Trafikkskade: Advokatens beste råd

Når man utsettes for en ulykke er kanskje ikke papirarbeid det første du tenker på, noe som er forståelig. Det anbefales likevel at du setter deg inn i det mest nødvendige, slik at du ikke mister rettigheter du ellers ville hatt krav på. Her finner du noen sentrale punkter for hva du bør tenke på dersom du har fått en trafikkskade.

trafikkskade

Skriv skademelding

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke er det viktig at det skrives skademelding. Skyldes ulykken at noen andre har kjørt på din bil, er det viktig at du skrive ned forsikringsselskapet til denne bilen. Det som følge av at det er det ansvarlige kjøretøyets ansvarsforsikring som i utgangspunktet er ansvarlige etter ulykken, og dermed det forsikringsselskapet du skal forholde deg til. I mange tilfeller bør også politiet tilkalles ulykkesstedet. Politidokumentene vil være gode bevis på hva som har skjedd.

Vi anbefaler også at du dokumenterer og sikrer bevis selv. Forsikringsselskapet vil ha en interesse i å fremstille ulykken så bagatellmessig som mulig. Det er ikke uvanlig at selskapet prøver å si at ulykken ikke var så kraftig, og at skadene dine dermed ikke kan skyldes ulykken. Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at skadene skyldes trafikkulykken. For å ha de beste mulighetene for å bevise at ulykken var kraftig nok til å forårsake skade, bør du ta bilder og sikre eventuelle vitneutsagn. Slike bevis vil kunne ha stor betydning i ettertid.

Oppsøk lege umiddelbart

Etter en trafikkulykke er det viktig at du oppsøker lege raskt. Dersom du har god dokumentasjon på dine symptomer og plager er det enklere å få erstatning. Sørg derfor for at legen får full oversikt over dine plager etter ulykken, samt at plagene blir skrevet ned i journalen.

Dersom du har vedvarende plager er det viktig å følge opp legebehandling og annen behandling jevnlig. Det bil si uten opphold på flere uker og måneder. Sørg for at slike plager journalføres. Grunnen til at dette er viktig er at det ved nakkeskader stilles krav til kontinuitet i sykdomsbildet over tid.

Ta vare på kvitteringer

Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av ulykken. Det kan for eksempel være kvitteringer for utgifter til behandling eller reiser. Dersom du har kvitteringer er det enklere å beregne ditt økonomiske tap.

Meld fra til forsikringsselskapet

Etter en trafikkulykke bør du melde i fra til ansvarlig forsikringsselskap så snart som mulig. Du bør også melde i fra til ditt eget forsikringsselskap. Det er viktig at du melder i fra om både skade på bilen, og eventuelle personskader. Videre bør du sjekke om skaden kan være dekket av andre forsikringer, som for eksempel ulykkesforsikring eller reiseforsikring.

Fått nakkeskade etter trafikkulykke?

Har du fått en nakkeskade etter en trafikkulykke og lurer på om du har krav på erstatning? Det kan være vanskelig å få erstatning for nakkeskader. Vi ivaretar dine interesser i en sårbar situasjon og sikrer deg riktig erstatning.

erstatning for nakkeskade

Nakkeskade etter trafikkulykke

Nakkeskade er en svært vanlig skade etter en trafikkulykke. Typiske symptomer på nakkeskade er stivhet og smerter i nakken og hodet. Har du vært utsatt for en trafikkulykke og har symptomer på nakkeskader bør du oppsøke en lege raskt. Det er viktig at du får dokumentert symptomene og plagene.

Erstatning for nakkeskade

For at du skal ha krav på erstatning etter en trafikkulykke er det flere vilkår som må være oppfylt. I nakkeskadesakene er det ofte vilkåret om årsakssammenheng som er mest utfordrende. Har du fått en bruddskade i nakken er det ofte enkelt å konstatere årsakssammenheng mellom skaden og ulykken. Har du derimot fått en mer moderat nakkeskade som det er vanskeligere å dokumentere, kan det være utfordrende å konstatere årsakssammenheng. Rettspraksis har oppstilt fire vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge årsakssammenheng ved nakkeslengskader. Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng.

  1. For det første må ulykken ha tilstrekkelig skadeevne. Det innebærer at sammenstøtet må ha vært kraftig nok til å forårsake en varig nakkeskade.
  2. For det andre kreves det at skadelidte hadde akuttsympotmer. Det innebærer at skadelidte må ha fått plager innen de første 72 timene etter sammenstøtet. Det er derfor viktig at skadelidte raskt går til legen slik at symptomene og plagene blir dokumentert.
  3. For det tredje må skadelidte ha en viss kontinuitet i sykdomsbildet som stammer fra akuttfasen. Det innebærer at skadelidte må ha hatt sammenhengende plager fra skaden skjedde og frem til den kroniske fasen 1-2 år senere. For å sannsynliggjøre at vilkåret er oppfylt er det viktig at skadelidte jevnlig har vært hos legen grunnet nakkeplagene.
  4. For det fjerde må sykdomsbildet være forenlige med skader påført ved lignende trafikkulykker. Kriteriet innebærer at sykdomsutviklingen passer med det som etter medisinsk vitenskap er et forventet sykdomsforløp. For nakkeslengskader er det typisk at symptomene er kraftige de første dagene, for deretter å bli mindre plagsomme. Dersom plagene eskalerer i månedene etter skaden, vil dette være uforenlig med det man vet om slike skader. Da vil det være vanskelig å få erstatning.

Hva kan du få i erstatning?

Dersom du har fått en nakkeskade etter en trafikkulykke er utgangspunktet at du har krav på full erstatning. Det innebærer at skadelidte får dekket alle sine økonomiske tap. Trafikkskadeerstatningen vil dekke påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med skaden, påført og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning.

Hvem er ansvarlige etter en trafikkulykke?

Det er det ansvarlige kjøretøyets ansvarsforsikring som i utgangspunktet er ansvarlige for skadene etter en trafikkulykke. Dette gjelder uavhengig av skyld og ansvar for ulykken. Forsikringsselskapet er også ansvarlige for de skader som fører selv blir påført. Dersom det er flere biler involvert vil forsikringsselskapene som regel først avklare ansvaret seg imellom. Det kjøretøyet som får ansvaret vil være erstatningspliktig for personskadene.

Ble skadet i bilulykke i Troms – fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Frontkollisjon

Sent på kvelden var mannen på vei hjem fra jobb da han frontkolliderte med en kvinne som hadde havnet over i feil kjørebane. Mannen drev eget firma med flere ansatte. Trafikkskaden gjorde at han ble sykemeldt og firmaet måtte legges ned.

Ble tilbudt kr 100.000

Bilen han kolliderte med var dekket av lovpålagt ansvarsforsikring. Forsikringsselskapet fremsatte et tilbud om erstatning på kr 100.000. Mannen mente han hadde krav på mer penger og engasjerte advokaten fra Osloadvokatene. Advokatregningen sendte han til forsikringsselskapet.

Måtte pensjonere seg tidligere enn planlagt

Ulykken hadde gjort det umulig for mannen å drive firmaet sitt videre. Planen om å jobbe utover pensjonsalderen måtte derfor legges bort. Forsikringsselskapet erkjente ansvar men var av en annen oppfatning av mannens skade og økonomiske tap. Advokaten fra Osloadvokatene gikk inn i forhandlinger med selskapet.

Fikk fri rettshjelp

Advokaten fremla dokumentasjon som viste omfanget av skaden. Også inntektstapet ble grundig dokumentert. Resultatet ble at forsikringsselskapet oppjusterte sitt tilbud fra kr 100.000 til kr 600.000. I tillegg fikk mannen dekket sine advokatutgifter av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Har du fått trafikkskade?

Er du blitt utsatt for en bilulykke? Våre advokater tar saker i hele landet. Osloadvokatene er blant landets ledende advokater innen erstatningsrett. Vi erfarer ofte at forsikringsselskaper fremsetter lave erstatningstilbud. En dyktig advokat kan hjelpe deg å få det du har krav på. Gjennom forhandlinger eller rettssak jobber vi for at du skal få en erstatning som bedre gjenspeiler tapet som er lidt.

Du kan få dekket advokatutgiftene ved trafikkskade

Saken løses som regel gjennom forhandlinger med det ansvarlige forsikringsselskapet. Forhandlinger er ofte å fortrekke fremfor en rettssak. Men dersom saken ikke løses gjennom forhandlinger vil vi ta saken inn for domstolene, dersom dette er formålstjenlig. Det er det ansvarlige forsikringsselskapet som dekker advokatutgiftene dine. Du kan dermed få bistand av noen av landets beste advokater uten å betale for det.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring