Hva er en bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for en straffbar handling har du normalt rett til bistandsadvokat.

bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat ivaretar rettighetene til fornærmede og etterlate i straffesaker. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. En bistandsadvokat har blant annet rett til å være med på politiavhør og kan på den måten være en god støttespiller i en ellers vanskelig prosess. Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. For eksempel har personer som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat. Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat når sakens karakter og art tilsier det. Retten vil i disse tilfellene foreta en konkret vurdering av din sak. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvorvidt du har krav på en bistandsadvokat eller ikke.

NAV snudde etter avslag på sykepenger grunnet yrkesskade

Kvinnen fikk avslag på søknad om sykepenger fra NAV etter en yrkesskade.

NAV avslo sykepenger

Hun søkte NAV om sykepenger etter at hun ble utsatt for en yrkesskade. Hun hadde hatt et fall på jobben og dette fallet hadde ført til at klient hadde blitt sittende i rullestol i flere måneder etter arbeidsulykken.

NAV nektet henne sykepenger fordi hun ikke hadde lang nok opptjeningstid i folketrygden. Nav viste til folketrygdloven § 8-2 og mente at bestemmelsen ikke var oppfylt. Klient fikk dermed ikke utbetalt noe som helst mens hun satt i rullestol.

Kvinnen kontaktet Osloadvokatene. Etter å ha gjennomgått dokumentene og lest loven grundig fant Osloadvokatene ut at NAV ikke hadde tolket reglene riktig. Osloadvokatene fant ut at folketrygdloven § 8-2 ikke kunne brukes i saker om yrkesskade.

Klage til NAV

Osloadvokatene sendte deretter inn en klage på vegne av klient. I klagen ble det argumentert med at regelen ikke gjelder ved yrkesskader. Begrunnelsen er jo nettopp at skader i arbeidslivet like gjerne kan skje første som siste arbeidsdag og da er det urimelig å ha forskjellige regler avhengig av når du blir skadet.

NAV måtte snu

Osloadvokatene vant klagesaken og NAV måtte oppheve sitt avslag. Det ble deretter truffet nytt vedtak hvor klient fikk 100 % sykepenger og i tillegg fikk klient både etterbetalt det hun hadde gått glipp av og i tillegg fikk klient dekket advokatutgifter. Klient ble kjempeglad etter først å få 0,- pr mnd til deretter å få 100% sykepenger.

NAV kan gjøre feil og at det derfor er lurt å kontakte advokat om du er i tvil om NAV har fattet et korrekt vedtak i saken din. Som regel dekker fri rettshjelp eller NAV advokatutgiftene i slike saker.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring