Advokatens råd: Hvordan få AAP

Arbeidsavklaringspenger er en viktig stønad når du har behov for hjelp fra NAV. Det kan være krevende å møte NAV, særlig etter at du har fått avslag. Osloadvokatene har lang erfaring med å få  omgjort vedtak fra NAV til fordel for våre klienter. Vi har erfaringen du trenger for å få medhold i din sak.

Tannskader, Hvordan få AAP

Advokaten forklarer: Aktivitetsplikt når du mottar AAP

AAP, eller arbeidsavklaringspenger, er en viktig ytelse i perioder hvor du har behov for stønad fra NAV som følge av sykdom eller skade. Et vilkår for AAP er aktivitetsplikten. I denne artikkelen gir våre advokater deg svaret på hva aktivitetsplikten betyr.

Voldsoffererstatning, Korona yrkessykdom, voldsoffererstatning erstatning,Aktivitetsplikt AAP
Voldsoffererstatnin

Avslag på AAP – fri rettshjelp

Fikk avslag på arbeidsavklaringspenger, men med fri rettshjelp fra Osloadvokatene ble saken vunnet i Trygderetten.

Forbruker advokat

Over lengre tid hadde mannen slitt med en leddsykdom. Han hadde mottatt sykepenger og arbeidsavklaringspenger over flere år da ytelsen ble stanset i 2014. Begrunnelsen var at arbeidsavklaringspenger i utgangspunktet bare skal tilstås i 4 år. Loven åpner imidlertid for at det i «særlige tilfeller» kan tilstås arbeidsavklaringspenger utover dette.

Fikk fri rettshjelp i NAVsak

Etter avslag også i NAV Klageinstans tok Osloadvokatene saken videre til Trygderetten. Mannen hadde fått fri rettshjelp, det var uten betydning hvor i landet mannen bodde.

Hadde vurdert sykdommen feil

Osloadvokatene som er spesialister i trygderett, oppdaget at NAV hadde vurdert mannens sykdom feil. Han hadde behov for jevnlig behandling av sykdommen og burde derfor fått innvilget arbeidsavklaringspenger utover fireårsperioden.

Trygderetten var enig med Osloadvokatenes eksperter

Trygderetten var enig med Osloadvokatene. Mannen ble dermed innvilget arbeidsavklaringspenger utover fireårsperioden som er lovens utgangspunkt.

Gratis advokathjelp

Når Trygderetten endrer vedtaket til gunst for brukeren skal brukeren få dekket sine kostnader til advokatbistand. Dette følger av trygderettsloven § 29. Mannen fikk dermed både medhold i sitt krav om arbeidsavklaringspenger og bistand fra en av landets dyktigste advokater i trygderett – uten å betale for det.

Tar saker i hele landet

Osloadvokatenes trygderettsgruppe tar saker i hele landet. Dermed kan du nyte godt av fri rettshjelp hos Osloadvokatene uansett hvor i landet du bor. Våre faste og grundige rutiner gjør det mulig å gi bistand og fri rettshjelp i NAVsaker i hele Norge. Kontakt oss i dag for å få eksperthjelp i din NAVsak!

Hvor mye har du krav på i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Målet med arbeidsavklaringspenger er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med støtte.

Loven oppstiller en rekke vilkår for når arbeidsavklaringspenger kan innvilges, og et høyt antall klagesaker gjelder nettopp uenighet knyttet til om lovens vilkår for AAP er oppfylt.

Hva er arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspengene skal sikre inntekt i følgende situasjoner:

  • Når du “får aktiv behandling”
  • Når du “deltar på et arbeidsrettet tiltak”
  • Når du “får annen oppfølging med sikte på å skaffe [deg] eller beholde jobben”

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

  • Søker må være mellom 18 og 67 år
  • Søker må bo og oppholde seg i Norge (finnes særregler)
  • 3 års forutgående medlemskap i folketrygden (finnes unntaksregler)
  • Personer mellom 62 og 67 år må ha hatt pensjonsgivende inntekt på minst 1G før
  • Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom eller skade

Nedsatt arbeidsevne

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. I tillegg må det hovedsakelig være sykdom, skade eller lyte som er årsaken til at du har redusert arbeidsevne. Det må være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV.

Med arbeidsevne menes dine muligheter til å skaffe eller beholde arbeid. Arbeidsevnen er avhengig av vedkommendes kvalifikasjoner, helse, situasjonen på arbeidsmarkedet, eller andre forhold. NAV vil foreta en vurdering av din arbeidsevne, og på denne bakgrunn vurdere dine muligheter og begrensninger til å være i arbeid.

Hvor mye får du i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspengene beregnes på grunnlag av tidligere inntekt, og utgjør 66% av «inntektstgrunnlaget». Videre tas det hensyn til om du forsørger barn og om du får andre ytelser fra folketrygden. Det finnes også fordelsregler hvis arbeidsevnen blir redusert pga yrkesskade/sykdom, eller arbeidsevnen blir redusert før fylte 26 år.

NAV snudde i avslag om arbeidsavklaringspenger

Kvinnen søkte NAV om såkalte arbeidsavklaringspenger.
Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Hun hadde vært hos sin fastlege og fått en erklæring herfra.

Nav hadde lest erklæringen, men hadde likevel avslått søknaden.

Nav’s avslag på arbeidsavklaringspenger

Kvinnens søknad om arbeidsavklaringspenger ble avslått med blant annet følgende begrunnelse:

“Ifølge legeerklæring så sliter du med migrene og tiltagende hodepine.

Det har blitt oppdaget en kul i hodet og du er sendt til utredning for dette, men sannsynligvis har dette ikke sammenheng med dine hodepineplager.

Du sliter med depresjoner og blir behandlet medikamentelt for dette.

De medisinske dokumentene i saken er forelagt NAVs rådgivende lege som vurderer at din arbeidsevne ikke er vesentlig nedsatt på grunn av dokumentert sykdom”

Nav kommenterte medisinske opplysninger som de ikke hadde noen forutsetninger for.

Dette var en søknad om arbeidsavklaringspenger. Videre sto det i avslaget følgende:
“Din nedsatte arbeidsevne skyldes ikke sykdom, skade eller lyte. Se folketrygdlovens § 11-15”.

Osloadvokatene skrev følgende i klage:

Det må bemerkes at denne formulering og henvisning til § 11-5 ikke gir mening i denne konkrete sammenhengen.

Det er i vedtaket vist til at klager har sykdom i form av migrene, hodepine og depresjon.

Spørsmålet til vurdering for NAV i denne saken er i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt, ikke om en nedsatt arbeidsevne har andre årsaker enn sykdom.

Når det gjelder arbeidsavklaringspenger heter det i folketrygdlovens § 11-5 første ledd:

“Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid. “

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring