Ble truffet av en løs gjenstand da jeg var ute og gikk – Kan jeg få erstatning?

Har du vært ute og gått, også blitt truffet av en løs gjenstand som faller fra et hus? Huseieren vil kunne bli stående ansvarlig for de skader og eventuelle økonomiske tap/utgifter du har lidt.

En tilfeldig forbipasserende burde ikke måtte bære det økonomiske tapet

En huseier kan ikke utsette andre tilfeldig forbipasserende for fare. Det vil derfor være naturlig å stille strenge krev til vedlikehold, slik at tilfeldig forbipasserende ikke blir truffet av løs gjenstand som faller ned fra tak. Det vil stilles et strengere krav til vedlikehold om leiligheten eller huset ligger ved en travel/svært trafikkert gate.

Huseier mener han ikke har gjort noe galt

Har man en gesims eller annet som gir bygningen særpreg, vil en eier måtte stå ansvarlig for eventuelle skader som oppstår. Bygningen kan være i perfekt tilstand og tilstrekkelig vedlikeholdt, men om du blir skadet vil huseier fortsatt kunne bli stående ansvarlig for å betale erstatning. Det er med andre ord ikke noe krav om at huseier har handlet galt eller at det er mangelfull vedlikehold om det er et ekstraordinært faremoment ved bygningen.

Noe falt ned fra taket mitt og skadet en forbipasserende – Hva må jeg stå ansvarlig for?

Om noe falt fra taket ditt og skadet en tilfeldig forbipasserende, vil du som eier kunne være ansvarlig for skaden som har oppstått. Det grunnet at du som eier vil være nærmere til å bære risikoen enn en tilfeldig forbipasserende.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser

Jeg har vedlikeholdt huset mitt på en tilstrekkelig måte, er jeg fortsatt ansvarlig for skaden?

Det vil ha betydning om du har vedlikeholdt huset ditt på en tilstrekkelig måte. Dersom huset ikke har særpreg eller ekstraordinære faremomenter, vil tilstrekkelig vedlikehold være nok. Det vil være flere faktorer som vil virke inn på om du er ansvarlig for skaden eller ei. Hva som er særpreg eller ekstraordinære faremomenter ved et hus er ikke lovbestemt. Om det ikke huset har noe særpreg eller ekstraordinære faremomenter vil en huseier ikke være erstatningsansvarlig om det er gjort tilstrekkelige tiltak og det var utenfor huseier sin makt å hindre uhellet.

Har huset ditt et særpreg eller ekstraordinært faremoment som har falt ned og truffet en tilfeldig forbipasserende vil du kunne bli ansvarlig. I slike tilfeller vil det at du har foretatt tilstrekkelig vedlikehold ikke være nok. Det må foreligge andre grunner til at du ikke skal måte betale erstatning.

I områder der det er tungt trafikkerte ferdselsveier vil det stilles strengere krav til vedlikehold.

Ble tilbudt kr 300 000 uten advokat – fikk 7, 4 millioner med advokat

Nylig hadde en av våre dyktige advokater en sak for Pasientskadenemnda. Pasienten krevde erstatning som følge av smerter i benet etter at en injeksjon med smertestillende ble satt feil. Etter hjelp fra oss økte erstatningen fra 300 000 kr til 7, 4 millioner kroner.

fusk på eksamen, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, pasientskade

Sakens bakgrunn

Pasienten fikk varige skader etter at hun fikk en injeksjon med smertestillende i hoften. Det viste seg at sprøyten var blitt satt feil, og i ettertid har pasienten vært plaget med smerter, kramper og kraftsvikt i benet. Som følge av dette krevde pasienten erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Erstatningsreglene for pasientskade

Erstatningsreglene for pasientskade bygger på tre grunnleggende forutsetninger. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap, skaden må skyldes behandlingssvikt og det må være årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten. I denne saken var det omstridte vilkåret om det forelå årsakssammheng mellom pasientskaden og inntektstapet.

Erstatning for inntektstap skal beregnes ut fra den inntekten pasienten mest sannsynlig ville fått utbetalt dersom skaden ikke hadde skjedd, og den inntekten pasienten får utbetalt med skaden. I erstatningsretten skal skadelidte tas som han eller hun er. Det betyr at vurderingen må gjøres ut i fra skadelidtes egne forutsetninger, og ikke ut fra egenskaper hos en gjennomsnittspersonen. Det avgjørende spørsmålet ble derfor om pasienten ville falt heller eller delvis ut av arbeidslivet, skaden tenkt borte.

Årsakssammenheng?

Pasienten slet med forskjellige typer sykdommer, og på skadetidspunktet var hun derfor ikke student eller hadde jobb. NPE mente at pasientens øvrige sykdommer uansett ville ha ført til uføretrygd, dersom pasientskaden ikke hadde skjedd. NPE mente derfor at vilkåret om årsakssammenheng ikke var oppfylt, og at hun dermed bare hadde krav på menerstatning og erstatning for tapt evne til arbeid i hjemmet med til sammen 300 000 kr. Pasienten motsatte seg imidlertid dette, og hevdet at hun ville vært sykepleier dersom hun ikke hadde blitt utsatt for behandlingssvikten. Pasienten hevdet derfor at hun også hadde krav på erstatning for fremtidig og påført inntektstap.

Pasientskadenemnda konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom behandlingsskaden og at pasienten har en varig nedsatt ervervsevne. Videre konkluderte nemnda med at det var sannsynlig at pasienten ville fullført sykepleierutdanning, skaden tenkt borte. Pasienten fikk dermed erstatning for påført og fremtidig inntektstap, med til sammen 6, 7 millioner kroner.

Erstatningen for pasientskade økte fra 300 000 kr til 7, 4 millioner kroner

I tillegg til erstatning for inntektstap, ble pasienten tilkjent erstatning for pensjonstap, redusert evne til å arbeide i hjemmet, utgifter som følge av pasientskaden, utgifter til advokathjelp og menerstatning. Til sammen utgjorde dette litt over 7 millioner kroner. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater økte dermed erstatningsutmålingen fra 300 000 kroner til 7, 4 millioner kroner.

Dine rettigheter som fornærmet i en straffesak

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, kan du ha krav på gratis advokatbistand.

fornærmet

Rettigheter som fornærmet

Som fornærmet har man flere rettigheter. Disse rettighetene er polititet forpliktet til å opplyse om. Under etterforskningen har du rett til å ikke forklare deg, samt gjøre deg kjent med dokumentene i saken. Videre kan politiet, dersom du er redd for at gjerningspersonen skal gjøre noe mot deg, forby personen å oppsøke deg. Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner har du rett til å vite om gjerningspersonen sitter i varetekt, samt få beskjed dersom vedkommende slipper ut.

Videre har du rett til å bli informert om hvordan saken utvikler seg. Du skal blant annet få beskjed dersom det blir tatt ut tiltale, saken blir henlagt eller saken blir avgjort ved at gjerningspersonen godtar et forelegg der kravet er at du får erstatning. Som fornærmede har du også rett til å være til stede under alle rettsmøter. Dette gjelder også når rettsmøtet holdes for lukkede dører.

Bistandsadvokat

Den fornærmede i en straffesak har i mange tilfeller rett til gratis bistandsadvokat. I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Du har for eksempel rett til gratis bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for fysisk og/eller psykisk mishandling fra en nærstående, brudd på besøks- eller kontaktforbud, voldtekt, seksuelt overgrep/misbruk, menneskehandel eller tvangsekteskap.

Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Hva er en bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for en straffbar handling har du normalt rett til bistandsadvokat.

bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat ivaretar rettighetene til fornærmede og etterlate i straffesaker. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. En bistandsadvokat har blant annet rett til å være med på politiavhør og kan på den måten være en god støttespiller i en ellers vanskelig prosess. Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. For eksempel har personer som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat. Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat når sakens karakter og art tilsier det. Retten vil i disse tilfellene foreta en konkret vurdering av din sak. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvorvidt du har krav på en bistandsadvokat eller ikke.

Blitt syk etter vaksine? Da kan du ha krav på erstatning

De fleste av oss har tatt vaksiner som skal beskytte oss mot ulike sykdommer. I sjeldne tilfeller fører vaksiner til at man blir alvorlig syk eller får andre skader. Dersom det har skjedd deg, har du krav på personskadeerstatning.

vaksine

Skade som følge av vaksine

Det er normalt med lette bivirkninger etter en vaksine. Noen få opplever imidlertid alvorlige komplikasjoner etter vaksinasjon. Dette kan være skader som gjør at pasienten har krav på erstatning. Etter massevaksineringen mot svineinfluensa i 2009 var det for eksempel flere personer som ble syke. Etter vaksinasjonen var det flere som fikk påvist sovesyke (narkolepsi) og ME. Som følge av skadene ble personene tilkjent erstatning.

Når har du krav på erstatning etter vaksine?

Det gjelder særlige regler for skade som skyldes påbudt eller anbefalt vaksine. Du har krav på erstatning for skade som skyldes en slik vaksine, med mindre staten beviser at det er andre mer sannsynlige årsaker til den skaden du har fått. Dette følger av pasientskadeloven §§ 3, jf 2 første ledd d).

Beviskravet for at skaden skyldes vaksinen er lavt. Det er nok at vaksinen kan være årsak. Dette betyr at staten kan bli erstatningsansvarlig, selv om medisinske studier viser at det er usikkert om vaksinen kan forårsake den skaden du har fått.

Pasientskadeerstatning kan utgjøre betydelige beløp

Etter vaksinasjon kan du få alvorlige skader. Mister du muligheten til å arbeide i fremtiden vil dette utgjøre store økonomisk tap. Siden erstatningen skal dekke dine økonomiske tap, kan erstatningen utgjøre et betydelig beløp.

Feil medisinsk behandling? Da kan du ha krav på erstatning

Blir du påført skader som følge av feil medisinsk behandling har du krav på pasientskadeerstatning. Vi sørger for at du får den erstatningen du har krav på.

forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Pasientskade

Med pasientskade menes skade som følge av feil medisinsk behandling. Dersom du har fått en pasientskade kan du ha krav på erstatning. Du har krav på erstatning uavhengig av om feilen er gjort av en sykepleier eller kirurg. Pasientskadebegrepet omfatter også dødsfall.

Eksempler på ulike pasientskader som kan gi rett til erstatning er fødselsskade, feildiagnostisering, hjerneslag, infeksjon, nerveskade, vaksineskade og ortopedi.

Hvor retter man krav om pasientskadeerstatning?

Krav om pasientskadeerstatning retter man mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE vil i første omfang innhente nødvendig informasjon om skadehendelsen, som for eksempel medisinske journaler og utalelser fra behandlingsstedet. Når NPE har tilstrekkelig informasjon om skaden og skadehendelsen, sendes saken til en eller flere sakkyndige. Den sakkyndige vil så vurdere om det er begått feil, og om skaden din skyldes feilen. Du vil få anledning til å komme med en kommentar til den sakkyndiges vurderinger før NPE tar stilling til om du har krav på erstatning. Det kan være krevende å komme med en relevant og fornuftig kommentar. Vi anbefaler derfor å få hjelp til dette av en advokat.

Gangen i en personskadesak

Som trafikkskadet eller yrkesskadet har man krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som kjennes ansvarlig for ulykken. I tillegg har du normalt også rettigheter etter trygdelovgivningen. Det du får fra trygden og forsikringsselskapet, skal til sammen dekke ditt totale tap.

Når du engasjerer advokat plikter advokaten å sørge for at rettigheter du har fra forsikring og trygd ikke går tapt, og at du får det du har krav på. Men du har også selv plikter overfor din advokat, da det er du som er ansvarlig for at advokaten mottar korrekte opplysninger om de forhold som angår saken.

Generelt om gangen i en personskadesak

 Hvordan foregår en skadesak?

I de fleste tilfeller vil skadelidte allerede ha sendt inn skademelding etc. til sitt forsikringsselskap før advokat kontaktes. Det vil da være opprettet en skadesak i selskapet med eget skadenummer. Dette skadenummeret bør du meddele advokaten straks du tar kontakt. Advokaten kan da innhente de opplysninger selskapet måtte sitte på og som du selv ikke har. I en trafikkskadesak kan det for eksempel dreie seg om motpartens skademelding, takstrapporter og reparasjonsfakturaer.

Fullmakt til å innhente medisinske opplysninger

Det er skadelidte som har bevisbyrden for sin skade med tilhørende økonomisk tap. Skadelidte må derfor utrede sin skade for å kunne fremme krav. I denne sammenheng er de medisinske opplysningene viktig.

For at advokaten skal kunne danne seg et bilde av personskaden, er det nødvendig å innhente journaler fra de leger og sykehus som har hatt deg til behandling. Legene har taushetsplikt, og for at advokaten skal få opplysningene, er det nødvendig at du gir ham en fullmakt. På den måten løser du legen fra taushetsplikten. Advokaten utsteder fullmaktsskjemaet som du må undertegne.

Det er vanlig at forsikringsselskapene også ber om en fullmakt slik at selskapet selv kan innhente opplysninger fra leger m.fl. om skadelidtes helse før og etter ulykken. For at skadelidte skal ha kontroll over faktainnsamlingen, fraråder vi at man uten videre gir forsikringsselskapet en utvidet fullmakt. Dersom man gir en utvidet fullmakt har selskapet anledning til å innhente alle opplysninger om deg, også de som ikke er relevante for saken.

Legeerklæringer/spesialisterklæringer etc.

Advokaten vil kunne ha behov for erklæringer fra din faste lege, legevakten, sykehus, fysioterapeut eller spesialister. I noen tilfeller hvor skaden er mangeartet kan det være nødvendig å innhente flere spesialisterklæringer. Hver gang det skal utarbeides slik spesialisterklæring må du fremstille deg for undersøkelse hos angjeldende spesialist. Normalt vil vedkommende være nevrolog, ortoped eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Valget av spesialist kan ha stor betydning for utfallet av din sak. Selve valget bør derfor skje i samarbeide med din advokat og eventuelt med din primærlege. Spørsmålet om valg av spesialist er forøvrig et stadig tilbakevendende diskusjonstema fordi forsikringsselskapene – uten rett – ofte forsøker å påvirke legevalget.

Vanligvis vil ikke spesialistene avgi noen endelig erklæring før det er gått minst to år fra skaden skjedde. Men ofte tar det lengre tid. En av grunnene til dette er at skaden skal ha stabilisert seg og det skal være liten sannsynlighet for forbedring. Ventetiden for å komme til undersøkelse hos spesialister er vanligvis lang – et halvt til ett år er ikke uvanlig. Vurdering av hvilken spesialist som skal benyttes og timebestilling, kan derfor skje ca. ett år etter skaden. Etter undersøkelsen tar det erfaringsmessig noe tid før erklæringen foreligger.

 Saksbehandlingstiden

Saksbehandlingstiden i en personskadesak kan strekke seg over flere år. Normalt kommer man til en løsning innen 3-4 år etter skadedato dersom saken løses i minnelighet, dvs. at saken ikke går til retten. Noen saker er relativt greie og oversiktlig fra et medisinsk synspunkt, slik at saksbehandlingstiden blir kortere.

Dersom det ikke lykkes å komme til enighet med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse, kan det bli nødvendig å gå til søksmål mot selskapet. Om dette skjer, kan det gå ytterligere 2-4 år før saken blir endelig avgjort.

Det hører med til sjeldenhetene, men som advokat for skadelidte har man dessverre sett saker som forsikringsselskapet ikke har avsluttet før 10-15 år etter skadetidspunktet.

 

 

Benytt personskadeadvokat etter ulykker

Her har vi listet opp en rekke årsaker til å benytte en personskadeadvokat ved bistand etter trafikkskade, yrkesskade og andre personskader.

 

Melde- og foreldelsesfrister

I de fleste forsikringsforhold er det relativt korte meldefrister å forholde seg til. Vanligvis er det meldefrist på 1 år etter ulykken. I tillegg løper det foreldelsesfrister både fra ulykkestidspunktet og fra da man burde være klar over at man har et erstatningskrav. Hovedregelen er at kravet foreldes 3 år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige. Vi anbefaler å kontakte en av våre personskadeadvokater så tidlig som mulig etter en ulykke. Vi kan raskt vurdere hvorvidt eventuelle krav er foreldet, og med å fremme krav ovenfor skadevolder eller forsikringsselskap.

Flere forsikringsdekninger

Ofte er man dekket av flere forsikringer. Dette kan gjelde helseforsikringer, reiseforsikringer, ulykkes- eller uføreforsikringer. Mange som er tilsluttet gruppelivsforsikring har ikke oversikt over i hvilken grad de er dekket av ulike forsikringer. Våre personskadeadvokater gjennomgår dine forsikringer, og dokumenterer og fremmer krav mot disse forsikringsselskapene.

Trygderettigheter

Etter en alvorlig ulykke vil det ofte være aktuelt med arbeidsavklaringspenger og etterhvert uførepensjon. Dersom skaden har skjedd på jobb er det og viktig at skaden blir godkjent som yrkesskade, og at man får menerstatning fra NAV. Våre advokater kan trygderett, og hjelper deg dersom det oppstår problemer i forhold til NAV.

Valg av medisinsk spesialist

Når skaden har blitt varig er det på tide å innhente en spesialistvurdering. Denne legger i svært stor grad premissene for om forsikringsselskapet er ansvarlig, og for utmålingen av det endelige erstatningsoppgjøret. Det er derfor av stor viktighet for et riktig oppgjør at det velges en uavhengig lege, altså en som ikke er “forsikringsvennlig”. Gjennom vår lange erfaring med personskade kjenner våre personskadeadvokater godt til hvilke leger som må unngås, og hvilke leger som etter vår mening gjør riktige vurderinger.

Erstatningsutmåling

Reglene om utmåling av erstatning er komplekse. Visste du for eksempel at du har krav på erstatning for at du ikke lenger klarer å male huset ditt etter ulykken? Det er skadelidte selv som må sannsynliggjøre hva han har krav på, og mange aksepterer selskapenes tilbud uten å konferere med advokat. La våre advokater bistå deg i forhandlinger med forsikringsselskapet. Vi har høy kompetanse innen erstatningsutmåling, og de mest moderne beregningsverktøyene. Vi hjelper deg med å få riktig erstatning.

Advokatutgifter dekkes av selskapet

Det ansvarlige forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Ved uenighet med forsikringsselskapet eller skadevolder vil ofte innboforsikringen dekke advokatens salær. Våre personskadeadvokater vurderer også om du har krav på fri rettshjelp i erstatningssaken.

Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige

Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har registrert mange fallulykker. Enkelte fallulykker er dramatiske og ender med store skader eller dødsfall, mens andre fremstår som mindre alvorlige. Men også mindre fallulykker kan medføre høy invaliditetsgrad.

Tilsynelatende liten skade

Osloadvokatene representerte en mann som hadde sklidd på isen mens han var på jobb. Det så tilsynelatende ut som en helt “vanlig” skade med smerter i hånd og albue. Røntgenbildene viste ingen tegn til brudd. I løpet av et par måneder ble det imidlertid klart at skaden var det som kalles komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS).

Hånden kunne ikke brukes

Mannen greide til slutt ikke å bruke hånden. Den var hoven, kald og smertefull. I tillegg var bevegeligheten i fingrene svært nedsatt. Hånden var dermed blitt nærmest ubrukelig.

Varig medisinsk invalid

Med en hoven og smertefull hånd ble det klart at mannen ikke lenger kunne fungere i arbeidslivet. Fallet på isen – som i utgangspunktet så ufarlig ut – hadde gjort mannen 50% varig medisinsk invalid.

1,9 millioner i erstatning

Ulykken hadde skjedd på jobb og var dermed en yrkesskade. Ettersom mannen ikke lenger fungerte i arbeidslivet hadde han lidt et økonomisk tap som måtte erstattes. Med bistand fra advokat Henriksen ble det forhandlet frem en avtale med yrkesskadeforsikringen. Mannen fikk 1,9 millioner kroner i erstatning.

CPRS blir misforstått av helsevesenet

Fallet på isen hadde gitt en høy invaliditetsgrad som følge av denne diagnosen og som igjen ga høy erstatning. Det hadde tatt over ett år fra mannen hadde falt på isen til skaden for første gang ble avdekket på røntgen. Det var vanskelig å diagnostisere skaden. Det er dermed grunn til å tro at det er flere mennesker der ute som sliter med tilsvarende lidelser.

Mange er forsikret

Stadig flere arbeidsgivere forsikrer sine ansatte også når de er på vei til eller fra jobb, enkelte er også forsikret for fritidsskader. Dette innebærer at du kan ha krav på erstatning hvis du faller på vei hjem. Skader du deg på jobb har du krav på erstatning selv om ingen er skyld i skaden.

Du kan ha krav på erstatning

Har du skadet deg på jobb eller i fritiden? Kontakt Osloadvokatene og få bistand av noen av de dyktigste erstatningsadvoktene i landet. Våre advokater har mange års erfaring fra erstatningssaker og hjelper deg å få det du har krav på fra forsikringsselskapet eller staten.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring