Fikk fri rettshjelp til bagatellmessig personskadesak

Saken i tingretten gjaldt spørsmålet om fri rettshjelp til erstatning for personskade.

Fikk avslag i tingretten

En kvinne hadde blitt dyttet og falt mot bassengkanten på ferie i utlandet. Det ble konstatert ribbensbrudd. Hun hadde ikke reiseforsikring og regningen fra sykehuset kom på 18 400,-.
I saken for tingretten fikk hun avslag på fri rettshjelp selv om hun lå innenfor inntekts- og formuesgrensene.
Retten mente at tvistesummen var for lav og at sakskostnadene sannsynligvis ville overstige tvistegjenstandens verdi.
Tvisten gjaldt et rent økonomisk krav uten innslag av ideelle interesser.
Retten mente det ikke var rimelig å yte bistand fra det offentlige selv om tvistesummen utgjorde en stor del av hennes inntekt.
Tingretten benyttet lovens unntaksregel som sier at fri rettshjelp ikke skal gis dersom det er urimelig at det offentlige betaler for bistanden.

 

Rett til balanse i meklingen

Lagmannsretten var uenig i denne rettsanvendelsen. Retten uttalte at unntaksregelen skal anvendes med varsomhet.
Den skal virke som en sikkerhetsventil i de tilfeller hvor det vil være klart urimelig å gi bistand.
Selv om tvistesummen i seg selv var liten, ville utgiftene som utgjorde 16 % av hennes inntekt, ramme henne relativt hardt.
Selv om saken var noe bagatellmessig, mente lagmannsretten at kvinnen skulle få dekket juridisk bistand til rettsmekling.
Den annen part hadde bistand av advokat. Det ville da skape ubalanse i meklingen dersom kvinnen selv ikke hadde bistand fra advokat.
Rettshjelploven bestemmer at fri sakførsel omfatter “hel eller delvis” dekning av salær.
Retten fant etter en samlet vurdering at det offentlige skulle dekke bistanden i saken, men bare til og med rettsmeklingen.

Har du blitt påført personskade, kan du ha krav på erstatning for utgifter til pleie og omsorg

Har du blitt påført en personskade, er det viktig å ha kjennskap til at du kan ha krav på erstatning for utgifter til pleie og omsorg.

I alvorlige skadesaker vil korrekt erstatning for utgifter til pleie og omsorg, kunne utgjøre mye penger. Dette er erstatning som kommer i tillegg til erstatning for tapt inntekt og menerstatning. Det er derfor helt nødvendig å ha kjennskap til hvilke rettigheter du har med hensyn til erstatning for pleieutgifter som følge av en skade.

Merutgifter ved behov for pleie og omsorg

Skadeserstatningsloven § 3-1 slår fast at erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som skaden antas å påføre skadelidte. Det er etter denne bestemmelsen skadelidte kan kreve erstatning for de merutgifter han/hun påføres når skaden har utløst et behov for pleie og omsorg. Bestemmelsen gjelder både der skadelidte er en voksen person og når skadelidte er et barn.

Hvilke utgifter omfattes?

Erstatning for utgifter til pleie og omsorg omfatter de merutgifter skadelidte har til å dekke assistanse, tilsyn og hjelp fra andre i hverdagen. Erstatningen omfatter også medisinske utgifter skadelidte vil ha i forbindelse med avvikling av ferie og fritid. I tillegg til dekning av utgifter til ledsager og hjelpere i slike sammenhenger.

Hva kan kreves erstattet?

Høyesterett har flere ganger vurdert hva som skal erstattes, særlig i alvorlige pasientskadesaker. Det er lagt til grunn at nødvendige og rimelige utgifter kan erstattes etter nevnte bestemmelse. Dette innebærer at det offentliges tilbud skal være et utgangspunkt, slik at erstatningen skal fungere som supplement til det offentlige tilbud. Det sentrale er at erstatningen skal avbøte følgene av skaden så langt det er mulig.

Erstatningen

Erstatningen skal sikre skadelidte selvstendighet, uavhengighet og trivsel. Erstatningen skal også muliggjøre utvikling og progresjon i skadelidtes behandling.

Høyesterett har lagt til grunn at erstatningsberegningen må bero på en helt individuell og skjønnsmessig helhetsvurdering, og ikke utelukkende på matematiske beregninger.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring