Dine rettigheter som etterlatt i en drapssak

Å miste en nærstående som følge av et drap er svært tungt. De etterlatte står i slike tilfeller foran en lang og vanskelig sorgprosess. Som etterlatt har du en rekke rettigheter. I denne artikkelen vil du få oversikt over dine rettigheter som etterlatt i en drapssak.

samboeravtale, oppsigelse, uføretrygd, sykepenger, gjengjeldelse, oppholdstillatelse, familiegjenforening, dagpenger, drapssak

Rettigheter som etterlatt

Når en person er død som følge av en straffbar handling, regnes avdødes ektefelle eller samboer, barn og foreldre som etterlatte. Etterlatte har en rekke rettigheter i forbindelse med den rettslige prosessen etter drapet. For det første har etterlatte som utgangspunkt rett til å være til stedet i alle rettsmøter, følge hele rettssaken og forklare seg. Videre har etterlatte rett til å kreve erstatning fra gjerningspersonen.

Etterlatte med rett til bistandsadvokat har ytterligere rettigheter. En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar dine interesser på det offentliges regning. Etterlatte med foreldreansvar til en person under 18 år som er død som følge av en straffbar handling, har alltid rett til bistandsadvokat. I andre tilfeller kan domstolen oppnevne bistandsadvokat dersom “særlige forhold” tilsier det. I denne vurderingen vil det være relevant å legge vekt på sakens art og alvor, forholdet mellom avdøde og etterlatte, samt om det er behov for advokatbistand og de prosessuelle rettigheter som oppnevning av bistandsadvokat innebærer.

Bistandsadvokat – Vold i nære relasjoner

Den som har vært utsatt for vold i nære relasjoner har krav på bistandsadvokat på statens regning.

arbeidsulykker, arbeidsulykke, opplysningsplikt, vold i nære relasjoner, bistandsadvokat

Vold i nære relasjoner

Hvis du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, har du rett til gratis bistand fra advokat. Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, samt barn som er vitne til slik vold. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet.

Bistandsadvokat

Når du har krav på bistandsadvokat har du også rett til å bestemme hvilken advokat du ønsker. Du kan også kreve å få oppnevnt en ny bistandsadvokat, dersom du ikke trives med nåværende. Du har fritt advokatvalg, og kan derfor velge en dyktig og erfaren bistandsadvokat hos oss.

Før anmeldelse

Mange kvier seg for å anmelde vold i nære relasjoner, og er redde for hva voldsutøveren eventuelt vil gjøre. Før anmeldelse kan du diskutere hvorvidt du skal anmelde familievolden med bistandsadvokaten. Advokater kan besvare alle dine spørsmål om prosessen, og fortelle deg hva du kan forvente videre i saken.

Under etterforskning

Dersom du velger å anmelde forholdet, vil bistandsadvokaten hjelpe deg med dette. Advokaten vil holde deg oppdatert, ivareta dine interesser, samt gi deg råd om hvordan du best skal forholde seg til saken. Bistandsadvokaten kan innhente bevis og oversende disse til politiet. Han vil også kunne begjære etterforskningsskritt som politiet må vurdere, for eksempel avhør av vitner som ikke allerede er avhørt, eller eventuelt andre skritt som politiet ikke har foretatt på eget initiativ.

Under straffesaken

Under rettssaken vil advokaten representere deg, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne. Videre kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette for å belyse saken best mulig, samt sørge for at du får det du har krav på.

Voldsoffererstatning

Dersom straffesaken blir henlagt eller gjerningsmannen ikke kan gjøre opp for seg, vil du fortsatt kunne ha krav på erstatning. I slike tilfeller vil bistandsadvokaten søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning for deg.

Dine rettigheter som fornærmet i en straffesak

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, kan du ha krav på gratis advokatbistand.

fornærmet

Rettigheter som fornærmet

Som fornærmet har man flere rettigheter. Disse rettighetene er polititet forpliktet til å opplyse om. Under etterforskningen har du rett til å ikke forklare deg, samt gjøre deg kjent med dokumentene i saken. Videre kan politiet, dersom du er redd for at gjerningspersonen skal gjøre noe mot deg, forby personen å oppsøke deg. Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner har du rett til å vite om gjerningspersonen sitter i varetekt, samt få beskjed dersom vedkommende slipper ut.

Videre har du rett til å bli informert om hvordan saken utvikler seg. Du skal blant annet få beskjed dersom det blir tatt ut tiltale, saken blir henlagt eller saken blir avgjort ved at gjerningspersonen godtar et forelegg der kravet er at du får erstatning. Som fornærmede har du også rett til å være til stede under alle rettsmøter. Dette gjelder også når rettsmøtet holdes for lukkede dører.

Bistandsadvokat

Den fornærmede i en straffesak har i mange tilfeller rett til gratis bistandsadvokat. I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Du har for eksempel rett til gratis bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for fysisk og/eller psykisk mishandling fra en nærstående, brudd på besøks- eller kontaktforbud, voldtekt, seksuelt overgrep/misbruk, menneskehandel eller tvangsekteskap.

Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Hva er en bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for en straffbar handling har du normalt rett til bistandsadvokat.

bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat ivaretar rettighetene til fornærmede og etterlate i straffesaker. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. En bistandsadvokat har blant annet rett til å være med på politiavhør og kan på den måten være en god støttespiller i en ellers vanskelig prosess. Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. For eksempel har personer som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat. Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat når sakens karakter og art tilsier det. Retten vil i disse tilfellene foreta en konkret vurdering av din sak. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvorvidt du har krav på en bistandsadvokat eller ikke.

Kvinne tilkjent 275 000 kr i erstatning for seksuelle overgrep

Da fornærmede var rundt 10 år gammel ble tiltalte samboer med fornærmedes mor. Over en periode på fire år ble fornærmede utsatt for en rekke seksuelle overgrep fra sin stefar. Ved dom i Oslo tingrett ble stefaren dømt til 6 års fengsel og fornærmede ble tilkjent 275 000 kr i erstatning.

I flere år ble stedatteren utsatt for seksuelle overgrep

Stefaren var ikke i jobb og oppholdt seg stort sett hjemme i leiligheten på dagtid. Fornærmede var også mye hjemme på dagtid på grunn av mobbing på skolen. Det var når partene var hjemme på dagtid at de seksuelle overgrepene fant sted. Det tok 9 år før fornærmede anmeldte stefaren.

Psykiske plager

I ettertid har fornærmede fått PTSD. PTSD er en reaksjon på et alvorlig eller langvarig psykisk traume. Tilstanden kjennetegnes ved at man gjenopplever hendelsen på nytt og at man stadig har mareritt om det som skjedde. De seksuelle overgrepene har også ført til at hun ikke stoler på andre mennesker og har lav selvtillit. Når fornærmede er i store folkemengder ser hun seg over skulderen i frykt for at tiltalte er der.

Videre har overgrepene ført til at fornærmede har hatt problemer med å fullføre studier. Etterhvert klarte hun imidlertid å fullføre en bachelorgrad innen markedsføring. Hun fikk en 100 % stilling, men taklet dårlig hjemmekontor under pandemien og ble sykemeldt. I dag har hun en 20 % stilling.

Tiltalte ble dømt til fengsel i 6 år

Tiltalte ble dømt til fengsel i 6 år på grunn av seksuelle overgrep mot stedatteren. Under hovedforhandlingen behandlet også retten kravet om oppreisning og erstatning som bistandsadvokaten fremsatte på vegne av kvinnen. Retten kom til at fornærmede hadde krav på oppreisningserstatning på 275 000 kr som følge av de gjentatte seksuelle overgrepene som hun hadde blitt utsatt for.

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i en straffesak

I mange saker vil personer som blir utsatt for en straffbar handling ha rett på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten arbeider på statens regning og skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med straffesaken. Er det grunnlag for erstatning vil advokaten fremme krav om dette for deg.

Utgangspunktet er at retten oppnevner en av sine faste bistandsadvokater for fornærmede. Likevel kan den som har rett på bistandsadvokat fremme ønske om å la seg bli bistått av en annen advokat. Ta kontakt dersom du ønsker at en av våre advokater skal bistå deg, våre advokater hjelper deg gjerne.

Bistandsadvokatordningen i korte trekk

Lurer du på rettighetene for om du har krav på bistandsadvokat? I denne artikkelen kan du lese mer om bistandsadvokatordningen.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Vilkårene for retten til bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107a. I første rekke har en et ubetinget krav på bistandsadvokat dersom man mener å ha blitt utsatt for eller forsøkt utsatt for nærmere angitte forbrytelser:

  • Voldtekt
  • Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold
  • Seksuell omgang med barn
  • Incest
  • Familievold
  • Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse

Videre har man krav på bistandsadvokat dersom en er påført betydelig fysisk eller psykisk skade, for eksempel etter vold og mishandling.

Etterlatte har krav på bistandsadvokat dersom en mindreårig er død som følge av en straffbar handling. Dersom vedkommende ikke er mindreårig kan etterlatte etter en skjønnsmessig vurdering likevel få oppnevnt bistandsadvokat.

Ved tilfeller som faller utenfor de ovenfor nevnte kan en etter en helhetsvurdering få oppnevnt bistandsadvokat, dersom særlige grunner medfører at det er behov for dette.

Utsatt for vold?

Har du vært utsatt for vold og er usikker på om du har fått rett erstatning? 

Usikker på dine rettigheter eller hva du har krav på?

Erstatning etter vold

Plager av fysisk og psykisk art over tid medfører forringet livskvalitet, men har også ofte store økonomiske konsekvenser.
Det er derfor viktig at fornærmede i saker som dette kjenner til sine muligheter for å få erstatning.
I saker om vold/overgrep er det vanlig at fornærmede får oppreisningserstatning i forbindelse med straffesaken.
Dette er en erstatning som skal bøte på de ikke –økonomiske konsekvensene av at man har vært utsatt for krenkelser, et ”plaster på såret”.
Når man som fornærmet over tid opplever å ikke fungere som vanlig i hverdagen, kan man i tillegg ha krav på erstatning som skal være en kompensasjon for at man må leve med plager.
Dette kalles menerstatning.

Ménerstatningen

Menerstatning kan kreves av gjerningspersonen selv, eller man kan søke Kontoret for voldsoffererstatning om å utbetale menerstatning.
En del av prosessen i slike saker er at en lege/psykolog vurderer om fornærmede har varige, medisinske mén. Størrelsen på ménerstatningen vil bero på hvor omfattende plagene til fornærmede er.
I vår praksis ser vi at vanlige plager som depresjoner, konsentrasjonsvansker og lignende kan gi grunnlag for utbetaling av menerstatning.

Barn som har vært vitne til eller utsatt for vold, har også krav på voldsoffererstatning

Også barn som har blitt utsatt for fysisk eller psykisk vold kan kreve voldsofferstatning. Om det er grunnlag for erstatning må vurderes ut i fra de samme vilkår som gjelder ved vurderingen av om voksne har krav på voldsoffererstatning. Det kreves altså at barnet har blitt påført en personskade som krenker livet, helsen eller friheten. I tillegg kreves det at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at barnet har blitt utsatt for volden.

Krav om voldsoffererstatning må søkes om hos Kontoret for voldsofferstatning på et særskilt skjema.

Voldsoffererstatning til barn som har opplevd vold mot nærstående

Dersom et barn har vært vitne til overgrep mot en nærstående er i utgangspunktet dette ikke tilstrekkelig for å tilkjenne voldsoffererstatning, idet det kreves at vedkommende er påført en personskade. Loven åpner imidlertid for at barn som har opplevd vold mot en nærstående person kan kreve voldsoffererstatning. Forutsetningen er at volden mot den nærstående personen er egnet til å skade barnets trygghet og tillit.

Foreldelse av kravet

Hovedregelen er at krav om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning må være fremsatt før kravet er strafferettslig eller sivilrettslig foreldet.

Når det gjelder den strafferettslige foreldelsen er hovedregelen at foreldelsesfristen regnes fra den dagen forholdet opphørte. Hvor lang foreldelsesfristen er vil avhenge av hvilken straffbar handling som er blitt begått mot skadelidte, og hvor lang strafferamme handlingen har. For de mest alvorlige forbrytelser gjelder det en foreldelsesfrist på 25 år. Av straffeloven § 68 følger det en særregel for vold mot barn. Bestemmelsen angir at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe før barnet har fylt 18 år i de tilfeller hvor den straffbare handlingen innebærer overtredelse av straffeloven§ 219, § 222 annet ledd, § 224 eller lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse §§ 1 eller 2.

Advokatbistand

I saker om voldsoffererstatning vil det kunne være helt avgjørende for utfallet av saken med juridisk bistand. Barn som har blitt utsatt for vold eller opplevd vold mot nærstående vil som regel ha krav på fri rettshjelp eller bistandsadvokat. Dette innebærer at kostnadene til advokatbistand dekkes av staten.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring