Personskade – når er andre ansvarlig for skaden?

Har du eller en person nær deg blitt utsatt for en skade påført av andre? Hovedregelen er at en selv må bære tapet ved en skade, men har noen andre handlet uaktsomt kan en kreve erstatning ved ulovfestet skyldregel. Ulovfestet skyldregelen (også omtalt som Culpanormen flere steder) er en vurdering om en annen person må stå ansvarlig for skade på en privatperson. Den ulovfestet skyldregelen er en generell regel og det vil kunne være andre lover som er relevante for den aktuelle skaden.

samboeravtale, uføretrygd

Hva er den ulovfestet skyldregelen?

Ulovfestet skyldregel har tre vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning ved personskade. De er:

  • Erstatningsrelevant skade
  • Ansvarsgrunnlag
  • Årsakssammenheng

Erstatningsrelevant skade

At en skade er erstatningsrelevant tilsier at den som er skadet har lidt et økonomisk tap som følge av skaden. Det kan være økonomiske utgifter som sykehusopphold, legebesøk, tap i fremtidige arbeidsinntekter og andre økonomiske utgifter knyttet til skaden. Hovedregelen er at det er økonomiske tap som kvalifiseres som  erstatningsrelevant skade. Men det kan det også være menerstatning, som er yrkesskader av en varig art.

 

Ansvarsgrunnlag i ulovfestet skyldregel

Det er normalt å si at vurderingen om det er ansvarsgrunnlag er om en burde ha reagert på risikoen som var tilstede. Og derfor har handlet “uaktsomt” ved å ikke reagere før skaden oppsto. Vurderingen vil være om hvor stor grunn det var til å reagere på risikoen for skade.

 

Tilknytningen til skaden ved ulovfestet skyldregel

Det må være en klar tilknytning til den som en krever erstatning fra og skaden som er skjedd. Tilknytningen er tett nok om personen er eier, eller utførte en aktiv handling som forårsaket skaden.

 

Risikoens størrelse, grad og art

Risikoens størrelse sier noe om hvor mye reaksjon en kan forvente fra skadevolder. Er risikoens størrelse høy, vil det tilsi at det er strengere krav til å reagere. Når det vurderes om hva risikoens størrelse er, vurderes det hva som er risikoens art og grad.

 

Rsikoens art er hvordan type skade det er snakk om. Det kan være skader på eiendeler og ting, eller skade på personer. Ved personskade er det lavere terskel for å gi erstatning, fordi det stilles høyere krav til reaksjon når en person kan bli skadet.

 

Risikoens grad er sannsynligheten for at skaden kan skje. Er det en stor sannsynlighet for at skaden skal se, tilsier det at en lett kunne sett for seg at skaden kunne oppstå og derfor burde ha reagert. Det taler for at en burde få erstatning om det er sannsynlig for at skaden skal oppstå. Har det tidligere vært en skade av lik art er det vesentlig at det burde ha blitt gjort noen tiltak for å minske muligheten for at det skal skje igjen.

 

Alternativ handling

I vurderingen om erstatning kan en ikke være etterpåklok. Informasjon en fikk etter at skaden skjedde kan ikke brukes for å få erstatning. Personen som står ansvarlig for skaden må ha hatt muligheten til å handle annerledes. Ved flere mulige handlingsalternativer er det viktig at de minsker risikoen for skade. Handlingen må være lett å gjennomfør og minke risikoen i vesentlig grad.

 

Forventningene til skadelidte

Forventingene til skadelidte skal være en helt objektiv vurdering. En kan forvente mer av voksne som potensielle skadelidte enn en kan ovenfor barn. Det vil være mulig å kunne legge til grunn at voksne er mer ansvarlige for egne handlinger og sikkerhet, enn det barn er, helt generelt. At vurderingen skal være objektiv tilsier at en kan ta utgangspunkt i en generell gruppe av potensielle skadelidte, men ikke den konkrete skadde.

 

Årsakssammenheng til skaden ved ulovfestet skyldregel

For at det skal være erstatning må det være en sammenheng mellom skaden og handlingene som skadevolder er ansvarlig for.

Cecilie Paust-Andersen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Cecilie-480x480-1.jpg

Cecilie Paust-Andersen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring