Gangen i en personskadesak

Som trafikkskadet eller yrkesskadet har man krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som kjennes ansvarlig for ulykken. I tillegg har du normalt også rettigheter etter trygdelovgivningen. Det du får fra trygden og forsikringsselskapet, skal til sammen dekke ditt totale tap.

Når du engasjerer advokat plikter advokaten å sørge for at rettigheter du har fra forsikring og trygd ikke går tapt, og at du får det du har krav på. Men du har også selv plikter overfor din advokat, da det er du som er ansvarlig for at advokaten mottar korrekte opplysninger om de forhold som angår saken.

Generelt om gangen i en personskadesak

 Hvordan foregår en skadesak?

I de fleste tilfeller vil skadelidte allerede ha sendt inn skademelding etc. til sitt forsikringsselskap før advokat kontaktes. Det vil da være opprettet en skadesak i selskapet med eget skadenummer. Dette skadenummeret bør du meddele advokaten straks du tar kontakt. Advokaten kan da innhente de opplysninger selskapet måtte sitte på og som du selv ikke har. I en trafikkskadesak kan det for eksempel dreie seg om motpartens skademelding, takstrapporter og reparasjonsfakturaer.

Fullmakt til å innhente medisinske opplysninger

Det er skadelidte som har bevisbyrden for sin skade med tilhørende økonomisk tap. Skadelidte må derfor utrede sin skade for å kunne fremme krav. I denne sammenheng er de medisinske opplysningene viktig.

For at advokaten skal kunne danne seg et bilde av personskaden, er det nødvendig å innhente journaler fra de leger og sykehus som har hatt deg til behandling. Legene har taushetsplikt, og for at advokaten skal få opplysningene, er det nødvendig at du gir ham en fullmakt. På den måten løser du legen fra taushetsplikten. Advokaten utsteder fullmaktsskjemaet som du må undertegne.

Det er vanlig at forsikringsselskapene også ber om en fullmakt slik at selskapet selv kan innhente opplysninger fra leger m.fl. om skadelidtes helse før og etter ulykken. For at skadelidte skal ha kontroll over faktainnsamlingen, fraråder vi at man uten videre gir forsikringsselskapet en utvidet fullmakt. Dersom man gir en utvidet fullmakt har selskapet anledning til å innhente alle opplysninger om deg, også de som ikke er relevante for saken.

Legeerklæringer/spesialisterklæringer etc.

Advokaten vil kunne ha behov for erklæringer fra din faste lege, legevakten, sykehus, fysioterapeut eller spesialister. I noen tilfeller hvor skaden er mangeartet kan det være nødvendig å innhente flere spesialisterklæringer. Hver gang det skal utarbeides slik spesialisterklæring må du fremstille deg for undersøkelse hos angjeldende spesialist. Normalt vil vedkommende være nevrolog, ortoped eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Valget av spesialist kan ha stor betydning for utfallet av din sak. Selve valget bør derfor skje i samarbeide med din advokat og eventuelt med din primærlege. Spørsmålet om valg av spesialist er forøvrig et stadig tilbakevendende diskusjonstema fordi forsikringsselskapene – uten rett – ofte forsøker å påvirke legevalget.

Vanligvis vil ikke spesialistene avgi noen endelig erklæring før det er gått minst to år fra skaden skjedde. Men ofte tar det lengre tid. En av grunnene til dette er at skaden skal ha stabilisert seg og det skal være liten sannsynlighet for forbedring. Ventetiden for å komme til undersøkelse hos spesialister er vanligvis lang – et halvt til ett år er ikke uvanlig. Vurdering av hvilken spesialist som skal benyttes og timebestilling, kan derfor skje ca. ett år etter skaden. Etter undersøkelsen tar det erfaringsmessig noe tid før erklæringen foreligger.

 Saksbehandlingstiden

Saksbehandlingstiden i en personskadesak kan strekke seg over flere år. Normalt kommer man til en løsning innen 3-4 år etter skadedato dersom saken løses i minnelighet, dvs. at saken ikke går til retten. Noen saker er relativt greie og oversiktlig fra et medisinsk synspunkt, slik at saksbehandlingstiden blir kortere.

Dersom det ikke lykkes å komme til enighet med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse, kan det bli nødvendig å gå til søksmål mot selskapet. Om dette skjer, kan det gå ytterligere 2-4 år før saken blir endelig avgjort.

Det hører med til sjeldenhetene, men som advokat for skadelidte har man dessverre sett saker som forsikringsselskapet ikke har avsluttet før 10-15 år etter skadetidspunktet.

 

 

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring