Feil medisinsk behandling? Da kan du ha krav på erstatning

Blir du påført skader som følge av feil medisinsk behandling har du krav på pasientskadeerstatning. Vi sørger for at du får den erstatningen du har krav på.

forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Pasientskade

Med pasientskade menes skade som følge av feil medisinsk behandling. Dersom du har fått en pasientskade kan du ha krav på erstatning. Du har krav på erstatning uavhengig av om feilen er gjort av en sykepleier eller kirurg. Pasientskadebegrepet omfatter også dødsfall.

Eksempler på ulike pasientskader som kan gi rett til erstatning er fødselsskade, feildiagnostisering, hjerneslag, infeksjon, nerveskade, vaksineskade og ortopedi.

Hvor retter man krav om pasientskadeerstatning?

Krav om pasientskadeerstatning retter man mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE vil i første omfang innhente nødvendig informasjon om skadehendelsen, som for eksempel medisinske journaler og utalelser fra behandlingsstedet. Når NPE har tilstrekkelig informasjon om skaden og skadehendelsen, sendes saken til en eller flere sakkyndige. Den sakkyndige vil så vurdere om det er begått feil, og om skaden din skyldes feilen. Du vil få anledning til å komme med en kommentar til den sakkyndiges vurderinger før NPE tar stilling til om du har krav på erstatning. Det kan være krevende å komme med en relevant og fornuftig kommentar. Vi anbefaler derfor å få hjelp til dette av en advokat.

Fakta

Er du ikke fornøyd med utfallet av erstatningssaken, kan du klage på vedtaket. Vedtaket påklages til Pasientskadenemnda.

Vilkår for erstatning

For å bli tilkjent personskadeerstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, du må ha hatt et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten. Med økonomisk tap menes inntektstap og påførte utgifter til for eksempel behandling, arbeid i hjemmet og transport.

I pasientskadesaker følger ansvarsgrunnlaget av pasientskadeloven. Det fremgår av pasientskadeloven § 2 at det må foreligge en behandlingssvikt for at vilkåret om ansvarsgrunnlag skal være oppfylt. Behandlingssvikt foreligger når den behandlingen du har fått ikke er i tråd med alminnelige medisinske prinsipper og retningslinjer. Det betyr at legen eller annet helsepersonell må ha behandlet deg feil. Eksempler på behandlingssvikt er at legen oppdager en sykdom på et senere tidspunkt enn han burde, at legen har operert feil, eller at du i forkant av behandling har fått for lite eller feil informasjon om inngrepet og mulige konsekvenser.

Dersom du skal få erstattet ditt økonomisk tap må det også foreligge årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten. Vilkåret om årsakssammenheng innebærer at behandlingssvikten er en nødvendig betingelse for skaden, samt at skaden ikke er en avledet eller atypisk følge av behandlingssvikten.

Fakta

I enkelte tilfeller kan man ha krav på erstatning selv om det ikke er skjedd en svikt i behandlingen. Dette kan være aktuelt dersom man har fått en særlig stor eller uventet skade. Husk at dette er en unntaksregel som bare gir erstatning i helt spesielle tilfeller.

Hva kan du kreve erstatning for?

Erstatningspostene du kan kreve erstatning for kan i all hovedsak deles i tre. For det første kan du ha krav på menerstatning. Menerstatning beregnes ut fra skadens størrelse, og kan tilkjennes uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap. For at du skal ha krav på menerstatning må skaden ha medført en medisinsk invaliditet på minimum 15 %.

Videre kan du ha krav på erstatning for fremtidige og påførte utgifter. Dette innebærer at du har krav på å få dekket de faktiske utgiftene som pasientskaden har medført. Dette kan være alt fra utgifter til behandling, medisiner og ombygging av bolig.

Fakta

Du har selv ansvar for å dokumentere de utgiftene du krever dekket. Du bør derfor ta vare på kvitteringer og føre en fortløpende oversikt over hvilke utgifter du har som følge av pasientskaden.

Dersom skaden medfører nedsatt arbeidsevne kan du ha krav på å få dekket påførte og fremtidige inntektstap. Erstatningen beregnes ved å sammenligne din inntekt før skaden med din inntekt etter skaden.

Foreldelse

I likhet med andre økonomiske krav, kan krav på pasientskadeerstatning gå tapt ved passivitet. Hovedregelen er at krav om erstatning foreldes etter tre år. For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe må du ha forstått at du har fått en skade som har gitt deg en økonomisk skade og/eller varig medisinsk invaliditet. Videre må du ha forstått hvem som er ansvarlig for skaden. I forbindelse med dette har du et visst ansvar for å undersøke om skaden din skyldes behandlingen, samt hvem som er ansvarlig. Foreldelsesfristen avbrytes ved at kravet meldes til NPE.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om erstatning. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

I mange tilfeller vil NPE dekke dine rimelig og nødvendige utgifter til advokat. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen.

Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring