Hvor mye har du krav på i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Målet med arbeidsavklaringspenger er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med støtte.

Loven oppstiller en rekke vilkår for når arbeidsavklaringspenger kan innvilges, og et høyt antall klagesaker gjelder nettopp uenighet knyttet til om lovens vilkår for AAP er oppfylt.

Hva er arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspengene skal sikre inntekt i følgende situasjoner:

 • Når du “får aktiv behandling”
 • Når du “deltar på et arbeidsrettet tiltak”
 • Når du “får annen oppfølging med sikte på å skaffe [deg] eller beholde jobben”

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

 • Søker må være mellom 18 og 67 år
 • Søker må bo og oppholde seg i Norge (finnes særregler)
 • 3 års forutgående medlemskap i folketrygden (finnes unntaksregler)
 • Personer mellom 62 og 67 år må ha hatt pensjonsgivende inntekt på minst 1G før
 • Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom eller skade

Nedsatt arbeidsevne

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. I tillegg må det hovedsakelig være sykdom, skade eller lyte som er årsaken til at du har redusert arbeidsevne. Det må være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV.

Med arbeidsevne menes dine muligheter til å skaffe eller beholde arbeid. Arbeidsevnen er avhengig av vedkommendes kvalifikasjoner, helse, situasjonen på arbeidsmarkedet, eller andre forhold. NAV vil foreta en vurdering av din arbeidsevne, og på denne bakgrunn vurdere dine muligheter og begrensninger til å være i arbeid.

Hvor mye får du i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspengene beregnes på grunnlag av tidligere inntekt, og utgjør 66% av «inntektstgrunnlaget». Videre tas det hensyn til om du forsørger barn og om du får andre ytelser fra folketrygden. Det finnes også fordelsregler hvis arbeidsevnen blir redusert pga yrkesskade/sykdom, eller arbeidsevnen blir redusert før fylte 26 år.

Fakta

Ved gjennomføring av arbeidsrettede tiltak eller utredning, kan man også få tilleggsstønader til dekning av nødvendig utstyr, reise- og flytteutgifter, barnetilsyn mv.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue kan du dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem.

Har du fått avslag på arbeidsavklaringspenger (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke. Husk også at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål om arbeidsavklaringspenger?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

Hva gjør en advokat fra Osloadvokatene i NAV saker?

 • Fristavbrytende/foreløpig klage til Nav eller anke til trygderetten
 • Innhenting av sakens dokumenter
 • Oversendelse av sakens dokumenter til klient om ønskelig
 • Rettslig vurdering av saken
 • Dialog med klient på møte/sms/epost og telefon
 • Utarbeidelse og innsendelse av fullstendig klage.
 • Ettersendelse av relevant dokumentasjon.
 • Informasjon til klient om saksbehandlingstid og utfallet av klagesaken.
 • Informasjon om ankerett og om vår bistand ved en eventuell anke.

 

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring