Yrkesskade

Yrkersskadeerstatning advokat

Hvis du har blitt skadet mens du var på jobb vil du kunne ha krav på å få yrkesskadeerstatning. Vi ordner da alt med forsikringsselskapet og sørger for at saken din blir prioritert.

En yrkesskade kan påføre deg økonomisk tap over en periode eller i verste fall livet ut, og dette tapet skal du ha erstattet. Du kan ha krav på menerstatning som dekker ikke-økonomisk tap. Disse rettighetene er idag ansett som så viktige at de er lovfestede og gjelder selv om arbeidsgiver ikke har tegnet noen forsikring.

Saker om erstatning etter yrkesskade byr på mange vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger. Det kan derfor ha stor betydning for utfallet av saken din om du bistås av advokat eller ikke. Mange velger å håndtere saken på egen hånd den første tiden, og kontakter advokat først når forsikringsselskapet fremsetter et tilbud om erstatning.

Vårt råd er å kontakte advokat så tidlig som mulig etter at du ble skadet.

Det kan være vanskelig å få riktig erstatning hvis man venter for lenge. Det er mange beslutninger som skal tas underveis som vil få betydning for erstatningen. Særlig vil valg av sakkyndig som skal utrede skaden din kunne få stor betydning for det beløpet du vil få tilbud om.

Advokatutgifter behøver du ikke å tenke på fordi disse normalt dekkes av forsikringsselskapet eller inn under ordningen for fri rettshjelp. Vi vil også hjelde deg med å søke dekning av advokatutgiftene.