp. For nakkeslengskader er det typisk at symptomene er kraftige de første dagene, for deretter å bli mindre plagsomme. Dersom plagene eskalerer i månedene etter skaden, vil dette være uforenlig med det man vet om slike skader. Da vil det være vanskelig å få erstatning.

Hva kan du få i erstatning?

Dersom du har fått en nakkeskade etter en trafikkulykke er utgangspunktet at du har krav på full erstatning. Det innebærer at skadelidte får dekket alle sine økonomiske tap. Trafikkskadeerstatningen vil dekke påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med skaden, påført og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning.

Hvem er ansvarlige etter en trafikkulykke?

Det er det ansvarlige kjøretøyets ansvarsforsikring som i utgangspunktet er ansvarlige for skadene etter en trafikkulykke. Dette gjelder uavhengig av skyld og ansvar for ulykken. Forsikringsselskapet er også ansvarlige for de skader som fører selv blir påført. Dersom det er flere biler involvert vil forsikringsselskapene som regel først avklare ansvaret seg imellom. Det kjøretøyet som får ansvaret vil være erstatningspliktig for personskadene.

Fikk over 1 million etter bilulykke

Ble forespeilet null i erstatning, men endte opp med over 1 million kroner i erstatning etter bilulykke.

Ble varslet avkortning i erstatningsbeløpet

Grunnen til at klient ble gitt lite håp om å få erstatning av noe størrelse, var at klienten selv ble ansett å ha kjørt uaktsomt ved en forbikjøring, og at forsikringsselskapet derfor varslet 50% avkortning i erstatningsbeløpet. Videre var det slik at klienten var diagnostisert med adhd fra tidligere, og hadde slitt med rusproblemer.

Dette hadde igjen innvirket på prestasjoner og stabilitet i yrkeslivet, og naturligvis også på inntekten. Advokaten som tidligere bisto klient i saken, uttalte at klient ikke måtte forvente å få erstatning med den bakgrunnen hun hadde.

Osloadvokatene overtok saken

Etter at advokaten fra Osloadvokatene overtok saken, fikk hun forsikringsselskapet med på at det kun var grunnlag for 30% avkortning i erstatningen – og ikke 50% som varslet. Utover dette fikk klient full erstatning for varige mèn, utgifter og inntektstap.

Det ble lagt til grunn at hun – dersom bilulykken tenkes borte – ville fungert i en alminnelig 100% stilling. Man fikk følgelig forsikringsselskapet med på at det utelukkende var ulykken som var årsak til at hun falt ut av arbeid – at adhd-diagnosen og rusproblemene var irrelevante i denne sammenheng.

Fikk erstatning

Selv om klient ønsket seg tilbake til arbeidslivet og håpet å fungere i en 100% stilling – noe hun pt. også gjør – fikk man forsikringsselskapet med på å betale erstatning basert på at hun kun ville klare å jobbe 50% frem til pensjonsalder. Dette fordi klient var relativt ung og det var stor usikkerhet knyttet til hennes videre fungering.

Foreløpig innebærer dette at klient har fått en erstatningsutbetaling som er langt høyere enn det hun i utgangspunktet er berettiget til.

Ble skadet i bilulykke i Troms – fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Frontkollisjon

Sent på kvelden var mannen på vei hjem fra jobb da han frontkolliderte med en kvinne som hadde havnet over i feil kjørebane. Mannen drev eget firma med flere ansatte. Trafikkskaden gjorde at han ble sykemeldt og firmaet måtte legges ned.

Ble tilbudt kr 100.000

Bilen han kolliderte med var dekket av lovpålagt ansvarsforsikring. Forsikringsselskapet fremsatte et tilbud om erstatning på kr 100.000. Mannen mente han hadde krav på mer penger og engasjerte advokaten fra Osloadvokatene. Advokatregningen sendte han til forsikringsselskapet.

Måtte pensjonere seg tidligere enn planlagt

Ulykken hadde gjort det umulig for mannen å drive firmaet sitt videre. Planen om å jobbe utover pensjonsalderen måtte derfor legges bort. Forsikringsselskapet erkjente ansvar men var av en annen oppfatning av mannens skade og økonomiske tap. Advokaten fra Osloadvokatene gikk inn i forhandlinger med selskapet.

Fikk fri rettshjelp

Advokaten fremla dokumentasjon som viste omfanget av skaden. Også inntektstapet ble grundig dokumentert. Resultatet ble at forsikringsselskapet oppjusterte sitt tilbud fra kr 100.000 til kr 600.000. I tillegg fikk mannen dekket sine advokatutgifter av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Har du fått trafikkskade?

Er du blitt utsatt for en bilulykke? Våre advokater tar saker i hele landet. Osloadvokatene er blant landets ledende advokater innen erstatningsrett. Vi erfarer ofte at forsikringsselskaper fremsetter lave erstatningstilbud. En dyktig advokat kan hjelpe deg å få det du har krav på. Gjennom forhandlinger eller rettssak jobber vi for at du skal få en erstatning som bedre gjenspeiler tapet som er lidt.

Du kan få dekket advokatutgiftene ved trafikkskade

Saken løses som regel gjennom forhandlinger med det ansvarlige forsikringsselskapet. Forhandlinger er ofte å fortrekke fremfor en rettssak. Men dersom saken ikke løses gjennom forhandlinger vil vi ta saken inn for domstolene, dersom dette er formålstjenlig. Det er det ansvarlige forsikringsselskapet som dekker advokatutgiftene dine. Du kan dermed få bistand av noen av landets beste advokater uten å betale for det.

Kolliderte i lav fart – fikk over 1 million i erstatning

I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble en kvinne tilkjent over 1 million kroner i erstatning for en nakkeskade hun ble påført i en mindre bilkollisjon.

Hovedspørsmålet var om det forelå adekvat årsakssammenheng mellom bilulykken og de kroniske nakkesmertene hun hadde utviklet etter ulykken. Kravet til adekvat årsakssammenheng er først og fremst et spørsmål om bilulykken var årsaken til nakkeskaden, og om skadene var en påregnelig eller sannsynlig følge av ulykken.

Bilens fart var spørsmålet

Den store tvisten i saken var knyttet til bilens fart på kollisjonstidspunktet. Spørsmålet var om de lave kreftene som var i spill (bilen kjørte i 15km/t) kunne føre til en så omfattende skade. Tingretten hadde lagt til grunn at kreftene i spill under kollisjonen ikke var kraftige nok til å utvikle nakkeskade.

Årsakssammenheng i nakkeslengskader

Rettspraksis har oppstilt fire vilkår som alle må være oppfylte for at vilkåret om årsakssammenheng skal være oppfylt ved nakkeslengskader.

  • 1. Det er for det første et krav om at ulykken må ha hatt en tilstrekkelig skadevoldende evne. Dette betyr i praksis at det kreves en betydelig kraftpåvirkning som erfaringsmessig vil medføre skader.
  • 2. Videre må ulykken ha medført akuttsymptomer. Det er oppstilt et krav om nakkesmerter innen to til tre døgn etter ulykken.
  • 3. Det må også foreligge sammenhengende plager fra ulykken og til den kroniske senfasen (brosymptomer). Dette kan være plager i form av hodepiner, konsentrasjons- og hukommelsestap, svimmelhet ol.
  • 4. Det siste kravet er at sykdomsbilde må være forenlig med det man vet om skader som er påført ved nakkesleng. Her vil det ofte være nødvendig å undersøke om skadelidte før ulykken  har hatt tilsvarende plager som kan forklare de etterfølgende plagene.

Lagmannsrettens vurdering av årsakssammenhengen

Kvinnen hadde oppsøkt lege bare noen dager etter ulykken, slik at det var klart at vilkåret om akuttsymptomer var oppfylt. Lagmannsretten mente videre at kravet om brosymptomer var oppfylt, da kvinnen hadde kroniske plager i form av hodepine, nakkesmerter konsentrasjonstap mv.

Etter en grundig vurdering av hastighet og skadeevne, konkluderte lagmannsretten med at skadelidtes bil hadde fått en hastighetsendring på 15km/t ved kollisjonen. Det ble i dette tilfellet funnet for å være tilstrekkelig til at å kunne utvikle en kronisk bløtvevsskade ved sideveis kollisjon. Kvinnens ervervsmessige uførhet på 60 prosent ble således ansett for å være en adekvat følge av ulykken. Kvinnen ble på denne bakgrunn tilkjent kr 1 million i erstatning fra bilens forsikringsselskap.

 Forsikringsselskapet dekker advokatutgiftene dine

Dersom nakkeslengskaden skyldes en arbeidsulykke eller bilulykke, vil som hovedregel forsikringsselskapet holdes ansvarlig for skaden, og dermed også dine advokatutgifter. For å ivareta den enkeltes erstatningsrettslige interesser er det viktig med juridisk bistand kort tid etter skaden

 

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring