Seier i sak om virkningstidspunkt for uføretrygd

Nylig var en sak om uføretrygd oppe i Trygderetten. Spørsmålet i saken var om vilkårene for ung ufør var oppfylt, samt fra hvilket tidspunkt man har krav på uføretrygd. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen frem i Trygderetten.

samboeravtale, vederlagskrav, uføretrygd

Sakens bakgrunn

Da kvinnen fremsatte krav om uføretrygd fikk hun medhold i vedtak av 27. februar. Virkningstidspunktet ble satt til 1. mars, og hun ble informert om at hun ville motta arbeidsavklaringspenger frem til den dato. Vilkårene for å bli tilkjent uføretrygd etter reglene om ung ufør ble imidlertid ikke ansett for å være oppfylt. Kvinnen tok dermed kontakt med oss og fikk hjelp til å klage på vedtaket. Ved bistand fra oss hevdet kvinnen at vilkårene for ung ufør var oppfylt, samt at NAV ikke har hjemmel for å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid.

NAV Klageinstans vurderte vedtaket på nytt, og konkluderte med at vilkårene for å beregne uføretrygden etter reglene om ung ufør var oppfylt. NAV Klageinstans mente imidlertid at NAV har hjemmel for å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid. Vår advokat var ikke enig, og rådet derfor klienten til å anke spørsmålet inn for Trygderetten.

Fra hvilket tidspunkt har man krav på uføretrygd?

Etter folketrygdloven § 22-12 utbetales folketrygd vanligvis fra og med måneden etter vedkommende oppfyller vilkårene for rett til ytelsen. Videre fulgte det av bestemmelsen slik den lød på kravtidspunktet, at uføretrygd ikke utbetales for perioder medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger. Kvinnen fikk innvilget uføretrygd den 27. februar, og hadde mottatt arbeidsavklaringspenger til og med 23. februar. NAV mente derfor at kvinnen hadde rett til uføretrygd fra 1. mars.

Rettens vurdering

Retten uttalte at når arbeidsavklaringspenger er utbetalt til og med siste dag i måneden, er det klart at virkningstidspunktet for uføretrygd kan settes til første dag i den påfølgende måned. Bestemmelsens ordlyd er imidlertid ikke like treffende for de tilfeller der utbetaling av arbeidsavklaringspenger enda ikke har skjedd for hele måneden.

Etter folketrygdlovens § 11-27 kan et medlem som har rett til arbeidsavklaringspenger og samtidig oppfyller vilkårene for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet, velge ytelse. Ser man folketrygdloven § 22-12 i sammenheng med folketrygdlovens § 11-27, er det etter rettens syn best harmonisering mellom reglene dersom virkningstidspunktet settes til dagen etter siste dag det ble utbetalt arbeidsavklaringspenger. Retten konkluderte derfor med at NAV ikke kunne sette virkningstidspunktet for uføretrygd etter 24. februar.

Full seier

Trygderetten konkluderte med at kvinnen hadde krav på uføretrygd fra det tidspunktet hun sist mottok arbeidsavklaringspenger. Kvinnen hadde derfor rett til uføretrygd fra 24. februar. Ved bistand fra oss vant dermed kvinnen fullt ut i Trygderetten, samt fikk sine advokatutgifter dekket av NAV.

Sakens betydning

Lovteksten ble endret i juni 2021, og det er nå klart at virkningstidspunktet for uføretrygd ikke kan settes frem i tid. Siden lovteksten er endret, får ikke saken betydning for nye uførevedtak. Sakens utfall tilsier imidlertid at de fleste uførevedtak som er fattet før juni 2021 er feil hva gjelder virkningstidspunkt. Dersom du har fått uførevedtak fra tidligere enn dette, kan saken dermed ha betydning for deg.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring