Klage og erstatning ved pasientskader

Klage på pasientskade

Du kan klage på skader oppstått ved medisinsk behandling utført av helsepersonell. Både offentlige og private helseinstitusjoner er nå omfattet av ordningen med pasientskadeerstatning.

Erstatningsreglene for pasientskader bygger på tre grunnleggende forutsetninger; det må foreligge et økonomisk tap, skaden må skyldes behandlingssvikt og det må være årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten.

 

Økonomisk tap

Et økonomisk tap oppstår for det første hvis du opplever et inntektstap. Dette kan for eksempel oppstå hvis du blir borte fra jobben en lengre periode eller du går glipp av annen inntekt. Husk at eventuelle trygdeinntekter, forsikringsutbetalinger eller lignende som kommer i stedet for inntekten din, går til fradrag i det eventuelle tapet.

Videre kan du ha et økonomisk tap i form av blant annet (økte) utgifter til legebehandling, medisiner eller transport. Du kan også få dekket utgifter til arbeid i hjemmet.

I tillegg kan du ha krav på det som kalles menerstatning. Her beregnes erstatningsbeløpet ut ifra hvor stor varig medisinsk skade du har blitt påført.

Dersom du har hatt et økonomisk tap, og det foreligger en svikt ved behandlingen, er det et vilkår at selve tapet ditt skyldes behandlingssvikten.

Behandlingssvikt

Behandlingssvikt foreligger når den behandlingen du har fått, ikke er i tråd med alminnelige medisinske retningslinjer og prinsipper. Dette noe kryptiske begrepet betyr på godt norsk at det må være gjort en feil fra legen eller annet helsepersonell som har behandlet deg. Slik feil, eller svikt, kan oppstå ved undersøkelse, diagnostisering, behandling og oppfølging.

Dersom legen oppdager en sykdom på et senere tidspunkt enn da han eller hun burde ha oppdaget den, kan dette utgjøre et grunnlag for erstatning. Svikt kan også oppstå dersom legen opererer feil fot (ja, det kan faktisk skje!) eller gjør en annen form for feil under operasjonen.

En form for svikt er det også hvis du ikke har fått tilstrekkelig informasjon om inngrepet/behandlingen og mulige konsekvenser før inngrepet skal foretas. Dette er særlig aktuelt ved operasjoner og bivirkninger av medisiner. Dette skyldes at man vanligvis skal kunne velge fritt om man ønsker å gjennomgå behandlingen eller ikke. Det er da viktig å vite hvilke konsekvenser behandlingen kan ha, slik at man kan vurdere om utsiktene til bedring er verdt den risikoen som inngrepet tross alt innebærer.

I enkelte særlige tilfeller kan man også ha krav på erstatning selv om det ikke er skjedd en svikt i behandlingen. Dette kan være aktuelt dersom man har fått en særlig stor eller særlig uventet skade. Husk at dette er en unntaksregel som bare gir erstatning i helt spesielle tilfeller.

Følgene av infeksjoner som oppstår i forbindelse med for eksempel operasjoner gir dessuten rett til erstatning.

 

Fakta

NPE, Norsk pasientskadeerstatning er et statlig forvaltningsorgan som behandler erstatningskrav for pasienter som mener de er blitt påført skade innen helsevesenet. Klageskjema finner du på www.npe.no.

Fakta

Helsetilsynet i ditt fylke behandler klager på helsepersonell og iverksetter eventuelle sanksjoner ved helsepersonellets brudd på lover og retningslinjer.   Pasientskadeloven er den loven som gjelder for behandlingen av pasientskader, og som regulerer vilkårene for å kunne få erstatning etter feilbehandling.

Cecilie Paust-Andersen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Hvor skal du klage?

Den norske stat har opprettet et bredt system for behandling av klager på medisinsk behandling. Det finnes flere offentlige klageinstanser og det kommer an på klagens karakter hvor man skal sende klagen. Imidlertid kan de offentlige instansene normalt være behjelpelige dersom du skulle sende klagen til feil organ.

Søknad om erstatning etter antatt feilbehandling skal sendes Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Dette organet gjør en nøye og bred vurdering av hvorvidt du har et rettmessig krav på erstatning. I saksbehandlingen benytter NPE medisinske spesialister. Dette er leger eller annet helsepersonell som har god kompetanse innenfor sitt fagfelt og dermed er godt kvalifisert for å evaluere behandlingen du har fått.

NPE har sitt eget klageskjema som du kan fylle ut for å søke om erstatning.

Man kan også sende klage til Helsetilsynet  som vurderer reaksjoner mot den legen eller annet helsepersonell som eventuelt har feilbehandlet deg. Helsetilsynets saksbehandling retter seg følgelig mot helsepersonellet. Du som pasient er ikke part i denne saken.

Behandlingen hos Helsetilsynet innebærer med andre ord en vurdering og tilbakemelding til helsepersonellet. Dersom helsepersonellet har opptrådt kritikkverdig, kan Helsetilsynet iverksette reaksjoner mot vedkommende. Dette er det imidlertid en høy terskel for. Det må i helsevesenet, som i alle andre yrker, være et visst rom for feilvurderinger og menneskelige feil.

Hvordan klager du?

En søknad om erstatning for feilbehandling kan du sende til NPE på deres eget klageskjema. Dette skjemaet er forsøkt gjort så enkelt som mulig slik at man skal kunne fylle ut skjemaet selv uten for mye bryderi. Det følger med et eget veiledningsskjema til klageskjemaet.

Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva man skal skrive i skjemaet. En advokat som kjenner systemet og reglene, kan bidra til å få belyst de riktige aspektene ved behandlingsskaden. I visse tilfeller kan manglende kjennskap til regelverket føre til et annet utfall på saken. Er du usikker i forbindelse med utfyllingen av klageskjemaet, eller har du behov for hjelp underveis i klagebehandlingen, ber vi deg ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater. En slik henvendelse er helt uforpliktende.

Ønsker du å klage helsepersonellet inn for Helsetilsynet, kontakter du ditt lokale helsetilsyn for informasjon om hvordan du skal gå frem.

Hva koster klageprosessen?

Statens behandling av din klage eller søknad om erstatning er gratis. Du trenger derfor ikke å betale noe som helst for å sende inn klageskjemaet til NPE eller en klage til Helsetilsynet.

Som hovedregel dekkes ikke advokatbistand i forbindelse med vurderingen av ansvarsforholdet, fordi det er antatt at klageorganenes veiledning vil være tilstrekkelig. Dersom du får medhold i din søknad om erstatning, kan du imidlertid ha rett på advokatbistand i forbindelse med utmåling av erstatningen. Om du har en slik vil vi i advokat.no raskt få brakt på det rene for deg.

Det kan være vanskelig å vite hva man bør fremheve eller hvilke kommentarer man skal gi til de ulike vurderingene fra klageorganet. Dessuten kan det være vanskelig å kartlegge de økonomiske konsekvenser av skaden eller å avgjøre om det tilbudet du har fått om erstatning, er tilstrekkelig.

Vi kan søke NPE om dekning av advokatbistand. Ta kontakt med oss så ordner vi alt det formelle. Det gis vanligvis bare dekning av advokatbistand fra NPE hvis man har vanskeligheter med å kommunisere med NPE, for eksempel på grunn av språkvansker eller problemer med å lese, skrive eller snakke.

Får du helt eller delvis avslag fra NPE, og klageorganet Pasientskadenemnda ikke tar din klage til følge, har du muligheten til å gå til sivilt søksmål. Før du eventuelt sender en stevning, anbefaler vi at du rådfører deg med en advokat som kan fagområdet.

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Cecilie-480x480-1.jpg

Cecilie Paust-Andersen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring