Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling som har ført til en personskade, så kan du ha krav på voldsoffererstatning. Du kan ha krav på voldsoffererstatning for både fysiske og psykiske skader.

 

Vi har dyktige advokater som har bred kompetanse innen voldsoffererstatning og vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på.

Aleksander Thon Aasen
Senioradvokat

barnet bo

Dette hjelper vi deg med

Du kan ha krav på voldsoffererstatning hvis du blir påført en skade som følge av en straffbar handling. Det er spesielt viktig at du får erstatning hvis du lider et økonomisk tap eller blir påvist varig medisinsk invaliditet. Vi hjelper deg med å søke om voldsoffererstatning.

 

Erstatningskravet kan rettes mot gjerningspersonen, men ofte vil ikke eller kan ikke gjerningspersonen betale erstatning. Det er derfor viktig å vite at du kan fremme krav om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning tar jobben med å kreve tilbake pengene fra gjerningspersonen.

 • Vold i nære relasjoner
 • Voldtekt
 • Overfall
 • Tannskader
 • Vold mot barn
 • Psykisk vold
 • Utelivsvold
 • Trusler

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er erstatning for personskade etter en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er et statlig forvaltningsorgan som behandler erstatningskrav etter voldsoffererstatningsloven. Avgjørelsene fra Kontoret for voldsoffererstatning er enkeltvedtak som kan påklages til Erstatningsnemnda for voldsofre.

Kontoret for voldsoffererstatning

Erstatningskravet kan alltid rettes direkte mot gjerningsmannen, altså den som har utført handlingen. Men det er ikke gitt at gjerningsmannen kan gjøre opp for seg. Da er det Kontoret for voldsoffererstatning som behandler kravet. Blir man tilkjent erstatning herfra, vil staten utbetale erstatningen, som så vil kreve dette tilbakebetalt fra gjerningsmannen.

Ordningen med voldsoffererstatning

Hver enkelt sak kan maksimalt gi erstatning på 60 G, for tiden omtrent 6,3 millioner.

 

Ordningen med voldsoffererstatning gjør at man kan bli tilkjent erstatning selv om straffesaken blir henlagt, eller hvis gjerningsmannen er ukjent.

Vilkår for voldsoffererstatning

For å ha rett til voldsoffererstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning er det noen vilkår som må være oppfylt:

 

 • Man må ha vært påført en personskade som følge av en straffbar handling.
 • Den straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, og voldsofferet må kreve at erstatningskravet tas med i straffesaken mot gjerningspersonen. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra disse vilkårene.
 • Det må være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen faktisk har skjedd.

Hva skal voldsoffererstatningen dekke?

Voldsoffererstatningen skal dekke det tapet man har lidt som en følge av den straffbare handlingen, og det tapet man vil ha i fremtiden. Voldsoffererstatningen skal dekke utgifter til for eksempel medisinsk behandling, og ødelagte klær.

 

Dersom man faller ut av jobb på grunn av den straffbare handlingen, kan man også krevet inntektstapet erstattet. Hvis man blir forsinket i studieløpet og kommer senere ut i arbeid kan du også kreve erstatning for dette.

Andre typer erstatning

Dersom man er påført en stor og varig skade, kan man også bli tilkjent menerstatning. I tillegg kan man kreve oppreisningserstatning. Oppreisningserstatningen skal dekke skade av ikke-økonomisk art («tort og svie»).

Fysiske og psykiske skader

Både fysiske og psykiske skader vil kunne gi rett til voldsoffererstatning. Også mindre hendelser kan føre til store konsekvenser. De fysiske skadene er gjerne de mest synlige, men også psykiske skader kan bli omfattende. Det er ikke uvanlig at voldsofre utvikler søvnvansker, angst eller også PTSD etter voldshendelser. Dette er plager som påvirker dagliglivet sterkt, og som kan gi krav på erstatning.

Hvordan gå frem for å få voldsoffererstatning

1

Ta kontakt med en advokat

Våre advokater innen voldsoffererstatning kan bistå deg med søknad om voldsoffererstatning og å innhente nødvendig dokumentasjon for kravet.

2

Politianmeldelse

For å få erstatning må man anmelde saken til politiet. Selv om politiet henlegger saken, kan du få erstatning.

3

Dokumenter skadene

Få dokumentert skadene fra en sakkyndig, som psykolog eller lege.

4

Du må begrense tapet ditt og spar på kvitteringer

Som skadelidt plikter du å begrense det økonomiske tapet. Erstatning kommer også kun i tillegg til ytelser fra det offentlige. Det er derfor viktig at du søker om de ytelser og behandlingstilbud du kan ha krav på fra det offentlige. Det som vil bli dekket av det offentlige har du en plikt til å søke om, og erstatningen omfatter ikke disse postene.

Saker vi kan hjelpe deg med

ektefellebidrag, Obligatorisk treningsøvelse yrkesskade, heving av bilkjøp kjøpsloven, Remove term: heving av bilkjøp kjøpsloven heving av bilkjøp kjøpsloven

Vold i nære relasjoner

Dersom du har blitt utsatt for vold i ekteskap eller samboerforhold kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder både for fysiske og psykiske skader.

hva sier kjøpsloven om heving av kjøp, Testament ugyldig

Voldtekt

En som er utsatt for voldtekt vil ha krav på oppreisning for den straffbare handlingen. Oppreisning er en kompensasjon for krenkelsen en har blitt utsatt for, og dette beløpet er normert til 150 000 kroner. Dette kommer i tillegg til et økonomisk tap. Om voldtektssaken blir henlagt så kan man kreve oppreisning av kontoret for voldsoffererstatning.

Overfall

Dersom du har blitt overfalt, enten på gaten eller i eget hjem kan du ha krav på erstatning. Det gjøres en vurdering av alvorlighetsgraden av voldshandlingen når erstatningen utmåles. Hvor lenge det har pågått og om handlingen er begått av nærstående kan også ha betydning.

erstatning motorsykkel

Tannskader

Tannskader kan ofte være en skade som oppstår etter en voldshandling. For eksempel ved overfall, slag, dytting eller lignende. Tannlegeregninger kan være dyrt, så ved tannskader har du krav på erstatning.

Fallskade yrkesskade, foreldre, hjemme, sykt barn

Vold mot barn

Barn som har vært vitne til vold i familien eller blitt utsatt for vold selv vil i utgangspunktet alltid ha krav på erstatning, i tillegg til krav på egen bistandsadvokat.

Psykisk vold

Det er mange som sliter med den psykiske helsen etter å ha opplevd vold eller overgrep. Dersom du har vært utsatt for psykisk vold kan du har krav på erstatning. Det kan for eksempel gjelde der man har utviklet PTSD, søvnproblemer eller lignende.

Hva er fusk

Utelivsvold

Hvert år er det et stort antall voldshendelser på byen. Dersom man får fysiske eller psykiske skader etter dette, kan man ha krav på erstatning. Også mindre hendelser kan føre til store konsekvenser, og da er det viktig at man får den erstatningen man har krav på.

skilsmisse, gjennomføre drøftelsesmøte, drøftelsesmøte 15-1, råd drøftelsesmøte, nedbemanning, heving, bruktbil, avhjelp, retteforsøk, arbeidstidsordning, markedsføring, boligsalg, forbruker, arbeidstid, minstelønn, familievold, straffansvar, sykt barn, dyr, prøvetid, skilsmisseoppgjør, tilbakekjøpsrett, ugyldighet, jordskifte, strandsonen, brygge

Trusler

Dersom du er blitt utsatt for trusler kan du ha krav på erstatning. Det finnes imidlertid krav om at truslene må ha en viss grad av alvorlighet, som for eksempel drapstrusler eller trusler om vold, og disse truslene må anmeldes til politiet.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • 75.000 i oppreisningserstatning etter hevnporno

  I en sak var det en kvinne som hadde en tidligere samboer som lastet opp flere bilder og filmer av henne uten hennes samtykke. Disse bildene og filmene var av seksuelt innhold. Han hadde sagt til henne at han ville slette disse dersom han fikk seksuelle tjenester av henne.

  Kvinnen hadde fra denne hendelsen utvikler angst og selvmordstanker. Hun la seg på psykiatrisk institusjon og begynte på angstdempende medisiner. Hun klarte ikke jobbe og turte ikke søke nye jobber i frykt for at arbeidsgiver ville finne navnet hennes på internett. Mannen ble straffedømt for hendelsen og kvinnen ble tilkjent oppreisningserstatning på 75.000 kroner.

 • Fikk 2,2 millioner i erstatning etter voldtekt

  I 2009 ble en kvinne utsatt for voldtekt i eget hjem. Gjerningsmannen ble anmeldt og dømt til 3 års fengsel. Samtidig ble kvinnen tilkjent over 300.000 kroner i erstatning for oppreisning og tapt inntekt.

  8 år senere tok kvinnen kontakt med en advokat hos Osloadvokatene og ønsket å søke om voldsoffererstatning. Det anslåtte inntektstapet hun ble tildelt i 2009 viste seg å være for lavt, så de krevde erstatning for lidt og fremtidig inntektstap.
  Søknaden ble behandlet hos Kontoret for Voldsoffererstatning, og de kom frem til at kvinnen hadde krav på erstatning. Hun ble tilkjent 1,9 millioner kroner, som kom i tillegg til beløpet på 300 000 kronene som hun fikk i 2009. Dermed fikk kvinnen 2,2 millioner kroner i erstatning fra staten etter voldtekten. I tillegg betalte staten alle hennes advokatutgifter i forbindelse med søknaden om voldsoffererstatning.

 • Dyttet i ryggen – fikk full erstatning

  Vi i Osloadvokatene fikk en henvendelse fra en mann hadde vært utsatt for en voldshendelse og fått skader i kne og rygg. Mannen hadde blitt dyttet en meter ned fra en platting av en helt ukjent person. Skadene var ikke store, men alvorlige nok til at offeret måtte operere og var nødt til å sykemeldes i noen måneder etter voldsepisoden. Gjerningsmannen ble anmeldt, innrømmet skyld og vedtok et forelegg i saken.

  Offeret sendte en søknad om voldsoffererstatning for utgifter i forbindelse med skaden og operasjonen, men Kontoret for Voldsoffererstatning avviste søknaden med begrunnelse om at det ikke var tilstrekkelig bevist at operasjonen og sykemeldingen hang sammen med voldsepisoden.

  Offeret tok kontakt med en advokat i Osloadvokatene, som sendte en klage på vedtaket og fremholdt at det var en klar årsakssammenheng mellom voldseposiden og de påførte skadene. Det endte med at vår klient fikk oppreisning og full erstatning til legebehandling, i tillegg til fri rettshjelp for å dekke advokatutgiftene.

 • Overfall i eget hjem – fikk erstatning av staten

  En klient tok kontakt med oss i Osloadvokatene etter å ha vært utsatt for to voldsepisoder i eget hjem. Det var dokumentert i legejournalen at han blitt sprayet med pepperspray i ansiktet, og blitt sparket og slått så kraftig at han svimte av. Den siste voldsepisoden stoppet ført når en nabo kom ut og ropte at han hadde ringt politiet, og offeret lå bevisstløst på bakken.

  Episodene ble anmeldt og gjerningspersonene ble straffet med fengsel. Hos Osloadvokatene fikk mannen hjelp til å dekke advokatutgiftene i form av fri rettshjelp for å sende inn søknad om voldsoffererstatning. Kontoret for Voldsoffererstatning innvilget mannens søknad om erstatning, så han ble tilkjent erstatning fra staten og fikk dekket advokatutgiftene i forbindelse med saken.

Våre advokater

Aleksander Thon Aasen
Senioradvokat

Oversikt over våre priser

Bistand fra advokat

Voldsoffererstatning kan by på mange vanskelige spørsmål, både juridiske og medisinske. Hvis du har blitt utsatt for en straffbar handling, anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat.

Når Kontoret for voldsoffererstatning gir medhold i et krav om erstatning, så dekker de også å betale rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Advokatbistand kan også dekkes gjennom ordningen for fri rettshjelp. I noen saker vil man også ha krav på en bistandsadvokat. Her dekker det offentlige utgiftene dine. 

Hvor mye koster en spesialist fra Osloadvokatene?

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på sine tjenester. Ingen saker er like, noe som gjør at det varier hvor mange timer som medgår i hver enkelt sak. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

 

Kan man få fri rettshjelp i voldsoffersaker?

I voldsoffersaker vil man kunne få fri rettshjelp, dersom noen vilkår er oppfylt. I disse sakene gjelder det et inntektskrav. Dersom du er enslig, må du ha en inntekt under 350 000 kroner i året før skatt. Dersom du er samboer eller gift, må samlet inntekt være under 540 000 kroner før skatt. Du kan heller ikke ha formue som overstiger 150 000 kroner. Det vil her være en liten egenandel. Dersom inntekten er under 100 000 kroner betales det ikke noen egenandel.

Det påløper ingen kostnader før vi er enige om oppdrag. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Bistandsadvokat i voldsoffersaker

I noen sakstyper vil man ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet for de mest alvorlige straffesakene, eller der man er påført en betydelig skade. Vi undersøker for deg om du kan ha krav på bistandsadvokat i din sak.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring