Sak gjenopptatt – kvinne tilkjent uføretrygd

Nylig var en sak om uføretrygd oppe i Trygderetten. Spørsmålet i saken var om saken kunne kreves gjenopptatt, og hvis den kunne det, om vilkårene for uføretrygd var oppfylt. Ved hjelp fra en av våre advokater vant kvinnen frem.

fusk på eksamen, mobbing, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, uføretrygd

Sakens bakgrunn

Kvinnens krav om uføretrygd ble avslått av NAV. Hun bestemte seg derfor for å klage til NAV Klageinstans. NAV Klageinstans avslo også søknaden om uføretrygd, og etter anke ble vedtaket stadfestet av Trygderetten. Trygderetten la vesentlig vekt på at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at kvinnen hadde gjennomgått all hensiktsmessig behandling, og pekte på en spesifikk behandling de mente at hun burde ha prøvd. Kvinnen bestemte seg derfor for å prøve behandlingen. Behandlingen førte imidlertid ikke til bedring, og hun mente derfor at hun måtte kunne kreve saken gjenopptatt.

Hvordan kan man få gjenopptatt en sak?

Etter trygderettsloven § 27 kan en sak gjenopptas dersom

a) det er kommet til nye opplysninger om det tidligere faktiske forholdet som er egnet til å føre til et annet resultat, eller

b) et foreligger alvorlige saksbehandlingsfeil, uforsvarlig rettsanvendelse eller uforsvarlig skjønnsutøvelse.

Saken gjenopptatt

Trygderetten uttalte at det ikke er et krav om at de nye opplysningene må eller skal føre til et nytt resultat. Det er tilstrekkelig at opplysningene er “egnet” til å føre til en ny konklusjon. Ettersom det tidligere var blitt lagt avgjørende vekt på at hun ikke hadde prøvd en spesifikk behandling, måtte vilkåret være oppfylt nå som hun hadde prøvd behandlingen uten at det førte til bedring. Trygderetten kom dermed frem til at saken skulle gjenopptas, og at det skulle foretas en ny vurdering av om kvinnen hadde rett til uføretrygd.

Uføretrygd

Etter folketrygdloven § 12-5 er det et vilkår for rett til uføretrygd at man har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre inntektsevnen. Videre må hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak være forsøkt uten at inntektsevnen er bedret.

Fakta

Når det skal avgjøres om et behandlingstiltak eller et arbeidsrettet tiltak er hensiktsmessig, legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Det skal også legges vekt på om vedkommende kan få arbeid dersom hun pendler eller flytter.

Rettens vurdering

Retten uttalte at det ikke er diagnosen i seg selv som er avgjørende i vurderingen av om vilkårene for rett til uføretrygd er oppfylt. At kvinnen var diagnostisert med både fibromyalgi og ME, var derfor ikke alene tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene om rett til uføretrygd. Kvinnen hadde imidlertid vært på rehabiliteringsopphold og gjennomgått de behandlingene hun hadde fått anbefalt. Ingen av behandlingene førte til bedring, og behandlingsvilkåret ble derfor ansett for å være oppfylt. Videre hadde både behandlingsinstitusjoner og NAV konkludert med at kvinnen ikke hadde inntektsevne. Det var derfor ikke hensiktsmessig å sette i gang arbeidsrettede tiltak. Som følge av dette ble vilkårene for rett til uføretrygd ansett oppfylt.

Full seier

Trygderetten konkluderte med at kvinnen hadde krav på uføretrygd. Ved bistand fra oss vant dermed kvinnen fullt ut i Trygderetten, samt fikk sine advokatutgifter dekket av NAV.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Denne saken viser at det er fullt mulig å få gjenopptatt saken selv om man har fått avslag tidligere i Trygderetten. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring