Ektefellers underholdsplikt

Visste du at ektefeller har en underholdsplikt overfor hverandre? Prinsippet etter norsk rett har lenge vært at ektefellene har plikt til å bidra til «familiens underhold», og hver av partene plikter å gjøre dette etter «evne».

I dag er dette prinsippet blitt noe modernisert. Grunnregelen etter ekteskapsloven § 38 er likevel fortsatt at ektefellene sammen har «ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for det felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles særlige behov». Ektefellenes «felles behov» vil typisk være større investeringer i bolig og dekning av løpende forbruksutgifter.
Ektefellenes «særlige behov» omfatter utgifter til klær, kontigenter, transport, utgifter til lege, fornøyelser mv. Ektefellens særlige behov vil således være mer omfattende enn «nødvendige behov», slik det følger av el. § 41.

Når oppfylles underholdsplikten?

Underholdsplikten oppfylles etter ekteskapsloven § 38 første ledd ved «tilskudd av penger, ved virksomhet i hjemmet eller på annen måte». Det er åpenbart at ordlyden er svært skjønnsmessig, slik at omfanget av plikten naturligvis må vurderes ut fra forholdene i den enkelte familie.

Hvordan ektefellene fordeler oppgavene som følger av underholdsplikten, må bero på ektefellene selv. Det må ses hen til hva som er vanlig arbeidsinnsats ut fra ektefellenes forutsetninger, antall barn mv. Hva som kan kreves av den enkelte vil således være avhengig av flere faktorer.

Når den ene gir pengebidrag

Situasjonen der den ene ektefellen får et pengebidrag av den andre, reguleres av ekteskapsloven § 38 annet ledd første punktum. Etter denne bestemmelsen har en ektefelle rett til å kreve penger av den andre til dekning av de ovennevnte utgiftene. Det skilles ikke mellom utgifter til det felles hushold og utgifter til dekning av ektefellens særlige behov.

Kontanttilskudd

Dersom en ektefelle har behov for kontanttilskudd, er lovens forutsetning at disse skal ytes med visse mellomrom. Det er følgelig ikke meningen at kontanttilskuddet skal fordeles i småbeløp.

Kan kontanttilskudd kreves tilbake?

Har den ene ektefellen vært raus med sine kontanttilskudd, er det ikke adgang til å kreve overskudd tilbake ved en eventuell skilsmisse. Ektefellen som har mottatt et rommelig underhold, kan altså være trygg på at det ikke blir aktuelt med noen senere revisjon.

Har du spørsmål om ektefellers underholdsplikt? 

Kontakt Osloadvokatene
Ved advokat Kristoffer Dalvang

epost:dalvang@advokat.no eller på telefon 922 65 960

Relaterte saker:

Kan du kreve innsyn i din ektefelles økonomi?
Urimelig ektepakt