Skal en tilbakekjøpsrett av aksjer hensyntas i skilsmisseoppgjøret?

Borgarting lagmannsrett behandlet nylig en tvist om et skilsmisseoppgjør. Det sentrale spørsmålet i saken var om en tilbakekjøpsrett av aksjer utgjør en formuesverdi som skal deles med ektefellen. Lagmannsretten konkluderte med at tilbakekjøpsretten ikke skulle hensyntas i skilsmisseoppgjøret.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade, arbeidsavtaler, arbeidstidsordning, tilbakekjøpsrett, aksjer, skilsmisseoppgjør

Avtale om tilbakekjøpsrett

Mannen hadde fire år før samlivsbruddet overført aksjene i et holdingselskap til sine tre barn. Samtidig som aksjene ble overført inngikk mannen og barna en avtale om at mannen skulle ha en ubetinget tilbakekjøpsrett. Dersom mannen valgte å benytte seg av tilbakekjøpsretten, skulle aksjene verdsettes til en lavere verdi enn markedsverdien. I lagmannsretten var tilbakekjøpsretten verdsatt til 70 000 000 kr før skatt.

Spørsmålet for lagmannsretten var om tilbakekjøpsretten utgjorde en formue for mannen som måtte hensyntas i skilsmisseoppgjøret. Den tidligere ektefellen mente at tilbakekjøpsretten hadde stor økonomisk verdi og måtte anses som en formue som skulle deles på skifte. Mannen kunne når som helst på grunn av avtalen få tilgang til den totale verdien som ligger i selskapet. Kvinnen anførte at tilbakekjøpsretten var en finansiell opsjon, og at det måtte vektlegges at det var en ubetinget fordring.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten la i sin vurdering vekt på at mannen fritt kan velge om og når han vil benytte seg av tilbakekjøpsretten. Dette talte for at tilbakekjøpsretten utgjorde en verdi som skulle hensyntas i skilsmisseoppgjøret. Formålet med avtalen om tilbakekjøpsrett var imidlertid å fastsette en sikkerhetsventil i tilfelle barna skulle vise seg å ikke være egnet til å forvalte aksjepostene. Videre mente lagmannsretten at skattebelastningen var så stor, at det var lite sannsynlig at mannen kom til å benytte seg av den. I tillegg var tilbakekjøpsretten personlig og kunne ikke omsettes. Etter en helhetsvurdering konkluderte derfor lagmannsretten med at det ikke skulle tas hensyn til tilbakekjøpsretten i skilsmisseoppgjøret.

Saken er anket til Høyesterett

Den tapende ektefellen har anket saken til Høyesterett, som har besluttet å behandle det aktuelle spørsmålet. Dersom anken fører frem, skal verdien av tilbakekjøpsretten, etter fradrag for skatt, deles mellom ektefellene etter ekteskapslovens regler. Spørsmålet har ikke tidligere vært oppe i Høyesterett, og det blir derfor spennende å se hva Høyesterett konkluderer med.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring