Skal en tilbakekjøpsrett av aksjer hensyntas i skilsmisseoppgjøret?

Borgarting lagmannsrett behandlet nylig en tvist om et skilsmisseoppgjør. Det sentrale spørsmålet i saken var om en tilbakekjøpsrett av aksjer utgjør en formuesverdi som skal deles med ektefellen. Lagmannsretten konkluderte med at tilbakekjøpsretten ikke skulle hensyntas i skilsmisseoppgjøret.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade, arbeidsavtaler, arbeidstidsordning, tilbakekjøpsrett, aksjer, skilsmisseoppgjør

Avtale om tilbakekjøpsrett

Mannen hadde fire år før samlivsbruddet overført aksjene i et holdingselskap til sine tre barn. Samtidig som aksjene ble overført inngikk mannen og barna en avtale om at mannen skulle ha en ubetinget tilbakekjøpsrett. Dersom mannen valgte å benytte seg av tilbakekjøpsretten, skulle aksjene verdsettes til en lavere verdi enn markedsverdien. I lagmannsretten var tilbakekjøpsretten verdsatt til 70 000 000 kr før skatt.

Spørsmålet for lagmannsretten var om tilbakekjøpsretten utgjorde en formue for mannen som måtte hensyntas i skilsmisseoppgjøret. Den tidligere ektefellen mente at tilbakekjøpsretten hadde stor økonomisk verdi og måtte anses som en formue som skulle deles på skifte. Mannen kunne når som helst på grunn av avtalen få tilgang til den totale verdien som ligger i selskapet. Kvinnen anførte at tilbakekjøpsretten var en finansiell opsjon, og at det måtte vektlegges at det var en ubetinget fordring.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten la i sin vurdering vekt på at mannen fritt kan velge om og når han vil benytte seg av tilbakekjøpsretten. Dette talte for at tilbakekjøpsretten utgjorde en verdi som skulle hensyntas i skilsmisseoppgjøret. Formålet med avtalen om tilbakekjøpsrett var imidlertid å fastsette en sikkerhetsventil i tilfelle barna skulle vise seg å ikke være egnet til å forvalte aksjepostene. Videre mente lagmannsretten at skattebelastningen var så stor, at det var lite sannsynlig at mannen kom til å benytte seg av den. I tillegg var tilbakekjøpsretten personlig og kunne ikke omsettes. Etter en helhetsvurdering konkluderte derfor lagmannsretten med at det ikke skulle tas hensyn til tilbakekjøpsretten i skilsmisseoppgjøret.

Saken er anket til Høyesterett

Den tapende ektefellen har anket saken til Høyesterett, som har besluttet å behandle det aktuelle spørsmålet. Dersom anken fører frem, skal verdien av tilbakekjøpsretten, etter fradrag for skatt, deles mellom ektefellene etter ekteskapslovens regler. Spørsmålet har ikke tidligere vært oppe i Høyesterett, og det blir derfor spennende å se hva Høyesterett konkluderer med.

Skilsmissefellen mange ikke kjenner til

Når ikke annet er avtalt, er utgangspunktet at alt man tjener under ekteskapet er felleseie. Det betyr at alt som hovedregel skal deles 50/50 ved en skilsmisse. Det er imidlertid en ting mange ikke kjenner til, og det er hva som skjer med ektefellenes gjeld. Gjeldsavleggelsen en av de mest krevende temaene å ta hånd om, og vi anbefaler derfor å bli bistått av en advokat som er ekspert på området.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering, arveoppgjøret, overtidsarbeid, forloddskrav, hjemmekontor, skilsmissefellen

Gjeldsavleggelsen

Utgangspunktet er at ektefellenes felleseiemidler skal deles likt mellom ektefellene. Før ektefellenes midler går til likedeling kan det imidlertid trekkes fra gjeld. Det er denne prosessen som kalles for gjeldsavleggelsen.

Formålet med gjeldsavleggelsen er å finne ut hvor store verdier som skal gå til likedeling. Ved gjeldsavleggelsen er det viktig å skille mellom den gjelden som ektefellene hefter for alene, og den gjelden de begge er ansvarlig for. Dette får betydning for om gjelden kan trekkes fra i felleseiemidler eller særeiemidler. Forskjellen på felleseie og særeie kan du lese mer om her.

Skillsmissefellen mange ikke kjenner til

Etter ekteskapsloven er utgangspunktet at en ektefelle ikke kan stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen. I praksis vil imidlertid all gjeld påvirke begge ektefellene ved en skilsmisse, siden hver av dem kan trekke fra gjeld før midlene går til likedeling. Man kan dermed risikere at en betydelig del av felleseiemidlene blir spist opp av den andre ektefellens gjeld.

Et illustrerende eksempel kan være et ektepar som eier en gjeldsfri bolig som er verdt 4 millioner kroner. Ektefellene eier boligen 50/50, og har derfor verdier til 2 millioner kroner hver. Den ene ektefellen har imidlertid opparbeidet seg en gjeld på 1 million kroner, og har derfor i realiteten verdier til kun 1 million kroner som kan deles med ektefellen. Totalt har de dermed 3 millioner kroner som skal likedeles, noe som gir 1,5 millioner kroner hver.

Etter hjelp fra oss fikk kvinnen en betydelig høyere eierandel i felles bolig

Nylig var en tvist om skilsmisse oppe i Follo og Nordre Østfold tingrett. Saken handlet om eierskap til tidligere felles bolig. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen frem med at partene eide halve boligen hver.

fuktskader, salg av bolig, felles bolig

Sakens bakgrunn

I 2010 kjøpte partene en enebolig sammen for 5 600 000 kr. Samtidig solgte mannen leiligheten sin. Ved kjøpet av eneboligen tok partene opp mellomfinansiering og boliglån. Pengene fra salget til leiligheten til mannen ble brukt til å betale mellomfinansieringen på 4 715 000 kr.

Fordelingen ved skilsmisse

Utgangspunktet ved en skilsmisse er at partenes formue skal deles likt etter at hver av partene har gjort fradrag for gjeld. Når partene kjøpte huset, var de imidlertid ikke ektefeller, men samboere. I slike tilfeller vil grunnlaget for sameie kunne være avtale mellom partene eller partenes bidrag til ervervet.

Arveoppgjør: Privat eller offentlig skifte

Hvis gjenlevende ektefelle ikke skal sitte i uskifte, må det etter et dødsfall foretas et skifteoppgjør. Arvingene kan velge om det skal foretas et privat eller offentlig skifte.

offentlig skifte

Hva er et privat skifte?

Ved privat skifte må arvingene selv ordne alt etter den avdøde. Når det skal foretas et privat skifte må en eller flere av arvingene ta på seg ansvaret for avdødes gjeld. Det er derfor viktig å være sikker på at boets eiendeler overstiger boets gjeld. Dersom du er usikker på hvor mye gjeld avdøde har, kan du be om et preklusivt proklama. Preklusivt proklama er en oppfordring til eventuelle kreditorer om å melde sine krav. Hvis et krav ikke meldes innen fristens utgang, bortfaller kravet. Det er imidlertid unntak fra skatte- og pantekrav, samt krav arvingene kjenner til.

Ved et privat skifte må arvingene bli enige om fordelingen av arven, verdsetting av gjenstander og hvem som skal arve de ulike gjenstandene. Når arvingene er enige, bør det settes opp en privat skifteavtale mellom dem.

Fristen for å velge privat skifte

Fristen for å velge privat skifte er 60 dager etter dødsfallet. Innen fristens utløp må erklæring om privat skifte fylles ut og sendes til retten.

Etter innsending vil du motta en skifteattest fra tingretten som viser hvem som er ansvarlig for avdødes gjeld, og pliktene for utførelse av skiftet. De ansvarlige for skiftet må gjøre opp boet, og nedbetale avdødes gjeld. For å gjøre opp boet er det viktig å huske på å avslutte avdødes forsikringer, abonnementer og lignende.

Hva er et offentlig skifte?

Et offentlig skifte vil utføres av tingretten. Dersom arvingene ikke blir enige om fordelingen av arven, kan hver av dem kreve et offentlig skifte inntil 3 år etter dødsfallet. Et offentlig skifte kan kun kreves så lenge et privat skifte ikke er avsluttet.

Ulempen med et offentlig skifte er at det ofte er kostbart og tar lang tid å gjennomføre. Et offentlig skifte koster i utgangspunktet 18 ganger rettsgebyret, noe som utgjør ca. 22 000 kr. Tingretten oppnevner imidlertid ofte en bobestyrer. Da betales bare halvt rettsgebyr, men det må betales salær til bobestyreren.

En mellomting mellom privat og offentlig skifte

Det går an å gå for en mellomløsning, hvor arvingene gjennomfører et privat skifte med bistand fra advokat. Da vil advokaten være fullmektig for arvingene, og forsøke å få til en enighet om fordelingen av boet. Dette kan være kostnadsbesparende, da flere utgifter bortfaller. Bistand fra advokat skaper også en trygg og sikker gjennomgang, slik at du unngår feil ved skifteoppgjøret.

Hva har du krav på ved skilsmisse?

Ved en skilsmisse oppstår det en rekke spørsmålet. Et av spørsmålene som oppstår er hvem som har krav på hva, og hvordan gjelden skal fordeles. Hva en ektefellene har krav på avhenger av hvilken formuesordning de har. Utgangspunktet er at felles formue og gjeld skal deles likt mellom ektefellene.

Familie, arv og skifte, skilsmisse

Hva er en skilsmisse?

Skilsmisse innebærer at ekteskapet opphører. Skilsmisse skjer enten ved bevilling fra statsforvalteren eller ved dom. I forbindelse med en skilsmisse må man ta stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld.

Hva har du krav på ved skilsmisse?

Hva en ektefelle har krav på ved en skilsmisse avhenger av hvilken formuesordning ektefellene har. Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellene har felleseie. Det betyr at det ved inngåelsen av et ekteskap opprettes felleseie mellom ektefellene, med mindre det avtales noe annet. At ektefellene har felleseie innebærer at deres samlede formue ved en skilsmisse skal deles likt etter fradrag for gjeld.

Unntak fra likedeling

Det gjøres unntak fra hovedregelen om likedeling dersom en av ektefellene har skjevdelingsmidler. Skjevdelingsmidler er verdier som kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde ved inngåelsen av ekteskapet, eller senere har fått ved arv eller gave fra andre enn ektefellen. At verdiene kan skjevdeles innebærer at midlene kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret.

Et annet unntak fra likedeling er når hele eller deler av formuen er særeie. Særeie innebærer at formuen som hver av ektefellene eier, ikke skal deles ved separasjon eller skilsmisse. For at noe skal være særeie må det bestemmes av giver aller arvelater, eller det må være avtalt mellom ektefellene i en ektepakt.

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en avtale mellom ektefellene som bestemmer hva som skal skje med ektefellenes formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt. Dersom ektefellene har lagd en ektepakt, er det nødvendig å se på denne for å finne ut av hva en ektefelle har krav på. Hvis ikke ektepakten regulerer alle sider ved oppgjøret, vil lovens regler supplere ektepakten.

Skilsmisse og firma

Vi har de siste årene hatt svært mange skifteoppgjør der en av partene eier et firma eller en næringsvirksomhet. Mange av disse ektefellene har ingen avtale og heller ikke noen ektepakt med særeie.

Skifteoppgjør for firmaeiere

Mange ulike situasjoner

Noen eide en forretning eller et firma før man ble gift, mens andre har etablert eller startet firma mens man er gift.

De største problemene kommer i de sakene der man eier et firma før man gifter seg. man skal da gjerne foreta såkalt skjevdeling. Det kan også hende at man har arvet i løpet av ekteskapet. Både det man hadde før man giftet seg og det man har arvet under ekteskapet er gjenstand for skjevdeling. Det er her ekteskapsloven § 59 som regulerer dette. Les mer om skilsmisse her.

Spørsmålet er dermed store verdier kan «klart føres tilbake til» den næringsvirksomheten som ektefellen eide ved ekteskapsinngåelsen?

Det er viktig å være klar over at dette er en verdiregel og ikke en gjenstandsregel. Det betyr at det er verdien av firmaet eller butikken man kan holde utenfor skiftet og ikke selve firmaet som sådan. Mange blander dette sammen og det gjør til og med enkelte advokater.

Vurderer du skilsmisse?

Hvis du eller din ektefelle ikke ønsker å fortsette samlivet er det naturlig at dere flytter i fra hverandre. Har dere bestemt dere, bør dere ta ut separasjon å få separasjonsbevilling. Da vil dere få avgjort flere viktige spørsmål, blant annet om hvem som skal ha bruksrett til boligen, barnebidrag osv.

Skilsmisse får du via fylkesmannen

Separasjon gir deg også rett til å kreve deling av boet, og skilsmisse etter kortere tid enn ved et samlivsbrudd. Er dere enige om å søke separasjon er det enkleste å underskrive en felles begjæring og sende den til Fylkesmannen.no. En slik begjæring settes opp på et eget skjema. Her finner du dette skjemaet.

Etter ett år kan dere sende inn begjæring om skilsmisse til fylkesmannen. I tillegg til søknaden må du sende inn vigselsattest. Har du ikke vigselsattesten lenger kan du få en ny hos Skatteetaten.  Separasjonsbevilling som gis av fylkesmannen, dåpsattest/navneattest hvis du ønsker å skifte navn, og til slutt adskillelseserklæring. Det siste er en bekreftelse fra to vitner om at dere har bodd adskilt i separasjonstiden. Skilsmissen er ikke endelig før klagefristen er utløpt, og det tar ca. 3 uker. Det er vanlig at partene frafaller klageretten, slik at bevillingen blir endelig når vedtaket foreligger.

I tvil? Søk rådgivning først

Familievernkontoret  kan hjelpe deg med å løse konflikter i ekteskapet gjennom ekteparterapi og familieterapi.

Til hvert familievernkontor er det tilknyttet lege, sosionom, psykolog og psykiater. Noen kontorer har også kontakt med jurist og prest. Disse kontorene drives av fylket, kommunen eller bispedømmet. Kontoret kan kontaktes direkte uten henvisning, og all hjelp og veiledning er gratis.

Barn? Mekling er påkrevet

Det første du gjør dersom du ønsker å skille deg og har barn er å søke om mekling. Dette gjør du før du tar ut separasjon. Er barna over 16 år, faller kravet om mekling vekk. Fylkesmannen har ansvaret for meklingen i fylket. Han eller hun godkjenner hvem som kan være mekler og gir meklingsbevilgning. Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten og hvor barnet skal bo. Avtalen skal legge vekt på hva som er barnets beste og de økonomiske konsekvensene. Dere har plikt til å forsørge barna etter evne, og størrelsen på barnebidraget kan avtales. Blir dere ikke enige har NAV utarbeidet prosentsatser for hvor stort bidraget skal være.

Meklingsattest

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring