Hva er ung ufør?

Uføretrygd er en offentlig ytelse, som skal fungere som erstatning for bortfalt inntekt og tapt inntektsevne. Som ung ufør har man krav på en minstesats som er høyere enn for andre.

ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er ung ufør?

Vanligvis baseres uføretrygd på tidligere års inntekt. Når man er ung ufør har man imidlertid ikke rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag, nettopp fordi man har fått en skade eller sykdom i tidlig alder. Derfor har man regler som gir ekstra beskyttelse for de unge. Som ung ufør har man krav på en minstesats som er høyere enn for andre. Dette tillegget ytes tidligst fra man er 20 år.

Vilkår

Reglene om ung ufør finner man i folketrygdloven § 12-13. For å få innvilget rettigheter som ung ufør må man ha blitt alvorlig og varig syk før man fyller 26 år. Sykdommen og arbeidsuførheten må dokumenteres av en lege eller spesialist. Selv om du har arbeidet mer enn 50 % etter fylte 26 år, kan du få rettigheter som ung ufør dersom det kan dokumenteres at du var alvorlig og varig syk før fylte 26 år, samt at krav om uføretrygd fremsettes før du fyller 36 år.

Alvorlig og varig sykdom

Hovedvilkåret er at det må foreligge en alvorlig og varig sykdom som kan dokumenteres tilbake til før fylte 26 år. Med alvorlig menes at skaden må gi en tidlig og varig, samt betydelig funksjonssvikt. Hvorvidt en sykdom eller skade er alvorlig må vurderes i forhold til muligheten for at arbeidsuførheten kan overvinnes gjennom behandling eller yrkesaktiv attføring.

Fikk innvilget rettigheter som ung ufør etter klage på vedtak

En kvinne fikk innvilget uføretrygd på bakgrunn av psykiske lidelser, men ikke rettigheter som ung ufør. Hun tok dermed kontakt med oss for hjelp til å klage på vedtaket. Klagen resulterte i at NAV omgjorde vedtaket og at kvinnen fikk ung ufør-tillegg på uføretrygden.

Hva vil det si å være ung ufør?

For personer som blir varig uføre i ung alder, finnes det særregler som skal sikre noe høyere uførepensjon enn det som følger av de vanlige reglene. Særreglene kommer til anvendelse hvis varig uførhet inntreffer før fylte 26 år. Det er imidlertid ikke slik at alle som blir varig uføre før fylte 26 år, får uføretrygd beregnet etter særreglene. Loven angir også et alvorlighetskriterie, hvor det kreves at det må foreligge en klart dokumentert, varig og alvorlig skade/sykdom for å få rettigheter som ung ufør.

Etter klage fikk kvinnen innvilget rettigheter som ung ufør

Kvinnen fikk uføretrygd på bakgrunn av diagnosene «personlighetsforstyrrelse med vekt på engstelig, unnvikende, tvangspregede og avhengige trekk og uspesifisert spiseforstyrrelse». Hun hadde imidlertid ikke fått innvilget rettigheter som ung ufør og tok dermed kontakt med oss for å klage på vedtaket. Vi anbefaler å påklage vedtak om avslag på ung ufør, ettersom dette få stor økonomisk betydning for resten av livet.

Det ble innhentet sakspapirer fra NAV og skrevet en utfyllende klage for klienten. NAV klageinstans la vekt på at det er dokumentert betydelig psykisk sykdom som setter betydelige begrensninger for kvinnen i dagliglivet. Videre ble det lagt vekt på at behandling av diagnosene har vært resultatløse, og verken gitt bedre livskvalitet eller funksjon. NAV klageinstans kom frem til at kvinnen skulle få medhold i klagen. Hun fikk dermed innvilget rettigheter som ung ufør. Det betyr at kvinnen får omtrent 2000 kr mer hver måned frem til pensjonsalder. Til sammen utgjør dette en betydelig sum for klienten.

Ønsker du hjelp til å klage på et vedtak fra NAV?

Det kan oppleves som tøft å få avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hva klagen bør inneholde. Dersom du har fått avslag på en søknad kan vi hjelpe deg med å klage på vedtaket. Dersom du vinner frem i klagesaken, får du dekket advokatutgiftene dine av NAV. I slike saker vil også ofte vilkårene for fri rettshjelp være oppfylt. Våre advokater undersøker alltid om du har krav på å få dine advokatkostnader dekket.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring