Fikk fri rettshjelp til bagatellmessig personskadesak

Saken i tingretten gjaldt spørsmålet om fri rettshjelp til erstatning for personskade.

Fikk avslag i tingretten

En kvinne hadde blitt dyttet og falt mot bassengkanten på ferie i utlandet. Det ble konstatert ribbensbrudd. Hun hadde ikke reiseforsikring og regningen fra sykehuset kom på 18 400,-. I saken for tingretten fikk hun avslag på fri rettshjelp selv om hun lå innenfor inntekts- og formuesgrensene. Retten mente at tvistesummen var for lav og at sakskostnadene sannsynligvis ville overstige tvistegjenstandens verdi. Tvisten gjaldt et rent økonomisk krav uten innslag av ideelle interesser. Retten mente det ikke var rimelig å yte bistand fra det offentlige selv om tvistesummen utgjorde en stor del av hennes inntekt. Tingretten benyttet lovens unntaksregel som sier at fri rettshjelp ikke skal gis dersom det er urimelig at det offentlige betaler for bistanden.

Rett til balanse i meklingen

Lagmannsretten var uenig i denne rettsanvendelsen. Retten uttalte at unntaksregelen skal anvendes med varsomhet. Den skal virke som en sikkerhetsventil i de tilfeller hvor det vil være klart urimelig å gi bistand. Selv om tvistesummen i seg selv var liten, ville utgiftene som utgjorde 16 % av hennes inntekt, ramme henne relativt hardt. Selv om saken var noe bagatellmessig, mente lagmannsretten at kvinnen skulle få dekket juridisk bistand til rettsmekling. Den annen part hadde bistand av advokat. Det ville da skape ubalanse i meklingen dersom kvinnen selv ikke hadde bistand fra advokat. Rettshjelploven bestemmer at fri sakførsel omfatter «hel eller delvis» dekning av salær. Retten fant etter en samlet vurdering at det offentlige skulle dekke bistanden i saken, men bare til og med rettsmeklingen.

Inntekts- og formuesgrense

Ordningen med fri rettshjelp i skadeerstatningssaker er behovsprøvd. Det vil si at den kun gjelder de som har relativt lav inntekt og formue. Inntektsgrensen for enslige er 246 000,- per år. For samboende er den 369 000,- i kombinert inntekt per år. Formuesgrensen er 100 000,- i alle tilfelle, men det er netto formue slik at gjeld skal trekkes fra før formuen beregnes.

Har du spørsmål om fri rettshjelp i personskadesaker?

Kontakt Oslooadvokatene
post@advokat.no eller ring 22 82 84 40

Relaterte saker:

Liten skade – høy erstatning
Voldtektsaken ble henlagt – fikk erstatning