Hva er ung ufør?

Uføretrygd er en offentlig ytelse, som skal fungere som erstatning for bortfalt inntekt og tapt inntektsevne. Som ung ufør har man krav på en minstesats som er høyere enn for andre.

ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er ung ufør?

Vanligvis baseres uføretrygd på tidligere års inntekt. Når man er ung ufør har man imidlertid ikke rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag, nettopp fordi man har fått en skade eller sykdom i tidlig alder. Derfor har man regler som gir ekstra beskyttelse for de unge. Som ung ufør har man krav på en minstesats som er høyere enn for andre. Dette tillegget ytes tidligst fra man er 20 år.

Vilkår

Reglene om ung ufør finner man i folketrygdloven § 12-13. For å få innvilget rettigheter som ung ufør må man ha blitt alvorlig og varig syk før man fyller 26 år. Sykdommen og arbeidsuførheten må dokumenteres av en lege eller spesialist. Selv om du har arbeidet mer enn 50 % etter fylte 26 år, kan du få rettigheter som ung ufør dersom det kan dokumenteres at du var alvorlig og varig syk før fylte 26 år, samt at krav om uføretrygd fremsettes før du fyller 36 år.

Alvorlig og varig sykdom

Hovedvilkåret er at det må foreligge en alvorlig og varig sykdom som kan dokumenteres tilbake til før fylte 26 år. Med alvorlig menes at skaden må gi en tidlig og varig, samt betydelig funksjonssvikt. Hvorvidt en sykdom eller skade er alvorlig må vurderes i forhold til muligheten for at arbeidsuførheten kan overvinnes gjennom behandling eller yrkesaktiv attføring.

Fakta

Det stilles ikke krav om en bestemt medisinsk uføregrad, men dersom arbeidsevnen er nedsatt med mer enn 50 %, taler det for at sykdommen eller skaden er alvorlig. I vurderingen vil det være relevant å se på hvordan funksjonssvikten påvirker dagligdagse gjøremål.

Typiske lidelser

Det er mange forskjellige sykdommer og skader som kan gi grunn til å få innvilget rettigheter som ung ufør. Noen eksempler på sykdommer som anses alvorlige nok til å gi rett til ung ufør er alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese, nedsatt hjertefunksjon, nedsatt respirasjonsfunksjon og alvorlige leddsykdommer. Andre eksempler på sykdommer som kan gi rett til ung ufør er at man har mistet syn eller hørsel, schizofreni, autisme, alvorlig grad av aspergers og de alvorligste tilfellene av ADHD.

Dette er ingen uttømmende liste, men kan gi en pekepinn på hvor alvorlig sykdommen må være for at man skal få innvilget rettigheter som ung ufør.

Klage

Dersom du får avslag på søknad om ung ufør, kan du klage. NAV vurderer ofte en søknad strengt, og det er ikke sjeldent at vedtak omgjøres. Når man klager til NAV er det den enheten som har skrevet vedtaket, som vurderer saken på nytt. Hvis man får medhold i klagen, utarbeider NAV et nytt vedtak. Dersom man ikke får medhold, sendes saken til NAV klageinstans. Dette er en selvstendig enhet som vurderer saken på nytt. Hvis man mener at vedtaket fra NAV klageinstans også er feil, kan man i enkelte tilfeller anke saken til Trygderetten, eller bringe saken inn for domstolene.

Dersom man ønsker å klage, er det viktig å overholde klagefristene. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vår erfaring er at sjansen for å få omgjort et vedtak er betydelig større ved bruk av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

Dersom du vinner saken dekker NAV alle dine advokatutgifter. Selv om du ikke vinner saken, kan du få dekket advokatutgiftene dine gjennom ordningen Fri rettshjelp. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring