Hvordan beregne barnebidrag? – En veiledning til foreldre

Alle foreldre har en plikt til å forsørge barna sine uavhengig av hvem som har foreldrerett eller hvor barnet bor. Når foreldre skiller lag, er det ofte en rekke spørsmål og utfordringer som må løses, spesielt når det kommer til å beregne barnebidrag.

Hvordan beregne barnebidrag?

Et viktig spørsmål som ofte oppstår er hvordan man skal fastsette og beregne barnebidrag. Barnebidrag er det økonomiske bidraget et barn mottar som skal dekke barnets daglige behov. I denne artikkelen vil du få en innføring hvordan barnebidrag beregnes i Norge og hva det er ment å dekke.

Frivillig avtale eller NAV-fastsettelse

Foreldre som ikke bor sammen med barnet sitt fast, har plikt til å betale barnebidrag. Dette en viktig del av foreldreansvaret. Bidraget skal og dekke de nødvendige utgiftene for barnets trivsel. Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om bidragets størrelse, kan de søke om at NAV beregner barnebidraget.

Hva skal barnebidraget dekke?

Når foreldre inngår en frivillig avtale om barnebidrag, bestemmer de selv hva dette beløpet skal dekke. Det skal blant annet omfatte utgifter til  mat og drikke, klær, skoleutstyr og fritidsaktiviteter. Dersom NAV fastsetter barnebidraget, brukes fastsatte satser. Disse satsene er basert på hva som er den gjennomsnittlige kostnaden for barn i de ulike aldersgruppene. Satsene justeres årlig for at de skal følge de økonomiske endringene.

NAV tar hensyn til foreldrenes inntekt når de beregner barnebidraget. Den forelderen som har høyest  inntekt, forventes å bidra mer til barnets økonomiske støtte. Dette sikrer at bidraget er rettferdig og proporsjonalt med foreldrenes økonomiske situasjon.

Når barnet fyller 18 år, opphører barnebidraget normalt sett. Imidlertid kan det være unntak dersom barnet fullfører videregående etter fylte 18 år. I slike tilfeller kan retten til barnebidrag utvides. Betalingen vil bli gjort direkte til barnet, ikke til den ene forelderen.

Samvær og fradrag i barnebidraget

Hvis foreldrene deler samværet med barnet jevnlig, kan dette påvirke barnebidragets størrelse. Antall netter barnet tilbringer hos hver forelder vil derfor ha betydning for barnebidragets fastsettelse. Samvær kan føre til fradrag i beløpet som skal betales. Samværet  spiller derfor en rolle i fastsettelsen av barnebidraget.

Les mer her om samvær.

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Ved hjelp av en av våre advokater, ble trygderettens tidligere avgjørelse om tilkjenning av uføretrygd kjent ugyldig. Det var uenighet mellom partene om når virkningstidspunktet var, og om når klienten oppfylte behandlingsvilkåret i folketrygdloven § 12-5. Klienten vant saken fult ut med hjelp fra Osloadvokatene og klienten fikk den uføretrygden han hadde krav på fra starten av.

Mann krevde uføretrygd grunnet kroniske smerter

Mannen i 40-årene hadde siden 18-års alderen vært plaget av ryggplager, samt kroniske smerter. Disse kroniske smertene var i hovedsak i rygg, skuldre og nakke. Mannen ble i 2004 operert for smertene i skulderen. Skulderen ble aldri bra igjen. Mannen ble i 2013 igjen operert, nå for prolaps. Operasjonen så ut til å være vellykket, men med tiden kom smertene tilbake igjen. I ettertid har mannen gjennomgått en rekke behandlinger av fysioterapi, egentrening og medikamentell behandling – uten ønsket effekt.

Fikk arbeidsavklaringspenger og sosialstønad fra NAV

I august 2014 ble mannen sykemeldt fra sin tidligere jobb som lagerarbeider, og mottok arbeidsavklaringpenger fra NAV frem til august 2018. Den 15. juni 2018 sendte mannen inn en søknad om uføretrygd til NAV. Få dager senere ettersendte fastlegen til mannen en legeerklæring som sa at klienten ble vurdert som ferdigbehandlet og var utredet til å være varig arbeidsufør. Fra august 2018 fikk mannen sosialstønad, da han ikke lenger hadde krav på arbeidsavklaringspenger mens NAV behandlet søknaden.

Søknaden om uføretrygd ble først avslått

18. juli 2018 avslo NAV kravet om uføretrygd. I begrunnelsen skriver de at hverken tiltaksvilkåret eller behandlingsvilkåret i folketrygdloven § 12-5 var oppfylt. NAV klageinstans stilte seg bak avgjørelsen, mannen anket avgjørelsen til Trygderetten.

NAV klageinstans opprettholdt først sin vurdering i oversendelsesbrev til Trygderetten 24. mai 2019, men omgjorde siden sitt eget vedtak. I omgjøringsvedtaket fra klageinstansen, fremgikk det at de nå mente at behandlingsvilkåret var oppfylt. Begrunnelsen var at de hadde mottatt ny dokumentasjon fra rehabiliteringsopphold (september 2019), smertepoliklinikken (oktober 2019) og erklæring fra spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering (juni 2020). Dokumentene var initiert og innhentet av NAV.

Mannen fikk – etter de nye dokumentene – innvilget 100 prosent uføretrygd med virkning fra 1. desember 2020. NAV arbeid og ytelser mente at behandlingsvilkåret ikke var oppfylt før den ettersendte dokumentasjonen forelå. Avgjørelsen ble anket opp til Trygderetten igjen, grunnet uenighet i når behandlingsvilkåret var oppfylt. Trygderett sa seg enig i vurderingen og avgjørelsen til NAV. Avgjørelsen ble anket opp til lagmannsretten for overprøving.

Ba Osloadvokatene om hjelp

Osloadvokatene gjorde gjeldene at behandlingsvilkåret var oppfylt på søknadstidspunktet i 2018. De la også til grunn at de nye tiltakene ikke var noe utredning eller behandlingstiltak i lovens forstand, det var hverken utredninger eller tiltak som tok til sikte på å bedre helsetilstand, arbeids- eller inntektsevnen. Det ble også vist til at NAV sin endelige beslutning om å godkjenne søknaden om uføretrygd, viser at fastlegens vurdering tilbake i 2018 var riktig. Osloadvokatene krevde at virkningstidspunktet måtte fastsettes til søknadstidspunktet eller senest til 1. desember 2018.

Sak gjenopptatt – kvinne tilkjent uføretrygd

Nylig var en sak om uføretrygd oppe i Trygderetten. Spørsmålet i saken var om saken kunne kreves gjenopptatt, og hvis den kunne det, om vilkårene for uføretrygd var oppfylt. Ved hjelp fra en av våre advokater vant kvinnen frem.

fusk på eksamen, mobbing, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, uføretrygd

Sakens bakgrunn

Kvinnens krav om uføretrygd ble avslått av NAV. Hun bestemte seg derfor for å klage til NAV Klageinstans. NAV Klageinstans avslo også søknaden om uføretrygd, og etter anke ble vedtaket stadfestet av Trygderetten. Trygderetten la vesentlig vekt på at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at kvinnen hadde gjennomgått all hensiktsmessig behandling, og pekte på en spesifikk behandling de mente at hun burde ha prøvd. Kvinnen bestemte seg derfor for å prøve behandlingen. Behandlingen førte imidlertid ikke til bedring, og hun mente derfor at hun måtte kunne kreve saken gjenopptatt.

Hvordan kan man få gjenopptatt en sak?

Etter trygderettsloven § 27 kan en sak gjenopptas dersom

a) det er kommet til nye opplysninger om det tidligere faktiske forholdet som er egnet til å føre til et annet resultat, eller

b) et foreligger alvorlige saksbehandlingsfeil, uforsvarlig rettsanvendelse eller uforsvarlig skjønnsutøvelse.

Saken gjenopptatt

Trygderetten uttalte at det ikke er et krav om at de nye opplysningene må eller skal føre til et nytt resultat. Det er tilstrekkelig at opplysningene er “egnet” til å føre til en ny konklusjon. Ettersom det tidligere var blitt lagt avgjørende vekt på at hun ikke hadde prøvd en spesifikk behandling, måtte vilkåret være oppfylt nå som hun hadde prøvd behandlingen uten at det førte til bedring. Trygderetten kom dermed frem til at saken skulle gjenopptas, og at det skulle foretas en ny vurdering av om kvinnen hadde rett til uføretrygd.

Uføretrygd

Etter folketrygdloven § 12-5 er det et vilkår for rett til uføretrygd at man har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre inntektsevnen. Videre må hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak være forsøkt uten at inntektsevnen er bedret.

Seier i sak om virkningstidspunkt for uføretrygd

Nylig var en sak om uføretrygd oppe i Trygderetten. Spørsmålet i saken var om vilkårene for ung ufør var oppfylt, samt fra hvilket tidspunkt man har krav på uføretrygd. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen frem i Trygderetten.

samboeravtale, vederlagskrav, uføretrygd

Sakens bakgrunn

Da kvinnen fremsatte krav om uføretrygd fikk hun medhold i vedtak av 27. februar. Virkningstidspunktet ble satt til 1. mars, og hun ble informert om at hun ville motta arbeidsavklaringspenger frem til den dato. Vilkårene for å bli tilkjent uføretrygd etter reglene om ung ufør ble imidlertid ikke ansett for å være oppfylt. Kvinnen tok dermed kontakt med oss og fikk hjelp til å klage på vedtaket. Ved bistand fra oss hevdet kvinnen at vilkårene for ung ufør var oppfylt, samt at NAV ikke har hjemmel for å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid.

NAV Klageinstans vurderte vedtaket på nytt, og konkluderte med at vilkårene for å beregne uføretrygden etter reglene om ung ufør var oppfylt. NAV Klageinstans mente imidlertid at NAV har hjemmel for å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid. Vår advokat var ikke enig, og rådet derfor klienten til å anke spørsmålet inn for Trygderetten.

Fra hvilket tidspunkt har man krav på uføretrygd?

Etter folketrygdloven § 22-12 utbetales folketrygd vanligvis fra og med måneden etter vedkommende oppfyller vilkårene for rett til ytelsen. Videre fulgte det av bestemmelsen slik den lød på kravtidspunktet, at uføretrygd ikke utbetales for perioder medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger. Kvinnen fikk innvilget uføretrygd den 27. februar, og hadde mottatt arbeidsavklaringspenger til og med 23. februar. NAV mente derfor at kvinnen hadde rett til uføretrygd fra 1. mars.

Rettens vurdering

Retten uttalte at når arbeidsavklaringspenger er utbetalt til og med siste dag i måneden, er det klart at virkningstidspunktet for uføretrygd kan settes til første dag i den påfølgende måned. Bestemmelsens ordlyd er imidlertid ikke like treffende for de tilfeller der utbetaling av arbeidsavklaringspenger enda ikke har skjedd for hele måneden.

Etter folketrygdlovens § 11-27 kan et medlem som har rett til arbeidsavklaringspenger og samtidig oppfyller vilkårene for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet, velge ytelse. Ser man folketrygdloven § 22-12 i sammenheng med folketrygdlovens § 11-27, er det etter rettens syn best harmonisering mellom reglene dersom virkningstidspunktet settes til dagen etter siste dag det ble utbetalt arbeidsavklaringspenger. Retten konkluderte derfor med at NAV ikke kunne sette virkningstidspunktet for uføretrygd etter 24. februar.

Full seier

Trygderetten konkluderte med at kvinnen hadde krav på uføretrygd fra det tidspunktet hun sist mottok arbeidsavklaringspenger. Kvinnen hadde derfor rett til uføretrygd fra 24. februar. Ved bistand fra oss vant dermed kvinnen fullt ut i Trygderetten, samt fikk sine advokatutgifter dekket av NAV.

Sakens betydning

Lovteksten ble endret i juni 2021, og det er nå klart at virkningstidspunktet for uføretrygd ikke kan settes frem i tid. Siden lovteksten er endret, får ikke saken betydning for nye uførevedtak. Sakens utfall tilsier imidlertid at de fleste uførevedtak som er fattet før juni 2021 er feil hva gjelder virkningstidspunkt. Dersom du har fått uførevedtak fra tidligere enn dette, kan saken dermed ha betydning for deg.

Hvordan få uføretrygd?

Uføretrygd skal sikre inntekt til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av skade eller sykdom. Dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Da øker sannsynlig for å vinne frem i klagesaken.

uføretrygd

Hvem kan få uføretrygd?

For å få uføretrygd må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at du har nedsatt arbeids- og inntektsevne. Videre må du være mellom 18 og 67 år, ha vært medlem av folketrygden de siste fem årene før du ble syk eller skadet, og inntektsevnen må være redusert med minst 50 %. Mulighetene dine til å arbeide må også være avklart. Det innebærer at du må ha gjennomført hensiktsmessig behandling som kan bedre arbeidsevnen, samt arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din og avklare hvor mye du kan jobbe.

Unntak fra krav om 50 % nedsatt inntektsevne

I enkelte tilfeller er det tilstrekkelig at inntektsevnen reduseres med mindre enn 50 %. Har du arbeidsavklaringspenger når du søker om uføretrygd er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig redusert med 40 %. Skyldes uførheten din en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med 30 %.

Skal utøves skjønn

Lovens vilkår for å bli tilkjent uføretrygd forutsetter at det foretas grundige juridiske og medisinske vurderinger. Vår erfaring er at det gjøres en rekke feil fra NAV i disse sakene. Et typisk eksempel er at NAV ikke sørger for å utrede saken på en tilfredsstillende måte før vedtak fattes, eller at de legger uriktig faktum til grunn for vedtaket. En advokat vil enklere ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten erfaring og relevant kompetanse ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring