Foreldretvist om foreldreansvar og samvær

Nylig var en foreldretvist oppe i Borgarting lagmannsrett. Partene var enige om at barnet skulle bo hos mor. De var imidlertid uenige om hvem som skulle ha foreldreansvaret, samt omfanget av samværene.

fornærmet, samvær

Forholdet mellom mor og far

Da samlivet tok slutt ble partene enige om at barnet skulle ha fast bosted hos mor, far skulle ha samvær og de skulle ha delt foreldreansvar. Kort tid etter samlivsbruddet sendte imidlertid mor bekymringsmelding til barneverntjenesten. Bekymringsmeldingen handlet om fars oppførsel. Etter dette ble forholdet mellom foreldrene vanskelige, og faren så barnet lite. 

Mor flyttet til utlandet

Et år etter samlivsbruddet flyttet barnet og moren til utlandet. Moren hadde ikke innhentet samtykke fra far til flytting, og faren visste derfor ikke at datteren hans hadde flyttet til et annet land. Som følge av dette anmeldte far mor for barnebortføring. Senere tok han også ut stevning for Oslo tingrett og krevde samvær fastsatt etter rettens skjønn.

Oslo tingrett konkluderte med at mor skulle ha foreldreansvaret alene, mens far hadde rett til samvær med beskyttet tilsyn i 16 timer per år. Far mente imidlertid at dommen var feil i resultat og begrunnelse, og anket derfor saken til lagmannsretten.

Utgangspunktet er felles foreldreansvar

Etter barneloven er utgangspunktet felles foreldreansvar når samlivet opphører. Skal en forelder tilkjennes foreldreansvaret alene må det foreligge særlige grunner som tilsier at en slik løsning vil være det beste for barnet.

I vurderingen av om det forelå særlige grunner la lagmannsretten vekt på at far hadde hatt en vedvarende negativ holdning til mor. Videre la retten vekt på at foreldrene har hatt liten kontakt og samarbeidet dårlig over lang tid. Retten la også vekt på at fars atferd tydet på at han ikke hadde tilstrekkelig vilje eller evne til å samarbeide om barnet. Dette gjør at et nødvendig samarbeid om foreldreansvar er vanskelig. Lagmannsretten konkluderte derfor med at det forelå særlige grunner for å frata far foreldreansvaret. Mor fikk dermed ansvaret alene.

Samvær med far

Utgangspunktet etter barneloven er at barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Avgjørelse om samvær skal først og fremst rette seg etter hva som er best for barnet. Partene er enige om at far skal ha samvær. Det er imidlertid uenighet om omfanget av samværene, herunder om de skal finne sted i Norge, og i hvilken utstrekning de skal gjennomføres med beskyttet eller støttet tilsyn.

Foreldretvist – fast bosted hos far

Etter samlivsbruddet var mor og far uenige om hvor barna skulle bo. Både tingretten og lagmannsretten kom frem til at barna skulle ha fast bosted hos far. Mor var imidlertid uenig i avgjørelsene, og anla endringssøksmål med påstand om at barna skulle bo hos henne. Ved bistand fra oss vant far frem med at barna skulle ha fast bosted hos han.

fast bosted, akuttplassering, bekymringsmelding

Foreldretvist

I tiden etter samlivsbruddet var partene uenige om hvor barna skulle bo. Far tok dermed ut søksmål med krav om fastsettelse av samvær og delt foreldreansvar. Partene inngikk rettsforlik, og det ble bestemt at partene skulle ha delt foreldreansvar. Datteren ønsket imidlertid ikke å være hos far, noe som førte til et begrenset samvær mellom dem. Faren tok dermed ut søksmål med krav om at barna skulle ha fast bosted hos han.

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at datteren og sønnen skulle bytte omsorgshovedbase og ha fast bosted hos far. Mor var imidlertid ikke fornøyd med avgjørelsene, og anla endringssøksmål med krav om at barna skulle ha fast bosted hos henne.

Gaver av uskifteformuen – Ny dom fra Høyesterett

For en gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo er det visse begrensninger i retten til å gi gaver. Den lengstlevende ektefellen kan ikke uten samtykke fra arvingene gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det har i underrettspraksis og juridisk teori vært antydet hvor en slik “misforholds-grense” ligger, uten at spørsmålet har vært behandlet av Høyesterett. Den 9. november 2022 ava Høyesterett en dom i en sak hvor spørsmålet ble behandlet.

gaver, uskifte, NAV, offentlig skifte, testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Gavesalg likestilles med gaver

En gave er en vederlagsfri formuesoverføring som har til hensikt å berike mottakeren. Gavesalg likestilles med gaver. Et gavesalg er når man kjøper en gjenstand til underpris. Det vil si at man overdrar en gjenstand mot et vederlag som er større enn symbolsk, men lavere enn markedspris. Et eksempel på et gavesalg kan være at lengstlevende ektefelle bytter sin verdifulle bolig mot en av barnas mindre leiligheter.

Ny dom fra Høyesterett

Saken handlet om en far som gikk bort i 2021, og hadde sittet i uskiftet bo i 22 år. I løpet av uskifteperioden fikk faren en ny samboer, som hadde tre barn. De kjøpte en bolig sammen hvor faren eide 1/3 av boligen. Da den nye samboeren gikk bort kjøpte faren boligen til full markedspris. Det ble ikke tatt hensyn til at han allerede eide 1/3 del av boligen. Kjøpet utgjorde derfor en gave fra uskifteboet til samboerens arvinger på 2 150 000 kr.

Stod gaven i misforhold til uskifteformuen?

Høyesterett bekreftet det som hittil har vært antatt i juridisk teori. Vurderingen av om gaven står i misforhold til uskifteformuen skal ta utgangspunkt i en matematisk beregning. Beregningen skal ta utgangspunkt i nettoverdien av hele boet, inkludert den delen som opprinnelig tilhørte gjenlevende. Det er verdien på gavetidspunktet som er avgjørende, ikke for eksempel verdien da uskiftet ble etablert.

Høyesterett uttalte at det gir en viss veiledning å bygge på en “faresone” i området 10-30 % av uskifteformuen. Dette betyr at hvis verdien av gaven tilsvarer over 30 % av uskifteformuen vil den nesten alltid kunne omstøtes. Gaver under 10 % av boets verdi vil sjeldent kunne omstøtes. Det må foretas en konkret vurdering, hvor særlige omstendigheter kan føre til en annen løsning.

Advokaten forklarer: Hva er skjevdelingskrav i arveoppgjør?

Arveoppgjør kan fort bli opphetede, og det kan skapes splid i familien. Det kan være komplisert å forstå hvilke plikter og rettigheter du har i en slik konflikt. I denne artikkelen forklarer våre advokater hva et skjevdelingskrav i et arveoppgjør er.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar, tilbakekalle testament

Advokaten forklarer: Hva er pliktdelsarv?

Arvelater har i utgangspunktet frihet til å bestemme hvordan formuen og eiendelene skal fordels gjennom et testament. Testator er derimot ikke helt fri og loven setter begrensninger på hvordan testator kan fordele verdiene. I denne artikkelen går våre advokater gjennom hva pliktdelsarv er og hvordan pliktdelsarven legger begrensninger på arvelaterens testasjonsfrihet.

Forbruker advokat, Yrkesskade råd, krav til gyldig testamente
Forbruker advokat

Advokaten forklarer: Krav til et gyldig testament

Et testamente er arvelaters siste ønske og vilje om hvordan arvelaters eiendeler skal fordeles. Arvelater velger selv om han ønsker å opprette testamentet, men det er strenge formkrav som må være oppfylt dersom testamentet skal være gyldig. I denne artikkelen gir Osloadvokatene sine arverettseksperter en forklaring på hvilke krav et testamente må oppfylle for å være gyldig.

heve kjøp motorsykkel forhandler ,

Mistenker du overgrep eller vold under samvær?

Hva gjør du dersom du mistenker at samværsforelderen utsetter barna for vold eller overgrep under samvær?

samvær

Plikt til å beskytte barnet

Foreldre som har foreldreansvar har plikt til å beskytte barnet mot vold og overgrep. Dette følger av reglene om foreldreansvar i barnelova § 30. Dersom du mistenker at samværsforelderen utsetter barnet for vold eller overgrep, trenger du ikke å levere barnet til samvær. Plikten til å beskytte barnet mot vold, overgrep eller andre skadelige handlinger, går foran samværsforelderens rett til samvær.

Hva er overgrep?

I forarbeidene til barneloven er det inntatt en definisjon av hva som menes med overgrep. Med overgrep menes psykisk eller fysisk vold eller seksuelle overgrep. Overgrep omfatter også å være vitne til vold som kan ha påført barnet skader, eller medført at barnet er redd for samværsforelderen.

Overgrep under samvær

I foreldretvister er utgangspunktet at avgjørelser skal gjøres ut fra hensynet til barnets beste jf. barnelova § 48. I saker som gjelder mistanke om overgep mot barn, skal det derfor gjelde et lavere beviskrav enn i vanlige saker. Det kommer frem av forarbeidene til barnelova at det ikke trengs sannsynlighetsovervekt for at mistanke om vold og overgrep skal legges til grunn. Bakgrunnen for dette er at retten aldri skal treffe en avgjørelse som kan medføre risiko for at et barn utsettes for vold eller overgrep.

Når retten skal vurdere en påstand om vold og overgrep, er et relevant moment om påstanden er blitt fremsatt under en konflikt mellom foreldrene. Noen foreldre fremsetter falske påstander for å svekke den andre. Dette gjør at retten krever at påstanden kan underbygges med bevis. Eksempler på bevis kan være uttalelser fra skole, barnehage, dokumenter fra barnevernet, helsesøster eller uttalelser fra barnet selv.

Samværsabotasje

Dersom ikke retten er enig i at det er en risiko for at barnet blir utsatt for vold eller overgrep, kan tilbakeholdelsen av barnet bli ansett for å være samværsabotasje. Dette kan slå svært uheldig ut i en sak for domstolene. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med en advokat som er spesialist på området.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i foreldretvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring