Har du fått avslag fra NAV?

NAV forvalter en rekke velferdsordninger som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser. Loven angir bestemte vilkår for å motta de forskjellige ytelsene og det er NAV som vurderer om vilkårene er oppfylt. Dersom du har fått avslag på søknad fra NAV, anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Vår erfaring er at sjansen for å få omgjort et vedtak er betydelig større ved bruk av advokat.

NAV, offentlig skifte, testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Gyldig avslag på søknad

For at et avslag på søknad om ytelse fra NAV skal være gyldig må de materielle og prosessuelle reglene i loven være overholdt. Et eksempel på en prosessuell feil er at saken ikke er tilstrekkelig utredet. En slik feil vil kunne føre til at vedtaket er ugyldig. For personer som ikke har god kjennskap til folketrygdloven og forvaltningsloven er det vanskelig å avdekke feil og mangler ved NAV sin saksbehandling. For å vinne frem i klagesaken kan det derfor være avgjørende å bruke advokat.

Du kan klage på avslag fra NAV

Dersom du får avslag på søknad om ytelse fra NAV, kan du klage. NAV vurderer ofte en søknad strengt, og det er ikke sjeldent at vedtak omgjøres. Når man klager til NAV er det den enheten som har skrevet vedtaket, som vurderer saken på nytt. Hvis man får medhold i klagen, utarbeider NAV et nytt vedtak. Dersom man ikke får medhold, sendes saken til NAV klageinstans. Dette er en selvstendig enhet som vurderer saken på nytt. Hvis man mener at vedtaket fra NAV klageinstans også er feil, kan man i enkelte tilfeller anke saken til Trygderetten, eller bringe saken inn for domstolene.

Dersom man ønsker å klage, er det viktig å overholde klagefristene. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Advokatbistand

Dersom du har fått avslag på søknad om ytelse fra NAV anbefaler vi å søke bistand fra advokat. Folketrygdlovens bestemmelser er mange, og tildels kompliserte. En del bestemmelser forutsetter at NAV foretar skjønnsmessige vurderinger. Dette gir grunnlag for feiltolkning av loven og uriktig skjønnsutøvelse, noe som igjen kan forårsake uriktige vedtak. Videre er NAV forpliktet til å følge strenge saksbehandlingsregler. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved et vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Vår erfaring er at sjansen for å få omgjort et vedtak er betydelig større ved bruk av advokat.

Gratis advokat i NAV-saker

Vinner du frem i klagesaken, dekker NAV advokatutgiftene dine. Selv om du ikke vinner saken, kan du få dekket advokatutgiftene dine gjennom ordningen Fri rettshjelp. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 350 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 540 000 kroner. Er inntekten under kr 150 000 blir det heller ingen egenandel.

Hva er ung ufør?

Uføretrygd er en offentlig ytelse, som skal fungere som erstatning for bortfalt inntekt og tapt inntektsevne. Som ung ufør har man krav på en minstesats som er høyere enn for andre.

ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er ung ufør?

Vanligvis baseres uføretrygd på tidligere års inntekt. Når man er ung ufør har man imidlertid ikke rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag, nettopp fordi man har fått en skade eller sykdom i tidlig alder. Derfor har man regler som gir ekstra beskyttelse for de unge. Som ung ufør har man krav på en minstesats som er høyere enn for andre. Dette tillegget ytes tidligst fra man er 20 år.

Vilkår

Reglene om ung ufør finner man i folketrygdloven § 12-13. For å få innvilget rettigheter som ung ufør må man ha blitt alvorlig og varig syk før man fyller 26 år. Sykdommen og arbeidsuførheten må dokumenteres av en lege eller spesialist. Selv om du har arbeidet mer enn 50 % etter fylte 26 år, kan du få rettigheter som ung ufør dersom det kan dokumenteres at du var alvorlig og varig syk før fylte 26 år, samt at krav om uføretrygd fremsettes før du fyller 36 år.

Alvorlig og varig sykdom

Hovedvilkåret er at det må foreligge en alvorlig og varig sykdom som kan dokumenteres tilbake til før fylte 26 år. Med alvorlig menes at skaden må gi en tidlig og varig, samt betydelig funksjonssvikt. Hvorvidt en sykdom eller skade er alvorlig må vurderes i forhold til muligheten for at arbeidsuførheten kan overvinnes gjennom behandling eller yrkesaktiv attføring.

Dagpenger under utdanning

Dersom du studerer og blir arbeidsledig eller permittert, kan retten til dagpenger være viktig for deg. Hovedregelen er at du ikke har rett til dagpenger mens du gjennomgår utdanning eller opplæring. Det fins imidlertid unntak under gitte forutsetninger. I denne artikkelen vil jeg vise til de mest relevante unntakene.

dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt

Rett til dagpenger?

Utgangspunktet er at man som student ikke har rett til dagpenger jf. folketrygdloven § 4-6. Det er imidlertid gjort en rekke unntak fra dette utgangspunkt i dagpengeforskliften §§ 4-3 a til 4-3 e. Dersom du mener at du har rett til dagpenger mens du studerer, men har fått avslag fra NAV, bør du kontakte oss. Vi kan hjelpe deg.

Opplæring for innvandrere

Dersom du oppfyller vilkårene for dagpenger ved arbeidsløshet, kan du beholde dagpengene mens du deltar på introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere eller deltar i godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Vedkommende kan delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i ett år. Denne grensen gjelder uavhengig av hvor mange timer vedkommende deltar i. Perioden kan deles opp i bolker, samt utvides dersom særlige grunner taler for det.

Akuttvedtak om omplassering av barn omgjort

Klient tok kontakt for hjelp i pågående sak hos barnevernet. Barnevernet hadde anmeldte foreldrene for mishandling i nære relasjoner overfor hverandre og barna, og fattet akuttvedtak om omplassering av klientens barn. Etter hjelp fra oss ble vedtaket omgjort, og barnene ført tilbake til foreldrene.

Ble fattet akuttvedtak

Barnevernet hadde hatt kontakt med familien over lengre tid, og mente at tiltak nå måtte gjennomføres. Ved bytte av ansvarlig leder ble foreldrene anmeldt og det ble fattet akuttvedtak. Som følge av vedtaket ble barnene plassert hos mannens bror.

Klaget på vedtaket

Ved hjelp fra oss ble vedtaket påklaget, og det ble avholdt et møte med barnevernet. Etter møtet ble vedtaket omgjort, og barna ført tilbake til foreldrene sine. Barna fikk komme tilbake til foreldrene sine under forutsetning om tett samarbeid og oppfølging av barnevernet. Selv om foreldrene opplevde barnevernets fremtreden som en alvorlig krenkelse, har de i ettertid vært villig til å samarbeide. Barnene bor nå sammen med foreldrene og straffesaken mot dem er henlagt.

Når kan barnevernet fatte akuttvedtak?

Barnevernet kan fatte akuttvedtak dersom de mener at barnet er i en utsatt situasjon og har behov for umiddelbar hjelp. Dette følger av barnevernloven § 4-6 annet ledd. Barnevernet kan for eksempel fatte vedtak på bakgrunn av opplysninger om at barn blir utsatt for vold i hjemmet eller at foreldrene ruser seg. Dersom barnevernet mener at det foreligger en slik situasjon kan de umiddelbart flytte barna, uten at foreldrene blir varslet på forhånd.

Vi hjelper deg gratis!

Når barnevernet fatter akuttvedtak har foreldrene krav på gratis advokatbistand. Alle foreldre, uansett inntekt eller formue har krav på fri rettshjelp. Det er lurt å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig, slik at dine interesser og rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Fikk langtidsopphold på sykehjem etter klage på vedtaket

En dement dame på over 90 år fikk avslag på søknad om langtidsopphold på et sykehjem i Bærum. Avslaget var begrunnet med at kvinnen var fra Latvia, og at hun i stedet kunne reise ditt å få hjelp. Kvinnens datter tok kontakt med oss for å få hjelp til å klage på vedtaket. Klagen resulterte i at Bærum kommune omgjorde vedtaket slik at kvinnen likevel fikk innvilget langtidsopphold på sykehjemmet.

Datteren hentet kvinnen til Norge

Den eldre kvinnen bodde i Latvia, mens hennes datter bodde i Norge. Over en periode på et halvt år fikk ikke datteren kontakt med sin mor ettersom moren var blitt utnyttet og frarøvet sine eiendeler. Da datteren endelig fikk kontakt, fant hun ut at moren hennes antakeligvis var blitt dopet ned for så å bli tvangsinnlagt på et psykisk sykehus i Litauen. Datteren bestemte seg da for å dra ned for å hente moren sin til Norge. I Norge møtte datteren på store problemer i forbindelse med å få nødvendig helsehjelp til sin mor. Bærum kommune mente at kvinnen kunne dra hjem til Latvia og få hjelp der i stedet. Datteren tok dermed kontakt med oss for å få hjelp til å klage på vedtaket.

Klagemuligheter på vedtak fattet av kommune

Statforvalteren er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at man ble informert om vedtaket, og klagen sender man til den instansen som gjorde vedtaket. I vedtaket fra kommunen skal det være opplysninger om klageretten og adresse som klagen skal sendes til. Endrer ikke det kommunale organet vedtaket sitt etter å ha mottatt klage, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren. Dersom Statsforvalteren regner med at det tar lengre tid enn en måned å få svar på klagen, vil du bli kontaktet og opplyst om når du kan regne med å få svar.

Fikk innvilget langtidsopphold på sykehjem etter klage på vedtaket

Etter hjelp fra oss fikk kvinnen medhold i klagen slik at hun fikk innvilget langtidsopphold på sykehjemmet. Damen på over 90 år fikk dermed også den nødvendige legehjelpen hun trengte.

Fikk innvilget rettigheter som ung ufør etter klage på vedtak

En kvinne fikk innvilget uføretrygd på bakgrunn av psykiske lidelser, men ikke rettigheter som ung ufør. Hun tok dermed kontakt med oss for hjelp til å klage på vedtaket. Klagen resulterte i at NAV omgjorde vedtaket og at kvinnen fikk ung ufør-tillegg på uføretrygden.

Hva vil det si å være ung ufør?

For personer som blir varig uføre i ung alder, finnes det særregler som skal sikre noe høyere uførepensjon enn det som følger av de vanlige reglene. Særreglene kommer til anvendelse hvis varig uførhet inntreffer før fylte 26 år. Det er imidlertid ikke slik at alle som blir varig uføre før fylte 26 år, får uføretrygd beregnet etter særreglene. Loven angir også et alvorlighetskriterie, hvor det kreves at det må foreligge en klart dokumentert, varig og alvorlig skade/sykdom for å få rettigheter som ung ufør.

Etter klage fikk kvinnen innvilget rettigheter som ung ufør

Kvinnen fikk uføretrygd på bakgrunn av diagnosene «personlighetsforstyrrelse med vekt på engstelig, unnvikende, tvangspregede og avhengige trekk og uspesifisert spiseforstyrrelse». Hun hadde imidlertid ikke fått innvilget rettigheter som ung ufør og tok dermed kontakt med oss for å klage på vedtaket. Vi anbefaler å påklage vedtak om avslag på ung ufør, ettersom dette få stor økonomisk betydning for resten av livet.

Det ble innhentet sakspapirer fra NAV og skrevet en utfyllende klage for klienten. NAV klageinstans la vekt på at det er dokumentert betydelig psykisk sykdom som setter betydelige begrensninger for kvinnen i dagliglivet. Videre ble det lagt vekt på at behandling av diagnosene har vært resultatløse, og verken gitt bedre livskvalitet eller funksjon. NAV klageinstans kom frem til at kvinnen skulle få medhold i klagen. Hun fikk dermed innvilget rettigheter som ung ufør. Det betyr at kvinnen får omtrent 2000 kr mer hver måned frem til pensjonsalder. Til sammen utgjør dette en betydelig sum for klienten.

Ønsker du hjelp til å klage på et vedtak fra NAV?

Det kan oppleves som tøft å få avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hva klagen bør inneholde. Dersom du har fått avslag på en søknad kan vi hjelpe deg med å klage på vedtaket. Dersom du vinner frem i klagesaken, får du dekket advokatutgiftene dine av NAV. I slike saker vil også ofte vilkårene for fri rettshjelp være oppfylt. Våre advokater undersøker alltid om du har krav på å få dine advokatkostnader dekket.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring