Seier i sak om virkningstidspunkt for uføretrygd

Nylig var en sak om uføretrygd oppe i Trygderetten. Spørsmålet i saken var om vilkårene for ung ufør var oppfylt, samt fra hvilket tidspunkt man har krav på uføretrygd. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen frem i Trygderetten.

samboeravtale, vederlagskrav, uføretrygd

Sakens bakgrunn

Da kvinnen fremsatte krav om uføretrygd fikk hun medhold i vedtak av 27. februar. Virkningstidspunktet ble satt til 1. mars, og hun ble informert om at hun ville motta arbeidsavklaringspenger frem til den dato. Vilkårene for å bli tilkjent uføretrygd etter reglene om ung ufør ble imidlertid ikke ansett for å være oppfylt. Kvinnen tok dermed kontakt med oss og fikk hjelp til å klage på vedtaket. Ved bistand fra oss hevdet kvinnen at vilkårene for ung ufør var oppfylt, samt at NAV ikke har hjemmel for å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid.

NAV Klageinstans vurderte vedtaket på nytt, og konkluderte med at vilkårene for å beregne uføretrygden etter reglene om ung ufør var oppfylt. NAV Klageinstans mente imidlertid at NAV har hjemmel for å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid. Vår advokat var ikke enig, og rådet derfor klienten til å anke spørsmålet inn for Trygderetten.

Fra hvilket tidspunkt har man krav på uføretrygd?

Etter folketrygdloven § 22-12 utbetales folketrygd vanligvis fra og med måneden etter vedkommende oppfyller vilkårene for rett til ytelsen. Videre fulgte det av bestemmelsen slik den lød på kravtidspunktet, at uføretrygd ikke utbetales for perioder medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger. Kvinnen fikk innvilget uføretrygd den 27. februar, og hadde mottatt arbeidsavklaringspenger til og med 23. februar. NAV mente derfor at kvinnen hadde rett til uføretrygd fra 1. mars.

Rettens vurdering

Retten uttalte at når arbeidsavklaringspenger er utbetalt til og med siste dag i måneden, er det klart at virkningstidspunktet for uføretrygd kan settes til første dag i den påfølgende måned. Bestemmelsens ordlyd er imidlertid ikke like treffende for de tilfeller der utbetaling av arbeidsavklaringspenger enda ikke har skjedd for hele måneden.

Etter folketrygdlovens § 11-27 kan et medlem som har rett til arbeidsavklaringspenger og samtidig oppfyller vilkårene for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet, velge ytelse. Ser man folketrygdloven § 22-12 i sammenheng med folketrygdlovens § 11-27, er det etter rettens syn best harmonisering mellom reglene dersom virkningstidspunktet settes til dagen etter siste dag det ble utbetalt arbeidsavklaringspenger. Retten konkluderte derfor med at NAV ikke kunne sette virkningstidspunktet for uføretrygd etter 24. februar.

Full seier

Trygderetten konkluderte med at kvinnen hadde krav på uføretrygd fra det tidspunktet hun sist mottok arbeidsavklaringspenger. Kvinnen hadde derfor rett til uføretrygd fra 24. februar. Ved bistand fra oss vant dermed kvinnen fullt ut i Trygderetten, samt fikk sine advokatutgifter dekket av NAV.

Sakens betydning

Lovteksten ble endret i juni 2021, og det er nå klart at virkningstidspunktet for uføretrygd ikke kan settes frem i tid. Siden lovteksten er endret, får ikke saken betydning for nye uførevedtak. Sakens utfall tilsier imidlertid at de fleste uførevedtak som er fattet før juni 2021 er feil hva gjelder virkningstidspunkt. Dersom du har fått uførevedtak fra tidligere enn dette, kan saken dermed ha betydning for deg.

Hvordan få uføretrygd?

Uføretrygd skal sikre inntekt til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av skade eller sykdom. Dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Da øker sannsynlig for å vinne frem i klagesaken.

uføretrygd

Hvem kan få uføretrygd?

For å få uføretrygd må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at du har nedsatt arbeids- og inntektsevne. Videre må du være mellom 18 og 67 år, ha vært medlem av folketrygden de siste fem årene før du ble syk eller skadet, og inntektsevnen må være redusert med minst 50 %. Mulighetene dine til å arbeide må også være avklart. Det innebærer at du må ha gjennomført hensiktsmessig behandling som kan bedre arbeidsevnen, samt arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din og avklare hvor mye du kan jobbe.

Unntak fra krav om 50 % nedsatt inntektsevne

I enkelte tilfeller er det tilstrekkelig at inntektsevnen reduseres med mindre enn 50 %. Har du arbeidsavklaringspenger når du søker om uføretrygd er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig redusert med 40 %. Skyldes uførheten din en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med 30 %.

Skal utøves skjønn

Lovens vilkår for å bli tilkjent uføretrygd forutsetter at det foretas grundige juridiske og medisinske vurderinger. Vår erfaring er at det gjøres en rekke feil fra NAV i disse sakene. Et typisk eksempel er at NAV ikke sørger for å utrede saken på en tilfredsstillende måte før vedtak fattes, eller at de legger uriktig faktum til grunn for vedtaket. En advokat vil enklere ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten erfaring og relevant kompetanse ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.

Advokatens råd: Hvordan få AAP

Arbeidsavklaringspenger er en viktig stønad når du har behov for hjelp fra NAV. Det kan være krevende å møte NAV, særlig etter at du har fått avslag. Osloadvokatene har lang erfaring med å få  omgjort vedtak fra NAV til fordel for våre klienter. Vi har erfaringen du trenger for å få medhold i din sak.

Tannskader, Hvordan få AAP

Advokaten forklarer: Aktivitetsplikt når du mottar AAP

AAP, eller arbeidsavklaringspenger, er en viktig ytelse i perioder hvor du har behov for stønad fra NAV som følge av sykdom eller skade. Et vilkår for AAP er aktivitetsplikten. I denne artikkelen gir våre advokater deg svaret på hva aktivitetsplikten betyr.

Voldsoffererstatning, Korona yrkessykdom, voldsoffererstatning erstatning,Aktivitetsplikt AAP
Voldsoffererstatnin

Sykemelding og sykepenger

Er det medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb kan du bli sykemeldt. Når du er sykemeldt kan du ha krav på sykepenger. Sykepenger skal erstatte arbeidsinntekten din når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt

Hvordan bli sykemeldt?

En sykemelding er aktuelt når det er medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb. Du kan få sykemelding fra fastlegen din, eller en annen som har rett til å sykemelde deg. Dette kan for eksempel være tannlegen, kiropraktoren eller manuelterapeuten din.

Hvis sykemelding er nødvendig, skal gradert sykemelding være første alternativ. Gradert sykemelding vil si at du er delvis sykemeldt. Hensikten er å holde kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe, hvis det er medisinsk forsvarlig.

Ditt ansvar når du er sykemeldt

Dersom du er sykemeldt har du en plikt til å ta imot tilbud om utredning, behandling og tilrettelegging. Målet er at sykefraværet ditt ikke skal bli unødvendig langt. Er du ansatt hos en arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som har ansvar for å følge deg opp. Sammen skal dere lage en oppfølgingsplan, og du har plikt til å delta på dialogmøter. Har du ikke en arbeidsgiver, har NAV ansvar for å følge deg opp.

Har du fått avslag fra NAV?

NAV forvalter en rekke velferdsordninger som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser. Loven angir bestemte vilkår for å motta de forskjellige ytelsene og det er NAV som vurderer om vilkårene er oppfylt. Dersom du har fått avslag på søknad fra NAV, anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Vår erfaring er at sjansen for å få omgjort et vedtak er betydelig større ved bruk av advokat.

NAV, offentlig skifte, testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Gyldig avslag på søknad

For at et avslag på søknad om ytelse fra NAV skal være gyldig må de materielle og prosessuelle reglene i loven være overholdt. Et eksempel på en prosessuell feil er at saken ikke er tilstrekkelig utredet. En slik feil vil kunne føre til at vedtaket er ugyldig. For personer som ikke har god kjennskap til folketrygdloven og forvaltningsloven er det vanskelig å avdekke feil og mangler ved NAV sin saksbehandling. For å vinne frem i klagesaken kan det derfor være avgjørende å bruke advokat.

Du kan klage på avslag fra NAV

Dersom du får avslag på søknad om ytelse fra NAV, kan du klage. NAV vurderer ofte en søknad strengt, og det er ikke sjeldent at vedtak omgjøres. Når man klager til NAV er det den enheten som har skrevet vedtaket, som vurderer saken på nytt. Hvis man får medhold i klagen, utarbeider NAV et nytt vedtak. Dersom man ikke får medhold, sendes saken til NAV klageinstans. Dette er en selvstendig enhet som vurderer saken på nytt. Hvis man mener at vedtaket fra NAV klageinstans også er feil, kan man i enkelte tilfeller anke saken til Trygderetten, eller bringe saken inn for domstolene.

Dersom man ønsker å klage, er det viktig å overholde klagefristene. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Advokatbistand

Dersom du har fått avslag på søknad om ytelse fra NAV anbefaler vi å søke bistand fra advokat. Folketrygdlovens bestemmelser er mange, og tildels kompliserte. En del bestemmelser forutsetter at NAV foretar skjønnsmessige vurderinger. Dette gir grunnlag for feiltolkning av loven og uriktig skjønnsutøvelse, noe som igjen kan forårsake uriktige vedtak. Videre er NAV forpliktet til å følge strenge saksbehandlingsregler. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved et vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Vår erfaring er at sjansen for å få omgjort et vedtak er betydelig større ved bruk av advokat.

Gratis advokat i NAV-saker

Vinner du frem i klagesaken, dekker NAV advokatutgiftene dine. Selv om du ikke vinner saken, kan du få dekket advokatutgiftene dine gjennom ordningen Fri rettshjelp. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring