Etter hjelp fra oss fikk kvinnen en betydelig høyere eierandel i felles bolig

Nylig var en tvist om skilsmisse oppe i Follo og Nordre Østfold tingrett. Saken handlet om eierskap til tidligere felles bolig. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen frem med at partene eide halve boligen hver.

fuktskader, salg av bolig, felles bolig

Sakens bakgrunn

I 2010 kjøpte partene en enebolig sammen for 5 600 000 kr. Samtidig solgte mannen leiligheten sin. Ved kjøpet av eneboligen tok partene opp mellomfinansiering og boliglån. Pengene fra salget til leiligheten til mannen ble brukt til å betale mellomfinansieringen på 4 715 000 kr.

Fordelingen ved skilsmisse

Utgangspunktet ved en skilsmisse er at partenes formue skal deles likt etter at hver av partene har gjort fradrag for gjeld. Når partene kjøpte huset, var de imidlertid ikke ektefeller, men samboere. I slike tilfeller vil grunnlaget for sameie kunne være avtale mellom partene eller partenes bidrag til ervervet.

Fakta

Det fremgår av sameieloven § 2 at sameiere skal anses å ha like store eierandeler i sameiegjenstanden, dersom det ikke er grunnlag for annet.

Hvem eier tidligere felles bolig?

Retten uttalte at det er de reelle eierforhold som er avgjørende, og ikke hvem som er registrert som eier i kjøpekontrakt, skjøte eller grunnbok. Partene kan fritt inngå avtale om sameie, og det stilles ingen formkrav.

Begge partene stod som låntakere, samt eiere av huset med en ideell andel hver. Kvinnen mente derfor at partene hadde inngått en avtale om at de eide halve huset hver. Mannen var uenig i dette, og mente at partenes bidrag til kjøpet av huset skulle legges til grunn. Han hadde brukt penger fra salget av sin leilighet til å betale en vesentlig del av det nye huset, og mente derfor at han eide mer av huset enn kvinnen.

Som følge av at hovedregelen er at sameiere eier en like stor eierandel, var spørsmålet om det var avtalt noe annet. Det forelå ingen skriftlig avtale som regulerte spørsmålet om sameie. Spørsmålet var dermed om det var andre grunnlag for å avvike sameielovens hovedregel.

Er partene likeverdige sameiere av boligen?

Kvinnen hevdet at partene ble enige om at de skulle eie halvparten av boligen hver. Mannen var alvorlig syk, og kvinnen hevdet at bakgrunnen for avtalen var at de skulle skape en trygg fremtid for barna. At partene giftet seg et år etter huskjøpet så retten på som en bekreftelse av intensjonen om likeverdig eierskap.

I tillegg til kvinnens forklaring, la retten vekt på at boligen var registrert med en halvpart på hver i grunnboken og partenes selvangivelse. Videre la retten vekt på at begge partene stod som kjøpere, samt at partenes opptreden overfor hverandre og omverden indikerte at de var sameiere med en like stor eierandel. Partene var også likeverdige ansvarlige for lån, samt hadde en fullstendig sammenblandet økonomi. Dette var forhold som tydet på at begge partene ønsket at boligen skulle eies med en halvpart på hver. Retten konkluderte derfor med at det ikke var grunnlag for å avvike sameielovens hovedregel om like eierandeler.

Partene var likeverdige sameiere av boligen

Etter en konkret vurdering konkluderte retten med at partene eide halvparten av boligen hver. Etter hjelp fra en av våre dyktige advokater fikk dermed kvinnen en vesentlig høyere eierandel enn det mannen mente at kvinnen hadde rett til.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring