Ble tilbudt kr 300 000 uten advokat – fikk 7, 4 millioner med advokat

Nylig hadde en av våre dyktige advokater en sak for Pasientskadenemnda. Pasienten krevde erstatning som følge av smerter i benet etter at en injeksjon med smertestillende ble satt feil. Etter hjelp fra oss økte erstatningen fra 300 000 kr til 7, 4 millioner kroner.

fusk på eksamen, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, pasientskade

Sakens bakgrunn

Pasienten fikk varige skader etter at hun fikk en injeksjon med smertestillende i hoften. Det viste seg at sprøyten var blitt satt feil, og i ettertid har pasienten vært plaget med smerter, kramper og kraftsvikt i benet. Som følge av dette krevde pasienten erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Erstatningsreglene for pasientskade

Erstatningsreglene for pasientskade bygger på tre grunnleggende forutsetninger. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap, skaden må skyldes behandlingssvikt og det må være årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten. I denne saken var det omstridte vilkåret om det forelå årsakssammheng mellom pasientskaden og inntektstapet.

Erstatning for inntektstap skal beregnes ut fra den inntekten pasienten mest sannsynlig ville fått utbetalt dersom skaden ikke hadde skjedd, og den inntekten pasienten får utbetalt med skaden. I erstatningsretten skal skadelidte tas som han eller hun er. Det betyr at vurderingen må gjøres ut i fra skadelidtes egne forutsetninger, og ikke ut fra egenskaper hos en gjennomsnittspersonen. Det avgjørende spørsmålet ble derfor om pasienten ville falt heller eller delvis ut av arbeidslivet, skaden tenkt borte.

Årsakssammenheng?

Pasienten slet med forskjellige typer sykdommer, og på skadetidspunktet var hun derfor ikke student eller hadde jobb. NPE mente at pasientens øvrige sykdommer uansett ville ha ført til uføretrygd, dersom pasientskaden ikke hadde skjedd. NPE mente derfor at vilkåret om årsakssammenheng ikke var oppfylt, og at hun dermed bare hadde krav på menerstatning og erstatning for tapt evne til arbeid i hjemmet med til sammen 300 000 kr. Pasienten motsatte seg imidlertid dette, og hevdet at hun ville vært sykepleier dersom hun ikke hadde blitt utsatt for behandlingssvikten. Pasienten hevdet derfor at hun også hadde krav på erstatning for fremtidig og påført inntektstap.

Pasientskadenemnda konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom behandlingsskaden og at pasienten har en varig nedsatt ervervsevne. Videre konkluderte nemnda med at det var sannsynlig at pasienten ville fullført sykepleierutdanning, skaden tenkt borte. Pasienten fikk dermed erstatning for påført og fremtidig inntektstap, med til sammen 6, 7 millioner kroner.

Erstatningen for pasientskade økte fra 300 000 kr til 7, 4 millioner kroner

I tillegg til erstatning for inntektstap, ble pasienten tilkjent erstatning for pensjonstap, redusert evne til å arbeide i hjemmet, utgifter som følge av pasientskaden, utgifter til advokathjelp og menerstatning. Til sammen utgjorde dette litt over 7 millioner kroner. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater økte dermed erstatningsutmålingen fra 300 000 kroner til 7, 4 millioner kroner.

Klage og erstatning ved pasientskader

Klage på pasientskade

Du kan klage på skader oppstått ved medisinsk behandling utført av helsepersonell. Både offentlige og private helseinstitusjoner er nå omfattet av ordningen med pasientskadeerstatning.

Erstatningsreglene for pasientskader bygger på tre grunnleggende forutsetninger; det må foreligge et økonomisk tap, skaden må skyldes behandlingssvikt og det må være årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten.

 

Økonomisk tap

Et økonomisk tap oppstår for det første hvis du opplever et inntektstap. Dette kan for eksempel oppstå hvis du blir borte fra jobben en lengre periode eller du går glipp av annen inntekt. Husk at eventuelle trygdeinntekter, forsikringsutbetalinger eller lignende som kommer i stedet for inntekten din, går til fradrag i det eventuelle tapet.

Videre kan du ha et økonomisk tap i form av blant annet (økte) utgifter til legebehandling, medisiner eller transport. Du kan også få dekket utgifter til arbeid i hjemmet.

I tillegg kan du ha krav på det som kalles menerstatning. Her beregnes erstatningsbeløpet ut ifra hvor stor varig medisinsk skade du har blitt påført.

Dersom du har hatt et økonomisk tap, og det foreligger en svikt ved behandlingen, er det et vilkår at selve tapet ditt skyldes behandlingssvikten.

Behandlingssvikt

Behandlingssvikt foreligger når den behandlingen du har fått, ikke er i tråd med alminnelige medisinske retningslinjer og prinsipper. Dette noe kryptiske begrepet betyr på godt norsk at det må være gjort en feil fra legen eller annet helsepersonell som har behandlet deg. Slik feil, eller svikt, kan oppstå ved undersøkelse, diagnostisering, behandling og oppfølging.

Dersom legen oppdager en sykdom på et senere tidspunkt enn da han eller hun burde ha oppdaget den, kan dette utgjøre et grunnlag for erstatning. Svikt kan også oppstå dersom legen opererer feil fot (ja, det kan faktisk skje!) eller gjør en annen form for feil under operasjonen.

En form for svikt er det også hvis du ikke har fått tilstrekkelig informasjon om inngrepet/behandlingen og mulige konsekvenser før inngrepet skal foretas. Dette er særlig aktuelt ved operasjoner og bivirkninger av medisiner. Dette skyldes at man vanligvis skal kunne velge fritt om man ønsker å gjennomgå behandlingen eller ikke. Det er da viktig å vite hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, slik at man kan vurdere om utsiktene til bedring er verdt den risikoen som inngrepet tross alt innebærer.

I enkelte særlige tilfeller kan man også ha krav på erstatning selv om det ikke er skjedd en svikt i behandlingen. Dette kan være aktuelt dersom man har fått en særlig stor eller særlig uventet skade. Husk at dette er en unntaksregel som bare gir erstatning i helt spesielle tilfeller.

Følgene av infeksjoner som oppstår i forbindelse med for eksempel operasjoner gir dessuten rett til erstatning.

 

Pasientskade

Alle former for medisinsk behandling innebærer en form for risiko, og av og til kan det gå galt. Dersom du påføres en skade, og denne skyldes svikt ved den medisinske behandlingen du har mottatt, kan du ha krav på erstatning.

Krav på erstatning ved pasientskade

Tidligere var man henvist til å kreve erstatning fra behandlingsstedet, noe som medførte advokatutgifter og risikoen som en rettslig prosess innebærer. Nå er det Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler erstatningskrav etter pasientskader. Selve behandlingen i NPE er kostnadsfri.

Pasientskadeloven

Det følger av pasientskadeloven at det må foreligge en svikt ved den helsehjelpen du har undergått. Typiske eksempler er feilbehandling under operasjon, mangelfull informasjon om behandlingen og forsinket diagnose. Det kan også ytes erstatning dersom skaden er oppstått grunnet teknisk svikt ved behandlingsstedets utstyr, smitte eller infeksjon, bivirkninger ved vaksinasjon eller dersom skaden er ekstraordinær.

Pasientskaden må også ha medført et erstatningsmessig tap. Dette kan være inntektstap, merutgifter til egenandeler for medisinsk behandling, transportutgifter mv. Videre vil du ha krav på menerstatning dersom skaden er varig og betydelig. Det må dessuten være rimelig sammenheng mellom feilbehandlingen og skaden/tapet (årsakssammenheng). Dette er komplisert erstatningsrett, som våre advokater hjelper deg med.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring