NAVs regler er kompliserte, og feil hos NAV kan få store konsekvenser for din økonomiske situasjon. Våre spesialister på trygderett kan finne og rette opp i feil som er gjort, og sørge for at du får det du har krav på.

Lene Wallem
Advokat / Partner

Hva skal du gjøre dersom du har mottatt en arbeidsgiver har sagt deg opp eller du frykter arbeidsgiver vil si deg opp, gjøre sagt opp

Dette hjelper vi deg med

I Nav-skandalen fattet NAV uriktige vedtak i 2400 saker fordi Nav ikke kunne sine egne regler. Dessverre gjøres det også mange feil i mange andre typer trygdesaker. Det kan være uriktig tolkning av reglene, uriktig forståelse av saksdokumenter, mangelfull saksbehandling osv. Er du i tvil om vedtaket er riktig, er det viktig å oppsøke advokat for å kontrollere dette. Våre spesialister i trygderett kjenner reglene godt og har lang erfaring med klagesaker mot NAV. Mange klager fører til omgjøring av uriktige vedtak.

 • Uføretrygd
 • Ung ufør
 • Yrkesskade
 • Ytelser til enslig forsørger
 • Tilbakebetalingskrav
 • Saksbehandlingsfeil
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Hva er NAV?

NAV er forvaltningsorganet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedet, trygdeytelser og sosialhjelp. Du kommer i kontakt med NAV når du søker om blant annet sykepenger, aap, uføretrygd, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller barnetrygd. NAV behandler søknaden din, og fatter vedtak som enten innvilger eller avslår den med hjemmel i folketrygdloven.

 

Det hender at NAV gjør en feil i sin saksbehandling, som fører til at søknaden blir avslått på uriktig grunnlag. Da kan det lønne seg å få en advokat til å se på saken din, og få hjelp til å skrive en god klage. Dette vil øke dine muligheter til å få omgjort et uriktig vedtak.

Har du fått avslag på søknad eller klage?

De vedtak som Nav fatter og som gjelder dine rettigheter og plikter, kan påklages til NAV klageinstans. Dersom NAV klageinstans opprettholder vedtaket, kan du anke saken inn for Trygderetten. Trygderetten er et domstollignende, uavhengig organ, som er spesialisert på trygde- og pensjonssaker.

 

Er du uenig med Trygderettens avgjørelse og ønsker å prøve lovligheten av deres avgjørelse, kan saken ankes videre inn for lagmannsretten. Prosessen fra opprinnelig vedtak til en eventuell rettslig prøving i lagmannsretten er komplisert og tidkrevende. Med god bistand fra en av våre spesialister i trygderett får du god bistand og rådgivning på veien.

 

Vi kan hjelpe deg i alle saker som gjelder klage/anke på vedtak som er fattet med hjemmel i folketrygdloven.

Kan jeg få bistand fra advokat?

Ja! Du har rett til å bli bistått av en advokat gjennom hele prosessen. Bistand fra en dyktig advokat kan være viktig for å ivareta dine interesser på best mulig måte. Det er viktig at du tar kontakt før klage-/ankefrist løper ut.

 

Dersom vedtaket endres til din fordel, skal staten som hovedregel dekke de advokatutgiftene du har hatt i saken.

 

Dersom du har lav inntekt/formue kan du ha krav på fri rettshjelp. Staten dekker da advokatutgiftene dine uavhengig av sakens utfall. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av om du fyller vilkårene for fri rettshjelp.

Finnes det en klagefrist?

I de fleste saker løper det en frist for å klage på vedtaket. Fristen variere etter hva vedtaket gjelder, men i trygdesaker er den som oftest 6 uker. Fristen begynner å løpe den dagen du mottar vedtaket.

 

Hvis du ikke sender klage til Nav før klagefristen utløper, risikerer du å miste retten til å få klagen behandlet.  Derfor er det viktig å ta kontakt med oss så tidlig som mulig etter at du har mottatt vedtaket. Vi vil da gjøre det som er nødvendig for å bryte klagefristen og for å kunne ivareta dine interesser på best mulig måte videre.

Ha all nødvendig dokumentasjon

Det er du som må vise at du oppfyller lovens krav for å motta en ytelse fra NAV. Derfor er det viktig at du sender all nødvendig dokumentasjon med klagen, eller inngir de dokumentene som Nav etterspør underveis i saksbehandlingen. Hva slags dokumentasjon som må inngis varierer fra sak til sak, men typiske eksempler er lønnsslipper, sykemeldinger, arbeidsavtale, legeerklæringer eller annen medisinsk dokumentasjon.

Hvis du har fått avslag eller er uenig i et vedtak fra NAV kan du klage på dette

1

Klage til NAV klageinstans

Har du fått et vedtak fra Nav som du ønsker å klage på, skal klage sendes til den instansen som fattet vedtaket. Dersom vedtaksinstansen opprettholder sitt vedtak, sendes klagen automatisk videre til klageinstansen for behandling.

 

Dersom Nav klageinstans opprettholder vedtaket som er påklaget, kan saken ankes inn for Trygderetten.

 

Dersom du ikke vinner frem med anke til Trygderetten, kan saken ankes videre inn for lagmannsretten. Lagmannsretten har begrenset prøvingsrett. Lagmannsretten kan bare prøve lovligheten av vedtak/kjennelse.

2

Frister

Klagefristen i saker som er behandlet etter folketrygdloven er 6 uker. Vedtak som er behandlet etter andre lover, kan ha kortere klagefrist (3 uker). Det er derfor viktig at du setter deg inn i hva som står om klagefrist i vedtaket.

 

Ankefristen til Trygderetten er 6 uker fra dagen du mottar Nav klageinstans sitt vedtak.

 

Ankefristen til lagmannsretten er 6 måneder fra dagen du mottar Trygderettens kjennelse.

3

Ta kontakt med Osloadvokatene for kontakt med spesialist i trygderett

En advokat kan bistå deg under hele prosessen

4

Last opp vedtaket her

Hvis du ønsker bistand fra våre spesialister kan du laste opp vedtaket fra Nav her. Vi vil da gjennomgå dette og gi deg en tilbakemelding på om du har en sak. Det koster ikke noe å laste opp vedtaket her og få et svar fra en advokat her.

Saker vi kan hjelpe deg med

Uføretrygd

Uføretrygd er en stønad som sikrer inntekt til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Inntektsevnen må være nedsatt med minst 40% ved direkte overgang fra aap, 30% hvis uførheten skyldes godkjent yrkesskade, og 50% i øvrige tilfeller.

Hva er fusk

Ung ufør

Ung ufør er et tillegg som sikrer en høyere uføretrygd til personer som har blitt varig arbeidsufør før fylte 26 år. Ung ufør gis dersom en sykdommen/skaden er alvorlig i folketrygdlovens forstand.

Ryggskade yrkesskade

Yrkesskade

Dersom du er utsatt for en yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha krav på særfordeler utover folketrygdens ordinære system.

Ytelser til enslig forsørger

Enslig forsørger kan blant annet ha krav på utvidet barnetrygd, overgangsstønad, stønad til skolepenger, stønad til barnetilsyn og tilleggsstønad fra NAV.

drøftelsesmøte 15-1, hva sier kjøpsloven om heving av kjøp

Tilbakebetalingskrav

Dersom du har fått en ytelse du egentlig ikke hadde krav på, kan NAV kreve ytelsen tilbakebetalt. Nav kan også kreve rente på beløpet, og fatte vedtak om utestenging fra dagpengeordningen. Hvorvidt hele beløpet må betales tilbake med eller uten renter, eller om beløpet kan reduseres eller slettes helt, avhenger av om du og/eller Nav er skyld i feilutbetalingen.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade, arbeidsavtaler, arbeidstidsordning, tilbakekjøpsrett, aksjer, skilsmisseoppgjør

Saksbehandlingsfeil

Som en del av klagesak mot Nav, vil våre advokater også undersøke om Nav har fulgt saksbehandlingsreglene som gjelder for offentlig forvaltning. Dersom det er gjort feil som kan tenkes å ha innvirket på utfallet i saken, kan vedtaket bli kjent ugyldig. I så fall må Nav behandle saken på nytt.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt til personer som i en periode har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom/skade, og som har behov for medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak for å komme seg tilbake i arbeid.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Avslag på arbeidsavklaringspenger - vedtaket ble endret

  Osloadvokatene bisto en klient som hadde fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger. Klienten klaget først selv til NAV klageinstans uten å få medhold. Da klienten kom til oss, bisto vi han med å anke til trygderetten. Etter at NAV mottok anken gikk de gjennom saken på nytt og vedtaket ble endret.

  Det avgjørende spørsmålet i saken var om klienten hadde fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten. Klienten var deprimert og hadde tunge psykiske problemer. NAV anførte at ingen av helseplagene tilsa at arbeidsevnen var nedsatt med minst halvparten. NAV mente også at helseplagene var noe hun kunne komme seg igjennom. Det forelå imidlertid helsedokumentasjon som tydet på at arbeidsevnen var klart nedsatt. Da NAV mottok anken gjennomgikk de saken på nytt. De kom da til at vilkårene for arbeidsavklaringspenger likevel var oppfylt.

  Denne saken viser at det kan være lurt å la seg bli bistått av advokat i NAV-saker.

 • NAV krevde tilbake barnetrygd - vedtaket omgjort

  En kvinne fikk brev fra NAV om at hun hadde fått utbetalt for mye barnetrygd. NAV krevde da at hun tilbakebetalte 30 000 kroner. Osloadvokatene hjalp kvinnen med å klage på vedtaket. Etter klagen ble vedtaket kjent ugyldig.

  Vedtak som går ut på krav om tilbakebetaling kan, og bør, påklages. NAV begår nemlig ofte saksbehandlingsfeil som kan ha betydning for vedtaket. Klagefristen er 6 uker fra man mottar vedtaket.

  Etter klagen behandlet NAV saken på nytt. Det ble da klart at NAV ikke hadde hatt tilstrekkelig opplysninger til å fatte vedtak om tilbakebetaling. NAV skal alltid sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før de fatter et vedtak. Tilbakebetalingsvedtaket ble kjent ugyldig. Advokatutgiftene ble også dekket av NAV.

 • Fikk ikke AAP og uføretrygd - vedtaket omgjort

  En mann kjempet i mange år for å få ytelsene han hadde krav på. Mannen hadde en arbeidsevne som var varig nedsatt med 100 %. Han hadde likevel ikke fått arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på flere år.
  Mannen kontaktet Osloadvokatene for å søke bistand i saken mot NAV. Med bistand fra Osloadvokatene ble vedtaket påklaget. Det forelå god dokumentasjon som viste at mannen oppfylte vilkår for uførepensjon. Etter hjelp fra Osloadvokatene omgjorde klageinstansen vedtaket NAV hadde fattet. Mannen fikk også advokatutgifter dekket ettersom vedtaket ble endret til gunst for klageren.

  Det skjer dessverre feil i saksbehandlingen til NAV. Det finnes heldigvis klagemuligheter. Denne saken viser at det kan være lurt å la seg bli bistått av en advokat i klageprosessen.

 • Ung ufør-tillegg på grunn av ME-lidelse

  Kvinnen fikk 100 % uføretrygd i en alder av 29 år. Da hun var 23 år gammel fikk hun kyssesyken, og når hun var 24 år ble hun diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom, ME. Da kvinnen søkte om ung ufør-tillegg til uføretrygden avslo NAV. Ung ufør er et tillegg for personer som har blitt minst 50 % uføre før fylte 26 år som følge av en alvorlig og varig sykdom. NAV mente at kvinnens ME ikke oppfylte kravene til alvorlig sykdom.

  Kvinnen var uenig i NAV sin vurdering, hun klaget og fikk ikke medhold. Saken havnet dermed i Trygderetten. Trygderetten trakk frem at det er kvinnens mulighet for fungering i arbeid som er det sentrale for vurderingen av om det foreligger et alvorlig funksjonstap som har ført til bortfall av inntektsevne. Kvinnen hadde i betydelig grad vært sengeliggende i to år. Etter dette hadde hennes funksjonsnivå vært betydelig redusert. De sakkyndige vurderte hennes ME til å være av en slik art som gjør at hun ikke klarer å utføre vanlig arbeid eller enkle hverdagsaktiviteter. Trygderetten konkluderte med at vilkårene for ung ufør-tillegg var oppfylt.

 • Søvnapne, høyt blodtrykk og diabetes type 2 - Fikk AAP

  En kvinne på 60 år hadde arbeidet som vikar på pleie- og omsorgsfeltet da hun søkte om arbeidsavklaringspenger fra NAV. Kvinnen hadde slitt med plager som følge av psoriasisartritt og fibromyalgi, samt høyt blodtrykk og diabetes type 2. Kvinnen ble også diagnostisert med obstruktiv søvnapne som måtte behandles med CPAP.

  NAV avslo søknaden om arbeidsavklaringspenger da NAV mente at det ikke forelå tilstrekkelig medisinsk dokumentasjon på at arbeidsevnen var nedsatt med minst 50 %. NAV mente kvinnen kunne fungere i lettere og tilrettelagt arbeid. Kvinnen klaget vedtaket inn for Trygderetten.

  Trygderetten konkluderte med at kvinnens samlede helseplager reduserte hennes arbeidsevne for ethvert arbeid hun kunne ta. Trygderetten kom også til at det var klart at kvinnen hadde behov for aktiv behandling eller arbeidsrettede tiltak for å bedre arbeidsevnen. Konklusjonen ble at kvinnen hadde rett på arbeidsavklaringspenger og NAV sitt vedtak ble dermed omgjort.

 • Etterbetalt ytelse fra NAV - renter

  En kvinne mottok rehabiliteringspenger fra 2009 og arbeidsavklaringspenger fra 2010. I 2016 gikk hun over på uføretrygd og fikk også ung ufør-tillegg innvilget. NAV kom til at hun skulle hatt ung ufør-tillegg da hun fikk rehabiliteringspenger og arbeidsavklaringspenger. Kvinnen fikk etterbetalt ung ufør-tillegg for perioden fra 2009 til 2016. Kvinnen mente hun hadde krav på renter av tillegget som ble etterbetalt. NAV motsatte seg kravet ettersom de mente de ikke hadde begått noen feil, de hadde bare brukt lang tid på å avklare kvinnens medisinske situasjon. Saken ble brakt inn for trygderetten.

  Utgangspunktet er at renter ved etterbetaling gis dersom NAV på eget initiativ omgjør avslaget. Hensikten er at den trygdede ikke skal motta mindre stønad fordi stønaden blir utbetalt senere.

  I denne sak endre NAV vedtaket på eget initiativ. Trygderetten kom dermed til at kvinnen hadde rett på renter av tillegget som ble etterbetalt.

Våre advokater

Lene Wallem
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Fri rettshjelp i NAV-saker?

Du har fri rettshjelp i klagesak dersom du har inntekt under under kr 350 000,-. For ektefeller/samboere må samlet inntekt ikke overstige kr 540 000. Netto formue må ikke overstige kr 150 000,-. Formue i egen bolig og BSU teller ikke med her. Hvis inntekten overstiger kr 100 000 påløper en egenandel på kr 1 085,- ved klage og mellom kr 3 000 – 4 000,- ved anke til trygderetten.

Hva koster en advokat i en klagesak?

Du må regne med at advokaten vil bruke mellom 5 og 10 timer på en vanlig klagesak. Vi gir 20% rabatt på våre vanlige timesatser når klient må dekke utgiftene selv.

OppdragPris (eks. mva)
Dersom du vinner sakenNAV betaler alle advokatutgiftene*
Inntekt under kr 350 000,-kr 1 215 ink mva
Vanlig timesatskr 3 300 eks mva
Timesats med 20% rabattkr 2 640 eks mva

 

Hva gjør advokaten i disse sakene?

 

 • Fristavbrytende/foreløpig klage til Nav eller anke til trygderetten
 • Innhenting av sakens dokumenter
 • Oversendelse av sakens dokumenter til klient om ønskelig
 • Rettslig vurdering av saken
 • Dialog med klient på møte/sms/epost og telefon
 • Utarbeidelse og innsendelse av fullstendig klage.
 • Ettersendelse av relevant dokumentasjon.
 • Informasjon til klient om saksbehandlingstid og utfallet av klagesaken.
 • Informasjon om ankerett og om vår bistand ved en eventuell anke.

 

Sosialhjelp og bostøtte mv

I saker som gjelder sosialhjelp, kommunale stønader, husbankstøtte, bostøtte og liknende ytelses som ikke gjelder trygdeytelser etter folketrygdloven, krever vi et forskudd på kr 10 000,- inkludert mva. Slike saker faller utenfor reglene om fri rettshjelp.

Bistand til å utarbeide søknad

Søknad om ytelser etter folketrygden inngis på portalen til Mitt NAV, som du enkelt kan fylle ut selv. Ved sykdomsbaserte ytelser som AAP, uføretrygd, sykepenger mv, må du kontakte legen din. Legen din må sende inn en utfyllende legeerklæring som støtter søknaden elektronisk. Våre advokater kan ikke utarbeide søknader på Mitt NAV, slik at våre advokater må inngi slike søknader skriftlig. Ønsker du bistand i forbindelse med søknadsprosessen, så kan vi bistå med råd og veiledning. Det er sjelden noe poeng at advokaten skriver selve søknaden for deg, fordi NAV ofte vil ha det på sin blankett. Råd og veiledning gis til rabattert timesats.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring