Krav på ung ufør-tillegg etter en psykisk lidelse

For å ha krav på uføretrygd må inntektsevnen din være varig nedsatt. Dersom den varige nedsettelsen inntreffer før du 26 år kan du ha krav på ung ufør-tillegg. I 2019 avsa Trygderetten en dom hvor en mann krevde ung ufør-tillegg som følge av hans psykiske lidelser.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade, renter etterbetaling, psykisk lidelse NAV, psykisk lidelse

Fakta

Ung ufør-tillegg er en høyere minstesats enn ved ordinær uføretrygd

Panikklidelse og depresjon

Mannen søkte NAV om uføretrygd med ung ufør-tillegg som følge av diagnosen panikklidelse og depresjon med mild tilbakevendelse. NAV innvilget søknaden om uføretrygd, men nektet mannen tillegget for ung-ufør. NAV mente at funksjonstapet ikke var så omfattende og alvorlig at det kvalifiserte til tillegget.

Mannen klaget på NAVs vedtak. Etter at NAV klageorgan opprettholdt vedtaket avsa Trygderetten sin dom i saken i 2019.

Grunnlag for ung-ufør

Loven gir de som har blitt ufør før fylt 26 på grunn av en “alvorlig og varig” sykdom eller skade en økt minstesats for uføretrygd, jf. folketrygdloven § 12-13 tredje ledd. Dersom du bor sammen med en samboer er minstesatsen 2,66 ganger grunnbeløpet, eller ca. 280 000 kroner i året i 2021. Dersom du bor alene er minstesatsen 2,91, eller ca. 305 000 kroner i 2021.

Formålet med bestemmelsen er å sikre inntekt til unge uføre som har hatt liten eller ingen mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid. Etter NAVs retningslinjer er ikke krav om at personen er 100% ufør for å omfattes av bestemmelsen.

Lang sykdomshistorie

Mannens angsproblematikk strakk seg langt tilbake til 12-13 årsalderen. Han var også akutthenvist til psykiatrisk poliklinikk som 14 åring.

NAV hadde trukket frem at det manglet dokumentasjon siden mannen i 20-årene hadde mye fravær når saken ble utredet på nytt. Trygderetten mente dette skyldtes angstproblematikken og fraværet trakk derfor i retning av en alvorlig funksjonsnedsettelse.

Trygderetten la også vekt på at mannen aldri hadde vært i sammenhengende arbeid. Tidligere arbeidsgivere ga opplysninger om at mannen hadde blitt sagt opp i alle tidligere arbeidsforhold.

Også mannens fysiske plager som ubehag i brystet, tung pust og uregelmessig pust ble vektlagt av trygderetten.

Trygderetten omgjorde NAV sin avgjørelse

NAVs vedtak ble omgjort av Trygderetten. Mannen hadde derfor krav på tillegg for ung ufør. Alle mannens kostander til advokat i saken måtte derfor dekkes av NAV. Dette var kostander som hadde vært nødvendige for å vinne frem med kravet.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du fått avslag på ung ufør?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring med trygderett og bistår deg i din sak.

Vi undersøker alltid om du har krav på at dine advokatkostander dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp. Det påløper ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av saken.

 


 

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring