Du har rett på opplysninger fra banken angående din ektefellers økonomi

En av våre advokater har nylig bistått en kleint i en sak om å få tilgang til opplysninger fra banken angående ektefellers økonomi etter en seperasjon. Banken har stilt seg kritisk til å utlevere informasjonen. Hvordan informasjon av denne typen skal håndteres og hva du som ektefelle har rett til, også etter separasjonen, er lovbestemt. I ekteskapsloven er det en rekke bestemmelser som regulerer diverse situasjoner og plikter mellom ektefeller.

vederlagskrav, samvær, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig

Ekteskapsloven § 39 fastsetter at ektefeller har en plikt til å gi hverandre den informasjonen som er nødvendig for å få en oversikt over ektefellens økonomiske stilling. Paragrafen faller innunder kapittel 7 i ekteskapsloven som omhandler ektefellenes gjensidige underholdningsplikt.

 

Ekteskapsloven § 39:

Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og skattemyndighetene gir opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens skattemelding og fastsetting av formues- og inntektsskatt. En ektefelle kan også kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.

 

Hvor langt går opplysningsplikten angående ektefellers økonomi?

 

Opplysningsplikten dekker de opplysningene som er nødvendig for at en ektefelle kan vurdere den økonomiske stillingen til den andre ektefellen. Det å være nysgjerrig er i selg selv ikke nok, opplysningene må være nødvendig. Det er skrevet i forarbeidene til ekteskapsloven § 39 at opplysningsplikten skal være generell. Bestemmelsen blir derfor en generell bestemmelse. At opplysningsplikten er generell skal sikre åpenhet mellom ektefeller, også innenfor økonomiske forhold.

Oppdaget vannledning på tomten – Eiendomsmegler ble erstatningsansvarlig

I en dom avsagt av Asker og Bærum Tingrett ble en eiendomsmegler dømt til å betale 1,7 millioner i erstatning til kjøper av en eiendom.

Kommunal vannledning – byggeforbud på hver side

Megleren hadde ved salget opplyst om at eiendommen var lett bebyggelig. Etter inngåelse av avtale om kjøp, oppdaget imidlertid kjøperen at det var en kommunal vannledning midt på tomten. Inntil denne var det et byggeforbud på fire meter på hver side. Byggeforbudet medførte at eiendommen ikke var lett å bebygge. Eiendomsmeglers opplysninger i forkant av kjøpet ble dermed ansett for å være misvisende. Saken er anket av eiendomsmeglerfirmaet.

Hvilke opplysninger har du krav på å få fra eiendomsmegler?

Eiendomsmeglers opplysningsplikt omfatter opplysninger som kjøperen ”har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen”, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Dette omfatter blant annet tinglyste forpliktelser på eiendommen, tilliggende rettigheter som for eksempel ferdselsretter og sameieparter. Eiendomsmegleren kan også ha plikt til å opplyse om offentlige planer som gjelder naboeiendommen eller strøket.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring